A. 37 Smedjebacken

Kort sida - utan rubriker - bara att scrolla ner för sidan!

Klosters bys allmännning -> Skarke-Varnhems sockens allm. -> Varnhems församl. alla hemmans allmänning -> Gruvesäter 1:11
-> Varnhem 2:1 -> idag Hålltorp 8:1;
med adress; Ljungstorp Smedjebacken

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Smedjebacken flygbild 1961

1960 års karta med Smedjebackens tomt- och ladugårdsmark utmärkt med rött. Allt fortfarande på ofri grund (här märkt med S=Samfällighet) - allmän mark. 1960 års karta med Smedjebackens tomt- och ladugårdsmark utmärkt med rött. Allt fortfarande på ofri grund (här märkt med S=Samfällighet) - allmän mark.

Ur ortsnamnsregistret;

Hus på allmänmark i Skarke socken, Valle härad.
 

"Smedja där för något tjugotal år sedan" - skrivet 1946
 

(Vilket inte gått att hitta några belägg för, när det gäller just det här bostället!)


Byggnadsår;
Lilla huset; sen. skomakarstuga, före 1844

Större boningshuset, "Jonssons hus", byggs 1855/56 då Johannes Jonsson flyttar in från Kyrkebo.

Innan det stora huset är byggt flyttar en familj Holmberg in i det Lilla huset 1846, som då alltså finns på tomten sedan tidigare - se karta nedan från 1844.

"Jonssons" flyttar in 1856 i det större byggda boningshuset på allmänmarken alldeles bredvid det lilla huset och kom senare i familjen att använda det lilla huset som skomakarstuga. Smedjebacken ägs helt eller delvis mellan 1856 till 1964 av företrädare för familjen Jonsson - i fyra generationer.

Smedjebacken kom inte att köpas fritt från allmänningen förrän 1964-07-23 och i och med detta friköp köptes också den lilla stugan separat av dotter-dottern till skomakaren Karl Jonsson, Rut Jonsson. Ladugården och marken för den på andra sidan vägen fanns också med i friköpet. Den totala ytan uppgick då till 2 110 m2. En tid därefter köptes också till en bit mark av Bäckströms kohage om 935 m2. Totalt utgörs markytan idag alltså av ca 3 000 m2.

Ägarförteckning och boende - Smedjebacken;
Lilla stugan                                                                                            Stora stugan - ägare:
                                                                                                                    1846 - 1856 Johan Holmberg - bygger
-->       1846  okänd ägare bygger före 1844                                               1856 -  1869  Johannes Jonsson
1846 - 1856  Ägare Johannes Andersson Holmberg                                  1869 -  1932   Karl Jonsson
1856 - 1859  Ägare Johannes Jonsson; inhyses, - se ovan!                       1932 - 1953   Alma Jonsson
1863 - 1865  Ägare Johannes Jonsson; inhyses, Gustaf Jonsson          1953 - 1964   Karl Gustaf Johansson
1865 - 1869  Ägare Johannes Jonsson; inhyses, Johannes Svensson      1964 - 1968    Karl Anders Johansson
1869 - 1880  Ägare Karl Jonsson                                                                1968 - 1975    Erik Thunberg
1880 - 1895  Äg. Karl Jonsson; inhyses, Lisa Andersdotter Sandberg       1975 -   Eva och Karl-Erik Berglund
1895 - 1932  Ägare Karl Jonsson - enbart skomakarstuga
1932 - 1953  Ägare Alma Jonsson
1953 - 1964  Ägare Rut Jonsson
1964             Stugan revs av ny köpare; Karl Anders Johansson - en  tomt för Smedjebacken friköptes.

Atikel med teckningar av Göran Magnusson 1978. T v Smedjebacken och t h Billingslund.

Smedjebacken idag - ett varsamt utvecklat gammalt hus

Sedan Almas renovering 1932 har endast tillkommit på senare år ett vackert anpassat utbygge åt väster som ger moderna ytor och mycket ljus in i den gamla 1800-talsstugan.

Smedjebacken tidigt 1900-tal - "stora stugan" - foto

Foto ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2014 Klicka på bilden för att se den större! Foto ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2014 Klicka på bilden för att se den större!
 

Till Smedjebacken flyttar skomakarfamiljen Jonsson in från Kyrkebo 1856 och ger ett hem för inte minst sonen Carl Jonsson som blir skomakare här i vuxen ålder och sedan i sin tur hans dotter Alma.

Troligen byggs detta större hus vid inflyttning av den förste ägaren 1846, Johan Holmberg, som sedan 10 år senare säljer till Jonas Jonsson och tillfälligt flyttar in i det lilla huset med familjen, innan vidare flytt till Nybygget på Sörgårdsskiftet 1859.

Tiden för fotot är antagligen runt 1910 eller något tidigare. Troligen är det nedanstående i familjen som är med på fotot - även om en del redan flugit ur boet:

Skomakaren   Karl Jonsson, född i Warnhem den 25/1 1847 - gift den 24/10 1879 (här 63 år)
Hustrun          Charlotta Gustafsdotter, född i Warnhem den 8/6 1855 (här 55 år)
Fosterdotter     Elvira Karolina Anders., f. Katarina förs, Sthlm 1888-fr Stlm 1898-t. Locketorp 1908 (här 22 år)
Fosterdotter     Karin Elisabet, född i Warnhem den 19/1 1890 i Varnhem - ut till Eggby den 10/11 1910 - hem-
                        ut några gånger - gift m. Karl August Sigfrid Ternlind född 19/12 1894 - ut 1918 (här 20 år)
Dotter             Alma Maria, född i Warnhem, 5/9 1880 -till Ramdalen i Jämtlands län den 24/9 1897 (här 30 år)

Fotot taget snett söderifrån och från Ljungstorpsvägen med gärdsgård bakom huset mot Bäckstorps ägor. Det större trädet i förgrunden står utmed Ljungstorspvägen. Huset ser relativt rejält ut med bra tak, bra omålad brädfording med hela vattenavrinningskanter och ljusa fina fönster och en vitklkalkad grund och skorsten!

Ingång något bortåt på längsidan av huset - även om det inte syns i skuggorna som blir i bilden. Se Gunborgs skiss nedan över det gamla huset med beskrivning sett nästan från samma håll som fotot ovan!

Köpekontrakt mellan Johan Holmberg & Johannes Jonsson 1856

Köpekontrakt i original från Birgit Larsson samling, Skövde, 2015 - dotterdotter till Alma Jonsson, Johannes sondotter. Köpekontrakt i original från Birgit Larsson samling, Skövde, 2015 - dotterdotter till Alma Jonsson, Johannes sondotter.

Texttolkning;

"köpe kontrackt


jag undertecknad upplåter och försäljer här meddels till Skomakaren konstaterat Erfarne johannes jonsson och hans Hustru med börd jons Dotter på kyrke bo, mine med wederbörandes tillstånd uppå klosterssockens allmenne mark uppförde husböjnader och hägnader sådant som alt Sammans utom det minsta undantag nu för ögonen nu befinnes - och hwarjemte jag uppå köparna Transporterar  den arrende Rättighet som jag innehafwer uppå förestånde Sockens der in vid liggande allmenna mark och Dätta alt emot en af oss emellan öfverenskommen köpe Summa stor 750 Riksdaler Riksmynt och med villkor som följer;


1o tillträdet sker den 1 Nestkommande Nowember så wäll med Husen som jorden och hägnaderne. Dock förbihålles Sig Säljaren att om han för Sin del skulle behöfva att få begagna den Lilla manbögnaden samt Ladugården tills dess den 1 maj 1857, men om han icke för sin Egen del Begagnar dem så eger han ej att öfverlämna denna Rättighet till Någon annan, och hwar jemte Säljaren förbinder sig att ansvara att husen lämnas uti Samma Skick som de nu befinnes, wid afträdesdagarne."

texttolknng fortsätter på hela dokumentet - inte avbildat;

"2dre Säljaren förbehålller Sig att få efföra fem en bits Lass Gödsel

3dje köpe Summan skall köparen Erlägga uti 2nne Poster Nemligen, wid tillträdet den 1 denn kommande November Betalas Fyrahundra femtio 450, Recksdaler Ricksmynt och återstoden Trehundrade Riskdaler samma mynt sort Betalas den 1 Maj 1857 alt utom Ränta, -

Sålunda öfverenkommit och afhandlat som skedde i kyrkebo den 1 September 1856;

J Holmberg/Britta maria Holmberg - Säljare         Johannes Jonsson/ Maka; Charlotta Jonsson - Köpare
(Johan)

Kommentarer;
Det tycks vara Johan Holmberg som bygger husen på allmänmark enligt köpekontraktet ovan från 1856. Det lilla huset finns med på kartan redan 1844 och måste då antingen redan ha funnits där före Holmberg eller har byggts av Johan Holmberg före denna karta ritades och familjen flyttade dit! Se nedan!

Boendet för familjen Holmberg i Lilla Stugan mellan tillträdet 1 November för Jonssons i Stora Manbyggnaden och hans avflytt till Nybygget Sörgården tycks ha blivit längre än han tänkt. De bodde kvar i 3 år - till 1859.
 

Lilla Stugan - 'Skomakarstugan' - 1940-tal

Lilla stugan som revs under 1960-talet. Själva porten med stentrappsteget finns kvar än idag, 2014.

Stugan ägs av sondotterdottern till Johannes Jonsson, född i Varnhem den 25/1 1811, Rut Jonsson - som säljer huset 1964 i samband med att hela tomten köps loss från allmänningen. Det rivs strax därefter.

Smedjebacken 1920-tal - en traditionell 1800-talsstuga

Bild från Birgit Larssons samling, Skövde 2015 Bild från Birgit Larssons samling, Skövde 2015

Detta är ett foto på i stort sett så som det ursprungliga huset såg ut och så som det byggdes 1846 av Johan Holmberg, köpt av Johannes Jonsson 1856. Den Lilla stugan - eller 'Flygeln', som Johannes Jonsson kallar det i köptekontraktet till sin yngste son, Carl, är orörd och äldre än det stora huset.

Oklart vem som byggde detta lilla hus på allmän mark under första delen av 1800-talet och vem som bodde där. Men det finns en del människor srkivna på 'Allmänningen' som troligen har kunnat bo just i denna stuga innan det heöa blev mer ordnat genom det stora husets uppförande.

Alma med väninnan/kollegan Hilda Sträng i Smedjebacken innan ombyggnad av huset omgiven av en vacker trädgård med frodiga växter. Den allra äldsta stugan med sitt rum och stor öppen spis syns med sin skorsten i bakgrunden.

Skiss gamla huset innan sondottern Alma Jonsson rustade upp det 1932

Teckning ur Gunborg Ferms samling, Backen, Ljungstorp, 2014 Teckning ur Gunborg Ferms samling, Backen, Ljungstorp, 2014

Gunborg Ferm har gjort en "spräng"-ritning av Smedjebackens hus efter berättelse av Alma Jonsson, som när hon blev köksföreståndare på Ekebergs sjukhus i början av 1930-talet rustade upp Smedjebackens hus.


Alma Jonsson berättar att;
"Stugan höjdes, man tog bort kammaren och gjorde en ny trappa till andra våningen - då den gamla låg (enligt skissen) i murstocken! Hon lät bygga verandan på huset och lät gräva brunnen. Stockarna i bjälklaget låg direkt på marken". Dessa lyftes upp. (Anmärkning; sk. dynstockar - förr en vanlig och dragsäker form av golvläggning - se avsnitt om detta här!)

Enligt Gunborg så var arrendet för tomten 10 kronor om året, då Alma köpte Smedjebackens hus 1932 och lät bygga om det. Det var Josef Håkansson som fick uppdraget.Ombyggnationen fullföljdes under åren 1932 - 1933.

Smedjebacken nyombyggt 1932- ännu ingen veranda

Bild från Birgit Larssons samling, Skövde 2015 Bild från Birgit Larssons samling, Skövde 2015

Här kan man tydligt se hur stugan har höjts betydligt sedan det förra fotot från 1920-tal. Ny brädfordring och nya fönster.Det var Josef Håkansson som fick uppdraget.Ombyggnationen fullföljdes under åren 1932 - 1933.

1933 och tillbyggnaden på baksidan är klar - ny skorsten & tegeltak

Bild från Birgit Larssons samling, Skövde 2015 Bild från Birgit Larssons samling, Skövde 2015

Man kan se att Alma Jonsson kostade på sitt hus i samband med köpet från föräldrarna 1832.

Alma tar emot i det ombyggda Smedjebacken 1935
- nu rödmålat med vita knutar och 'dröm-veranda'

Bild från Birgit Larssons samling, Skövde 2015 Bild från Birgit Larssons samling, Skövde 2015

Här kan man se att Alma tillfälligt låtit 'spika igen' den särskilda ingången från vägen till Lilla Stugan.

Smedjebacken 1955

Bild från familjens album via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015 Bild från familjens album via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015

Smedjebacken 1955 med den Lilla stugan till höger, där man ser ingången till den lilla farstu som fanns in till ett rum med stor öppen spis. Lägg märke till elintaget på gaveln på stora huset vid det övre fönstre. Fotot taget från Ljungstorspvägen.

Det lilla huset förblir i dottern till Alma, Rut Jonssons ägo och säljs till Karl Gustafs son, Karl Anders, först 1964, då han också friköper marken från allmänningen. Rut bodde först tillsammans med sin mor i Smedjebacken tills modern dog 1953.

Bildspel från dagens Smedjebacken, 2014 (9 bilder)

Foto Kent Friman, copyright, 2014

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!


<-- Till sidans rubriker!

Före sekelskiftet 1700/1800 finns ingen stuga här

Kartan 1794 visar att det då inte fanns någon bebyggelse på allmänningen norr om Ljungstorpsvägen. OM det funnits - skulle det ha varit inritat till höger om siffrorna 116 mellan väg och inhägnad, vilket utgör allmänningen just här norr om Ljungstorspvägen.

Norr är vänsterut på kartan!

Smedjebacken på Laga skifteskartan 1844 - en liten stuga med gaveln alldeles vid vägen - platsen för första lilla stugan på tomten

På kartan 1844 hittar vi ett hus uppfört på den del av marken som senare kallas Smedjebacken inom en inritad hägnad  Nr 1626. Notera att marken för Smedjebacken nu inte går hela vägen fram på allmäninngen västerut.

Ingen noterad ladugårdsbyggnad ännu på andra sidan vägen. Huset är litet och tycks ligga med gaveln mot vägen mer österut än senare större boningshus. Bör vara det mindre hus som senare kallades "Skomakarstugan", som kom att uppföras tidigast! Ett hus som fungerade enbart som inhysestuga även efter att det senare kom att bli granne med det större boningshuset - senare blev det en arbetsplats för skomakare Karl Jonsson.

Fattigstugan syns i sin trekant i vägkorsningen, liksom Backen längre österut upp mot Ljungstorp. I väster - mot Varnhem - finns Kämpenstorp uppfört, liksom
Sandtaget och Bäckedalen 2. Allt före 1844!

Markbitarna var inga avstyckningar - utan bara inhägnader på mark som arrenderades av socknen.
 

Smedjebacken på 1877 års karta

En bildtolkad väldigt "vattenmålad" häradsekonomisk karta 1877 över just den här delen av Ljungstorp.


Vad man kan läsa ut är i alla fall att Smedjebacken har både sitt bostadshus längs med vägen och den lilla stugan med gaveln mot vägen, liksom ladugården på andra sidan vägen. Inhägnaderna för Smedjebacken på ofri grund (allmänning) markerade med rött.

Så mellan 1844 och 1880 uppfördes både ladugård och boningshus. Lillstugan tycks ha funnits längre.

Smedjebacken "Lilla stugan"

Till höger efter soldattorpet utmed Ljungstorpsvägen ligger Smedjebackens hus med gaveln mot vägen. Bilden från 1907 huvudsakligen på soldattorpet Bäcktorp, Nr 337.


På bild Anna Cecilia Bäckström, född 1900 med sin bakom busken skymde far med hatt, Arvid Jonsson Bäckström, född 1869 som köpte huset 1905 och flyttade in med sin familj, dvs hustru och 7 barn!
 

(Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2014)


 

Smedjebacken tidigt 1900-tal - "stora stugan" - med boende

Foto ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2014 Foto ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2014
 

Till Smedjebacken flyttar familjen Jonsson in från Kyrkebo 1856 och ger ett hem för inte minst sonen Carl Jonsson som blir skomakare här i vuxen ålder och sedan i sin tur hans dotter Alma.

Troligen byggs detta större hus vid inflyttning av den förste ägaren 1846, Johan Holmberg, som sedan 10 år senare säljer till Jonas Jonsson och tillfälligt flyttar in i det lilla huset med familjen, innan vidare flytt till Nybygget på Sörgårdsskiftet 1859. Se köpekontrakt nedan!

Tiden för fotot är antagligen runt 1910 eller något tidigare. Troligen är det nedanstående i familjen som är med på fotot - även om en del redan flugit ur boet:

Skomakaren   Karl Jonsson, född i Warnhem den 25/1 1847 - gift den 24/10 1879 (här 63 år)
Hustrun          Charlotta Gustafsdotter, född i Warnhem den 8/6 1855 (här 55 år)
Fosterdotter     Karin Elisabet, född i Warnhem den 19/1 1890 i Varnhem - ut till Eggby den 10/11 1910 - hem-
                        ut några gånger - gift m. Karl August Sigfrid Ternlind född 19/12 1894 - ut 1918 (här 20 år)
Fosterdotter     Elvira Karolina Anders., f. Katarina förs, Sthlm 1888-fr Stlm 1898-t. Locketorp 1908 (här 22 år)
Dotter             Alma Maria, född i Warnhem, 5/9 1880 - ut till Ramdala i Blekinge län den 24/9 1897 (här 30 år)

Fotot taget snett söderifrån och från Ljungstorpsvägen med gärdsgård bakom huset mot Bäckstorps ägor. Det större trädet i förgrunden står utmed Ljungstorspvägen. Huset ser relativt rejält ut med bra tak, bra omålad brädfording med hela vattenavrinningskanter och ljusa fina fönster och en vitklkalkad grund och skorsten!

Ingång något bortåt på längsidan av huset - även om det inte syns i skuggorna som blir i bilden. Se Gunborgs skiss nedan över det gamla huset med beskrivning sett nästan från samma håll som fotot ovan!

Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer:       B145164:133 Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145164:133Karin Jonsson, Ljungstorp, Varnhem, född 1890.


Karin Elisabet Jonsson, född 1890 i Varnhem.
Fosterbarn hos skomakare Karl Jonsson och Charlotta Gustafsdotter, Smedjebacken, Varnhem.

Fotograf 1910 Ludvig Ericson

Den allra äldsta "Lilla stugan" på Smedjebacken
- senare Skomakarstuga

Bild Västergötalands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:4 Bild Västergötalands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:4

Den lilla stugan med gaveln vänd mot vägen tillkom troligen redan under första hälften av 1800-talet. Finns med som enda hus på tomten på karta 1844.

Lite närmare stugan som revs under 1960-talet. Själva porten med stentrappsteget finns kvar än idag, 2014.

Foto Gunborg Ferm, ur Gunborgs samling, Ljungstorp, 2014 Foto Gunborg Ferm, ur Gunborgs samling, Ljungstorp, 2014

Den lilla s k "skomarkarstugan" på Smedjebacken från sydost - foto 1960-tal. Bakom syns den jordkällare som i stort sett 'hängde ihop' med det lilla huset.


Ur Verna Anderssons anteckningar, Ljungstorp, 2014;
"Liten ryggåsstuga med gavel mot vägen, nu riven. Där bodde bl.a. "Jerusalems skomakare" Jonsson. Han pliggade för det mesta, sydde sällan."

"Skomakarstugan" enligt skiss - ett rum med öppen eldstad

Skiss av Gunborg Ferm innifrån den sk Skomakarstugan, ur hennes samling, Ljungstorp 2014. Skiss av Gunborg Ferm innifrån den sk Skomakarstugan, ur hennes samling, Ljungstorp 2014.

Skomarkarstugan bestod av ett rum med en stor öppen eldstad. Där hade skomakare Jonsson sin arbetsstuga.

Ladugård kommer till på andra sidan Ljungstorpsvägen

Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: D A145127:5 Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: D A145127:5

Smedjebacken, Ljungstorp helt från öster utmed Ljungstorspvägen.

I denna lilla stuga t.h. hade alltså skomakare Jonsson sin verkstad. I ladugården t.v. hade han en ko, en gris och några hönor. Längst bort i bild syns det gamla fattighuset och framför det skymtar Billingslund.


Fotograf och text: Nils Lann, 1950-tal

 

Nymålat Smedjebacken 1960-tal - den äldsta lillstugan nu borttagen

Foto Gunborg Ferm, ur samlingarna, Ljungstorp, 2014. Foto Gunborg Ferm, ur samlingarna, Ljungstorp, 2014.

Smedjebacken 1960-tal efter att den äldsta lilla stugan rivits 1964. Bild från öster på Ljungstorpsvägen.

Arne Strängs brylling Marianne och hennes make Sten Ledhagen bor i Ängelholm (2014). Sten är från Skövde och han berättade:


"att hans mor Elvira var född på 1890-talet i Varnhem liksom systern Karin, men båda lämnades bort som fosterbarn och växte upp hos skomakare Jonsson och hans hustru i Smedjebacken i Ljungstorp och antog själva efternamnet Jonsson."

Boende på Smedjebacken enligt husförhörslängd & församlingsbok

Husförhörslängd 1846 - 1859;
Smedjebacken arrende af allmän mark;
-  första gången som Smedjebacken skrivs ut i Hfl
-  boendet bör avse den mindre stuga som uppenbarligen byggdes först, enligt karta 1844;

Smedjebacken skrivs för första gången i husförhörslängd. Bild med pubiceringsrätt från www.ArkivDigital.se Smedjebacken skrivs för första gången i husförhörslängd. Bild med pubiceringsrätt från www.ArkivDigital.se1846 flyttar här in - tycks då ha byggt det större huset - 1856 ägar han i alla fall båda husen;

Inhyses       Johannes Andersson Holmberg, född i Varnhem den 13/9 1818 - in från Fiskaregården
(
Noteras följande; Han flyttade in på Fiskaregården 1842 från Götheborg, där han varit under åren 1941- 42. Nu straffad 1842 för stöld och tar ut lysning 13/3 1846.)

1:a Hustrun Stina Magnusdotter, född i Varnhem 4/4 1819 - flyttar in  1846 från Trädgården - dör här 1848
Son               Edward, född i Varnhem 19/4 1847

2:a Hustrun  Britta Maria Andersdotter, f. Varnhem 26/7 1824 - lysning 11/11 1848- in 1849 från Sparsäter
Dotter            Thilda, född i Varnhem 19/2 1850
Son                Pontus, född i varnhem 18/6 1852

Fosterson      Johannes Andersson, född i Varnhem 18/9 1836 - flyttar in 1853 från Amundtorp

Husförhörslängd 1854 - 1862;
Smedjebacken arrende af allmän mark;
- 1856  flyttar familjen Jonsson in -  i det nyuppförda boningshuset huset bredvid det lilla;

I det nybyggda större huset flyttar nu in 1856;
Arrendator      Johannes Jonsson, född i Varnhem den 25/1 1811 - in från Kyrkebo 1856 med familj
Hustrun           Lotta Josephsdotter, född i Ulricehamnden 28/9 1810
Dotter               Lovisa, född i Varnhem 1835
Son                  Gustaf, född i Varnhem 1839
Son                  Carl, född i Varnhem den 25/1 1847

I det lilla huset på allmän mark bor kvar;
Inhyses       Johannes Andersson Holmberg, född i Varnhem den 13/9 1818 (dömd för 1: resan stöld)
Son               Edward, född i Varnhem 19/4 1847
2:a Hustrun Britta Maria Andersdotter, född i Varnhem den 26/7 1824 - in 1849 från Sparsäter
Dotter           Thilda, född i Varnhem 19/2 1850 - dör här i huset den 13/2 1858
Son               Pontus, född i Varnhem 18/6 1852
Son               Anskarius, född i Varnhem den 26/1 1855
Son               Salomon, född här den 5/1 1858

Fosterson      Johannes Andersson, f. i Varnhem 18/9 1836 - ut- in 1857 från Amundtorp (betyg t. järnvägen 1856)

- familjen flyttar ut till ett Nybygge på Sörgårdens skifte i Ljungstorp 1859
 

Husförhörslängd 1862 - 1869;
Smedjebacken arrende af allmän mark;

I stora huset bor kvar;
Arrendator      Johannes Jonsson, född i Varnhem den 25/1 1811 - in från Kyrkebo 1856 med familj
Hustrun           Lotta Josephsdotter, född i Ulricehamnden 28/9 1810 (Not; bräcklig)
Dotter               Lovisa, född i Varnhem 1835
Son                  Gustaf, född i Varnhem 1839 - flyttar ut till Trestena 1863
Son                  Carl, född i Varnhem den 25/1 1847

I lilla huset flyttar in 1863;
Arbetskarl       Gustaf Jonsson (Johansson), f. 26/2 1840 - gift dräng fr.  Kämpenstorp och Jonas Larssons
Hustrun            Anna Kajsa Nilsdotter, född i Varnhem den 14/5 1837
Son                   Johan August, född i Varnhem 12/9 1862
Son                   Carl Oscar, född i Varnhem 14/8 1865
- familjen flyttar alla till Kyrkebo Rödjan vid Tåbolet 1865


Ny familj flyttar in i det lilla huset 1866;
Inhyses            Johannes Svensson, född i berg den 8/9 1809 - gifter sig, in från Flinkens
Hustrun             Maria Andersdotter, född i Varnhem den 6/2 1824 - in från Fattighuset
Son                   Alfred, född i Varnhem 17/6 1867
- de tycks lämna huset innan 1869!
 

Husförhörslängd 1869 - 1880;
Smedjebacken arrende af allmän mark - nu tycks ingen bo i det lilla huset;

I stora huset bor kvar;
Arrendator      Johannes Jonsson, född i Varnhem den 25/1 1811 - dör här nu den 13/7 1877
Hustrun           Lotta Josephsdotter, född i Ulricehamnden 28/9 1810 (Not; bräcklig) - dör här den 9/1 1878
Dottern             Lovisa, född den 17/5 1835 - tar ut lysning med Dr Löfgren - flyttar till Sköfde 1877

Sonen/
nu ägaren       Carl Jonsson
, född den 25/1 1857 - tar 1877 över Smedjebacken - gifter sig 1879 med
Hustrun           Charlotta Gustafsson, född i Varnhem den 8/6 1855 - flyttar in 1879 från Ljungstorp(s gård)
Dotter               Maria, född i Varnhem den 5/9 1880

Husförhörslängd 1880 - 1895;
Smedjebacken arrende af allmän mark;

Kvarboende i den stora stugan;
Skomakaren 
  Karl Jonsson, född 1857
Hustrun           Charlotta Gustafsdotter, född 1855
Dotter               Alma Maria, född i Warnhem den 5/9 1880
Son                   Ernst Gustaf, född i Warnhem den 6/10 1886
Fosterbarn        Karin Elisabeth, född i Warnhem den 19/1 1890

Svägerskan      Emilia Kristina Gustafsdotter, f. i Warnhem den 16/3 1850 - in f. Stockholm 1889 - åter dit 1893

Dessutom skrivs här i lilla stugan;
Enkan              Lisa Andersdotter Sandberg, född i Rogberga Jönköpings län den 17/9 1825
Son                   August Sandberg, född i Sköfde den 7/9 1865 - han flyttar ut till Amerika 1882
Son                   Karl Johan Sandberg, född i Sköfde den 9/12 1867 - han flyttar ut 1884
 

Husförhörslängd 1895 - 1922;
Smedjebacken arrende af allmän mark - lilla huset används nu enbart som arbetsstuga för skomakeri;

Kvarboende i stora huset;
Skomakaren     Karl Jonsson, född i Warnhem den 25/1 1847 - gift den 24/10 1879
Hustrun             Charlotta Gustafsdotter, född i Warnhem den 8/6 1855
Dotter                 Alma Maria, född i Warnhem den 5/9 1880 - ut till Ramdala i Blekinge län den 24/9  1897
Son                     Ernst Gustaf, född i Warnhem den 6/10 1886 - flyttar ut till STröm i Jönköpings län 5/10 1906
Fosterdotter        Karin Elisabet, född i Warnhem den 19/1 1890 - ut till Eggby den 10/11 1910 - hem och ut
                            några gånger - gifter sig med Karl August Sigfrid Ternlind född 19/12 1894 i Åsle, (död 16/5
                            1959 på Uddevallagatan 8 i Göteborgs Gamlestadens kyrkobokföringsdistrikt) - ut 1918
Fosterdotter        Elvira Karolina Andersson, f. 1888  Katarina förs, Sthlm - fr Stlm 1898 - t. Locketorp 5/12 1908


Not; Arne Strängs (Ljungstorp) brylling Marianne och hennes make Sten Ledhagen är från Ängelholm. Sten är uppväxt i Skövde och han berättade "att hans mor Elvira, som var född på 1890-talet i Varnhem, liksom systern Karin. De båda lämnades bort som fosterbarn och växte upp hos skomakare Jonsson och hans hustru i Smedjebacken i Ljungstorp och antog senare själva efternamnet Jonsson."


Dotter/Mejerska Alma Maria Jonsson, född den 5/9 1880 - hem 6/11 1903 från Falköping - ut igen 1908
oäkta dotter         Rut Charlotta, f. tvilling Varnhem 1/3 1906 - från Smedjebacken till Redsvenstorp- piga 1920
oäkta dotter         Ingeborg Maria, f. tvilling i Varnhem 1/3 1906
 

Alma Jonsson i Smedjebacken

Bild från Birgit Larssons samling, 2015 Foto Ludwig Ericson, Sköfde Bild från Birgit Larssons samling, 2015 Foto Ludwig Ericson, Sköfde

Skomakare Karl Jonssons dotter, Alma Jonsson, med sina tvillingflickor Rut och Ingeborg, födda 1/3 1906.
Fotograf Ludvig Ericson, Skövde 1906.

Dotter-dottern Birgit Larsson skriver på facebook.com/Varnhemshistoria:
"Här är min mamma Ingeborg och hennes tvillingsyster Ruth födda 1906.De växte upp hos sina morföräldrar Charlotta och Carl Jonsson eftersom deras mor Alma var ensamstående. Alma hade plats i Prästgården hos kyrkoherde von Sydow och 1913 flyttade hon till Göteborg och arbetade där på Sahlgrenska sjukhuset. 1918 när Stora Ekeberg startade flyttade hon dit som köksföreståndarinna. Hon jobbade där fram till sin pensionering vid 60 års ålder. Hon avled 1953."

Den lite vidare berättelsen om Alma kan se ut så här från Birgit;
"Mormor Alma växte upp tillsammans med sin bror Ernst, som var sex år yngre och sin fostersyster och kusin Karin, som var tio år yngre. Efter några år flyttade även Karins syster Elvira till Smedjebacken.

Alma var duktig i skolan, hon hade bra betyg. Hennes lärare ville att hon skulle läsa vidare men det fanns inga ekonomiska möjligheter till det.

Alma flyttade till Ramdala* när hon var sjutton år och jobbade först som mejerielev och senare som mejerska. Där arbetade sedan tidigare hennes moster Augusta. Ett par år senare flyttade hon till Stora Levene. Hon har även arbetat bl.a på Rantens mejeri, Falköping. Hon återvände till Varnhem 1903. Året därpå flyttade hon till Stockholm och jobbade dels på ångslupen Kolga och och dels på passagerarbåten Östanå. Hon återvände till Varnhem 1906.

1908 fick hon plats i hushållet hos kyrkoherde von Sydow i Prästgården. Här lärde hon sig om matlagning,som hon senare skulle få användning för.  Hon var där till 1913, då hon flyttade till Göteborg och började en anställning på Sahlgrenska sjukhuset, troligen i köket. När sedan Stora Ekeberg startade sin verksamhet 1918 flyttade hon dit som köksföreståndarinna. Hon var kvar där till 1940 då hon gick i pension vid 60 års ålder.

Under tiden i Göteborg har mamma berättat att hon och systern Ruth hälsade på  ibland. Vid ett tillfälle bjöd hon dem på Stora Teatern och de såg "Anne på Grönkulla" .

Mormor Alma hade ganska mycket böcker av skilda slag. Det fanns ett skåp med glasdörrar och det var alldeles fullt med böcker. Hon hade bl.a.  böcker av Johan Olof Wallin och Runeberg i skinnband, romaner, läkarböcker och inte minst kokböcker . Iduns kokbok från 1911 och Escoffiers kokböcker. Prinsessornas kokböcker och Bullen Berglunds kokböcker bl.a. Dessa böcker har jag kvar efter mormor, även om en del såldes vid den auktion som hölls efter hennes död.

Sina älskade katter betydde mycket för mormor. De var ett värdefullt sällskap när hon gick i pension.
Jag minns de sista hon hade, angorakatterna Sessan och Ulla.

Jag var sexton år när mormor dog och jag kan inte säga att vi hade en nära relation eftersom vi bodde bl.a. i Tibro och Hjo. Jag är född i Skövde, men när jag var 10 månader flyttade vi till Tibro. Vi har även bott i Hjo.  Pappa skaffade bil omkring 1950 och då kunde vi hälsa på lite oftare.

Tack vare en hel del vykort, födelsedagskort och andra kort, som skickats till henne har jag kunnat följa hennes "resa genom livet".

Se också sidan om Familjen Jonsson - klicka här!

* Ramdala är en tätort i Karlskrona kommun, kyrkby i Ramdala socken i Blekinge län.
  Ramdala ligger vid E22:an några kilometer öster om Karlskrona.

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014. Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014.

 De båda tvillingflickorna lite senare i livet hos Fotograf W. Lindhe, filialen i Axvall.

Husförhörslängd 1922 - 1938;
Smedjebacken arrende af allmän mark - lilla huset används nu enbart som arbetsstuga för skomakeri;

Kvarboende på Smedjebacken;
Skomakaren  Karl Jonsson, född i Warnhem den 25/1 1847 - gift den 24/10 1879 - dör nu här 27/2 1932
Hustrun         Charlotta Gustafsdotter, född i Warnhem den 8/6 1855 - dör nu här 10/9 1930

Dotterdotter    Rut Charlotta, f. Varnhem 1/3 1906- hem morföräldrarna 1930 fr. Redsvenstorp- åter 22/11 1926
oäkta son        Erik Gunnar, född i Stenstorp 14/6 1923 - med modern 1930 - dör på Smedjebacken 17/1 1924
                        - Rut flyttar till Smedjebacken 16/12 1930 efter moderns död - ut till Uppsala 24/11 1933

 

Mantalslängd 1941;
Smedjeabacken;

Då bor här fortfarande skomakare Karl Jonssons dotter och dotter-dotter;
Köksföreståndaren Ekebergs sjukhus, ogifta; Alma Jonsson, född 1880 med sin
Dotter - före detta hushållerskan, ogifta; Rut Charlotta Jonsson, född 1908          

Rut Charlotta äger kvar det lilla huset - efter försäljning av det större huset till Karl Gustaf Johansson, Skarpenstorp 1953. Hon säljer sedan det lilla huset separat till hans son Karl Anders Jonsson 1964.

Smedjebacken efter 1941

Enligt Gunborg Ferm köpte dottern i huset, Alma Jonsson, Smedjebackens hus 1932 och lät bygga om det. Hon hade då blivit köksföreståndare på Ekebergs sjukhus. Det var Josef Håkansson som fick uppdraget. Ombyggnationen fullföljdes under åren 1932 - 1933 - se ovan!

Vid hennes död 1953 säljs det stora huset till Karl Sigfrid Johansson, Ambjörntorp, medan det lilla huset förblir i dottern Rut Jonssons ägo och säljs till Karl Sigfrids son, Karl Anders Johansson, först 1964, då han också friköper marken från allmänningen. Rut bodde tidigare tillsammans med sin mor i Smedjebacken.

Formalia;
Rut Charlotta Jonsson, född 1/3 1906 i Varnhem -  död 6/7 1993, då boende på Döbelnsgatan 9 i Skövde, ogift
 

*****************************************************************************************************************************


Stora husets köps på auktion av Karl Sigfrid Johansson, Ambjörnstorp och hans fru 1953.

Formalia;
 


Ägs sedan av sonen;
Karl Sigfrid Johansson i Ambjörntorp
ägde Smedjebacken, men gillade det inte och flyttade aldrig dit! Det var för litet!

Sonen Karl Anders tog då så småningom över husen och friköpte Smedjebacken från Varnhems församlings alla hemman 1964-07-23. Han och hans fru in direkt efter giftermålet den 17 juli 1955.


Karl Anders berättar för Arne Sträng, Ljungstorp, 2003;
Smedjebacken låg enligt honom på en konstig liten tomt med Bäckströms kor betande utanför köksfönstret. Karl Anders försökte då först köpa en bit mark av Bäckströms för att slippa bo så trångt. Anna Bäckström, som vid tiden bodde ensam i huset, ville inte sälja. Då brodern Valdemar Bäckström kom hem från Amerika, var han mer förstående och lät avstycka en bit från deras tomt i kohagen. Där kunde de också ha en del får.

När köpet senare gjordes upp i närvaro av lantmätare och Carl Arvid Tell på Backa, som representerade "samtliga gårdar i Varnhems församling" - dvs allmänningen - rekommenderade de Karl Anders att inte betala köpeskillingen direkt till Bäckströms, utan istället deponera de 3 000 kronorna hos länstyrelsen. Det visade sig senare att det fanns en oinlöst revers på Bäckströms skogsmark upp vid Gruvesätersvägen, så den löstes in först in med köpeskillingen och det blev bara en mycket liten summa - om ens något kvar till Bäckströms efter det.

Det gjorde att grannsämjan med Anna Bäckström inte blev den bästa, förstås!

Karl Anders rev genast det gamla lilla huset och eldade upp det! Det hade Jonssons haft kvar och det lilla huset såldes på sin ofria grund av deras dotterdotter, som då för tiden stod i ett bageri i Skövde.

Formalia;
Karl Anders Magnus Johansson
f. 19/8 1927 i Norra Ving - död 2010  boende  på Skarpenstorp, med
Eivor Elisabet Johansson, född 3/2 1928 i Vad, bor i Skarpenstorp. Barnen födda i Smedjebacken.

Nästa ägare blev Erik Thunberg. Han ägde Smedejbacken mellan åren 1968 - 1980.

Formalia;
Fastighetsägare Erik Gustaf Thunberg, född 1893-10-23 i Väring, blev änkling 1970-10-06
- död 4/3 1980 på Viktoriagatan i Skara, gift 14/3 1923 med
Matilda Marianne Tunberg, född Angdal 31/10 1897 i Skogn, Norge  - död 6/10 1970 i Smedjebacken Varnhem


Dagens ägare är fr o m 1975; Carl och Eva Berglund.

Familjen Johansson på Smedjebacken 1955 - 1968

Bilder från familjens album via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015 Bilder från familjens album via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015

 


Karl Anders Johansson med Eivor Elisabet Karlsson som fästfolk på 1950-talets början.

Bilder från familjens album via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015 Bilder från familjens album via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015

Karl Anders och Eivor Johanssons bröllop 1955 firade man på Alphyddan i Skövde och efter festen åkte man direkt hem till Smedjebacken och fortsatte firandet.

Bilder från familjens album via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015 Bilder från familjens album via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015

Smedjebacken 1955. Man skymtar då också den lilla Skomakastugan - den äldsta på tomten - till höger.

Bilder från familjens album via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015 Bilder från familjens album via Kjell Håkan Johansson, Skarpenstorp, Ljungstorp, 2015Familjen Johansson den 10 dec 1957. Då hade sonen Kjell Håkan kommit till världen.

Hemmet Smedjebacken vid Ljungstorspvägen 1960-tal.

Karta idag visande det stycke som köps från Bäckströms kohage

Lantmäteriets karta, copyright - Smedjebacken utmärkt med extra rött, KF, 2014 Lantmäteriets karta, copyright - Smedjebacken utmärkt med extra rött, KF, 2014

På en modern karta kan man se den remsa som Karl Anders Johansson köpte till för att slippa Bäckströms kor direkt utanför köksfönstret - den är fortfarande en egen äga och heter Hålltorp 8:1 till skillnad från Hålltorp 7:1 som utgör det 1964 från allmänningen friköpta Smedjebacken. Remsan Håltorp 8:1's ursrpung är Gruvesäter 1:11.

Erik Thunberg ägare av Smedjebacken 1968 - 1975

Urklipp från Ingvor Storms samling, Ljungstorp, 2014. Urklipp från Ingvor Storms samling, Ljungstorp, 2014.

Erik Thunberg blev ägare till Smedjebacken 1968, då 75 år gammal. Hans fru Matilda Marianne Tunberg, född Angdal 31/10 1897 i Skogn, Norge, dog 6/10 1970 i Smedjebacken. Han ägde Smedjebacken till 1975, då hans son Tryggve, som var mäklare, hjälpte till att sälja huset tilll Berglunds. Själv dog han 1980, då 87 år gammal.

Dagens ägare till Smedjebacken fr o m 1975

Foto Kent Friman, copyright, 2014 Foto Kent Friman, copyright, 2014

Karl-Erik och Eva Berglund välkomnar oss till Smedjebacken som nutidens ägare, 2014.

Smedjebacken och Billingslund infart till "egentliga" Ljungstorp - elevarbete klass 5, Varnhemsskolan

Materialet lämnat av Carl och Eva Berglund, Smedjebacken/Billingslund, Ljungstorp, 2014. Materialet lämnat av Carl och Eva Berglund, Smedjebacken/Billingslund, Ljungstorp, 2014.

Dagens ägare till Smedjebacken och Billingslund blev glada när de fick veta att barnen i klass 5 i Varnhemsskolan hade röstat fram Ljungstorp som det allra vackraste med Valles natur och kultur!