A. 136 Stenberget

Stenberget Stenberget


Stenberget 77 heter ägan 1960 efter en hel del ändringar från ursprunget. Ägan 710 ligger fortfarande inom den utritade ägogränsen trots att den tidigt blivit avskild som Mariedal.

Nuvarande fastighetsyta är 78 547 m2.  Nuvarande bostadshus har värdeår satt till 1965, med en tomtyta på 2000 m2.

Jämförande karta från 1877











Stenberget står på 1877 års karta som ett torp utmed 1870 års väg mellan Skövde och Varnhem. Ladugården låg på motsatt sida om bostadshuset om landsvägen. Man ser också att den ursrpungliga landsvägen anslöt till 1870 års väg mitt för huset i Stenberget, innan den flyttades i samband med järnvägsbygget mer västerut.


Skarsjömosse fanns det ett Torp vid läget för senare Linnéelund, märkt på kartan med T.  Det har inte gått att reda ut vad detta torp som låg under Våmb Larsgården hade för boende, eler särskilt namn.
Skarsjömosen nämns i kyrkböckerna bara med ägarna, som fanns vid Larsgården och senare Sumpsiken.Linnéelund hete vid avstyckningen Skarsjömosse 14, så det torde varit en del av Skarsjö-mossenSkarsjömosssen delas i sin norra del upp i Solhem och Linnéelund.

STENBERGETS GÅRD, VÅMB 7:7
 

Gården 'bakom' den då existerande banvaktsstugan är Våmb Svenningsgården i Våmbs socken, som här sedan "gammalt" hade ett boställe (el. torp) på egen "afrösningsmark" tills man 1863 upplät den mot "arrende" till Carl Eliasson, Våmb, som också då gav den dess namn, Stenberget.


Den såldes sedan 1875 till "arrendatorn" Carl Eliasson och fastigheten såldes vidare bl a 1931 (enl. Jordebok).


"Lantbrukaren Carl Eliasson, Våmb, har givet namnet 1863. Mycket stenig jordmån där på Berget Billingen och marken är stenbunden" - står det i orstnamnsregistrets underlagskort.

(Afrösnings- eller utrösningsmark = mark utanför den rösade byn, vilken tidigare var en juridisk enhet med bl a särskilt vägansvar.)

"Undertecknad som jemlikt bifogade köpekontrakt utaf egaren till 1/2 mantal Våmb Svenningsgården I Våmb socken af Kåkinds härad på everderlig tid tillhandlat mig
hemmandet längst bort på Billingens belägna afrös-
ningsjord
."
- citat från skrivelse från Carl Eliasson (se nedan!)

Vid tiden för expropriationen 1904 var fortfarande ägaren satt till Karl Eliasson i dokumentet.

Efterträdare var Andersons med familj - i folkmun "Huttens" kallade. Det är möjligt att "di gamle" Anderssons förvärvade fastigheten 1931.

År 1941 skapades ett servitut för villa inom fastigheten, kanske tänkt för "di gamle", samtidigt med en gränsbestämning.
1946 förvärvade sonen Erik fastigheten, efter faderns död. Fastigheten hette Våmb Svenningsgården 7:7 fram till 1964-12-30. Idag Skövde Våmb 30:214.
(Källa lantmäterihandlingar)


FAMILJEN ANDERSSON I STENBERGET

"Di gamle":
Mannen Anton Emil Andersson f 2/5 1865 i Skallmeja - död 18/2 1946 i Svenningsgården 7:7 Stenberget
Gift 1888 med Inga Maria/Maja Hedberg f 29/3 1862 i Bolum - död 18/2 1942 i Stenberget Våmb
Barn:

1. Anna Josefina Andersson, f 1889 i Hangelösa - d 1951 i Stenberget, Våmb, ogift
2. Beda Karolina Berg f 1896 i Rådene - d 1976 i Hällekis, Österplana, gift m Johan I. Berg f 1889 död 1972.
Deras son Evert Petter Berg f 1934 - d 1983 i Ljungskile gm Kerstin Viola Linnea f 1937 - d 2009 i Udddevalla
3. Anders f o d i Brunnhem 1899
4. Erik Hilmer Erling Andersson f 1901 i Brunnhem - d 1990, vid sin död skriv. på församl. bor hos sonen Bengt i Igelstorp.
5. Gunnar f o d i Brunnhem 1905
Erik övertog Stenberget efter föräldrarna, 1946, gift med Signe f 1906 i Berg - d 1975 i Stenberget Våmb.

Deras barn:
1. Bengt Andersson f 1937, lantbrukare i Igelstorp, Kristinetorp, Sventorp.
2. Birgitta Andersson
3. Sten-Olof Andersson

(Källor: Folkbokföringen, kyrkoböcker o muntliga traditioner (Framtaget av Arne Sträng, Ljungstorp)

Foto ur Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp Foto ur Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp




Skogplanering nära Stenberget

Anna "Snus-Anna", dotter till Andersson "Hutt" i Stenberget tillsammans med grannen Rune Wind i Elinsberg, son till lokputsaren Herman Alfred Andersson Wind

Försäljningen av  "afrösningsmarken" STENBERGET 1875

Avskrift; Aktnr 37, 1875   KÖPEKONTRAKT

 
 
Till Carl August Eliesson i Brogården Våmb upplåter och försäljer jag min egande afrösningsjord lydande under 1/2 mantal Svenningsgården Våmb belägen emellan Hofmansgårdens och Kjellbergs afrösningar mot följande villkor:
 
1.)  Tillträdet sker den 14 nästa mars
 
2.) Köpesumman är bestämd till ettusenfemhundra kronor, derå en ladugård, som finnes qvar i Hofmansgården ingår i denna summa och får av köparen afhämtas vid tillträdesdagen.
 
3.)     Vid tillträdesdagen eller den 14 nästa mars, skall köparen till mig betala Ettusen kronor. Resten den 14 mars 1877, dock utan  ränta, men skulle inte köparen kunna uppfylla 2dra köpeskillingen på uppgjord dag, skall ränta erläggas derefter.
 
4.)    Köparen eger på egen bekostnad låta skattlägga nämnda afrösningsjord med skyldighet att till gården betala de skatter som en blifvande kommitté kommer att bestämma.
   
5.)    Köparen får ej låta anteckna detta kontrakt i hufvudgården, men deremot förbinder sig säljaren att om gården skulle öfvergå i annan hand, undantaga ifrågavarande afrösningsjord för all framtid.
 
Sålunda öfverenskommit som skedde i 
Skövde den 12 oktober 1874
A. Kronlund
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Rätt avskrivet betygar: Mariestad i lantmäterikontoret dec 22 oktober 1920, Hjalmar Siewerts

Därefter finns i avskrift; 

Inkom den 24 mars 1875.
No 47 år 1875     Den 12 maj 1875 utslag No 37
Till Kongl: Majts Befallningshavande i Skaraborgs län
 
      Undertecknad som jemlikt bifogade köptekontrakt utaf egaren till 1/2 mantal Våmb Svenningsgården I Våmb socken af Kåkinds härad på everderlig tid tillhandlat mig hemmandet längst bort på Billingens belägna afrösningsjord, får härmed vördsammast anhålla att Kongl. Majts Befallningshavande täcktes ej mindre fastställa denna afsöndring än jemväl bestämma årliga afgälden derfor i enlighet med det förslag ortens uppbördsförvaltning avgifvit.
Carl Aug Eliasson

1902-1904 års exproprieringskarta för Skövde Axvalls Järnväg

1902-04 års exproprieringskarta för SAJ-banan vid Stenberget. Det svagt rosa är exproprieringsmark.  Våmbobäckens början - här Skarsjöbäcken - slingrar sig i det tänkta banområdet   och 1870 års Varnhemsväg är streckad. Man ser ocskå nysträckningen för den allra äldsta Varnhemsvägen genom Ljungstorp med siffran  6 (exproprierad för ny vägstump istället för den vid siffran 1 som stängdes av).

(Lantmäteriet Historiska kartor)

 
Följande kan noteras i samband med exproprieringskartan:
Stenberget behandlades som en självständig fastighet i dokumenten med beteckningen Våmb 7:20.
"Lägenheten" Stenberget var avsöndrad från Sveningsgården.
"Ägaren" noterades till Karl Eliasson. Samma man som i ortsnamnsregistret konstateras "ha givet namnet 1863 - lantbrukaren Carl Eliasson, Våmb".
 
Av kartan kan man se att vid ena siffran 2, har man gjort uttag för en banvaktsstuga, mellan"1870 års Varnhemsväg" och den "gamla Varnhemsvägen" över Ljungstorp, vilken hade sin avtagsväg något mer mot Skövde till än den nu planerade järnvägsövergången, som på sätt blev gemensam för de båda vägarna. Den äldre vägkorsningen syns underliggande i kartan, så att området med nummer 2 blev en liten "ö" mellan "gamla" och "nya" Varnhemsvägen. På kartan ser man alltså att man bygger om 1870 års Varnhemsväg något för att få en rätare vinkel på överfarten, samt drar man om den "gamla" Varnhemsvägen så att den går ner över samma överfart. Vägstumpen vid 1. (tillsammans med ladugården) finns med som exproprierad i handlingarna och togs alltså bort. Man har då låtit bygga en ny ladugård lite längre från spåret, vilket kan ses på karta från 1960 ovan!

Från Stenberget exproprierades följande mark för att bygga SAJ-banan:
 
Text:
"Lägenheten Stenberget Karl Eliasson - afrösning? från Sveningsgården"
Nr 1 (på kartan) Äng 1,10 ar Nr 2 Skogsmark 11,10 ar
Nr 3 Skogsmark 26,00 ar
Nr 4 Skogsmark 1,20 ar
Nr 5 Väg 4,20 ar/
Nr 6 Skogsmark ny 1,84 ar Nr 7 Skogsmark ny 1,00 ar.
 
Summa: 58,64 ar togs från gården Stenberget, Våmb.

För detta kvitterade lantbrukaren Carl Eliasson ut 219 riksdaler och 72 öre från Skövde - Axvalls Jernvägs-aktiebolag. Antagligen en inte oansenlig summa för tiden.

SAJ - rallarna nära Skarsjön och Stenberget sommaren 1903 med loket F.U. Von Essen köpt 1902 som byggnadslok från Hjo-Stenstorps Järnvägsaktiebolag. Loket byggdes 1875 av Kristinehamns mekaniska verkstad, såldes av SAJ 1905 till DONJ och hamnade senare hos Sulfit AB Ljusnan innan det skrotades 1930.
Bild och info finns också på www.hsj.se (Hjo-Stenstorps Järnväg) under rubriken Lok.

 
Bilden är tagen ca 400 meter från banvaktsstugan vid Stenberget mot Billingens hpl (Varnhemshållet) med fastigheten Åsabacken - tidigare Skarsjöliden -se 1960 års karta ovan - och ännu tidigare Broddetorps sockens skogvaktarbostad  på 1877 års karta - uppe i sluttningen på berget ett stycke ovan 1870 års Varnhemsväg som gick ganska parallellt med SAJ-spåret och inte syns på bilden. Ladugården på bilden låg farligt nära järnvägsstakningen.

Boende på Stenberget 1838 - 1938 enligt kyrkböckerna

Våmb (R) AI:6 (1863-1881) Bild: 97 Sida: 87
Stenberget (afrösningsjord med torp) - säljs 1874 (en slags 'förpantning')

Inflyttad 1878 och har då byggt torpet Stenberget;
Ägaren Carl August Eliasson
, född i Våmb 1844-01-07 - in med familj 1878 från Pehrsberg
Hustrun Maja Stina Jonsdotter, född i Sjogerstad 1842-21-07
Son Frans Oskar, född i Våmb 1871-07-01
Dotter Ellen Maria, född i Våmb 1874-06-01
Son Carl Engelbert, född i Våmb 1877-03-10
Son Axel Fredinand, född i Våmb 1880-04-02
 

Våmb (R) AI:7 (1882-1898) Bild: 130 Sida: 116
Stenberget

Inflyttad 1878 och har då byggt torpet Stenberget;
Ägaren Carl August Eliasson
, född i Våmb 1844-01-07 - in med familj 1878
Hustrun Maja Stina Jonsdotter, född i Sjogerstad 1842-21-07
Son Frans Oskar, född i Våmb 1871-07-01 - ut Sjogerstad 1891 - hem igen 1894 - (gift 19/5 1899 )
Dotter Ellen Maria, född i Våmb 1874-06-01 - ut till Björneskog Västerås län 1894 - hem igen 1896
     oäkta dotter Alma Kristina, född Våmb 1897-02-16 - tvilling med
     oäkta sonen Erik Gösta, född i Våmb 1897-02-16
Son Carl Engelbert, född i Våmb 1877-03-10 - ut till Norra Fågelås 1893 - hem igen 1895 - dör här 1/11 1895
Son Axel Fredinand, född i Våmb 1880-04-02 - ut till Norra Lundby 1897
Son Johan Valfrid, född i Våmb 1895-10-12
Son Gustaf Adolf, född i Våmb 1888-11-30

Hyresgäster 1884 - 1886;
Arbetaren Gustaf Johansson Bergman, född i Gudhem 1851-06-23 - in med familj 1884
Hustrun Emma Kristina Svensdotter, född i Våmb 1859-04-04
Dotter Hilma Karolina, född i Torbjörnstorp 1880-02-14
Dotter Hilma Karolina, född i Torbjörnstorp 1880-02-14
Dotter Ella Marie, född i Torbjröntorp 1880-02-08
Dotter Anna Josefina, född i Våmb 1884-05-07
- familjen flyttar Skara till 1886

Våmb (R) AIIa:1 (1899-1917) Bild: 296
Stenberget

Inflyttad 1878 och har då byggt torpet Stenberget;
Stenhuggaren Carl August Eliasson
, född i Våmb 1844-01-07 - in med familj 1878
Hustrun Maja Stina Jonsdotter, född i Sjogerstad 1842-21-07
                                                     - ut först 1902 till Larsegården och sedan till nybyggda Mariedal 1904
Dotter Ellen Maria, född i Våmb 1874-06-01
     oäkta dotter Alma Kristina, född Våmb 1897-02-16 - tvilling med
     oäkta sonen Erik Gösta, född i Våmb 1897-02-16
      - dottern med barnen flyttar efter giftermål 1900
Son Extra banarbetare Johan Valfrid, född i Våmb 1895-10-12 - flyttar ut 1913 
Son stenarbetaren Gustaf Adolf, född i Våmb 1888-11-30 - flyttar ut 1914

In 1904;
Son Axel Fredinand Löf
, född i Våmb 1880-04-02 - in från Ryd 1904 - flyttar in 1904 med hustru
Hustrun Tekla Maria Johansson, född i Ryd 1880-05-30
Son Sven Axel Rudolf, född i Våmb 1904-05-10
- familjen flyttar ut samma år till Altorp under Svenningsgården 1904

In som ägare flyttar 1904;
Mannen Frans Oskar Eliasson, född i Våmb 1871-07-01, gift 19/5 1899 - flyttar in 1904
Hustrun Julia Gustafva  född Gustafsson i Rådene 1877-12-24 
Dotter Hilda Maria Kristina, född i Våmb 1905-10-23
Son Sven Oskar, född i Våmb 1907-07-10
Dotter Anna Linnnéa, född i Våmb 1908-10-10
- familjen flyttar ut som ägare till Larsegården (Anders Larsgården) i Våmb 1908

Ny ägarfamilj in 1907;
Mannen Johan Sanfrid Jonsson
, född i Väring 1864-06-12 - in från Alingsås 1907
Hustrun Julia Gustafva Gustafsson, född i Rådene 1877-12-24
Dotter Elin Ingeborg, född i Kyrkefalla 1905-12-29
Son John Gustaf

Hennes moder flyttar in;
Änkan Anna Lisa Andersdotter, född i Kyrkefalla 1830-01-03 - in från Kykrefalla 1914 - dör här 5/7 1915

Ny familj in 1914;
Stenarbetaren Gustaf Adolf Eliasson, född i Våmb 1888-11-30, gift 11/4 1914 med
Hustrun Anna Sofia född Karlsson i Säter 1895-01-11
Son Bernt Gustaf Ingmar, född i Våmb 1914-05-07
- familjen flyttar ut 1917

Våmb (R) AIIa:2 (1917-1930) Bild: 335 Sida: 320
Stenberget


Kvarboende ägarfamilj;
Mannen Johan Sanfrid Jonsson, född i Väring 1864-06-12 gift 1901-12-20 
Hustrun Julia Gustafva Gustafsson, född i Rådene 1877-12-24
Dotter Elin Ingeborg, född i Kyrkefalla 1905-12-29
Son John Gustaf Emmanuel, född i Våmb 1909-07-20
- familjen flyttar ut till Prästatorpet 28/11 1919

Ny ägare 1919;
Jordbrukaren Anton Emil Andersson
, född i Skallmeja 1865-07-02, gift 10/6 1888 - in från Ryd 1919
Hustrun Inger Maja Hedberg, född i Bolum 1862-03-29
Dotter Anna Josefin, född i Henglösa 1889-09-02
Son Erik Hilmer Erling, född i Brunnhem 1901-10-11 - flyttar ut till Hentorp 1928

Stenberget i mantalslängderna

MANTALSLÄNGD 1940 - 1946

Jordbrukaren Anton Emil Andersson, född i Skallmeja 1865-07-02, gift 10/6 1888 - död här 18/2 1946
Hustrun Inger Maja Hedberg, född i Bolum 1862-03-29 - död här 18/2 1942
Dotter Anna Josefin, född i Henglösa 1889-09-02

MANTALSLÄNGD 1946 - 1960

Sonen jordbrukaren Erik Hilmer Erling, född i Brunnhem 1901-10-11, gift 11/4 1937
Hustrun Signe Maria Kristina, född i Berg 1906-10-29
Son Sten-Olov Erling, född i Våmb 1948-04-15

Här bor 1953 också;
Byggnadsarbetare Bengt Erik Sigvard Andersson, född i Mariestad 1937-12-22, ogift
Hembiträdet Inga-Maj Birgitta Andersson, född i Mariestad 1941-04-15

MANTALSLÄNGD 1973

Instruktör Bengt Arvid Sjöström, född i Mariestad 1944-10-30, Gift 1972-05-13 - boende i Finland
Hustrun Karin Sjöström, född i Norge i 1953-07-24
Son Anders Christer Sjöström, född i Skövde 1972-06-19
- familjen säljer 2010 till nuvarande ägarna

Johan Sture André Sjödin och Anna Marika Fridlund boende i Stenberget, Skövde