A. 34 Rosenlund

Sidan är kort - därför saknas klickbara rubriker - bara att scrolla nerför sidan!

Varnhem Rosenlund 1:1 -> Skara Rosenlund 1:1 - med fastighetsadress
Storekullen Rosenlund, Varnhem

1960 års karta med rött utmärkt Rosenlunds ägor. Den gamla vägen gick då framför huset - vägdelen är kvar på kartan. 1960 års karta med rött utmärkt Rosenlunds ägor. Den gamla vägen gick då framför huset - vägdelen är kvar på kartan.

Ur ortsnamnsregistret;
Lägenhet under Ulunda.

Fastighetsregistret anger tidigare del av;
Skara Ulunda 1:5, 1:6, 2:5, 2:6,
dvs Stora & Lilla Ulunda

Dagens areal;
33 475 kvm

Hyrs idag ut som bostad.

Rosenlund flygbild 1961 - med utfart snett emot Lundbergs tapp

Ägarförteckning marken/torpet Rosenlund;
-->       1803  Kronoparken Billingelidernas skogsmark
1803 - 1819  Ulunda bys gårdar ofördelat
1819 - 1866  Riksdagsmannen Anders Carlsson ägare af 3/4 delar Ulunda (enligt oreglerad sämjedelning)
1866 -  1907 Nils Magnus Nilsson, ägare av Ulunda 3/8 mantal, (dömd för 1:a resan stöld)
1907 - 1913  Ernst Andersson, Ulunda 1/64-del Ulunda Nr 1. samt 23/64-delar Ulunda Nr 2.- tillhopa Ulunda 3/8
1913 - 1932  Svante Andersson, Rosenlund
1932 - 1971  Karl Johan Hjert
1971 - 2008  Ingrid Odlaug Mård
2008 -           ny ägare

Rosenlund idag (2014)

Bild av Rosnelund idag, 2014. Fotot är taget från den gamla landsvägen mellan Skara- Skövde som gick alldeles nära och söder om huset. Idag enbart körväg fram till själva boningshuset - se vägsträckning nedan!

Gamla huset Rosenlund strax efter 1900, med gamla vägens dragning

Bild från vykort ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2014. Bild från vykort ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2014.

Ulfstorp från tidigt 1900-tal från andra hållet (väster) nära landsvägen från Skövde.Stommen i huset är troligen aldrig utbytt - utan härstammar från uruppförandet av huset 1868. Erik Lundberg lär ha hittat en stor klippsten som böjde golvet i rummet efter sina former vid en renovering.

 

Rosenlund i början av 1900-talet - efter järnvägens dragning 1904

Foto C. G. Rosenberg, Svenska Turistföreningen, Västergötland 5 Foto C. G. Rosenberg, Svenska Turistföreningen, Västergötland 5

Rosenlund på bild från början av 1900-talet med SAJ-spåret som fotoplats.

Rosenlund på 1930-talet

Fotokopia från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014. Fotokopia från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014.

Rosenlund på 1930-talet när familjen Hjert har flyttat in med sina barn (1932) och så småningom sålde dricka och choklad från sin veranda under 1940-50-talet. Då gick Skövdevägen här framför fotografiet och alltså söder om huset, som låg relativt nära vägen. Detta är framfartsgången från Skövdevägen till Rosenlund.

På bilden från vänster ur familjen Hjert; Son Bengt Gösta Bertil, född 3/4 1931, Son Sven Folke Oskar, född 7/6 1927 samt Dotter Aina Erika Elisabet, född 16/7 1921. Med tanke på barnens ålder torde fotot vara från 1937, när dottern är hemma på ett besök från Stockholm dit hon flyttat den 26/1 1937 tillsammans med en äldre bror.

Skövdevägen flyttades till baksidan av huset 1955-58 vid bygget av nya riksväg 49 mellan Skara och Skövde.

Lundbergsbröderna berättar:
Lundbergsbröderna berättade också att Hjert på andra sidan landsvägen i Rosenlund sålde dricka till turister som cyklade vägen fram. Det var mycket uppför i ”Varnhemsbacken” och det gick åt dricka. Han hade inte någon byggnad som kiosk utan hade affärsverksamheten i sin berså eller veranda! 35 öre kostade drickan.

Roland Holm, Ljungstorp minns när han var barn och de cyklade förbi Rosenlund att man kunde handla choklad och dricka i deras veranda.

Bildspel - Rosenlund idag (2014) och gamla landsvägen Skara - Skövde

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

<-- Till sidans rubriker!

Karta 1794 inför skiftet av Kronoparkens Billingeliderna - Ulundas del

1794 års karta för skiftet av skogsmarkerna Billingeliden av kronoparken ger Ulundagårdarna littera L II med gräns i väster mot mark tilldelad Lilla Hålltorp (littera XL II), i norr mot mark tilldelad Store Kullen XLV .

Ingen väg gick genom detta skogsområde.

<-- Till sidans rubriker!

Karta 1819 för delning av skogstrakten till Ulunda by (upp och ner!)

Av någon anledning har kartan hamnat direkt upp och ner på lantmätarens avritning 1819!!! Här rättvänd men med texten upp och ner! Lantmäteriet Historiska Kartor. Av någon anledning har kartan hamnat direkt upp och ner på lantmätarens avritning 1819!!! Här rättvänd men med texten upp och ner! Lantmäteriet Historiska Kartor.

1819 karta över en skogstrakt till Ulunda by.
"År 1819 de 13de Aprill Infant Sig undertecknad Lantmätare uti Ulunda By, af Skaraborgs Län, Walle Härad ogh Warnhems socken, att till följe af Konungens Respektifve Befattningshafvandes den 29de Januari sidtslidne utfärdade Förordnande, Fördela Skogen, Storängen samt Torpställena till samma By.

Efter härom förut Skedd Laglig Kungörelse innfunno Sig härvid utom Nemndemännen, Sven Håkansson, Amundstorp och Jonas Jonsson uti Klostret som komma att biträda Förrättningen, Vice Pastorn Wärdige ogh Wällärde Herr Magister Anders Landblom ägare av 3/8 delar, Riksdagsmannen Anders Carlsson ägare af 3/4 delar och Bonden Jan Pehrsson ägare af 3/8del Mantal, alt efter helt beräknadt.

Sedan det till denna Förrättning afgifvne Förordnande blifvit för vederbörande upläst beslutades att i anseende till sämre mark Wästre Skogstegen Skall bliva 28 kapl större än den östra ingen vidare är fåttning af Skog tillägges. Angående Delningen å Storängen beslutades, att det förblifver vid den Delning som blifvit förättad År 1808.

Utlägges till Storängen den Inhägnad som Jan Perhsson gjordt, samt den Inhägnad Anders carlsson hafver af Lillängen, ogh för å en öfrig inhägnader Anders Carlsson hafver skall han beta med 2ne Kreautur mindre än än den andra halfgärdes.

Torpställena fördelas sålunda att Pastor Landtblom och Jan Pehrsson ärhåller, Petter Pettersson Ullbergs, Andreas Abrahamsson og Wallgrens Löckor, hvaremot Anders Carlsson får Lundbergs Löckor, samt hwar han inhägnat in till Qvarnbäcken, och får dessutom Invid Lundbergs Intaga eller vid Qvarnlöckan 51/2 Kappl af Åsen som svarar mot Wallgrens Intäkt.

Sålunda vara afslutat Betygar På Embetets Wägnar genom H. Aurell
Laur Landblom,    Jan Pehrsson,     Anders Carlsson.

Delningen å skogstrakten värkstäldes sålunda att:
Pastor Landblom og Jan Pehrsson
ärhöllo efter Lottning för 10/4 Mantals under Littera A. Wästra Skogsskiftet som innehåller 10: 4 kapl.
Anders Carlsson undfick deremot 3/4 Mantal under Littera B. Östra Skogslotten 9:8 kapl.
Summa båda lotterna 19 tunl 12 kpl.

Härefter og Sedan Utstakningen på marken var värkställd, samt Skiljestenar blifvit nedsatte, uplästes "adekvata" sidor af 1783 Års förrättning den 12 Augusti om Landtmäteriet i Riket tillika med "adekvata" sidor Af Kongl Maijt.s Nådigre Resolution uppå Bondeståndets Allmänna Besfvär vid 1789 År Riksdag
Betygar

På Embetets Vägnar
Joh, A, Rådberg genom H. Aurell

Felvänd karta - konskevenser:
Noteras
att kartan bode ha gett de båda parterna fel lott - eftersom den var upp och ner och Littera A. hamnade på Littera B:s plats enligt kartan. A. är på en rättvänd karta den Västra lotten och B. är den östra lotten. Här fick de sig dem tilldelade tvärtom! Eftersom de ändå lottades kanske de inte brydde sig om att rätta det hela!

Dessutom tycks inte de lagliga steg vidtagits som skulle ha varit nödvändiga för att delningen av skogsmarken skulle ha blivit fullt giltig. Bara 18 år senare vid Lags skifte av Ulunda by, så finns ingen uppdelning markerad för Skogsmarken Billingeliderna tillhörig Ulunda by!

Här tycks 3 intressenter från Ulunda by varit inblandade:
1. Vice Pastorn Wärdige ogh Wällärde Herr Magister Anders Landblom ägare av Ulunda 3/8 delar
2. Riksdagsmannen Anders Carlsson ägare af Ulunda 3/4 delar
3. Bonden Jan Pehrsson ägare af Ulunda 3/8 dels Mantal


Det är troligt att detta är den "sämjeuppdelning" som det senare kom att talas om i den verkliga Laga skiftesdelningen som gjordes 1862 och som slutligen efter en bakläxa från rätten slutligenkunde fastställas 1866. Då fanns 4 olika Ulunda-gårdar med i uppdelningen av skogsmarken - se nedan!

<-- Till sidans rubriker!

Karta 1837 Laga skifte visade ingen gjord uppdelning av skogsmarken!

1837 års karta vid Laga skiftet för Ulunda by av skogsmarkerna Billingeliden av tidigare krono- parksskogen innebär ingen uppdelning av just denna mark mellan Ulundagårdarna.

Sifforna är endast besrkivning av markbeskaffenhet enligt karttext.


Det skulle komma till 1862 innan frågan om uppdelning av denna mark gjordes mellan gårdarna. En förrättning som sedan kom att fastställas 1866 genom dom i rätten - se karta nedan! <-- Till sidans rubriker!

Karta 1862/1866 fastställelse av gårdsfördelningen i Ulunda av skogs- marken Billingsliderna

Röd text på kartan är ditskriven vid senare lantmäteriutredning. Lantmäteriet Historiska Kartor. Röd text på kartan är ditskriven vid senare lantmäteriutredning. Lantmäteriet Historiska Kartor.

Området kom sent att delas genom laga skifte och kunde inte fastställas förrän 1866 genom äganderättens utslag. Detta berodde dock inte så mycket på att bönderna inte kunde enas, som på att lantmätaren inte klargjort och tagit med företrädare för kringliggande marker! Det var istället en tvist mellan Hålltorp och Storekullen som påverkade utslaget 1862 också för denna förrättning och som inte hade någon inverkan på denna kartas faställelse. Dock blev det en försening med 4 år.

Lägg märke till att inte ens 1866 finns iväg inritad genom området, bara bäckarna från berget.

Torpet Ulfstorp kom säkert till som torp när en ny väg gav möjlighet till god kommunikation från slutet av 1860-talet.


Vid tillfället 1866 fördelas skogsmarken enbart till 4 Ulundagårdar:
2 som var 3/16-dels mantal
, 1 som var 3/4 dels mantal och 1 som var 3/8 dels mantal.
Antagligen har efter 1837 års laga skifte något förvärv gjorts som minskat antalet gårdar med 1 gård och gett en större gård på 3/4 dels mantal!

 

*********************************


Efter Laga skiftet 1837 fanns 5 Ulunda-gårdar, 3 större och 2 mindre, enligt på dåvarande kartan följande;
A. 3/8 del mantal = 22. 28,563
B. 3/16 del mantal = 11.14, 283
C. 3/16 del mantal = 11.14, 282
D. 3/8 del mantal = 22. 28,563
E. 3/8 del mantal = 22. 28, 563

+ afrösningjorden samt samfält avsatt.

*******************************


Skogsmarken i Billingeliderna fördelades som följer till dåvarande ägarna av Ulunda i dess olika respektive mantal och enligt littera på den nu uppgjorda kartan för skogsmarken (se littera ovan på kartan).
 

<-- Till sidans rubriker!

Ulundas olika gårdsägare får del av Ulunda bys  del av Billingeliderna

Smeden Johannes Jonsson ägare av Ulunda 3/16-dels mantal fick remsan med Littera A på kartan ovan.

Handlanden Anders Kjellberg ägare av Ulunda 3/4-dels mantal, fick remsan med Littera B å kartan, dvs själva Ulfstorp och den skogen hade han redan avsålt som skogsmark efter sämjedelning som han ansåg skulle vara helt tillräckligt - där fanns 1866 en torpare Lars Andersson som närvarade på det sista förrättningsmötet representerande sin köpta markremsa littera B - senare Ulfstorp.

Den remsan borde liksom de andra blivit mycket mer värdefull när nu landsvägen till Skövde kom att dras genom dalen och över dessa marker under 1860-70-talet.

Nämndemannen Anders Adolphsson, ägare av Ulunda 3/16-dels mantal, fick remsa med Littera C. på kartan. Den remsan ägs fortfarande av Ulunda gård idag (mitt emot Himmelskällan).

Nils Magnus Nilsson, ägare av Ulunda 3/8 mantal, fick remsan som senare kallades Rosenlund med Littera D. på kartan - fastställt 1866.

Han upplåter senare denna skogsmark för byggandet av ett torp och arrenderar ut marken. Första arrendator och kanske byggaren av Rosenlund är troligen; Arbetaren Anders Jonsson, född i Häggum den 13/9 1824. Han flyttar i alla fall in i Rosenlund med sin hustru Johanna Larsdotter, född 29/8 1826 och 5 barn 1873 enligt husförhörslängd 1869. Se boendeförteckning nedan!

 

Rosenlund på karta 1877


På 1877 års karta ser man att marken ännu inte delats enligt fast- ställelse i domstol efter förrättning 1862 - 1866, utan står som "Till Ulunda" i sin helhet. Underlaget för kartan samlades in under en femårsperiod.

Ulfstorp har tre byggnader till sitt förfogande och två byggnader finns också för det som blivit Rosenlund till höger i bild inom Ulundamarken.

1870 års väg finns också inritad, vilket torde ha gett ett större värde åt de här från början rena skogslotterna.


Man kan redan på denna karta se att Skövde stadsfullmäktige under- sökt möjligheterna till järnväg över berget också med en provutstak- ning som "fastnat" som ett rött streck till höger på 1877 års karta - jmfr med spåret på foto nedan!

Ägan D. - senare Rosenlund, ägs 1866 av Nils Magnus Nilsson, Ulunda  3/8 Mtl och säljs av senare ägaren av Ulunda 3/8-delar år 1911

Arealbevis fastställt 1913 av lantmätaren A. Lindeman.  Arealbevis fastställt 1913 av lantmätaren A. Lindeman.

1911 säljer dåvarande ägaren av denna skogsmark Ernst Andersson, Ulunda 1/64-del Ulunda Nr 1. samt 23/64-delar Ulunda Nr 2. - tillhopa Ulunda 3/8-delar - denna skogsmark - Littera D. - till arrendatorn av densamma Svante Andersson och hans hustru Inga Mathilda Andersson. Avsöndringen fastställs 1913. Vid köpet 1911 fastställs namnet till Rosenlund. Vilket torde ha varit namnet på det torp som uppförts på Ulundas mark och som redan fanns här vid 1877 års kartas tillkomst - se kartan ovan!

Avsöndringen fastställs till 1913-04-19. Avsöndringen fastställs till 1913-04-19.

Klicka på länkarna nedan för att se Köpekontraktets två sidor!

Ett friköpt Rosenlund ägs nu av Svante Andersson och hans hustru

Kulsjö-Svante; Svante Andersson, född i Istrum den 16/6 1873 flyttar in på Rosenlund 1905, efter Anders Jonssons död, med sin hustru Inga Matilda född Larm, född i Arbrå, Gefleborgs län, 10/3 1879.

Fotokopia från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014. Fotokopia från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014.
Kulsjö-Svante född 1873-06-16 friköper sedan till- sammans med sin hustru Rosenlund som fastställs avsöndrat från Ulunda 1913.

Svante säljer Rosenlund 1932 till familjen Hjert och flyttar som lägenhetsägare för Fridhem, under Matsagården Rör, nygift med Anna Fredrika f. Gustafsson född 18/7 1884 i Lerdala. De skiljer sig den 8/1 1947 och Svante dör 1961.

Han blev gift 3 gånger under sitt liv och skild 1 gång, men får inga egna barn.Formalia;
Svante Andersson, född 16/6 1873 i Istrum, död 18/8 1961 skriven på Åld. Hemmet Odensåker. Frånsk. 8/1 1947

Anna Fredrika Andersson född Gustafsson, född 18/7 1884  i Lerdala, dör 6/7 1969 i Å Församling skriven i Odensåker. Frånskild 8/1 1947.

Efter tiden på Ulfstorp med Svante Andersson kom familjen Hjert

 

Folke Hjert ger vid telefonsamtal med Arne Sträng 2014-06-11 följande minnen  från Ulfstorps Hjert-period 1932-71:
 

Han gick i skolan i Ljungstorp, konfirmerades av prosten Ahlner i Varnhem. Avsikten var att bli militär men han  fick en febersjukdom och fick överge de planerna 1944. Flyttade till Stockholm, anställd på ASEA, gift med 2 döttrar, Rose Marie en av dem och en son.

När de skaffat bil återvände de ofta till Ljungstorp, Från 1930-talet minns han att det bodde 2 kvinnor i det gamla Ulfstorp. Den ena hette Emma och den andra var lärarinna och bodde i Göteborg, men vistades i Ulfstorp på somrarna.


Yngste brodern var Gösta. Systern Tekla fick ett barn med en man från Falköping. Barnet dog bara några månader gammalt (inte infört i Församlingsboken t tom 1938).

Ur Förssamlingsboken; Tekla Viola Margareta, född i Karleby den 26/10 1915 in - ut - in på Rosenlund och ut slutligen Trollhättan 1937.
Son utom äktenskap Hans Erik Evert, född i Varnhem den 24/1 1937, enl. uppgift ovan död några månader senare.


Formalia; Familjen Hjert ägde Rosenlund till 1971. Då hade fadern Karl Johan Erik Hjert omkommit i en olyckshändelse den 25/5 1967. Anna Josefina Hjert dog på Vallehemmet i Axvall den 18/11 1977.


Folke beättar vidare;
Fadern Hjert åkte moped, han hade lovat barnen att sluta med det när högertrafiken infödes 1967. Men olyckan kom emellan. Han hade fått en alltför hög telefonräkning och åkte med den in till Skara för att klaga men blev påkörd före infarten till Skara. Dog inte omedelbart men vaknade aldrig.

Mor bodde kvar i Rosenlund. Rosenlund var ett vackert ställe för Folke, med en bäck  genom tomten.

Se mer kring familje ur Församlingsbok nedan!


(Förmedlat av Arne Sträng, 2014-06-12)

Boende vid Rosenlund enligt husförhörslängd och församlingsbok

Husförhörslängd 1869 - 1880;
Rosenlund under Ulunda;

In flyttar på Rosenlund för första gången i Hfl 1873;
Arbetskarl    Anders Jonsson, f. Häggum den 13/9 1824 - flyttar in med familj 1873 fr. Slottet under Lilla Hålltorp
Hustrun        Johanna Larsdotter, född i Wing den 29/8 1826
Son               Lars Johan, född i Varnhem den 12/9 1852 - flyttar till Stockholm 1873
Dotter            Anna Charlotta, född i Varnhem den 28/9 1858 - flyttar till Fellingsbro 1875
Son               Carl August, född i Varnhem den 15/7 1861 - flyttar till Ulunda 1878
Son               Frans Wilhelm, född i Varnhem den 1/10 1863
Son               Anders Gustaf, född i Varnhem den 1/5 1866

Husförhörslängd 1880 - 1895;
Rosenlund under Ulunda;

Kvarboende;
Arbetskarl    Anders Jonsson, f. Häggum den 13/9 1824
Hustrun        Johanna Larsdotter, född i Wing den 29/8 1826
Son               Frans Wilhelm, född i Varnhem den 1/10 1863 - flyttar till Carlsborg 1881
Son               Anders Gustaf, född i Varnhem den 1/5 1866 - flyttar till Wesstorp 1885 - hem - ut - hem - ut 1891

Hyrar mellan 1887 - 1889;
Arbetaren      Frans Wilhelm Andersson, född i Warnhem den 1/10 1863 - in 1887 från Eggby med familj
Hustrun         Gustafva Persdotter, född i Fredsberg den 1/8 1859 - gift den 30/10 1885
Son               Johan Axel Herbert, född i Warnhem 25/3 1886
- hela familjen flyttar som torpare till Lille Kullen under Hålltorp 1889

Husförhörslängd 1895 - 1922;
Rosenlund under Ulunda och 1913 försåld;

Kvarboende;
Arbetskarl    Anders Jonsson, f. Häggum den 13/9 1824 - han dör här den 7/4 1905
Hustrun        Johanna Larsdotter, född i Wing den 29/8 1826 - hon dör här den 25/10 1902

Ny arrendator - köper Rosenlund 1913;
Arbetaren   Svante Andersson, född i Istrum den 16/6 1873 - flyttar in från Dala den 3/11 1905 med hustru
Hustrun      Inga Matilda född Larm i Arbrå, Gefleborgs län, den 10/3 1879 - gifta den 17/9 1897
Fosterdotter Elisabet Amalia Leiding, född i Katarina förs., Stockholm den 1/2 1902 - in med fosterföräldrarna
Fosterson    Oskar Vilhelm Johansson, född i Falna, Kopparbergs län, 1/12 1917 - kom hit från Odensåker 1921

Kalkarbetare Gustaf Gunnar Ferm, född i Mölltorp den 19/11 1897 -  in första gången den 6/7 1920- ut 15/8 1920
- gifter sig sedan 28/8 1921 m. fosterdottern ovan , Barnhusbarn Nr 2028, Katarina Församling - in igen 20/11 1921
Hustrun          Elisabet Amalia Leiding, född i Katarina förs., Stockholm den 1/2 1902
 

Husförhörslängd 1922 - 1938;
Rosenlund som självständig fastighet;

Ägaren;
Arbetaren  Svante Andersson, född i Istrum den 16/6 1873 - flyttar in från Dala den 3/11 1905 med hustru
1:a Hustru Inga Matilda född Larm Arbrå, Gefleborgs l., den 10/3 1879 - gifta den 17/9 1897 - dör här 29/3 1923
Fosterson   Oskar Vilhelm Johansson, f. Falna, Kopparbergs l., 1/12 1917- fr. Odensåker 1921- åter dit 18/5 1926

2:a Hustru  Klara Charlotta Roth
, född Andersson i Häggum 4/3 1867 - gift 28/8 1924 - in från Häggum 29/8 1924
hennes dotter i ä  Karin Linnea Roth, född 4/5 1908 - in från Häggum med modern - ut dit igen 16/12 1925
- paret Svante och Klara Charlotta Andersson äger Rosenlund, men flyttar till Skallmeja den 16/12 1927

Här bor också kvar;
Kalkarbet.    Gustaf Gunnar Ferm, född i Mölltorp den 19/11 1897
Hustrun        Elisabet Amalia Leiding, född i Katarina förs., Stockholm den 1/2 1902
Dotter            Inga Maria Elsabet, född den 21/3 1922
Son               Karl Gustaf Adolf Ferm, född den 8/10 1925 (senare gift med Gunborg på Backen, Ljungstorp)
- kalkarbetaren flyttar med hela familjen till Ulunda 1 1/2 mantal den 15/12 1926

Arrenderar av Svante gör mellan 1926- 1928;
Mannen      Albin Johansson, född i Sventorp den 8/3 1888 - flyttar in med familj 30/11 1926
Hustrun      Augusta Elsabeth Krans, född i Bolum den 11/8 1892, gift 28/4 1912
Son             Oskar Vilhelm, född i Bolum de 14/4 1912 - flyttar till N. LUndby den 30/11 1926
Dotter          Elsa maria Linnéa, född i Bolum den 4/11 1915
Son              Sven Albin, född i Bolum den 6/8 1917
Dotter           Ingrid Svea Elisabet, född (dövstum) i Bolum 7/8 1919
Son              Arvid Erland, född i Bolum 8/1 1921
Dotter           Brita Rakel Kristina, född i Varnhem 26/6 1924
- hela familjen flyttar som ägare till näraliggande Vasen den 10/12 1928

Tillbaka flyttar då ägaren Svante med hushåll mellan 1928 - 1931;
Arbetaren   Svante Andersson, f. Istrum 16/6 1873, tillbaka 22/6 1928 från Skallmeja
2:a Hustru  Klara Charlotta Roth, född Andersson i Häggum 4/3 1867 - hon dör här den 15/2 1930

Hushållerskan Edit Virginia Moberg, född i Ekeskog den 2/5 1893 -  in 10/11 1930 från Tun - ut Åsaka 31/12 1930
Son utom äktenskap Helge Malkholm, född i Vilske-Kleva den 16/3 1917 - in och ut med modern

Svante Andersson flyttar ut Odensåker 18/12 1931
- där han gifter sig med Anna Augusta Andersson, född Zeilon 29/1 1889 i Djursdala, Kalmar län

Under 1931, när han var ensam, har han en hyresgästfamilj;
Slaktare    David Gideon Stenander, född 1897 29/1 i Timmersdala - gift 1921 den 11/12 med
Hustrun    Ester Matilda (Hilda), född Ekelund i Kyrketorp 1897 den 6/4
Dotter        Elsa Gunhild Augusta, född i Varnhem 1922 den 5/5
Dotter        Edit Dagny Linnéa, född i Varnhem 1923 den 16/8
Son           Sven Olof Gideon, född i Eggby 1925 den 24/1
Dotter        Anna Ingegerd Elisabet, född i Eggby 1926 den 7/3
Son            Bror Trosten David, född i Säter 1927 den 27/4
Son            Sten Sture Nikolaus, född 1928 den 2/11
Son            Karl Erik Lennart, född i Berg 1930 den 14/4
Son            Bengt Åke, född i Lidköping 1931 den 1/5
Dotter        Eva Ulla Britt, född i Lidköping 1932 den 25/5
- familjen flyttar ut (vräkta) som hyrare av den gamla Fattigstugan under 1932

Ny ägare; - köper Rosenlund 1932 och flyttar in med familj;
Lantbr.arb. Karl Johan Hjert, född i Näs den 24/11 1881 - flyttar in från Norra Lundby 11/11 1932
Hustrun      Anna Josefina född Andersson, i Ek den 7/7 1887
Dotter          Tekla Viola Margareta, född i Karleby den 26/10 1915 in - ut - in och ut slutligen Trollhättan 1937
    
Son utom äktenskap    Hans Erik Evert, född i Varnhem den 24/1 1937
Son              Gunnar Erik Vilhelm, född i karleby den 14/4 1920 - flyttar till Stockholm 1937
Dotter           Aina Erika Elisabet, född i N. Lundby 16/7 1921 - flyttar med sin bror till Stockholm 1937
Son              Axel Ragnar Evert, född i Locketorp den 19/3 1924
Son              Sven Folke Oskar, född i Locketorp den 7/6 1927
Son              Bengt Gösta Bertil, född i N. Lundby den 3/4 1931
 

Tiden efter sista församlingsboken

Familjen Hjert ägde Rosenlund till 1971. Då hade fadern Karl Johan Erik Hjert omkommit i en olyckshändelse den 25/5 1967. Anna Josefina Hjert dog på Vallehemmet i Axvall den 18/11 1977.

Därefter ägdes Rosenlund av familjen Mård åren mellan 1971 - 2008;
Avsynaren     Åke Sixten Lennart Mård, f. i Våmb den 25/11 1920 - dör 20/8 1998 skriven Vallehemmet i Skärv
Hustrun          Ingrid Odlaug Mård , född i Norge den 6/7 1929 - död på Vallehemmet 2014
- de skildes den 30/4 1976 - hon kvarstod som ägare - död 2014
Son                  Göran Ove Lennart, född i Våmb 11/1 1952
Son                  Håkan Olof Sixten, född i Våmb 26/4 1955
Son                  Jan Christer Åke, född i Våmb 25/5 1956
Son                  Benny Torbjörn, född i Skövde 6/6 1959

Sedan 2008 ny ägare som hyr ut Rosenlund som bostad.

2023-06-12 Rosenlunds bostadshus utplånas i storbrand

Foto Jonas Sjöström
Foto Jonas Sjöström