A. 25 Rosenhill

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 25 Rosenhill som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Varnhems-Vadet 1:1 --> idag 1:2 och avskild mark 1:4
Fastighetsadress; Ljungstorp Rosenhill
Gammal plats för fattighus på allmän mark samt tidigare soldat-lycka

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Rosenhill markerad med rött på 1960 års karta. Då var lyckan fortfarande Vadet 1:2 - blir 2012 1:4 i separat avskild äga. Rosenhill markerad med rött på 1960 års karta. Då var lyckan fortfarande Vadet 1:2 - blir 2012 1:4 i separat avskild äga.

Ortsnamnsregistret har inget noterat för Rosenhill, så namnet är ett nynamn i samband med bildandet av fastighet genom köp av mark från Vadet, som låg på den södra av de två intäkter som så småningom sammanfogades - den gamla soldat-lyckan samt allmänningen med Fattighuset. Namnet, Rosenhill, kom av Erik Skölds förkärlek för rosor
på den nya tomten, vilka han fick delvis via sitt arbete i Skövde kommun.

Ursprunget för den samlade fastigheten är alltså delvis allmän mark och delvis mark i söder på fastigheten som gått under namnet "Strängslyckan", efter den siste soldaten på soldattorp Nr 330.

(Namngivning enligt muntlig tradition från Sköld på Rosenhill - förmedlad av Arne Sträng, Ljungstorp, 2013)


"Strängslyckan" var sedan mycket gammalt en "lycka" tillhörande nämnda soldattorp och benämns på karta 1753.

"Lycka" = inhägnad brukad mark.


Fattighuset på allmän mark låg kvar på sin plats 2-3 år efter att huset Rosenhill hade byggts på "Strängslyckan".

Ingvor Sköld, som bor kvar i huset idag, minns (2013) att det var en trappa upp till en andra våning i huset och att någon nykterhetsorganisation ägde själva huset på allmän mark. Hon berättar vidare att Skölds hade försökt att köpa huset för att renovera det coh skapa sig en bostad i det. Banken avslog denna lösning och genom köpet av Eriks broders mark från fastigheten Vadet kunde de istället bygga sig ett nybyggt hem på den "gamla soldatlyckan". Detta kunde banken tillstyrka lån på - se nedan! Huset var färdigt för inflyttning 1956-12-30.

På "Strängslyckan" bedrev Erik Sköld också ett hjorthägn under 1970-80-talet.

(Tack till Ingvor Sköld för alla bidragen av handlingar och foton kring Rosenhill, 2013)
 

Se också flygbild från 1961 nerdan!


<-- Till sidans rubriker!

Rosenhill från luften 1961

Bildspel A. 24 Rosenhill med 4 bilder från 2013- nov

Bilder tagna av Kent Friman november 2013, copyright

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

<-- Till sidans rubriker!

Tidigare låg Varnhems sockens fattighus på en del av den här platsen

Varnhems sockens fattighus låg vid Ljungstorspvägen nära nuvarande korsning med vägen från Fermabron och Gamla Kungsvägen (Ljungstorspvägen; - tidig landsväg mellan Skara - Skövde). Se A. 25 Fattigstugan!

Byggnadsår okänt (1800-talet). I huset fanns tre ganska stora rum med en öppen spis i varje som enda inredning samt ett vindsrum. Den som var s.k. föreståndare förfogade över en kammare och ett kök. Vid vänstra hörnet stod en vedbod (borta på bilden), vid andra gaveln ett dass. I kammare och köket bodde till 1941 Maria Stina Persson, född 1853. I östra delen gjordes en enkel upprustning på 1940-talet. De sista som bodde där var fru Signe Sandkvist och hennes tre söner.

Huset nedtogs 1958-59 och flyttades till Vadet, där det tillsammans med Norra Lundby fattighus uppfördes som hönseri. 1950-tal. Fotograf Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem

 

(Bild och text Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:3)

<-- Till sidans rubriker!

Karta 1753 visar den Soldatlycka för Öfverbo Roten som då ligger här

Med blått ungefärlig markering av soldatelyckan som i modern tid blir Rosenhill. "Lycka" = inhägnad brukad mark. Klicka på bilden för större karta! Med blått ungefärlig markering av soldatelyckan som i modern tid blir Rosenhill. "Lycka" = inhägnad brukad mark. Klicka på bilden för större karta!

Vid instening av en remsa Kronoparksmark 1753 söder om landsvägen (Ljungstorpsvägen) - det röda strecket mellan 1. och 2. - så ritas också in den "Soldate Lycka" -  "Lycka till Öfwerbo Roten" som ligger alldeles innan det då fungerande fädrevet ner mot Sörbillingen (senare tider "Fermagatan"). Detta är del av dagens Rosenhill och har så länge soldattorp Nr 330 funnits hört till detta.

Vid siffran 1. på kartan läggs ett femstenarör för att markera gränsen för Kronoparkens östra gräns utmed vägen. Idag ser man ett påbyggt "röse" som ligger just i gränsen mellan Rosenhills mark och idag Hålltorps mark, nära vägen. Under detta ligger troligen det "femstenarör" som utsattes 1753. I västra delen är det svårupptäckt om det ens finns kvar.

Alldeles väster om gränsen för denna lycka ligger då en liten backstuga under Lilla Hålltorp som kallas "Karin Jonsdoterssas tuwa". Den syns nästan inte med sin markering på kartan, men finns där alldeles väster om lyckan som en liten fyrkant i hörnet ut mot vägen.

Hålltorps äng, på kartan, är för tiden Stora Hålltorps äng, som då var en helt separat gård.

<-- Till sidans rubriker!

 

Exakt samma ägor inritade på karta 1764

Blått = Soldattorp Nr 330 + rött dess inäga. Röd markering blir senare del av dagens Rosenhill. Klicka på bilden för att se kartan större! Blått = Soldattorp Nr 330 + rött dess inäga. Röd markering blir senare del av dagens Rosenhill. Klicka på bilden för att se kartan större!

På denna karta från 1764 och förslaget att Broddenstorp skulle bli skogvaktarboställe, finns också soldattorpen utritade med sina inägor. Soldattorp Nr 330 är utmärkt med blått och rött. Det röda är del av dagens Rosenhillsmark.


För soldattorp Nr 330, Överbo Mellomgården, m fl står följande markdelar uppräknade;
Nr 13 = Tomteplats och Kåhlgård
Nr 14 = Dess åker i samfällte åkerlyckan består af Sandblandad Mulljord
Nr 15 = Åker i en liten lycka af samma beskaffenhet med föregående till innehåll
Nr 16 = Vallen i samfällte Åkerlyckan består af sidländ Måssewall om 1/2 tunnland
Nr 17 = Wallen i lilla åkerlyckan innehåller 3/8 tl, hvaraf äfven kan blifva hö
Soldattorp Nr 330 består alltså av de med blått inritade ägorna + den ägan som är del av Rosenhill idag med rött.

 

Dagens Rosenhill består alltså bl a av Nr 15 + Nr 16 av mark tidigare tillhörig Soldattorp Nr 330, Överbo, m fl.


Ryttare Boställe och Ryttare Boställes Ägor utmärker platsen för Vadet och dess marker på dåvarande Kronoparken.

Kartan visar också de övriga tre soldattorpen häromkring samt det till skogvaktarboställe föreslagna Broddenstorp (Nr 1 på kartan).

Dessutom finns väster om Fermagatan mitt emot Ryttare Bostället (Vadet) en backstuga tillhörig Stenhammarens gård. Den ligger alldeles i sydspetsen på dagens Rosenhills ägor mycket nära vägen.

<-- Till sidans rubriker!

100 år senare är ägan ännu utmärkt (gult) + Fattighus på allmän mark

1862 finns soldatägan ännu kvar i sin helhet och norr om den finns nu Fattighuset - kvar finns också rester av 1753 års kartas  "Karin Jonsdoterssas tuwa" som husgrund. Femstenaröret syns som en punkt i gränsen väster om Fattighuset.

Fattighusmarken + remsan med allmänmark utmed vägen (också här utmärkt) + den gamla soldatlyckan söderut förenas 1960 som slutligt markområde till Rosenhill 2:1.

Vadet heter här på kartan "Pickagården" och avser "Torp till Pickagården", som stället heter efter att ha hetat Ryttarboställe på karta 1765 - se ovan!

Söderut finns också Stensbro utmärkt väster om Fermagatan närmare bron och mitt emot finns också en mindre byggnad på Hemmanet Stens mark (inom ljusgrönt).

<-- Till sidans rubriker!

Grundkartan för allmänmarken 1844

För tydligare läsning av kartan är den något ifärgad av Kent Friman, 2013 För tydligare läsning av kartan är den något ifärgad av Kent Friman, 2013

Grundkartan visar lite mer än den stiliserade kartan nedan ritad senare med ovanstående som underlag.

Här ser man tydligare allmänmarkens trekant i korsningen samt uthusbyggnader. Det syns också markeringar efter den gamla backstugan och femstenaröret från karta 1753.


Det går också att se den remsa av ytterligare allmänmark som ligger framför fattigstugan mot vägarna, vilken inlöstes av Sköld 1960 till Rosenhill, då all resterande allmänmark inlöstes i en större lantmäteriförrättning.

<-- Till sidans rubriker!

Laga skifteskartan 1844 för Klostrets by ger detaljerna för allmän mark

Ägorna här på kartan för allmän sockenmark ser också ut att innefatta den gamla soldatägan med numren 1615, 1616 och 1617 - dessa räknas inte som allmänmark när de säljs tillsammans med Soldattorpet Nr 330 år 1911.

Nr 1627 är allmänmarken som Fattighuset är placerat på.

Den röda markeringen visar på Rosenhills mark som den såg ut före 2012, markerad på 1844 års karta - markerna har hållt sina rågångar under minst 250 år! 2012 avskiljs del av ägan söderut än en gång och går till yngste sonen.

<-- Till sidans rubriker!

Soldatmarken Nr 330 har sålts vid auktion 1911 och blir Trontorp 1:1 inklusive lyckan väster om Ljungstorpsvägen som sedan blir Rosenhill

OBS! Kartan har vridits ett halv varv för att få norr ungefär rakt upp! Vägarna på bilden utgörs av Fermagatan från söder som når fram till Ljungstorspvägen vid dagens Rosenhill. OBS! Kartan har vridits ett halv varv för att få norr ungefär rakt upp! Vägarna på bilden utgörs av Fermagatan från söder som når fram till Ljungstorspvägen vid dagens Rosenhill.

Vid försäljningen 1911 av Strängstorpet Nr 330, finns också marken vid den gamla soldatlyckan med i försäljningen, dvs den mark som senare kommer att utgöra en del av dagens Rosenhill. Den är utmärkt exakt som den var inritad på 1794 års karta vid skiftet av Billingeliderna 1803, dvs man gick tillbaka på en över 100-årig karta för gränserna.

Antagligen övertog denna inritning för tillhörighet av markerna den ritning som gjordes för Klostrets bys laga skifte 1844, när den nu blev fastställd i förrättning 1911 i samband med auktionen på soldattorpet Nr 330.

Efter försäljningen ägde nu 1911 August Wernlund i Vadet marken som angränsade till det gamla Fattighuset  på allmän mark på den västra sidan av Fermagatan. (Det är ägan längst till vänster utmärkt i kartbilden med rött!)

Vadet heter fortfarande "Torp till Pickagården" på kartan och blir nu ägare också till grannmarkerna genom köpet.

<-- Till sidans rubriker!

Familjen Erik Sköld köper Soldattorp Nr 330's gamla lycka från Vadet

Avstyckningshandling av den från Vadet nu avskilda marken söder om allmänmarken med Fattighuset på vilken själva huset kom att uppföras. Avstyckning fastställd 1956-07-12. Jmfr med karta från 1911 ovan!

Ägan är indelad i ;
1. Åker 0,3160 Ha, 2. Äng 0,1730 Ha
och 3. ett område med avrösningsjord i form av dike =, 0040 Ha

Vadet ägdes vid den här tiden av Sven Sköld, Erik Skölds bror.


Arvid Pettersson, Hålltorp, fick vara med att betala för halva gränsbestämningen mot hans marker i samband med avstyckningen. Avsåg Lilla Hålltorp och Stenhammaren. Räkning avsänd 1956-06-12.<-- Till sidans rubriker!

Rosenhill lät byggas av Erik Sköld med inflyttning 1956-12-30

Bild från Gröna Lund i Stockholm 1953. Ingvor och Erik Sköld på utflykt till huvudstaden, då fortfarande boende vid Vassbacken, Varnhem där också Eriks föräldrar bodde. Erik var kommunalarbetare i Skövde kommun och blev där arbetsledare för en grupp inom parkområdetmed behov av särskilt stöd .


Eriks pappa Albert Sköld vid Vassbacken, Varnhem. 1950-tal. 

 

<-- Till sidans rubriker!

Handlingar inför bygge av bostadshuset

Grundritning från BORO-hus; EK-villan 1955

Nils Lanns offert för byggandet av det monteringsfärdiga huset 1955

Byggmästare Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem, valdes till byggare med en offererad summa om 12.500 kr.

<-- Till sidans rubriker!

Ivar Casselmans offert för det elektriska 1955

Elektriker Ivar Casselmans offert för det elektriska arbetet i huset 1955.

<-- Till sidans rubriker!

1966 stod en utbyggnad av Rosenhill klar för en växande familj Sköld

Även denna gång var det Byggmästare Nils Lann som stod för byggnationen. Även denna gång var det Byggmästare Nils Lann som stod för byggnationen.

Interiör planritning av Nils Lann, 1965.

<-- Till sidans rubriker!

Förrättning angående överförande av mark från Varnhems allmänning till Vadet 1:2 pågick mellan 1974 - 1977 (Fattighusmarken)

Kallelse för förrättning angående överföring av mark från Varnhems sockens samfällda mark till Vadet 1:2 1974-11-15.

En symbolisk betalning på 79 kronor för allmänmarken gjord av Erik Sköld 1977-06-02, Rosenhill. Först nu blev alltså tomten hela den sammanhängande fastigheten fram till Ljungstorpsvägen i norr och öster.

Betalningen gjordes till en av företrädarna för "alla hemman i Varnhems församling", som allmänningen kallades i förrättningstext. Kvittoskrivaren var Carl Arvid Tell, Backa gård.

<-- Till sidans rubriker!

1970-80-tal bedrev Erik Sköld hjorthägn på den "gamla soldatlyckan"

Erik Sköld med en av sina i hägnet härbärgerade hjortar på 1970-talet.

Urklipp från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014. Urklipp från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014.

Fåglar har alltid funnits på Rosenhill - här 1998, en seriös uppfödning

Urklipp från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014. Urklipp från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014.
Fotokopia från Gunborg Ferms samlingar, Backen, Ljungstorp, 2014. Fotokopia från Gunborg Ferms samlingar, Backen, Ljungstorp, 2014.

På den här kartbilden, Rosenhill markerat med rött, ser man växthusets placering, som ovan blivit omfattande fågelfarm.

Byggnadslov för 2 st Friggebodar på mark för gamla Fattighuset 1986

Erik fortsatte att vara aktiv även efter sin pensionering och lät bygga upp 2 st Friggebodar för sommaruthyrning på marken just där det gamla Fattighuset en gång stod.


Formalia;
Erik Sköld född 8/1 1920 i Varnhem - gift  16/6 1951 - och död 14/5 2003.

Idag är "Strängslyckan" avskild mark från Rosenhill som Varnhems-Vadet 1:4 och har gått till yngste sonen 2012.

<-- Till sidans rubriker!

Familjen Sköld

Erik Sköld född 8/1 1920, död 2003. Hans hustru Ingvor född 20/4 1933

Deras barn:
Lennart f 8/9 1950
Marita f 31/3 1953
Staffan f 23/9 1957
Annette f 14/12 1962

Ingvor berättar för Arne Sträng;
Eriks föräldrar var Albert och Elin Sköld. De hade 13 barn. Han är född på Backa. Föräldrarna var statare. De  bodde senare också i Vassbacken.

Erik gick i skolan i Varnhem hos läraren Gabrielsson. Ingvor berättade att Eriks familj var fattiga. Erik gick i träskor utan sockor på vintern till skolan och läraren Gabrielsson gav Erik mat och yllestrumpor.

Ingvor räknade upp några av Eriks syskon.
Uppräkningen är inte i rätt ordning;

Linnea,
Sven,
Ivar,
Astrid gift Holmberg från Billekvarnen som blev spinneri. Astrid död i Amerika.
Erik född på Backa
Anna, husa hos Billing i Ardala. (Billings son Hans tog över. Billing fick cancer.)
Olle
Karin
Birgit, dog vid matbordet i hemmet i Skövde. Hade fått en propp.
Margit
Inger
Gustav var yngst.

Ingvors föräldrar var Oskar och Stina Heed.
De bodde på Kinnekulle och huset där revs och byggdes upp i Munkedal i Skara där de bosatte sig.

Deras barn:
Inga-Britt f 10/10 1923
Lennart f 25/3 1925
Ulla f 13/8 1927
Ingvor f 20/4 1933

Ingvor berättade att hennes far Oskar Heed var bror till Nanny Friman, och att då Ingvor blir kusin med Nanny och Samuel Frimans barn och att Kent Friman är syssling med Ingvors och Eriks barn.

Anna Grönqvist är barnbarn till Ingvor och Erik Sköld. Hon har skrivit och gett ut en mycket trevlig barnbok som heter ”Tranan Grus på äventyr”. Anna Grönqvist är dotter till Ingvors och Eriks dotter Marita.

I Skölds familjearkiv fanns några gamla ransoneringskuponger från krigstiden bevarade med Eriks adress på Vassbacken.

Rabattkuponger för Skovaror, Textilvaror och Köttvaror.

<-- Till sidans rubriker!

<-- Till sidans topp!