A. 132 Linnéelund

Skarsjömossen -> Linnéelund

Linnéelund ligger på en plats på Skarsjömosse under Larsgården i Våmb, där det finns ett torp utritat på kartan 1877 - se nedan!

Granne i väster till Karlstorp utmed 1870 års landsväg är en avstyckning som här heter 14 och som hört till Skarsjömossen11. Den kom att kallas Linnéelund efter en av Frans Oskar Elisassons döttrar - vid tiden ägare av Stenberget och fadern Mariedal (också uppkallat efter en av Frans Oskars döttrar). Byggs av familjen Knut Eskil Karlsson gift med Linnéa och de flyttar in 1932. Den avstyckas från Skarsjömossen (1934).

Redan 1779 inhägnades Skarsjömosse -
Skarsjömåsen up på Krono Parken Billingen Kåkinds Härad och Wåmbs socken - till Äng under AndersLarsgården i Wåmb instenad

Texttolkning;
"År 1779 den 24 September instälte Sig undertecknad Landtmätare uti Anders Larsgården i Wåmb, att, i stöd af Konunbgens höga Befallningshafvande Remiss af den 12 sistlidna Junii, samt efter föregången Kungjörelse å Predikostolen, med biträde af Anders Swensson i Wåmb och Sven Andersson i Ingebrotomten besigtiga, besrkifwa, afmäta och instena en del af så kallade Skarsjömåsen, på Krono Parken Billingen, som ägaren af 1/4 i Skatte Rusthållet Anders Larsgården söker få, sin Hemmansdel till styrka, intaga och till äng uppodla.

Uppå ärhållen del av Termin infunno sig härhwid Landtjägmästaren Herr Johan Moberg och Kronolänsmannen Herr Johan Ottonius efter Ordres af den 23 sistlidne augusti i hwilkas närwaro Platsen, som Sökanden uppwiste, besiktigades och befants bestå af, å södra sidan om en genom densamma åt öster framrinnande Bäck af måsswall med tufwor och rödmåsse öfverdragen och med små 3 á 4 alnar höge knurwige Tallbuskar bewäxt och alltså ganska oländig. 

På Norra sidan om samme Bäck är sank kärrwall vid bäcken tufwig och stenig samt aldeles Skogslös, utom några små Ahlbuskr, men uti Råsen och utmed Landet är wallen mer jämn och gräsfäld och kan bliwfa äng. Den söderut åt Måssen gående udden är en, åt söder sluttande något högländ Backe, som är af fäld och nu aldeles utan skog utom några mindre owäxtlige Granar i kanten, som till annat än wedbrand äro oduglige. Utom det att Backen är oungängligen nödig att uppdraga och torka Gräset på, så är den ock tjenlig till äng, då stubbarna ruttnat.

I anseende af alt detta och som ingen anmälte häremot någon Protest, samt Herr Landsjägmästaren hade intet att påminna; så wisa härtill ingen Skog nedtogs, blef Platsen afmätt och sedermera med 5 stycken Femstenarör omgifven, Nemligren N.o 1,2,3,4 och 5 af hwilka N:o 5 uti Måssen hwarest inga stenar kunde anskaffas eller nedsättas består av 5 st Furupålar.

Beträffande dernäst Frihetsår och Ränta, så, i betraktande af den kostnad som ärfordras till Parkens inhägnande och uppodlande, innan nytta kan wäntas, fants skäligit att härtill utsätta Tolf Friehtsår, hwarefter Sökanden bör, till Kongl Maj:t och Kronan ärlägga årlig Skatt, proportionerad efterr Wallns godhet nemligen för Krärrewalln á 4 B. tunnland som för dess innehåll = 4 tunnland, 25 kappland belöper -"- 19:2
För Måsswallen och Backen som anses af wärde a1 B. 6 rft som för 5 tunnland 30 kappland utgör -"- 8. 11
Summa 10 tunnland, 23 kappland = F -"- 28.1.
Sålunda wara besitkigadt befunnit och wärderadt betygar ut Supra
På Besiktningsmännens wägnar Johannes Petrus Tihl

Ett torp på Skarsjömosse finns utmärkt under 1800-talet


Skarsjömosse fanns det ett Torp vid läget för senare Linnéelund, märkt på kartan med T.  Det har inte gått att reda ut vad detta torp som låg under Våmb Larsgården hade för boende, eler särskilt namn. Skarsjömosen nämns i kyrkböckerna bara med ägarna, som fanns vid Larsgården och senare Sumpsiken.
Linnéelund hete vid avstyckningen Skarsjömosse 14, så det torde varit en del av Skarsjömossen.
Skarsjömosssen delas i sin norra del upp i Solhem och Linnéelund.

Familjen Frans Oskar Eliasson får betydelse för hela grannskapet under 1900-talet

Familjen Frans Oskar Eliasson i Våmb - boende 1907 - 1951 på Stenberget och senare Krogstorp 

Hemmansägare Frans Oskar Eliasson, f. Våmb 1871-07-01, gift 1899-05-19 - dör på Krokstorp 22/8 1951
Hustrun Julia Gustafva Gustafsson, född i Rådene 1877-12-24 - död på Krogatorp 11/3 1936
Dotter Hilda Maria Kristina, född i Våmb 1905-10-23
Son Sven Oskar, född i Våmb 1907-07-10
Anna Linnéa, född i Våmb 1908-10-10
Alice Elisabeth, född i Våmb 1910-01-28
Karl Erik, född i Våmb 1912-10-01
Kurt Harald, född i Våmb 1915-11-03
Gustaf Adolf, född i Våmb 1917-04-22

SKRIVNA PÅ FASTIGHETEN 1932 - Skarsjömossen, 1⁴ Linnéelund - då byggs också huset:

Mannen Knut Eskil Karlsson, född i Sventorp 1908-08-14, gift 6/2 1932 - död i Skövde 25/2 1971
Hustrun Anna Linnéa Karlsson, född i Våmb 1908-10-10 - dotter till Frans Oskar Eliasson, då i Stenberget
- död i Skövde 4/8 1995
Dotter Ingrid Linnéa Karlsson, född i Våmb 1932-04-05
Sonja Linnéa Karlsson, född i Våmb 1936-11-01
Lennart Eskil Karlsson, född i Våmb 1938-04-22
- säljer och flyttar till Skövde 1951

Mantalslängd 1951 Linnéelund

Taktäckare Nils Rune Söderberg, f. Lysvik Värmland 1925-07-04, gift 1946-02-23död i Göteborg 15/7 1982
Hustrun Helny Margareta Söderberg, född i Lidköping 1920-02-07 - död i Hägersten, Stockholm 7/11 1990
Bengt Rune Söderberg1946-04-01 - död i Timmersdala 27/12 2017

Medflyttare;

Husföreståndarinna Maria Viola Johansson, född på Torsö 1912-06-18, Ogift kvinna - död i Skövde 1/11 1970

Tidigare mantalsskrivning1950: Varnhem, Skaraborgs län, Lötan 1:2
1951: Våmb, Skaraborgs län, Skarsjömossen 1:4  

Här skrivs också;
Fabriksarbetare Karl Valdemar Ögren, född i Dala 1904-06-30, Ogift man - död i Skövde 20/3 1985
Mantalskriven 1949: Berg, Skaraborgs län, Åsen 1:1               

 

Mantalslängd 1958 Linnéelund

Verkstadsarbetare Oskar Folke Ödberg, född i Väring 1925-06-17, gift 1958-12-20 - köper 1958-10-15
Hustrun Sonja Anna Maria Ödberg, född i Ransberg 1932-08-28
Son Roger Folke Sören Ödberg, född i Våmb 1960-05-30               

Tidigare mantalsskrivning1946: Väring, Skaraborgs län, Väring 5:19

Samtidigt boende;
Gasverksarbetare Johan Arvid Daniel Kjellgren, född i Sjogerstad 1912-03-22, Gift man 1959-09-09
Hustrun Rut Eivor Margareta Kjellgren, född i Skärv 1919-02-17
Ingrid Margareta Färdig, född 1949-08-14
Lars-Gustaf Färdig, född i Sjogerstad  1952-11-14
Jan-Olof Färdig, född i Sjogerstad 1954-03-23
Viktor Amandus Kjellgren, född i Sjogerstad 1958-05-12

Tidigare mantalsskrivning1957: Sjogerstad, Skaraborgs län, Loringa 1:7
1960: Våmb, Skaraborgs län, Skarsjömossen 1:4

Mantalslängd 1975 Linnéelund - 2012

Verkstadsarbetare Oskar Folke Ödberg, född i Väring 1925-06-17, gift 1958-12-20 - död här 3/11 2011
Hustrun Sonja Anna Maria Ödberg, född i Ransberg 1932-08-28 - död här 21/5 2012
Son Roger Folke Sören Ödberg, född i Våmb 1960-05-30 - ogift man - död i Skövde 12/8 2002
Dotter Helen Irene Maria Ödberg, född i Våmb 1964-07-28                    

Tidigare mantalsskrivning1946: Väring, Skaraborgs län, Väring 5:19

Ödlunds sterbhus äger fr o m 2012

Verkstadsarbetare Oskar Folke Ödberg, född i Väring 1925-06-17, gift 1958-12-20 - död här 3/11 2011
Hustrun Sonja Anna Maria Ödberg, född i Ransberg 1932-08-28 - död här 21/5 2012
Son Roger Folke Sören Ödberg, född i Våmb 1960-05-30 - ogift man - död i Skövde 12/8 2002
Dotter Helen Irene Maria Ödberg, född i Våmb 1964-07-28                    

Marcus Jesper Anders Ödberg i Skövde fick 2017-12-22 Linnéelund i gåva.