A. 17 Kolerakyrkogården

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 17 Kolarakyrkogården  som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Den gröna markeringen ungefärliga Ivarstorps marker före 1800. Blå efter skiftet 1803. Den röda visa Ivarstorp efter Uppsalas köp av marken 1952. Röd pil visar kyrkogården.       Den gröna markeringen ungefärliga Ivarstorps marker före 1800. Blå efter skiftet 1803. Den röda visa Ivarstorp efter Uppsalas köp av marken 1952. Röd pil visar kyrkogården.

Ur riksantikvarieämbetets fornsök;
Granskningsdatum 1984-09-07

Pest/Kolerakyrkogård
 

Kolerakyrkogård, 70x30 m (VNV-ÖSÖ) kring-gärdad av stenmur, 1-1,5m bred och 0,3-0,6 m hög med 2 m bred ingång i S hörnet.
 

Enligt uppgifter insamlade av Hembygdsföre-ningen avsatt som pestkyrkogård.


Sannolikt har ingen begravning skett här. Fastighetsförhållandena kan tala för att uppgiften är riktig. Inget på platsen antyder dock områdets ev. bruk.

Terräng Svagt SÖ-sluttande moränmark. Igenväxande betesmark - se kartan vid röd pil!

Klicka på bilden för att se kartan större!

Riksantikvarieämbetets fornsök;
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Kolera en mycket smittsam sjukdom

(Hämtat ur Varnhemsbygden 1998 - artikel av Arne "Skultorparn" Andersson)

Karta 1794 med Nr 121 "Gamle Planterehagen" förs till Stora Hålltorp
- senare planerad pest- och kolerakyrkogård

Enligt karttext till 1803 års skifte, så tillförs Stora Hålltorp även Nr 121, som man beskriver som "Gamle Planterehagen", här markerad med grönt. Rött tillförs Späckatorp och blått tillförs Ivarstorp.

Det är alltså en "planterarhage" troligen för köksväxter som tagits i anspråk och inhägnats på Kronomark - utav vem framgår inte.

Den finns inte särskilt utritad på 1783 års karta över dessa delar av Kronoparken med övriga inhägnader tydligt utmärkta, så den måste ha tillkommit ganska snart därefter för att hamna på 1794 års karta. 1873 presenteras den som tillhörig Flinkens intägt.


I en notering från Alf Brage, Ljungstorp; "Ingen begravd där. "Trumfa-Karlsson" har odalt potatis där."
 

Kunglig förordning 10 september 1850 under koleratiden

(Hämtad från Varnhemsbygden 1998)