A. 31 Sten

Sten 1/8 skattehemman -> Sten -> Sten under Hålltorp ->
Hålltorp 3:1

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Karta 1960 med ungefärlig märkning av hemmanet Stens gränser i rött. Brunt är 1877 års vägs drag- ning rejält söder om riksväg 49 just vid Fermabron och vidare västerut. Lantmäteriet Historiska Kartor Karta 1960 med ungefärlig märkning av hemmanet Stens gränser i rött. Brunt är 1877 års vägs drag- ning rejält söder om riksväg 49 just vid Fermabron och vidare västerut. Lantmäteriet Historiska Kartor

Ur ortsnamnsregistret:

Gård eller torp 1/8 skatte-hemman. Anm; Sedan 1838 torp under Hålltorps ägare.


Ovanför ladugården har förr legat mycket stor sten, som av de gamle sades vara kastad av en jätte. Den sprängdes bort vid järn- vägsbygget. (1928)

Namngrund;
Den stora sten som blev delvis bortsprängd och bortförd vid järnvägsbygget.
En sten/klippblock ca 3x4x2 meter - benämnd Stenen.

Se också under A. 30 Stenhammar

Namnformer; Sten (efter 1750); Stenen (naturnamn); Steen (1749 - jordaboken)

Torp under Sten;
Skygget - söder om Sten på Billingskanten byggt senast 1781 (enl. Hfl) - se sidorubrik: A. 32 Skygget! Skygget försvinner ur husförhörslängderna när den boende där flyttar ut 1845! Se nedan! Det är troligt att tjänstefolket på torpet bor där hädanefter.

Ur specialjordeboken;
"Köpt till skatte af åboen* Lars Larsson för 40 Daler Silvermynt Kongl Kammar Collegiet skatte bref af den 17 januari 1770." - se mer nedan ur specialjordeboken!


*Åboe /Åbo = juridisk term för den som under ärftlig besittningsrätt innehar annans jord.
Åboen var den person som brukade, bodde och skattade för marken. Han hade besittningsrätten till marken, den var ärftlig.
(Källa: Ordbok för släktforskare). I det här fallet ägdes hemmanet Sten av Kronan och var ett Cavalleri Augement.

 

Stens byggnader rivs 1938;
Arvid Pettersson, Hålltorp, var med när ladugården revs. Det var plats för en häst, men spiltan var öppen mot foderladan så det drog och blåste hela tiden på hästen. Huset revs av David Roth, Bäckedalen för att bygga nytt hus där - se mer nedan!

 

Från Riksantikvarieämbetets fornsök - Beskrivning;
Bebyggelselämning, bestående av husgrund, 10 x 6 m (125-325 cg), med murstocksrest. 20 m VNV om husgrunden är uthusgrund, 16x6 m (N-S), med S kanten inschaktad i slänten. Ytterligare en uthusgrund ca 35 m ÖSÖ om grunden. Siste brukare A P Håkansson.Tydlig. Rester av stenvallar och andra odlingslämningar invid.
Terräng Avsats vid foten av nordsluttning. Betesmark invid före detta åker.
Granskningsdatum:1984-09-07

Torpet Sten i bakgrunden av soldatorp Nr 330 på foto från 1906

Detaljförstoring av bilden nedan visar boningshuset för Sten som ett rött litet torphus med vita knutar. I bakgrunden skymtar ladugården mellan trädens täta löv - (något ifylld för tydligheten).

Här färglagd.

På Fermagatans högra sida i riktning från Skövdevägen efter Fermabron, bakom Vadet, låg Soldattorp nr 330 - kallat Strängstorpet - Överbo Millomgården & Dyngesäter,1906. Mitt emot, på sydbillingen, ovanför den Nya Skövdevägen i dalen nedanför, låg torpet Sten.

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:11)


Delförstoring av föregående foto för torpet Sten under Hålltorp 1906.

Den nya vägen till Skövde 1870-77 drogs på Stenhammars marker och nära gårdsbyggnaderna. Möjligen bidrag detta till att torparen fick lämna Stenhammar för Slottet och att Stenhammar revs. man kan här se att den gick mycket längre in från bäcken i en vid sväng över Stenhammars äng och relativt nära det som då var Stenhammars gårdstun.

I bakgrunden ser man hemmanet Sten som stod kvar till 1938 och innan gården finns vägen upp mot Stenslund tillika gamla vägen till Stenhammar.

Den nya riksvägen vid samma ställe går idag i stort sett rakt över bildens vänstra del, där man t om flyttade bäcken norrut för att få plats med vägen, liksom bron.

<-- Till sidans rubriker!

Sten, Stenslund och Stensbro på samma bild från tidigt 1900-tal

Torparen Henning Persson, Lilla Slottet skördar med oxar på Hålltorps marker. I bakgrunden i Billingssluttningen hemmanet Sten och torpet Stenslund dit Henning med familj flyttar 1938. Även Stensbro nära Fermabron finns med på bilden!

Hemmanet Sten 1/8 skatte på karta från 1794

Obs! Kartan vänd så att norr är ungefärligt uppåt på kartan. Lantmäteriet Historiska Kartor Obs! Kartan vänd så att norr är ungefärligt uppåt på kartan. Lantmäteriet Historiska Kartor

1794 års karta visar läget för det skattehemman som då var friköpt från Kronan sedan 1770. Torpet Skygget från 1781 (enligt Husförhörslängd 1792) hade inte hunnit med på kartan ännu.

Sten och dess torp Skygget på karta 1801

Kartan via Olof Cassmark till Carl Arvid Tell, Backa gård. Den utgör en del av en handritad karta som omfattar området från Skara till Billingen. Kartan är handritad av fortifikationsunderofficeren Lindgren de första åren efter 1800 (enl. påskrift) Originalet fanns 1973 på milostaben i Skövde.

Redan några år efter föregående karta med vägarna upp till Sten från väst med en sväng in från söder, så kan vi se att man nu börjar använda en väg norr om Torpet Sten med avfart direkt efter bäcken
. Troligen också för att nå Skygget söder om Sten, (byggt senast 1781), snabbare. Denna vägsträckning återfinns inte på senare kartor.

Ur specialjordeboken från 1825

Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor

Cavalleri Augement Nr 7 af Gudhems Companie och på Krono Parken Billingen beläget, hvarvid 1/4 Hemman, men 1/8 förmedlat: att köpt till skatte af åboen Lars Larsson för 40 Daler Silvermynt Kongl Kammar Collegiet skatte bref af den 17 januari 1770 i Rote Nr 330 med 1 daler 16  Kmt:s Taxation."

Källan vid Sten - kanske en gång orsak till bosättningen

Ang källan vid Sten:
I Billingen längesen, nr 5. har Alf Brage samlat uppgifter om källor bl a detta om källan vid Sten.

Även Stenslund tog ibland vatten ur den källan. I artikeln ”Barndomsminnen från Stenslund”  Varnhemsbygden 2014 nämner Gunborg Gruvesäter och Inga-Britt Edvinsson att man hämtade vatten till korna I Stena-källa när vattnet sinade i den egna brunnen.  Det fanns en träränna som vattnet rann i.
 
Nu till Alfs noteringar:
 
”Kloka  gubbar och gummor tog vatten  ur källor som rann mot norr. Det var bäst till svartkonst” berättat av Elis Karlsson född 1860, Dala. (Anm; Stens-källan rann just åt norr på sydbillingens norrsida där Sten låg.)
 
”Borte ve Sten i Varnhem lå´ ena källa en kunne drecka sej fresker i. Di kalla den ”Klarisa-källa”, men en skulle ente gå dit själv” berättat av Karl Larsson f 1875, Stenum.
 
”Bortom Varnhem, mot Skövde-hållet finns i nordslänten ena källa som kloka tog vatten ifrån. Den hette Klares eller Klaras källa, berättat av  Svante Johansson född 1860, N Lundby.
 
”Hitom Storekullen vid landsvägen var en källa uppe i bergkanten. Där hämtades vatten till mediciner och annat” berättat av Alma Klingberg född 1865, N Lundby.

(Alfs samling av källor är delvis ur Folkminnesarkivets samlingar i Göteborg.)

 
Längre upp vid Grönevall finns en öppen källa vid milasten. Där stannade alltid bönderna och drack vatten.

(Enligt Arvid Pettersson på Hålltorp, 1984)


Anm; Milstenen är nu flyttad till Ljungstorp, men stod tidigare vid vägen Skara-Skövde, 100 meter öster om avfarten till Ljungstorp.

 

Stenen vid Sten - sönderkilad till kajbyggnad vid Varnhems station

Lastkajen för gods vid Varnhems station. Enligt uppgift kan den vara byggd av den stora stenen vid torpet Sten, under Hålltorp - se text nedan! Bild Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, 2014 Lastkajen för gods vid Varnhems station. Enligt uppgift kan den vara byggd av den stora stenen vid torpet Sten, under Hålltorp - se text nedan! Bild Stina Johanssons album, Gamla Stationshuset, 2014

”Källan vid Sten, den kallades för ”Stena-källa”:
 

Vid Sten fanns en stor sten som de kila sönder vid järnvägsbygget. En del av stenen lade de som perrong vid Varnhems station och kanske något i Ljungstorp. Källan säger de aldrig sinar, men för ett par år sen var den torr. Vattnet har kanske tagit sig andra vägar. Vattnet är lika kallt på sommaren som på vintern. När de byggde om nye landsvägen kylde vägarbetarna sina öl i källans vatten. Den har använts till vattning. Man tog vatten till Sten och till Stens ladugård. Arvid Pettersson, Hålltorp, var med när ladugården revs. Det var plats för en häst, men spiltan var öppen mot foderladan så det drog och blåste hela tiden på hästen. Huset revs av David Roth, Bäckedalen för att bygga nytt hus där.

(Berättat 1984 av Arvid Pettersson, Hålltorp Varnhem.)

(Sammanställt av Verna Andersson, Ljungstorp, 2014)
 

Minne av Sten i brev till Carl Friman från son uppväxt i Stenhammar - emigrerad till Amerika 1838

"Du minns nog också Hemmanet Sten - rakt inunder Billingsklippet - med sin springkälla af levande vatten och de gamla människorna: den 85 årige raske gubben Carl och hans 90-åriga gumma. Det var han som vid en sammankomst eller folkmöte, kastade den store och grymme Gubben i Hålltorp som en vante i en Eldbrasa (för att gifva honom en försmak av Helvetets eld.)

(KF's kommentar; Samme "gubbe på Hålltorp" som köper Sten av sonen direkt efter faderns död 1838!)


Det var i Stens hage mina söner hade Donor (snaror för kramsfoglar); och det var der, som de blevo så ytterst förskräckta af den i busken fräsande g ö p a n eller vargloet (Lynx).

Anmärkning, KF, Ur husförhörslängd;
Inhyses Carl Månsson, född i Varnhem 1750 den 26/11 - död 1838 och hans 1:a hustru Maria Svensdotter, född i Broddetorp 1737 den 10/6 - död 1824.
Carl gifte om sig 1828 vid 78 års ålder med Kjerstin Jonsdotter, född i Berg 1780 den 17/3 - dvs då en 30 år yngre fru!


Hans son som får brevet blir förvirrad kring åldern på Carl på Stens fruar - antagligen med tanke på att han på gamla dagar, 1828, alltså gifte om sig med en 30 år yngre fru.

Han skriver vidare;
"Jag kommer ihåg Samuel-Johannes och  d e n   s t o r e   S t e n: hur många gånger har jag inte lekt på detta stora klippblock.

Jag minns också "Stora och Lilla Klippet" och alla vattendrag och höga träd och Jordan, när vi plockade långa Smultron och lever vår vän Nils i Löta ännu och hans trilska Oscar, min gamla jaktlärare eller Rudberg - han är död - eller är han inte?

Jag kommer ihåg allt om S t e n h a m m a r och alla äppelträd och fälten och bäcken. Lilla och Stora Hulja och de storta klippblocken, där jag brukade fånga upp så många spår. Och det kluvna klippblocket nära Körvägen"

Se mer kring Frimans under A. 30 Stenhammar!

Samtliga ägare av hemmanet/torpet Sten - 1/4 hemman eller mantal

         - 1770  Kronan - augement (stödhemman) till Cavalleri Nr 7 Gudhems Compani förmedlat till 1/8 hemman
1770 - 1774  Åboen* Lars Larsson friköper hemmanet Sten
1774 - 1815  Carl Magnusson/Månsson, född - dör 1838 på Sten, hade tre fruar under sitt liv på Sten
1815 - 1838  Sonen Magnus Carlsson
1838 -           Anders Pettersson på Hålltorp och alla senare Hålltorps ägare - se mer under A. 6 Hålltorp Lilla!

Samma person, Carl Månsson, äger alltså Sten i princip från friköpet (några år senare) och vidare i nästan 65 år!!
Även om sonen tar över som ägare de sista dryga 20 åren, bor fadern kvar och gifter om sig och tar till sig fruar till Sten totalt tre gånger - till sist en 30 år yngre fru!

Det var den frun som sonen Friman inte kunde tänka sig var 80-90 år gammal, när fadern beskrev hans fru! - Carl Friman skrev alltså om minne av hans andra fru, 90 år gammal (13 år äldre än Månsson själv) och sonen mindes hans sista fru (född 1780) kanske då 45 år gammal!)

Han heter först Magnusson som senare växlar till Månsson - liksom födelseåret växlar i början av tiden, men sedan befästs det i Hfl till född i Höglunda 1750.

*Åboe /Åbo = juridisk term för den som under ärftlig besittningsrätt innehar annans jord.
Åboen var den person som brukade, bodde och skattade för marken. Han hade besittningsrätten till marken, den var ärftlig.

(Källa: Ordbok för släktforskare). I det här fallet ägdes hemmanet Sten av Kronan till 1770 och var ett Cavalleri Augement.

Redovisning av Anders Petterssons på Lilla Hålltorps ägor 1862 - inklusive Sten

Sammanställning av Hålltorps ägor av lantmätare 1862 med ägaren Anders Pettersson på Lilla Hålltorp, 7 år före hans död 1869 - en livsgärning som heter duga!

 
År 1862 gjorde lantmätaren en sammanställning över de hemman som då ägdes av Anders Pettersson i Skarke; A.Lilla Hålltorp, B. Stora Hålltorp, C. Stenhammar D. Sten och E. Lille Kullen till detta kom dessa gårdars ägor i Billingeliderna, Torpet Kullaliden samt 1/4 dels mantal Upsala därefter F. Soldattorp till Stora Hålltorp och Stenhammar.
 

<--Till sidans Rubriker!

Sten med torpet Skygget, karta 1862, Anders Petterssons ägor, Hålltorp

Karta 1962 Lantmäteriet Historiska Kartor Karta 1962 Lantmäteriet Historiska Kartor

Karta från 1862 till ovanstående beskrivning för området med Sten och Skygget med alla Arvid Pettersson på Hålltorps ägor.

Nu tycks vägarna återtagit sin gamla sträckning för både Skygget och Sten och sedan vidare bort mot östra sydbillingen.

Fädrevet ner mot Stenhammar tycks ha breddats till någon slags väg vidare över smal bro över bäcken och vidare Fermagatan upp.


Kartan har huvudsakligen som syfte att beskriva Anders Pettersson på Hålltorps yttre ägogränser - här markerade med rött.

Torpet Sten under Hålltorp markerat på karta 1877

Redan 1877 års karta, baserat på fältmätningar under slutet av 1860-tal och början av 1870-tal, saknar samtliga byggnader för Stenhammar. Inte heller Skygget - torpet under Sten finns längre med på kartan.

Den siste torparen som bodde här flyttades till Slottet under Hålltorp just 1870 - här till höger på kartan. Den då "Nya vägen" drogs rakt igenom Stenhammars ägor (då sedan 1838 ägda av Hålltorps ägare) och nära gårdstunet, vilket kan ha varit en bidragande orsak till att Stenhammars byggnader revs.

Vägen kom också att passera rakt igenom torpet Stens ägor söder om bäcken, vilket förstås minskade ägornas storlek.

Vid den här tiden har Sten varit torp under Hålltorps ägare sedan 1838 och senare kom ägorna att odlas direkt via gården Hålltorp, utan torpare städslad. Det dröjde ända till 1938 innan bostadshuset för Sten revs och användes som virke på annat håll, dvs det stod kvar som torp under Hålltorp i exakt 100 år! Sedan införlivades ägorna med Hålltorps marker till Hålltorp 1:3.

 

Boende på hemmanet Sten och dess torp Skygget (fr o m 1781)

Husförhörslängd 1779-1787;
Hemmanet Sten friköpt 1770; av Lars Larsson

Nu brukat och troligen ägt fr o m senast 1774:
Mannen   Carl Magnusson, född i Höglunda 1750
Hustrun   Stina född Arfvidsdotter i Wäberga 1740
Son           Lars, född på Sten 1774 den 27/8
Son           Magnus, född på Sten 1776 den 24/4

Gossen     Johannes Jonsson, född i Amundstorp 1764 - flyttar ut till Åsled 1779
Pigan         Maria Jonsdotter, född i Segerstad 1766 - flyttar ut till Bolum 1784

Carl Magnusson tycks vara född på Skåckagården i Öglunda av föräldrarna
Fader Magnus Carlsson, född 1710 och moder Ingrid Månsadotter, född 1711 (Hfl 1748-1761)
Kan vara förklaringen till att han senare byter efternamn till Månsson.

På Sten bor året 1785-1786;
Mannen Måns Jonsson, född i Lundby 1753 - flyttar in 1785 med familj från Endebäcken
Hustrun Brita Svensdotter, född i Grufvesäter 1757
Son        Jonas, född i Lundby 1782
- hela familjen flyttar ut till Amundstorp 1786
 

Husförhörslängd 1786 - 1791;
Hemmanet Sten

Kvarboende;
Mannen   Carl Magnusson, född i Höglunda 1750
Hustrun   Stina född Arfvidsdotter i Wäberga 1740
Son           Lars, född på Sten 1774 den 27/8 - flyttar nu till Stora Hålltorp 1791
Son           Magnus, född på Sten 1776 den 24/4 - flyttar nu ut till Väberga 1791

Husförhörslängd 1792 - 1800;
Hemmanet Sten + "Ett nybygge" under Sten byggt 1791 (Skygget);

Kvarboende;
Mannen   Carl Magnusson, född i Höglunda 1750
Hustrun   Stina född Arfvidsdotter i Wäberga 1739 den 10/1
Son          Lars, född 1774 - åter hem 1792
Son          Magnus, född 1776 - åter hem 1792 och flyttar ut till Upsala 1793

Pigan       Cajsa Andersdotter, född i St. Waltorp 1761 - flyttar ut till Klostret 1793
Pigan       Catarina Svensdotter, född i Wing 1764 - flyttar in och ut till Klostret

Ett nybygge (senare namnat Skygget);
Afskedade
Soldaten    Peter Rosenbom
, född i Solberga 1753 - flyttar in 1791 och dör 40 år gammal här 1793
Enkan         Stina Hansdotter, född i Baggeboda 1747
Dotter         Greta, född på soldatställe Nr 357 1781
Dotter         Cajsa, född på soldatställe Nr 357 1785
Dotter         Stina, född på soldatboställe Nr 357 1791 - och dör här 1792
  
Inhyses i Skygget;
Änkan efter Anders Andersson, han var född i Lundby 1723, död  i Rättarebacken 1779
Änkan         Lena Bengstdotter, född i Ökull 1736 - flyttar in 1793 från Rättarebacken och
Son             Bengt Andersson, född I Rättarebacken 1776 samt

Änkan         Catrina Garbrielsdotter, född i Lerdala 1756

Husförhörslängd 1800 - 1815;
Hemmanet Sten + torpet Skygget;

Kvarboende;
Mannen   Carl Magnusson, född i Höglunda 1750
Hustrun   Stina Arfvidsdotter, född i Wäberga 1739 den 10/1 - dör här den 31/10 1806
Son          Lars, född 1774 - åter hem 1792
Son          Magnus, född 1776 - åter hem 1792 och flyttar ut till Upsala 1793

2:a hustru Maria Svensdotter, född i Brodddetorp 1737 den 10/6 - flyttar in på Sten 1808 - änka från Nygården

Enkan       Greta Svensdotter, f. i Skara 1762 -  in 1806 Skara - ut förlovad med skräddargesäll fr. Göteborg 1808
Dräng        Jonas Jonsson, född i Broddetorp 1787 - in 1807 från Ulunda - ut till Nygården 1808
Dräng        Bengt Andersson, född i Klostret 1776 - flyttar ut till Göteborg

Hyresman enkemannen;
Inspektor   Nils Skog
, född i Sjogerstad 1727 - bor nu här efter ha varit i Floby dit han flyttade 1802 - efter ha varit
                   inspector på  Nygården med familj sedan 1783(!) -  där frun dog 1801-  flyttar nu ut till Wing 1806

Till Sten inflyttar 1812;
Avskedade
Båtsman  Johan Kjempe
, f. i Lyrestad1762 10/9 - in 1812 från under Storekullen med barnen efter fruns död 1811
Son           Olaus, född föregående ställe 1799 den 20/2 - ut till Bostorp 1813 - åter hit 1813
Dotter        Johanna född på föregående ställe 1803 den 11/12

Inhyses Skygget;
Rosenboms
Enkan
        Stina Hansdotter, född i Baggeboda 1747 - dör här nu den 3 april 1803
Dotter          Cajsa Pehrsdotter, född på soldatställe Nr 357 1785 den 30/11 - flyttar hem 1802 - ut igen 1803
Lundqvists
Enkan 
         Maria Carlsdotter, född i Berg 1756 den 11/2 - ut till Lilla Hålltorp

Det ser ut som familjen Kjempe med hustru just hann flytta in och skrivs i Skygget samma år som hustrun dog 1811 och med sina barn;
Dotter           Inga Olofsdotter, född i Klostret 1788
Son              Andreas, född i Klostret 1796
Son              Olaus, född i Klostret 1799
- därefter flyttade J. Kjempe med son Olaus och en annan dotter Johanna född 1803 in på Sten 1812 enligt ovan.
 

Husförhörslängd 1815  - 1836;
Hemmanet Sten + Skygget;

Kvarboende;
Mannen       Carl Magnusson
, född i Höglunda 1750 den 26/11
2:a Hustrun Maria Svensdotter, född i Brodddetorp 1737 den 10/6 - dör här nu 87 år gammal 1824
3:e Hustrun Kjerstin Jonsdotter, född i Berg 1780 den 19/2 - flyttar in efter giftermålet 1828 från Skygget

Ägare till hemmanet Sten boende på gården 1824;
Sonen/man Magnus Carlsson, f. på platsen 1776 den 4/4 - som flyttar hem 1824 från Simmesgården med frun
Hustrun       Greta Larsdotter, född i Ögglunda 1764 den 18/1 - dör på gården 1827

Dräng          Anders Jonsson, född i Gudhem 1798 den 10/5 - flyttar in 1825 från Lilla Hålltorp    
Hustrun       Ingrid Hansdotter, född i Berg 1777 den 22/10 - flyttar in 1827 från Stenhammar

Flickan        Johanna Dahlgren, född på platsen 1808 den 26/12 - flyttar in 1830 från Ulunda och ut Häggum 1831
Dräng          Johan Månsson, född i Varnhem 1808 den 17/2 - flyttar in 1828 från Hospitals quarnen

Torpare flyttar in på Sten - Brukare av 1/16 -del av Sten;
Snickaren   J. Lindström, född i Sandhem 1792 den 17/11 - flyttar in 1830  från Redsvenstorp
Hustrun       Maja Andersdotter, född i Varnhem 1793 den 18/11
Dotter           Carolina, född i Varnhem 1822 den 11/8
Dotter           Maja Lena, född i Varnhem 1825 den 24/12
Son              Adam, född i Varnhem 1829 den 1/1
Dotter           Eva, född i Varnhem 1830 den 15/10
Dotter           Charlotta, född i Varnhem 1833 den 13/9
- hela familjen flyttar till under Storekullen 1833

Torparen     Nils Rehn, född i Falköping 1792 den 16/6 - flyttar in 1833 från Stommen Lundby med familj
Hustrun      Anna Svensdotter, född i Gudhem 1802 5/12    
Son             Sven Johan, född på Sten 1833 den 24/4 (Not; orätt födelsedag)
- familjen flyttar till Övfverbo Smedsgården som intäktsägare 1835

Pigan          Cajsa Ambjörnsdotter född på platsen 1804 den 26/4 - flyttar in 1825 från Kyrkebo - ut Skarke 1826
          oäkta dotter Eva, född på platsen 1825 den 24/12 (Not om flera oäkta barn tidigare)

Torparen    Johannes Andersson, född på platsen 1811 3/4 - flyttar in 1835 från Lillekullen med
Systern      Anna Cajsa Andersdotter, född på platsen 1823 den 25/5
Modern     
Enkan         Stina Håkansdotter
, född på platsen 1782 den 5/5

Skygget - inhyses;
Mannen      Samuel Larsson, f. i Sjogerstad 1772 den 29/6 - in 1813 m. fam. (not; Nästan blind) -  dör här 1826
Hustrun       Kjerstin Jonsdotter, född i Berg 1780 den 19/2 - gifter sig med Månsson på Sten (se ovan) 1928  
Son             Johannes, född i Lundby 1810 den 16/3 - flyttar till Skara 1835
Son             Lars, född på Skygget 1814 den den 7/1 - dör här 1815
Son             Anders, född på Skyggget 1816 den 28/3 - dör här 1819
Dotter          Mona, född på Skygget 1819 den 3/8 - dör här 1823
Son             Anders, född på Skygget 1821 den 6/9 - dör här 1824
Dotter          Inga, född på Skygget 1825 den 10/11 - dör här 1826

1826 är nästan hela hennes familj utplånad, förutom sonen Johannes som flyttar till Skara 1835.
Efter denna tragedi gifter hon sig med den 30 år äldre Carl Månsson i Sten 1828.

Nu flyttar det in en "Salt Pettersjuderidräng" * i Skygget:
Mannen      Gustaf Svensson, född i Otterstad 1797 den 7/11 - in m. fam. 1829 från Sandtaget (Bäckedalen)
Hustrun      Catharina Andersdotter, född i Häggum 1795 den 16/9
Dotter          Cajsa, född i Varnhem 1827 den 16/2
Dotter          Inga Maria, född i Varnhem 1830 den 3/9
- hela familjen flyttar ut till Sköfde 1830
 

* Salpetersjuderi

Copyright © 2000 Föreningen för främjande av forskning i Jämshög med omnejd. Teckning av John Käll. Copyright © 2000 Föreningen för främjande av forskning i Jämshög med omnejd. Teckning av John Käll.

Salpetersjudare var ett yrke vars uppgift bestod i att samla in urinindränkt jord för att kunna ta tillvara salpeter. Salpeter uppkommer när biologiskt material bryts ner i jord och en viktig källa för detta är stalljord.

På Gustav Vasas tid började armén allt mer övergå till eldvapen. De laddades med krut, som till 75% innehöll salpeter, som fanns i stor koncentration under ladugårdar. Tidigare hade huvuddelen det krut som användes inköpts från utlandet, men man såg nu behovet av att storskaligt börja tillverka eget krut i Sverige. Följaktligen förklarades jorden under ladugårdarna för krono regale. Alla bönder (prästerna såg till att ingen blev glömd) tvingades leverera sin ålagda kvot av salpeterjord tillsammans med aska, ved och kol till närmsta sjuderi. Denna skyldigheter ersattes 1634 av en salpeterskatt. Salpetersjudarna kom nu istället att själv hämta jorden under böndernas ladugårdar. Salpeterskatten ersattes 1801 av en skydlighet för varje mantal att årligen leverera 1/2 lispund salpeter till staten. 1830 upphörde salpeterskatten helt.

Bönderna ålades att ha trägolv i ladugårdarna för att denna salpeterbildning skulle kunna ske. Sjudningen varade årligen från den 1 maj till 29 september. Bönderna klagade över dessa pålagor och över sjudarnas besök. Denna sjudning pågick under 6 -7 dagar eller tills ett ägg kunde flyta på ytan. Efter detta tillsattes kalk och aska vilket fick den ingående koksalten att kristalliseras och som därmed kunde avlägsnas. Därefter fick det hela svalna till ca 25 grader då salpetern började kristalliseras. Denna råsalpeter transporterades sedan till krutbruken. Sjudarna hade rätt att ta bränsle för kokningen.

För att effektivisera och bättre kontrollera att all gödseljord togs tillvara tillsattes under den krigiska stormaktstiden speciella salpetersjudare, som reste omkring bland böndernas byar. De hade rätt att till och med låta sitt arbetslag bryta upp stallgolven om så skulle behövas. Dessutom skulle de hållas med mat och logi så länge arbetet pågick. När de var klara fick bönderna själva fylla på ny jord och eventuellt lägga nya golv i fähusen. De våldgästande statliga arbetarna, som vart femte år knackade på dörren, kallades föraktfullt ”pissegubbar”.

De salpeterlador som anlades från och med mitten av 1700-talet tog vara på allt som kunde ge salpeter. Där blandades kalk och jord med latrininnehåll och ruttet kött från hushållen i städerna. Komposten kokades och urlakades. Arbetsförhållandena var mycket svåra och personalen bestod ofta av kvinnliga fångar under uppsikt av sjudare och vaktpersonal.

År 1723 gavs bönderna genom en kunglig förordning rätt att själva tillverka salpeter och att sälja denna till Kronans krut-tillverkare. Eftersom sjudarnas besök var ovälkomna utnyttjade bönderna alltmer denna rätt.

Vid riksdagen år 1800 bestämdes att kronans rätt till jorden under gårdarnas uthus skulle upphöra vid 1804 års slut. Men bönderna var fortfarande ålagda att leverera ½ lispund (4½ kg) salpeter årligen per hemman. I mitten av 1800-talet upptäcktes stora saltlager i Sachsen. Detta kunde användas vid kruttillverkning. Härigenom minskade behovet av salpetersjudning av jord. När sedan upptäckten av bomullskrutet gjorts upphörde sjudningen. Därmed upphörde ett näringsfång som bedrivits under nära 500 år och vållat både Kronan och bönderna stora bekymmer.


Texten hämtad från: http://sv.wikipedia.org/wiki/Salpetersjudare
 

<-- Till sidans rubriker!

Husförhörslängd 1836  - 1846;
Hemmanet Sten säljs 1838 och blir Torp under Hålltorp;

Mannen       Carl Magnusson, född i Höglunda 1750 - dör här nu på Sten 88 år gammal 1838
3:e Hustrun Kjerstin Jonsdotter, född i Berg 1780

Ägaren
Sonen/man  Magnus Carlsson
, f. på platsen 1776 - har nu en ny hustru
2.a Hustrun  Ingrid Hansdotter, född i Berg 1777 den 22/10
- de båda säljer nu Sten till Anders Pettersson på Hålltorp och flyttar till Sandtaget, Bäckedalen 1838

Kvarboende torpare på Sten;
Torparen     Johannes Andersson, född på platsen 1811 3/4 - flyttar in 1835 från Lillekullen med
Syster/piga Anna Cajsa Andersdotter, född på platsen 1823 den 25/5 - ut och åter 1845 från Löthen
Modern     
Enkan          Stina Håkansdotter
, född på platsen 1782 den 5/5

Torpare på Sten;
Torparen      Johannes Nilsson
, född i Gökhem 1807 den 8/9 - flyttar in 1842 från Vadet med familj
Hustrun        Maja Svensdotter, född i Sjogerstad 1810 den 29/11
Dotter           Anna Maria, född i Varnhem 1841 den 30/7
- familjen  flyttar ut till Sköfde 1844

Skygget;
Inhyses        Jonas Johansson, född i Sköfde 1796 den 18/1 - flyttar in 1838 med familj från Kjerrtorp
Hustrun        Stina Andersdotter, född i Wing 1788 den 6/10
Son               Olaus, född i Varnhem 1825 den 8/10
- hela familjen flyttar ut 1845
 

Husförhörslängd 1846  - 1859;
Torpet Sten under Hålltorp; ägare Anders Pettersson;
(Anm; nu börjar det redan bli svårt att veta vilka torpare/ inhyses under Hålltorp som bor på Sten
  och Skygget - vilket nu försvinner ur Husförhörslängderna och inte återkommer! - kanske bor drängarna där!?)

Kvarboende torparen;
Torparen     Johannes Andersson
, född på platsen 1811 3/4 - har nu gift sig 1851
Hustrun       Cajsa Lisa Ericsdotter, född i Sjogerstad 1816  - flyttar in 1851 från Sjogerstad - dör här 1854
Dotter           Hedvig Carolina, född i Varnhem 1852 - dör här 1853

Dräng          Olaus Jonsson, född i Varnhem 1825 den 8/10 - flyttar in 1846 och ut igen till Skogen 1847
Dräng          Anders Johnsson, född i Häggum 1824 den 13/9 - flyttar in 1847 från Källeg/Amundtorp - ut 1850
Dräng          Pehr Alfred Johansson, född i Varnhem 1825 den 25/5 - flyttar ut 1850

Husförhörslängd 1854 - 1862;
Torpet Sten under Hålltorp; ägare Anders Pettersson på Hålltorp; Skygget kanske till för tjänstefolket;

Kvarboende torparen;
Torparen     Johannes Andersson, född på platsen 1811 3/4 - gift om sig för 3:e gången - frun 18 år yngre
Hustrun       Maja Stina Pettersdotter, f. i Daretorp 1829, 26/9 - före detta piga på gården - in 1854 från Sköfde
Son               Anders Petter, född i Varnhem 1857 den 7/10 (skrivs nu inte som oäkta - Johannes son)
Son              Johan August, född i Varnhem 1860 den 8/5

Dräng           Sven Peter Johansson Roos, född i Häggum 1833 - in från Borregården 1854 - ut till Sköfde 1856
Dräng           Herman Johansson, född i Varnhem 1837 den 25/3 - in 1856 från Öfverbo - ut till Carlsborg 1860
Pigan            Inga Kajsa Larsdotter, född i Varnhem 1836 den 23/4 - in 1857 och ut till Amundtorp 1859
Dräng           Carl August Johansson, född i Varnhem 1839 den 30/1 - in 1860

Pigan            Maja Stina Pettersdotter, f. i Daretorp 1829, 26/9 - in 1854 Sköfde - gifer sig m. Johannes på Sten
          oägta son  Anders Petter, född i Varnhem 1857 den 7/10 (Troligen Johannes son)

Husförhörslängd 1862 - 1869;
Torpet Sten under Hålltorp; ägare Anders Pettersson på Hålltorp;
Skygget används troligen för generationsväxlingar och tjänstefolk;

Kvarboende torparen;
Torparen     Johannes Andersson,
född på platsen 1811 3/4
Hustrun       Maja Stina Pettersdotter, f. i Daretorp 1829, 26/9
Son              Anders Petter, född i Varnhem 1857 den 7/10
Son              Johan August, född i Varnhem 1860 den 8/5
Dotter           Ida Christina, född i Varnhem 1866 den 14/9

Dräng           Carl August Johansson, född i Varnhem 1839 den 30/5 - flyttar ut till Sandtorp 1863
Dräng          Gustaf Pettersson, född i Baltak 1832 den 13/12 - flyttar in 1863 från Daretorpoch ut till Hålltorp 1868
Dräng          August Jonsson, född i Varnhem 1848 den 8/9 - flyttar in 1868 från Ivarstorp
Pigan           Maria Stina Andersdotter, född i Varnhem 1843 den 17/6 -  in 1867 från Horn och ut till Åsaka 1869

Husförhörslängd 1869 - 1880;
Torpet Sten under Hålltorp; ägare Anders Pettersson på Hålltorp som övertas av sonen Per August Pettersson;
Skygget används troligen för generationsväxlingar och tjänstefolk;

Kvarboende torparen;
Torparen     Johannes Andersson
, född på platsen 1811 3/4 - han dör här 64 år gammal den 10/2 1875
Hustrun       Maja Stina Pettersdotter, f. i Daretorp 1829, 26/9 - flyttar ut till Carlsberg och gifter sig med Anders
                                                                                                                                        Gustaf Skarp Larsson 1879
Son              Anders Petter, född i Varnhem 1857 den 7/10 - flyttar ut till Falköping 1875
                     (blev enl uppgift möbelsnickare)
Son              Johan August, född i Varnhem 1860 den 8/5 - stannar och blir dräng hos nästa torpare på Sten 1878
Dotter           Ida Christina, f. i Varnhem 1866 den 14/9 - med modern in i det nya äktenskapet på Carlsberg 1879

Dräng            August Jonsson, född i Varnhem 1848 den 8/9 - flyttar ut till Åsaka 1870

Ny torpare på Sten - in redan 1876;
Torpare         Anders Johansson, född i Lerdala 1846 den 25/1 - flyttar in 1876 med familj från Gökhem
Hustrun        Charlotta Gustafsdotter, född i Gökhem 1852 den 19/1
Dotter            Ellen Maria Elisabeth, född i Varnhem 1827 den 1/4

Dräng            Johan August, född i Varnhem 1860 den 8/5 - förre torparens son som stannar som dräng på torpet

Husförhörslängd 1880- 1895;
Torpet Sten under Hålltorp; ägare Per August Petterssonm på Hålltorp;
Skygget används troligen för generationsväxlingar och tjänstefolk;

Kvarboende torpare;
Torpare         Anders Johansson
, född i Lerdala 1846 den 25/1
Hustrun         Charlotta Gustafsdotter, född i Gökhem 1852 den 19/1
Dotter            Ellen Maria Elisabeth, född i Varnhem 1827 den 1/4
- familjen flyttar ut till Eggby 1881

Dräng            Johan August Johansson, f. i Varnhem 1860 den 8/5 (Not; stammar) - ut till Hammars Quarn 1871
                      (Emmigrerar senare till N. Amerika 1891)

Ny boende på Sten;
Arbetaren      Gustaf Lindberg, född i Warnhem 1845 den 7/10 - flyttar in 1882 med familj från Ödegårdstorpet      
                       under Erik Larsgården, Klostrets Rote som torpare - han lämnar för N. Amerika den 2/2 1892
Hustrun          Chatarina född Engqvist i Broddetorp 1837 den 18/12 - hon lämnar för N. Amerika den 6/6 1893
Son                 Johan Albin, född i Warnhem 1870 den 11/12 - flyttar till Sjogerstad 1886
Dotter              Amanda Josefina, född i Warnhem 1870 den 11/12 - flyttar ut till Björkagården 1891
Son                 Karl Henning, född i Warnhem 1875 den 7/7 - flyttar ut till Öfverbo Sörgården den 11/11 1892
Dotter              Anna Charlotta, född i Warnhem 1877 den 3/1 - flyttar hem 1886
Son                 Erik Theodor, född i warnhem 1883 den 21/2 - flyttar med mamman till N. Amerika den 6/6 1893

Nu hyresgäster boende på Sten - troligen Skygget;
Hyrande
Enkan            Maria Andersdotter
, född i Åsled 1817 den 5/8 - flyttar in 1884 med sina barn från Lundby
Dotter             Emma Johansson, född i Rådene 1854 den 11/8
           Dotters oäkta dotter   Hildegard Charlotta, född i Lundby 1879 den 17/5
- änkan med döttrar och dotterdotter ger sig av till Amerika den 3/6 1885

Enkans Dotter Augusta Charlotta Johansdotter, född i Säter 1864 - flyttar in 1887 från N. Ving - åter dit 1888
 

Församlingsbok 1895 - 1922;
Torpet Sten under Hålltorp; ägare Per August Petterssonm på Hålltorp - övergår nu till Arvid E. Pettersson;
(- tycks stå tomt ibland)

Enkan                Maria Andersdotter, född i Åsled 1817 den 5/8 - återvänt fr. Amerika - ut till Slottet den 6/11 1895

Arbetaren           Wilhelm Lindström, född i Warnhem 1874 den 19/1 - flyttar in 1898 från Storekullen 6/176-del
Hustrun              Maria Elisabeth Löfgren, född i Warnhem 1872 den 28/2 - gifta 24/11 1898 - från St. Hålltorp
Son                      Allgott Ferdinand, född i Varnhem 1899 den 5/5
Son                      Emil Verner, född i Varnhem 1901 den 22/7
- hela familjen emigrerar till N. Amerika den 2/5 1902

In flyttar - inhyseshjon;
Enkan                  Maja Stina Svensdotter, f. i Sköfde 1837 den 8/2 - (not; fattig) in Åkersberg - dör här 23/3 1906

In flyttar;
Arbetaren            Oskar Sigfrid Löfgren, född i Varnhem 1877 den 9/10 - flyttar in 1902 från N. Lundby
- han emigrerar till N. Amerika den 17/5 1907

Skräddaren        Axel Theodor Karlén, född i Friggeråker 1877 den 18/11 - in 1908 med familj från Stenstorp
Hustrun              Amanda Olivia Andersson, född i Bolum 1878 den 10/3 - gifta den 15/8 1901
Dotter                  Astrid Maria Olivia, född i Stenstorp 1904 den 5/4
Son                     Assar Wilhelm Natanel, född i Stenstorp 1906 den 6/4
- hela familjen flyttar till Eggby 1911

Hyrande;
Skrädderiarbetare Adolf Gabriel Larsson, född i Segerstad 1887 den 22/1 - flyttar in 1911 - ut Hornborga 1911

Jord.br.arbetare Anders Peter Andersson, född i Väring 1835 den 1/4 - in 1911 med fru från Kullaliden
Hustrun              Augusta Charlotta Johansson, född i Öglunda 1867 den 24/9 - gifta den 30/10 1891
Fosterdotter        Svea Viktoria, född i Hentorp 1910 den 3/4 av okända föräldrar - modren född 31/5 1886
                           - hon flyttar till Hed i Västmanland den 14/4 1914
Fosterson           John Elis, född i Maria förs.,Sthlm 1902 den 8/2 - modern född 3/6 1875 (Barnhemsbarn; 2015)
- paret flyttar med fostersonen till Sandbacken (där Anders Peter dör samma år) 1914
 

Församlingsbok 1895- 1922;
Torpet Sten under Hålltorp; ägare Arvid E. Pettersson på Hålltorp;
(Tycks stå tomt emellanåt)

Snickare    Peter Håkansson, född i Härlunda, Kronobergs län 1870 den 23/11 - in 8/12 1921 från N. Amerika
Hustrun     Hanna Sofia Andersson, född i Horn 1872 den 17/12 - in 12/6 1914 från Stenbrohult (5 år före honom)
Son            Bror Karl - tvilling född i Virestad Kronobergs län 1902 den 11/12
Dotter         Syster Matilda - tvilling född i Virestad Kronobergs län 1902 den 11/12 - till Skövde den 2/11 1922
Son            Oskar Wilhelm, född i Virestad Kronobergs län 1909 den 9/9
Dotter         Rut Linnéa, född i Virestad Kronobergs län 1911 den 11/6
- hela familjen flyttar till Mofalla den 17/10 1922

Familjen återvänder vid olika tillfällen till Sten;
Snickare    Peter Håkansson, född i Härlunda, Kronobergs län 1870 - återkommer den 30/10 1924 från Mofalla
Hustrun     Hanna Sofia Andersson, född i Horn 1872 - återkommer samtidigt med mannen
Dotter         Syster Matilda, född 1902 - återkommer den 9/11 1923 från Skövde - ut till Solna den 26/3 1929
Son
jordbr.arb.  Bror Karl Håkansson, född 1902 - återkommer den 25/7 1924 från Mofalla - till Vadet den 12/12 1922
Son Byggnads-
snickare     Josef Natanel Håkansson, född i Varnhem 1900, 26/3, in den 25/7 1924 från Mofalla - ut Vadet 1922
Son            Oskar Wilhelm, född 1909 - återkomer den 31/10 1924 från Mofalla - ut till Vadet den 12/12 1922
Dotter         Rut Linnéa, född 1911 - ååterkomer den 31/10 1924 från Mofalla - ut till Skövde den 19/10 1932

- till slut hamnar större delen av familjen i Vadet - se A. 27 Vadet

Några särskilda öden från husförhörslängderna för Sten & Skygget

Ett sorgligt öde:

Skygget - inhyses;

Mannen      Samuel Larsson, f. i Sjogerstad 1772 den 29/6 - in 1813 m. fam. (not; Nästan blind) -  dör här 1826
Hustrun      Kjerstin Jonsdotter, född i Berg 1780 den 19/2 - gifter sig med Månsson på Sten (se ovan) 1928  
Son             Johannes, född i Lundby 1810 den 16/3 - flyttar till Skara 1835
Son             Lars, född på Skygget 1814 den den 7/1 - dör här 1815
Son             Anders, född på Skyggget 1816 den 28/3 - dör här 1819
Dotter          Mona, född på Skygget 1819 den 3/8 - dör här 1823
Son             Anders, född på Skygget 1821 den 6/9 - dör här 1824
Dotter          Inga, född på Skygget 1825 den 10/11 - dör här 1826

1826 är nästan hela hennes familj utplånad, förutom sonen Johannes som flyttar till Skara 1835.
Efter denna tragedi gifter hon sig med den 30 år äldre Carl Månsson i Sten 1828
 

Ett livsstarkt öde:

Mannen         Carl Magnusson, född i Höglunda 1750 - dör på Sten 88 år gammal 1838
1:a Hustrun   Stina född Arfvidsdotter, född i Wäberga 1740 - dör här den 31/10 1806 - (dvs 10 år äldre)
2:a Hustrun   Maria Svensdotter, född i Brodddetorp 1737 den 10/6 - dör 87 år gammal 1824 - (dvs 13 år äldre)
3:e Hustrun   Kjerstin Jonsdotter, född i Berg 1780 - (dvs 30 år yngre)
 

Några beslutsamma öden:

Dräng            Johan August Johansson, f. på Sten 1860 den 8/5 (Not; stammar) - ut till Hammars Quarn 1871
                      (Emmigrerar senare till N. Amerika 1891)

 

***********************************************

Arbetaren      Gustaf Lindberg, född i Warnhem 1845 den 7/10 - flyttar in 1882 med familj från Ödegårdstorpet
                       - han lämnar för N. Amerika den 2/2 1892
Hustrun          Chatarina född Engqvist i Broddetorp 1837 den 18/12 - hon lämnar för N. Amerika den 6/6 1893
Son                 Erik Theodor,
född i Warnhem 1883 den 21/2 - flyttar med mamman till N. Amerika den 6/6 1893
Barnen som stannar:
Dotter              Amanda Josefina, född i Warnhem 1870 den 11/12 - flyttar ut till Björkagården 1891
Son                 Karl Henning, född i Warnhem 1875 den 7/7 - flyttar ut till Öfverbo Sörgården den 11/11 1892
Dotter              Anna Charlotta, född i Warnhem 1877 den 3/1 - flyttar hem 1886
 

************************************************

Hyrande
Enkan            Maria Andersdotter, född i Åsled 1817 den 5/8 - flyttar in 1884 med sina barn från Lundby
Dotter             Emma Johansson, född i Rådene 1854 den 11/8
Oäkta dotter   Hildegard Charlotta, född i Lundby 1879 den 17/5
- änkan med döttrarna ger sig av till Amerika den 3/6 1885

Enkan             Maria Andersdotter, född i Åsled 1817 den 5/8 - återvänt fr. Amerika - ut till Slottet den 6/11 1895
 

************************************************

Arbetaren       Wilhelm Lindström, född i Warnhem 1874 den 19/1 - flyttar in 1898 från Storekullen 6/176-del
Hustrun          Maria Elisabeth Löfgren, född i Warnhem 1872 den 28/2 - gifta 24/11 1898 - från St. Hålltorp
Son                  Algott Ferdinand, född i Varnhem 1899 den 5/5
Son                  Emil Verner, född i Varnhem 1901 den 22/7
- hela familjen emigrerar till N. Amerika den 2/5 1902
 

***********************************************

Arbetaren       Oskar Sigfrid Löfgren, född i Varnhem 1877 den 9/10 - flyttar in 1902 från N. Lundby
- han emigrerar till N. Amerika den 17/5 1907
 

************************************************


Snickare         Peter Håkansson, född i Härlunda, Kronobergs län 1870 den 23/11 - in 8/12 1921 från N. Amerika
 

***********************************************