A. 15 Altorp, Soldattorp Nr 4 , Västgöta Regemente

(Klicka på respektive länk eller scrolla nedför sidan och läs texter och se på bilder!)

Du hittar också inlägg från sidan presenterade på facebook.com/Varnhemshistoria - klicka här!

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 15 Altorp, Soldtattorp, Västgöta Reg Nr 4 som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Rusthåll Kyrkebo 3:1/4:1 Soldattorp Nr 4 - Hagen
Uppsala 2:1 - fastighetsadress; Ljungstorp Altorp

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Flygfoto LC-film copyright med publiceringsrätt försvarsstaben 2014. Klicka på fotot för större bild! Flygfoto LC-film copyright med publiceringsrätt försvarsstaben 2014. Klicka på fotot för större bild!

Flygbild över Altorp m fl, bild av Leif Crona, LC-film, april 2014 och speciellt flygfotograferad för Ljungstorpsprojektet och hemsidan www.ljungstorpshistoria.se

Karta 1960 med Altorps marker i rött. Blått är en tidigare särskilt inhägnad del av gamla inhägnaden  "Kyrkebo hagen" - jmfr karta längre ner på sidan! Karta 1960 med Altorps marker i rött. Blått är en tidigare särskilt inhägnad del av gamla inhägnaden "Kyrkebo hagen" - jmfr karta längre ner på sidan!

Ur ortsnamnsregistret:
Altorp är ett nynamn som inte är mycket brukat, används inte i dagligt tal särskilt mycket (1939).

Nämns för första gången som Altorp i samband med försäljningen 1921.

Altorp var ursprungligen soldattorp för Västgöta ryttare/regemente. Gudhems kompani, Nr 4 och hette då Hagen.


Rusthållet Kyrkebo;

Rusthållet Kyrkebo, 1 mtl, militie-hemman från Marie Eufrosynes donation och tillhörde ända till sista hälftenförsäljningen 1913 De la Gardieska gravkassan. Kyrke-
bo
stod också för ett soldattorp Nr 31 med till-
hörande äng Nr 41 i Varnhem på sin mark.

Skatteköpt  ½ mantal 1765 & ½ mantal 1813.
Rusthållare var vid generalmönstringen 1872
var C.J. Smedmarks arvingar.

Flygfoto Altorp 1980

Altorp det gamla soldattorpet Hagen under Kyrkebo - forna Hästhagen

Altorp 1990-tal. Hus och ladugård på bilden byggda 1925. Foto från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014.

Namnet Hagen och Altorp i handlingar

Vid Ludwig Petterssons köp 1921 kallade De la Gardieska gravkassan, som då var ägare, torpet för "Hagen". Namnet går säkerligen tillbaka på "Kyrkebo Hästahage" från tiden då marken var Kronomark, med Kyrkebo som en av de gårdar som fick lov att inhägna mark där för sitt bete - "Hästehagen".

Vid kartritande 1915 användes tydligen "Hagen" som ett äldre namn inom citationstecken och Altorp som det nyare namnet på torpet, om man får tro detta dokument som är från en vägförrättning på 1930-talet.

Namnet Altorp syftar på att det växer mycket alar i området.

I köpehandling från 1921 finns alltså det tidigare namnet Hagen - härrörande från "Kyrkebo hage" på kronomarken före ägobytet mellan Kyrkebo och Ängarås 1805 och fastställande  av skiftet 1803 - se karta längre ner! Där fanns också "Ängerås hage" för den del som i huvudsak senare hamnade norr om järnvägen.

De båda gårdarna Kyrkebo och Ängerås inhägnade och brukade kronomarken under 1700-talet som hagar för sina kreatur. Vid skiftet delades kronomarken upp mellan gårdarna och just här genomfördes också ett byte av mark för att få bättre tillhörighet.


Se mera kring detta - klicka här! och tryck sedan på rubriken;
- Diskussion om hägnader & krav 1783 .............

<-- Till sidans rubriker!

Altorp 2013

Foto Copyright Lena Emanuelsson, Ljungstorp. Klicka på bilden för större bild! Foto Copyright Lena Emanuelsson, Ljungstorp. Klicka på bilden för större bild!

Flygfoto 2010-tal över Uppsala från Väster med Altorp till vänster och Billingens krön i bakgrunden. Man ser järnvägsbanken för Skövde Axvalla järnväg passera över bilden bakom gårdarna. Uppsala kärr (se alfabetiskt register nedan - instening av "Upsala Kärr" 1791), här förvandlat till en mindre sjö syns till höger i bild.
Fotograf Lena Eliasson, Ljungstorp.

(Bild från Olle Magnusson och Ulla Karlsson, Uppsala - Svarvarebacken, Ljungstorp, 2013)

Klicka på bilden för att se fler Altorpsbilder från 2013! Klicka på bilden för att se fler Altorpsbilder från 2013!

Altorp i förvandling 2013. Nuvarande ägarna bygger omsorgsfullt om Altorps stuga från 1925 för modernt boende i gammal miljö.

<-- Till sidans rubriker!

Kyrkebo soldattorp N:o 4 på karta 1877

Rött=Altorps gränser 1877 på Kyrkebos mark. Boningshus och mindre ladugård. Klicka på bilden för något större karta! Rött=Altorps gränser 1877 på Kyrkebos mark. Boningshus och mindre ladugård. Klicka på bilden för något större karta!

Altorp under 1870-talet med boningshusets läge och liten ladugård.

Det går också att urskilja linjen för järnvägens dragning efter provstakning efter Skövde Stadsfullmäktiges beslut den 8/1 1872 "om en kommitté för undersökande av järnvägs byggande öfver Billingen".

Här ser man också den backstuga på Upsalas mark som troligen flyttades till Granbacken 1881. Den skulle annars ha kommit att hamna mitt i linjen för banan enligt stakning och kartan.
<-- Till sidans rubriker!

Altorp 1930-tal

Altorp = f. d. soldatboställe nr 4, Västgöta Regemente, Gudhems kompani. Pehr Andersson Kyrk var soldat och bodde i Altorp mellan åren 1812 - 1822. Bild troligen från 1930-tal med härledning av bilmodell.

(Bild från Verna Andersson, Ljungstorp, 2013)


<-- Till sidans rubriker!

Altorp flygbild 1960-tal

Altorp 1950-60-tal flygfärgbild. Mellan bostadshuset och ladugården låg det gamla soldattorpet före 1923 i kanten på en särskilt inhägnad del av  "Kyrkebo Hagen" enligt karta 1805. Det är den hage som ses bakom byggnaderna på bilden in mot "skogen". Den gamla ladugården revs 1921 och det gamla huset 1924

(Avfotograferad tavla av Verna Andersson, 2013, Ljungstorp)


<-- Till sidans rubriker!

Karta 1801 visar att Altorp ännu inte är byggt

Vid rejäl uppförstoring av den gamla militiekartan, som ger en bild av 1700-talets andra hälft, ser man inte mindre än 3 stugor (varav en möjlig väderkvarn?)på eller i direkt anslutning till Uppsalas mark som markerats med rött efter gårdsgräns enligt kartan. Stugorna - se text oven!

Ingen av dessa är dock Altorp som senare byggs på Kyrkebos mark (Kyrkebo Hästäng) efter ytterligare ägobyte mellan Ängerås och Kyrkebo - se nästa karta.

Gårdsbyggnaderna tycks vid tiden ha bestått av mangårdsbyggnad med flyglar och en stor ladugård, vilket kvarstår ännu på karta 1862.

<-- Till sidans rubriker!

Ägoutbyte 1805 mellan bl a Kyrkebo och Ängerås ger plats för Altorp

Ägobyteskarta mellan Ängerås å ena sidan och Kyrkebo & Tåbo å andra sidan 1805. Det gröna på kartan är en del av den skiftade Kronmarken genom skiftet 1803 som tidigare tillhörde Kronoparken Billingen, Billingeliderna.

Den inhägnades redan 1783 av Kyrkebo efter stor diskussion i bygden om dessa kronomarkers användning - se mera kring detta - klicka här! och tryck på rubriken; - 1783 stor diskussion kring brukandet av vissa delar av Kronoparken

Det som blir Altorp är inringat med rött. Soldattorp Nr 4 hamnade på marker där en inhägnad del på Ängarås mark kallats Kyrkebo Hagen - där soldattorpet senare hamnar nära en separat inhägnad hage markerat med blått.

'Soldattorpet uppfördes under Kyrkebo rusthåll och återfinns i husförhörslängd fr o m 1815, som "Soldat Boställe
No 4 Westgöta Regemente Gudhems Compagnie".

Klartext; "Kyrkebo får 3/4 - resten av Kyrkebo hagen under No 124 c och Engerås hage XV. G:a till 3 och 4" ... sedan arealstorlekar uttryckta i dokumentet.

I förrättningstexten finns tilldelningen till Kyrkebo vid det genomförda markutbytet med Ängerås. Av allt att döma fick även Kyrkebo ta över remsan 124 b. vid den slutliga förrättningen
, eftersom den idag följer gränsen för Altorps mark. Tåbo var ju vid tiden under Kyrkebo, så det hade kanske inte så stor betydelse hur detta uttrycktes mellan gårdarna. Nu reglerades alltså (bl a) så att Kyrkebo fick råda över soldattorpets mark helt på egen hand och kunde ge torpet en möjlig egen avkastning.

<-- Till sidans rubriker!

Ny och egen väg från Altorp till Ljungstorpsvägen över Ivarstorp 1931

Genom lantmäteriförrättning kunde Ludwig Pettersson 1931 få till en egen körväg ut från Altorp till Ljungstorpsvägen mot en engångsersättning till Oskar Jonsson på Ivarstorp.

<-- Till sidans rubriker!

Förrättningsdokumentet för den nya vägens tillkomst

Kronologi över torpet Altorp 1900 - 2013

Altorp, soldattorp, Westgöta Regemente, Gudhems Compani, N:o 4 - till och med 1903;

1900 Ladugården var byggd på 1800-talet och alltså före det att Anders Palm lämnade gården.

1903 Siste soldaten Anders Palm blev erbjuden att köpa Altorp, men valde i stället att flytta till Skövde

1904 Arrendator Nr 1:
         Mannen Karl Sigurd Bergqvist Dag , född i Varnhem 1878 - var vicekorpral - dör 1972
         Hustrun Augusta Josefina Wall, född i Gudhem 1878  - in från Bolum efter gifte 1904
         Två döttrar föds här och  hela familjen flyttar till Värsås den 6/5 1911

1912 Arrendator Nr 2:
          Jordbruksarbetare Johan Ludwig Pettersson, f. i Stenum 1875  -  in med familj 1911 - dör 1937
          Hustrun Hilda Kristina Johansson, född i Istrum 1878 den 10/1

1922 Ägare Nr 1:

          Ludwig Pettersson köper gården och familjen driver den efter hans död genom makan, som dog 1958
         boende i Bäckedalen 1;1, och sonen Johan Pettersson som flyttade hem efter faderns död 1937.

         Hilda var ansvarig för gården ända tills hon sålde Altorp 1947, då nästan 70 år gammal.
         Ludvig och Hilda Pettersson hade många barn. (Se boendeförteckning längre ner på sidan!)

         Bostället var vid köpet i mycket dåligt skick, snön yrde in. Fadern byggde nya hus och ladugård.
         Boningshuset kom från två backstugor från Åsa på berget ovanför vägen till Lundby 1925.

1931  tas det fram en ny väg genom förrättning från Altorp till Ljungstorpsvägen över Ivarstorp genom Ludwigs
         försorg.
 

(Ur intervju med Olle Magnusson, Altorp 2013 av Verna Andersson och Arne Sträng, Ljungstorp)


1947 Ägare Nr 2:
         Ägare Gottfrid Karlsson med hustru Hilda.

1961 Ägare Nr 3:
         Verkstadsarbetare Arne Karlsson och hans hustru Inger född Friman köper Altorp. De betalade 16 000 kr för
         gården och arrenderade ut marken till ägaren av granngården Uppsala.

(Ur intervju med Olle Magnusson, Altorp 2013 av Verna Andersson och Arne Sträng, Ljungstorp)


1963 Ägare Nr 4:      

            Erik Samuelsson med frun Ingeborg bor här och flyttar ut 1993


1971 2 st el-element + bygge av garage
1971 Muras ny skorsten på boningshuset - muraren var Håkansson
1971 Stora rummet tapetserat - av målare Falk, Varnhem
1974 sätts det in en kökspump och köket målas
1976 dras en ny högspänningsledning in till huset - med mätaren i lillstugan
1977 nya vindskivor på alla hus och ny källardörr installeras
1979 tillkom plåt på takåsen
1980 Nytt expansionskärl i rostfritt installeras
1981 blir det nya fönster i rummen för boningshuset
1982 rödfärgas alla hus och nytt nätgaller på skorsten
1983 var det dags för nya takrännor
1988 Sotning av panna och spis + nytt taktegel till Lillstugan
1990 var det dags för rödfärgsmålning igen - garage - lillstuga - gavel ladugård + veranda vitmålas
      och ett nytt köksfönster installeras
1992 Ny matta + undergolv i Stora rummet + ny takstege

1993 Ägare Nr 5:
              Olof Magnusson
med familj köper Altorp
2001 Ägare Nr 6:
              Dottern Ulla och mågen Lars Karlsson
, Svarvarebacken, förvärvar Altorp och äger samtidigt Uppsala  
              och Svarvarebacken
2013 Olle bor i Lillstugan på Altorp under totalrenovering av boningshuset till Altorp.

(Materialet till Kronologin överlämnat av Olle Magnusson och Ulla Karlsson, Altorp, Uppsala och Svarvarebacken, 2013)

<-- Till sidans rubriker!

Boende på Soldattorp N:o 4/Hagen/Altorp genom tiderna

Husförhörslängder 1815 -->
 

Soldater skrivna på det nyuppförda Kyrkebo Soldat Boställe No 4; ("Hagen" långt senare; "Altorp")
Marken för bostället tillkom Kyrkebo vid ägobyte 1805 och det är soldater boende här som är numrerade nedan.
Det har sedan lång tid funnits ryttare för Rusthållet Kyrkebo, men då boende på bl a Kjällehagen under Kyrkebo.


Soldat Nr 1:
Soldat             Pehr Andersson Kirk, f. Hulegården, Äsen i Björsäter 1786 den 16/11 - finns inskriven 1815- ut
                        m. familj till "Nybygget under Nygården" 1822 - vigd 27/3 1815, gav 10 lod silfver i morgongåva
Hustru            Stina Esbjörnsdotter, född i Warnhem 1786 den 1/11 - vigselförrättare J Södergren
Son                 Anders Gustaf, född på plats 1815 den 20/12
Tvillingdöttrar  Lisa, född på plats 1818 den 31/10
                        Cajsa, född på plats 1818 den 31/10
Nybygget;
Fler barn - son Johannes, född i Warnhem 4/11 1822
Son                  Adolf, född i Warnhem 1827 den 15/9
son                   Carl, född i Warnhem 1830 den 28/5

^^^

Soldat Nr 2:
Soldat              Andreas Kirk, född i Segerstad 1793 den 13/9 - flyttar in 1822 från Solberga nygift med
1:a Hustrun     Cajsa Jonsdotter, född i Warnhem 1791 den 171 - hon dör 1832
Son                  Johannes, född på plats 1823 den 11/7
Dotter               Britta Stina, född på plats 1825 den 18/8 (Not; "har inte förstånd i sin ynkedom")
Son                  Jonas, född på plats 1827 den 14/11
Son                  Sven, född på plats 1829 den 29/12
Dotter               Inga Maja på plats 1832 den 15/6 - hon dör samtidigt med modern 1832

2: Hustrun        Clara Alexandersdotter, född i Sandhem 1806 den 12/8
Son                   Anders, född på plats 1834 den 25/5
                          - hela familjen flyttar till Nohlgårdsskiftet 1841

^^^

Soldat Nr 3:
Soldat               Anders Jonsson Kjellén
, f. i Broddetorp 1821 den 30/10 - flyttar in 1841- ut Broddetorp 1844

Soldat Nr 4:

Soldat/Korpral  Anders Andersson, f. i Warnhem 1818 den 14/11 - in m. fam. 1844 från Rödjorna under Torp
Hustru               Stina Svensdotter, född i Warnhem 1815 den 11/2
Dotter                 Anna Sophia, född i Warnhem 1843 den 25/8 - hem 1861 från Lundby - ut igen till Åsaka 1862
Son                    Carl Johan, född i Warnhem 1845 den 8/6 - flyttar ut till Åtorp i Wermland 1861 - Amerika 1868
Dotter                 Maria Lovisa, född i Warnhem 1848 den 13/1 - dör 1848
Dotter                 Maria Lovisa, född i Warnhem 1852 den 6/1 - dör 1852
Dotter                 Johanna, född i Warnhem 1853 den 22/10 - dör 1853
Dotter                 Johanna Christina, född i Warnhem 1855 den 7/1 - till Sköfde 1874
Son                     Gustaf Albert Casemir, född i Warnhem 1860 den 29/8
                            - familjen flyttar, efter att ha köpt Nohltorp, dit 1876

^^^

Soldat Nr 5:

Soldat                   Ernst Karlsson Kyrk, född i Öglunda 1858 den 9/2 - flyttar in 1876 från Borregården
Hustru                  Kristina Gustafsdotter, född i Istrum 1849 dden 2/1 - flyttar in efter giftermål den 24/10 1882
Hennes barn före äktenskapet; Karl Albin, född i Öglunda 1876 den 18/3 - flyttar med henne in 1862
Dotter                    Ellen Maria, född i Warnhem 1883 den 21/10
Son                        Sven Konrad, född i Warnhem 1884 den 18/12
                               - hela famljen flyttar till Skärf den 30/8 1889
Hyr på Altorp:
Hyresgäst            Johannes Jonsson Trug, född i Hjo 1820 den 1/8 - flyttar in 1877 som hyresgäst - ut 1879
Hustrun                Kajsa Jonsdotter, född i Kyrkefalla 1816 den 11/11
Dotter                    Emma Carolina, född i Hjo 1860 den 10/11
Son                       Per Gustaf, född i Hjo 1854 den 13/10

Nya hyresgäster:
Drängen                Lars Gustaf Larsson, född i Lexberg 1849 den 1/5
Drängen                Johan Vilhelm Larsson, född i Lexberg 1834 den 22/11

^^^

Soldat Nr 6:

Korpral                  Anders Johan Svensson Palm, f. i Warnhem 1856 den 21/9 - in m. fam. från Lundby 1889
Hustrun                 Johanna Matilda Johansdotter, född 1859 den 17/8
Son                        Johan Edward, född i N. Lundby 1881 den 1/7 - flyttar ut till N. Lundby 1896 - hem 1898
Dotter                     Albertina, född i N. Lundby 1884 den 9/12 - flyttar med till Sköfde landsf. 1904
Dotter                     Hildur Maria, född i N. Lundby 1887 den 10/3 - flyttar ut 1902
Son                         David Julius, född i N. Lundby 1888 den 25/12 - flyttar med till Sköfde landsf. 1903
Son                         Oscar Natanel, född i Warnhem 1891 den 4/12
Dotter                     Helmy Matilda, född i Warnhem 1894 den 27/6 - flyttar med till Sköfde 1903
Son                         Karl Samuel, född i Warnhem 1899 den 17/9 - flyttar med familje till Sköfde 1903
                               - familjen flyttar ut till Skövde landsförsamling 1903

Soldat Nr 7:
Sonen och Soldaten vid Kongl Vestgöta Regemte Vadsbo Kompani No 21, bor kvar i Altorp under ett år.
Soldat        Johan Edward Palm, f. 1881 -  "hem" 1898 och stannar efter ett år innan flytt till Sköfde 1904

Nu skrivs Altorp i husförhörslängden och det arrenderas ut;

Arrendator Nr 1:
Arrendator/           Karl Sigurd Bergqvist Dag , född i Varnhem 1878 den 9/12 - flyttar in 1904 - var
                               vicekorpral  - dör den 8/3 1972 *
Hustru                   Augusta Josefina Wall, född i Gudhem 1878 den 11/9 - in från Bolum efter gifte 21/8 1904
Dotter                     Anna Sofia Margareta, född i Varnhem 1905 en 15/5
Dotter                     Linéa Rebecka, född i Varnhem 1907 den 18/5
                                                                                                         - hela familjen flyttar till Värsås den 6/5 1911


* Karl Sigurd Bergqvist född  Dag 9/12 1878 i Varnhem - död 8/3 1972 i Solkullen i Värsås gift 3/1 1904 med Augusta Josefina född Häll 11/9 1878 i Gudhem, död 13/1 1931 i Berghem, Djursätra Brogård i Värsås. Bergqvist är omskriven i Billingsbygden 1976 sid 86. Ättlingar o bekanta var med på Soldattorpens dag - se artikel nedan! (Kommentar; Arne Sträng)


Arrendator Nr 2:
Jordbruksarbetare Johan Ludwig Pettersson, född i Stenum 1875 den 1/3 -  in med familj 1911- dör 1/7 1937
Hustrun                  Hilda Kristina Johansson, född i Istrum 1878 den 10/1
Dotter                      Nanna Margareta, född i N. Wing 1903 den 19/4 - flyttar ut 1917 - hem igen 1920 - ut 1922
Son                         Nils Johan Natanel, f. i N. Wing 1904 den 28/6 - flyttar ut till Lundby 1920 - hem - ut 1934
                                - jordbruksarbetare som flyttar hem i o m faderns död 1937
Dotter                      Edit, f. i Skärf 1906 den 27/4 - flyttar ut till Amnehärad 1921 - hem 1922 - till Eggby 1922
Son                         Karl Elof, född i Varnhem 1907 den 30/6 (Not; "sinneslö" - "frikallad")
Dotter                      Ida Marina, född i Varnhem 1909 den 30/9 - flytttar ut till Skärv 1922
Dotter                      Alice Matilda, född i Varnhem 1912 den 6/4 - flyttar ut 1929
Son                          Eric Mattias, född i Varnhem 1914 den 24/2 - flyttar ut 1930
Dotter                      Astrid Maria, född i Varnhem 1916 den 30/11 - flyttar ut 1933
med oäkta dotter     Maj-Britt Eleonora, född I Skövde 1932 den 24/9
Dotter                      Ester Hilda Kristina, född i varnhem 1919 den 18/12 - konfirmerades 1934

Ägare Nr 1:
År 1922 köper Ludwig Pettersson gården och familjen driver den efter hans död genom makan, som dog 1958 boende i Bäckedalen 1;1, och sonen Nils Johan Pettersson som flyttade hem efter faderns död 1937.

Hilda var ansvarig för gården ända tills hon sålde gården 1947, då nästan 70 år gammal.

Ludvig o Hilda Pettersson hade många barn. Äldste sonen har berättat för Ulla Karlsson i Svarvarebacken att fadern gjorde dagsverken på de stora gårdarna och att hustrun och barnen skötte sysslorna hemma på gården. Bostället var vid köpet i mycket dåligt skick, snön yrde in. Fadern byggde nya hus. Först byggde man den nya ladugården. De skaffade kor, gris och höns undan för undan. Redan 1923 fraktade fadern och två bröder till modern hem två timmerstugor, som fadern byggde det nya huset av. Ett mycket rejält bygge enligt Olle Magnusson, som idag bor i Altorp.

En av döttrarna var Ester gift med Knut Johansson, ”sme´n”, som hade smedja i Varnhem. De ägde senare Redsvenstorp.                                                                              (Berättat för och nedskrivet av Arne Sträng, Ljungstorp, 2013)


Redsvenstorps tidigare ägare, Sven Gabriel Pettersson, född 1895 gifter sig den 26/9 1931 med Nanna Margareta Pettersson född i Norra Ving 1903 den 19/4 - dvs dottern till Ludwig och Hilda Pettersson och syster till Ester som var gift med Knut som fick köpa Redsventorp 1964! (Kommentar; Kent Friman, 2013)


Ägare Nr 2:
1947-61 ägare Gottfrid Karlsson
Ägare Nr 3:
1961-63 ägare Arne Karlsson och hans hustru Inger Friman. De betalade 12 000 kr för gården och arrenderade ut marken till ägaren av granngården Uppsala.
Ägare Nr 4:
1963-93 ägare Erik Samuelsson
Ägare Nr 5:
1993- 2001 ägare Olle Magnusson född 1927
Ägare Nr 6:
2001 -- Ulla och Lars Karlsson, Svarvarebacken, Ljungstorp

Nedan finns några av lagfarterna och andra handlingar i samband med ägarbyten att läsa som jpg-bilder - bara att klicka på!

<-- Till sidans rubriker!

Korpralen (1910) Karl Sigurd Bergqvist Dag , född i Varnhem 1878
- boende på Ahltorp som arrendator 1904 - 1911

Far & Mor;
Arbetskarlen Klas Hansson Dag, född i Varnhem  den 15/4 1843 - flyttar in med familjen till Kyrkstorp från
                       hyresförhållande på Hustru Ingridsgården den 12/11 1885
Hustrun         Anna Katrina Spångberg, född i Götened den 6/6 1840
Sonen            Karl Sigurd född i Varnhem den 9/12 1878 - (Notering; går som stamanställd till Westgötha
                       Regemente Kåkinds Kompani Nr 65 1904)

Artikel från Billingsbygden 1976 sid 86 - skriven av Göthe Rosenberg

Ludvig Petterssons köp 1922;

Arne Karlssons köp 1961;

Olof Magnussons köp 1993;


Två generationer ägare sedan 1993
- far och dotter, som är född Magnusson och gift med Lars Karlsson

Tidigare och nuvarande ägare till Altorp. Olla Magnusson respektive dottern Ulla Karlsson, 2013. Foto Kent Friman.

 

Inlägg från sidan som presenterats på www.facebook.com/Varnhemshistoria

DAGENS FOTO; från www.ljungstorpshistoria.se - rubrik; A. 15 AltorpALTORP 1930-TAL, 1990-TAL OCH 2014 I FÖ...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 27 juli 2015