A. 133 Solhem

Våmb Skarsjömossen 1:3 -> Skövde Våmb 30:128 - idag med adress;
Våmb Solhem, Skövde

Solhem, på kartan Skarsjömossen 13avstyckas i samma tid som sina grannfastigheter , dvs formellt 1931 från Skarsjömossen 11 på den norra sidan av den år 1870 byggda 'nya' landsvägen. Huset byggs 1930 i samband med detta av Gustaf Adolf Eliasson, vilka under viss tid bor i alla de avstyckade delarna från Skarsjömossen och Stenberget.

Jämförande karta från 1877


Skarsjömosse fanns det ett Torp vid läget för senare Linnéelund, märkt på kartan med T.  Det har inte gått att reda ut vad detta torp som låg under Våmb Larsgården hade för boende, eler särskilt namn. Skarsjömosen nämns i kyrkböckerna bara med ägarna, som fanns vid Larsgården och senare Sumpsiken.
Linnéelund hete vid avstyckningen Skarsjömosse 14, så det torde varit en del av Skarsjömossen.
Skarsjömosssen delas i sin norra del upp i Solhem och Linnéelund.

Redan 1779 inhägnades Skarsjömosse -
Skarsjömåsen up på Krono Parken Billingen Kåkinds Härad och Wåmbs socken - till Äng under AndersLarsgården i Wåmb instenad

Texttolkning;
"År 1779 den 24 September instälte Sig undertecknad Landtmätare uti Anders Larsgården i Wåmb, att, i stöd af Konunbgens höga Befallningshafvande Remiss af den 12 sistlidna Junii, samt efter föregången Kungjörelse å Predikostolen, med biträde af Anders Swensson i Wåmb och Sven Andersson i Ingebrotomten besigtiga, besrkifwa, afmäta och instena en del af så kallade Skarsjömåsen, på Krono Parken Billingen, som ägaren af 1/4 i Skatte Rusthållet Anders Larsgården söker få, sin Hemmansdel till styrka, intaga och till äng uppodla.

Uppå ärhållen del av Termin infunno sig härhwid Landtjägmästaren Herr Johan Moberg och Kronolänsmannen Herr Johan Ottonius efter Ordres af den 23 sistlidne augusti i hwilkas närwaro Platsen, som Sökanden uppwiste, besiktigades och befants bestå af, å södra sidan om en genom densamma åt öster framrinnande Bäck af måsswall med tufwor och rödmåsse öfverdragen och med små 3 á 4 alnar höge knurwige Tallbuskar bewäxt och alltså ganska oländig. 

På Norra sidan om samme Bäck är sank kärrwall vid bäcken tufwig och stenig samt aldeles Skogslös, utom några små Ahlbuskr, men uti Råsen och utmed Landet är wallen mer jämn och gräsfäld och kan bliwfa äng. Den söderut åt Måssen gående udden är en, åt söder sluttande något högländ Backe, som är af fäld och nu aldeles utan skog utom några mindre owäxtlige Granar i kanten, som till annat än wedbrand äro oduglige. Utom det att Backen är oungängligen nödig att uppdraga och torka Gräset på, så är den ock tjenlig till äng, då stubbarna ruttnat.

I anseende af alt detta och som ingen anmälte häremot någon Protest, samt Herr Landsjägmästaren hade intet att påminna; så wisa härtill ingen Skog nedtogs, blef Platsen afmätt och sedermera med 5 stycken Femstenarör omgifven, Nemligren N.o 1,2,3,4 och 5 af hwilka N:o 5 uti Måssen hwarest inga stenar kunde anskaffas eller nedsättas består av 5 st Furupålar.

Beträffande dernäst Frihetsår och Ränta, så, i betraktande af den kostnad som ärfordras till Parkens inhägnande och uppodlande, innan nytta kan wäntas, fants skäligit att härtill utsätta Tolf Friehtsår, hwarefter Sökanden bör, till Kongl Maj:t och Kronan ärlägga årlig Skatt, proportionerad efterr Wallns godhet nemligen för Krärrewalln á 4 B. tunnland som för dess innehåll = 4 tunnland, 25 kappland belöper -"- 19:2
För Måsswallen och Backen som anses af wärde a1 B. 6 rft som för 5 tunnland 30 kappland utgör -"- 8. 11
Summa 10 tunnland, 23 kappland = F -"- 28.1.
Sålunda wara besitkigadt befunnit och wärderadt betygar ut Supra
På Besiktningsmännens wägnar Johannes Petrus Tihl

Skarsjömossen 1:3, Solhem avstyckas och byggs av Eliassonssläkten

Familjen Frans Oskar Eliasson i Våmb - boende 1907 - 1951 på Stenberget och senare Krogstorp 

Hemmansägare Frans Oskar Eliasson, f. Våmb 1871-07-01, gift 1899-05-19 - dör på Krokstorp 22/8 1951
Hustrun Julia Gustafva Gustafsson, född i Rådene 1877-12-24 - död på Krogatorp 11/3 1936
Dotter Hilda Maria Kristina, född i Våmb 1905-10-23
Son Sven Oskar, född i Våmb 1907-07-10
Anna Linnéa, född i Våmb 1908-10-10
Alice Elisabeth, född i Våmb 1910-01-28
Karl Erik, född i Våmb 1912-10-01
Kurt Harald, född i Våmb 1915-11-03
Gustaf Adolf, född i Våmb 1917-04-22

FÖR GRANNHUSET MARIEDAL

Våmb AIIa:1 (1917 - 1930)
Mariedal


f.d. Stenhuggaren Karl August Eliasson, f.  Våmb 1844-01-07 - dör här nu 27/11 1927
Hustrun Maja Stina Jonsdotter, född i Sjogerstad 1842-07-21 - vistas nu på Sjöryd i Hjo - dör 3/7 1932
Dotter Alma Kristina Elisasson, född i Våmb 1897-02-16 - hem 5/11 1926 - ut igen Kinnarp 14/11 1927

Son ny ägare Gustaf Adolf Eliasson, född i Våmb 1888-11-30 - stenarbetare
Hustrun  Anna Sofia Karlsson, född i Säter 1895-01-11
Son Bernt Gustaf Ingmar, född i Våmb 1914-05-07
Dotter Sonja Anna Hildegard, född i Våmb 1919-09-24
Son Kurt Arne Lennart, född i Våmb 1926-03-04
- familjen flyttar till grannfastigheten Solhem, Skarsjömossen 1:3 1930

Mantalslängd 1930 skrivs på Solhem;

Hushållet; 
Mannen Gustav Adolf Eliasson, född i Våmb 1888-11-30
Hustrun Anna Sofia Eliasson, född Karlsson i Säter 1895-01-11
Son Kurt Arne Lennart, född i Våmb 1926-04-04, ogift man

Hushåll;
Mannen Bernt Gustav Ingemar Eliasson, född i Våmb 1914-05-07
Hustrun Karin Linnéa Eliasson, född Hallqvist i Lidköping 1911-03-03
Dotter Britt Karin Viola, född i Lidköping 1937-01-17
Dotter Barbro Solvig Ingalill Eliasson, född i Våmb 1938-01-29
Son Kent Ove Ingemar Eliasson, född i Lidköping 1939-03-18

Mantalslängd 1950 skrivs här;

Mannen Gustav Adolf Eliasson, född i Våmb 1888-11-30 - död i Falköping 8/10 1967
Hustrun Anna Sofia Eliasson, född Karlsson i Säter 1895-01-11 - död i Falköping 9/11 1964

Mantalslängd 1952 skrivs här;

Byggnadsarbetaren Helmer Alexander Alm, född i Varnhem 1913-10-02 - köper huset 1952
- dör här 25/5 1991 (Född på Kullaliden, Storekullen)
Hustrun Astrid Sofia Margareta Alm Schill, född i Våmb 1911-01-11 - död i Skövde 10/3 2000

Köpt 1991 av;
Ida Vivi-Ann Carina Andersson, Tidan

Köpt 1994 av;
Kurt Anders Lundell, Mullsjö
Kia Anna-Carin Söderlund, Stockholm

Arv 1999;
Kurt Anders Lundell, Mullsjö

Köpt 2004 av;
Magnus Sven-Erik Thorsén, Skövde
Maria Magdalena Deepali, Skövde

Köpt 2007 av;
Carl Gustav Martin Magnusson, Väring
Linda Maria Kjellgren, Väring

Köpt 2010 av;
Karl Henrik Andersson, Hammerdal
Louise Gunilla Stom, Skara


Köpt 2015 av;
Gustav Andreas Arvidsson, Skövde
Anna Julia Arvidsson, Skövde
- är fortfarande ägare 2020