A. 22 Jonasa-Lycka

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 22 Jonasa-Lycka som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

En tidigare intäkt på Hålltorps mark mitt emot Kämpenstorp - på andra sidan gamla landsvägen mellan Skara & Skövde; Ljungstorpsväg

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Jonasa-Lyckan inritad med rött mitt ett inritat Kämpenstorp Jonasa-Lyckan inritad med rött mitt ett inritat Kämpenstorp


Ortsnamnsregistret har inte noterat namnet "Jonasa-Lycka".

Det torde alltså vara ett namn som funnits i folkmun under lång tid, men aldrig skrivits. När sedan behovet av intäkten försvann, så behövdes det ingen beteckning för området, som återgick till att vara Hålltorps äng - men levde kvar i folkminnet.

I torparkontrakt 1864 mellan Jonas Larsson och Anders Pettersson på Hålltorp, skrivs det torp han kontrakterar som Kjempenstorp, torp under Hålltorp.

Se pdf-fil nedan med kontraktstexten - klicka på filen!


 

Mitt emot Kämpenstorp låg Jonasa-Lycka - en äng med ladugård som brukades under Hålltorp. Detta är östra hörnet av ägan mot idag Rosenhill.
 

I hörnet av Ljungstorspvägen och Gamla Fattigstugstomten på Lilla Hålltorps ägor fanns en liten backstuga på karta 1756 kallad "Karin Jonsdoterssas tuwfa". Där sattes av Kronan ett femstenarör alldeles vid stugans östra gavel. Troligen har detta femstenarör fyllts på med odlingssten till ett odlingsröse som i våra dagar ligger nära platen för den gamla backstugan och väster om Rosenhill. Röset kan ses på bilden. Foto Kent Friman, 2013-nov, copyright

Inäga med byggnader på karta 1862 på Lilla Hålltorps ägor

Bilden visar område med icke namnade byggnader på Lilla Hålltorps mark karta 1862.

1960 års karta visar att byggnaden i väster de facto ligger på allmän sockenmark. Inte ens lantmätarna tycks ha uppmärksammat detta speciellt mycket under stora delar av 1800-talet och brister finns även efter laga skifteskarta 1844, då "allmänmarken" ändå kartlades mycket noga.

De båda byggnaderna är ladugårdar som brukades av Bäckedalen 2 och Kämpenstorp på två intäkter som var uppdelade mellan dem på denna äga, vilket man kan se tydligast på 1877 års karta - se karta nedan!

Ladugården i väster, finns kvar även 1960 - se kartan ovan! Denna ladugård hade då under 1850-talet fungerat som ladugård åt Bäckedalen 2 "Pettera Lindqvists hus" och uppfördes säkerligen när Pettter flyttade in isitt nybyggda hus i Bäckedalen 1832.

Ladugården österut utgör "Statar Jonas" - torparen Jonas Larssons - brukade ladugård på Hålltorps mark med torparkontrakt fr o m 1862.

1756 finns karta som visar en backstuga alldeles i hörnet av ägorna, nära senare uppfört Fattighus - den finns markerad fortfarande 1862, men bara som markerad plats - inte som fungerande boningshus vid den här tiden.

Detaljen från kartan ovan i ett större sammanhang på rågångskarta för Hålltorps ägor 1862.

Redan 1758 markerades området utmed Ljungstorpsvägen för Hålltorp

Geometrisk karta över Kronorusthållet Stora Hålltorps ägor 1758 visar intäkterna utmed Ljungstorpsvägen som h. - de var då två separat lyckor, här rödmarkerade, varav den västra sträckte sig fram till där bäcken i Bäckedalen passerade under vägen.

Kartan 1877 visar denna långsträckta lycka utmed vägen - delad i två

Gul markering visar "Jonasa-lycka" + Kämpenstorp - "Statar Jonas" torparkontrakt med Hålltorp 1862 Gul markering visar "Jonasa-lycka" + Kämpenstorp - "Statar Jonas" torparkontrakt med Hålltorp 1862

Söder om Ljungstorpsvägen finns nu här två inritade "intäkter" och båda tycks ha rester av byggnader (endast svartmarkerade) i västra hörnet av respektive område. Den östra motsvarar platsen för den byggnad som finns markerat på kartan från 1862 och även den västra "intäkten" har rest av byggnad som motsvarar byggnad på kartan 1862.

Dessa båda intäkter är utmärkta med exakt samma läge som på karta över 100 år tidigare - kartan 1758 ovan!.
Den västra intäkten når fram just till stället där bäcken rinner under vägen.


Den gulmarkerade lyckan hörde helt säkert ihop med Kämpenstorp och utgjorde del av det kontrakt som torparen Jonas Larsson skrivit med Hålltorp 1864 - den blev i folkmun senare "Jonasa-Lycka" - se föregående sida A. 21 Kämpenstorp.
 

"Statar Jonas" ladugård används vid rånet mot Änkefru Trotzig 1875

Vid det synnerligen brutala rånet utspelade sig bl a denna scen;

Ur domstolsprotokollet:

".....beredde sig tillfälle att inkomma medelst uppbrytande av en dörr på baksidan af byggnaden, att, sedan Lars Qvist och Söderberg inkommit, den sistnämnde med hotelser anföll målsegaren (Änkefru Trotzig) och med handen "grep" henne i ansigtet, under det Lars Qvist hopsamlade och i fyra säckar nedlade allt det målsägaren tillhöriga gods, som kunde åtkommas, hwarefter säckarna blefwo utburna ur huset och af båda Qvistarna jemte Söderberg burne till en ladugård, som tillhörde den s k Statars Jonas, der Söderberg qvarlemnades, ... "

Materialsida för inläggning - klicka här! Kräver lösenord!