A. 128 Krogstorp

Kroktorp gammalt kronotorp ->Hemman instenat 1759 på Billingen som Kroktorp -> Krokstorp eller Billingen -> Krogstorp ->
- idag adress; Våmb Krokstorp

Karta Lantmäteriets sökkarta Karta Lantmäteriets sökkarta

Karta 1645 över vägen Skövde - Klostret med Kroktorp

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Delförstoring av karta 1645 över vägen från Skövde över Ljungstorp över Billingen till Klostrets by. (Klicka på bilden för större karta!) Kroktorp är då namnet på kronotorpet på Billingen.

Man ser på kartan vilken betydelse man tillskriver Skarsjön som sjö med vid utbredning på kartan söder om Prestetorpit.

I gamla anor kan man hitta att det fanns fint folk på Krokstorp;

Artillerilöjtnanten Olof Schöfding, f 1684 i Skövde - död år 1754 i juli. 
Gift 1:o 1725 14/2 i Krokstorp, Skövde sockenn (antecknad i Våmb) m Helena Christina Lilliebielke
, år 1729 16/4 på Krokstorp, Skövde socken (antecknad i Våmb). -

G 2:o 1730 31/7 i Skövde stad m Catharina Elisabet Rhodin, f 1687, d 1734 21/5 på Krokstorp, Skövde sn (antecknad i Våmb), dotter av kyrkoherden Andreas Rhodin och Catharina Thegner [Elgenstierna].
I första äktenskapet hade Olof Schöfding sonen Olaus, f 1726 4/1 i Våmb. d där 1735 18/12.

Efter andra äktenskapet bör Olof Schöfding gift sig även en tredje gång ty 1735 10/8 i Våmb finns antecknat ett dödfött barn till honom. 
(Gabriel Wallgren, 2019-12-15)

Namnformen har ändrats under århundradena - riktigt gammalt torp!

Krokstorp ortsn Krokstorp ortsn

Fina 1700-talskartor runt Krokstorp - då en mindre äga mitt i skogen

Klicka gärna på kartan för att se den bättre! Klicka gärna på kartan för att se den bättre!


Karta över insteningen av Hemmanet Krokstorp 1759.


Elgedrågen/Älgadrågen* kom att instenas som en särskild mark väster om Krokstorp 1784.

* Dråg, kärrparti på mosseyta, kännetecknat av genomströmmande eller oftare genomsipprande vatten.

Elgedrogen kallas även marken i söder & införlivas i Krogstorps mark

Ur ortsnamnsregistret Ur ortsnamnsregistret

På storskifteskartan 1824 ser man de två ägodelarna för Krokstorp

Parken Billingen runt vägen med olika tidiga uttagna intäkter. Klicka på kartan för att se den större! Parken Billingen runt vägen med olika tidiga uttagna intäkter. Klicka på kartan för att se den större!


Allt utanför de röda och gula markeringarna utgjorde 1826 Kronoparken Billingen - i grönt - vlken nu genom storskiftet fördelades till gårdarna i Kåkinds härad.

Olika benämningar för tidigare beviljade intäkter inom Kronparken:

Nr. 114
. Odal ägor för Prästatorpet, Svarvarebacken och Uppsala ägor
Nr. 108  Krokstorps odal ägor (något av Hjelmsängen)
Nr. 109  Intägt Elgedrågen beviljad Hemmanet Krokstorp af Kongl Maj:t's Befallningshafv. mot skatt af 16 ..
Nr. 119  Intäkt beviljad änkan Sjöström till plantering utom skatt af Öfver Hof Skogvaktarembetet d. 6 juni 1821
Nr. 120  Intäkt beviljad Kjällberg i Vårfruhem
Nr. 96    Grönewall en odaläga till Hofmansgården i Vårfruhem - se nedan!
Nr. 95    Tvänne intägter till Lars Andersson i Brandstorp - handlingar har inte blifvit förevisade
Nr. 93    Kronomossen beviljad åboerna i Brandstorp den 28 januari 1763 mot en daler silfvermynt i skatt
Osv.

Här ser man hur mycket ståhej det var för en markbit - Grönewall

En rolig karta från 1771 som beskriver "En Måsse Gröne Walls - Råsen" kallad. Mossen ligger utmed landsvägen mellan Skara och Skövde på Billingen med Kronoparken Billingen "som gränsar alt härintill". Platsen är öster om Prästtorpet som finns än idag utmed Ljungstorpsvägen ett stycke från Stenberget.
(Karta Lantmäteriets Historiska Kartor)
Nedanstående text finns på kartan:
 
Den beskriver ett möte mellan lantmätaren, 3 nämndemän, Kronoheijderidaren som bevakade för Kungl Maj:t och Kronan, sökanden själv och samtliga Våmbs ogina bymän, vilka hade protesterat mot denna avstyckning. En inte liten samling av beslutskraftiga herrar!
 
Allt handlar om att vice Postmästaren i Skövde ansökt om att få utöka sitt svaga Kronorusthåll (Hofmansgården, Våmb) med att odla upp en mosse på berget nära Prästtorp och bönderna i Våmb har gått däremot, då de har sin Byahästhage som allmänning nära.
 
År 1771 den 7de Junii, i anledning av Konungens Höga Befallningshafvandes under den 11te sidstledene Maji utfärdade remissorial resolution, instäldte sig, efter föregången laga Kungdgjörelse, undertecknad Landtmätare, med Nämndemännen Wälförständige Anders Arfvidsson i Hene, Lars Andersson i Nedergården Wåmb och Carl Jonson i Kväntorp, wid krono Rusthållet Hofmansgården, uti Skaraborgs Höfdingedöme, Kåkinds Härad, Wåmbs sochn och By, at på Charta aftaga, instena och beskrifva en på Kronoparken Billingen någorlunda Wäster om Våmbs Byes Hästhage, Samt Öster från hemmanet Prästetorpet intil Landsvägen som går emillan Skjöfvde och Skara Städer belägen Måsse, GröneWalls Råsen kallad, som vice Postmästaren i Skjöfde Högacktad Herr Pehr Ljunggren Sökt at under nämde sitt Svaga Krono Rusthåll få inhägna och til äng upodla.
 
Närvarande härvid, til bevåkande af Kongl. Majists och Kronoheijderidaren Wälbetrodde Herr Johan Moberg, begge enligt Konungens Höga Befattningshafvandes Skrifteliga ordres af den 18 nästwesine Maji, Samt jemte sökanden, såsom interessenter uti Betet, Samtlige Wåmbs Bijemän, hvilka til större delen wäl i början emot thenna upodling anförde protest, som dock, sedan måssen blifvit besiktigad och befunnen icke allena af en ringa storlek, utan ock, oachtad en nu så långvarig torka, så djup och sank, at man ej utan svårighet theröfver kunde framkomma, och således intet kreatur der kunde taga något bete, af de Häste lämnad blef. Kunnandes ock för öfrigit, då måssen til betande befants onyttig och obrukbar, ingen dugelig Skog igenom dess upodling bli skadad, men Kongl Majt sts och Kronan therigenom tillflyta någon inkomst och ett svagt Hemman vinna något understöd, på en sådan Prostest intet afseende hafvas, utan blef thenna Måsse, som i synnerhet mot Söder och mitt uti  genom Kjällsog är mycket sank och djup, til gräsbottn bestående af Starr och Granbuskar, samt til innehåll 3 tunneland och 4 kappeland, uti allas närvaro på Charta lagd, och från Kronoparken med följande märken afskild:

Karta 1862 för Krogstorp - nu har ägan bytt namn från Krok till Krog

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Här ser man också ett torp avsöndrat vid infarten till Krogstorp  mitt emot Prästatorp. På 1930-talet blir det Fransisko.

1904 säljer Kronan den slutliga äganderätten till Elgdrågen till en av ägarna av Krokstorp

En av köparna av halva Krokstorp (1/4 mtl), 1898  August Johansson, köper nu 1904 till Elgedrågen från Kongl Maj:t Kronan. Han säljer sedan 1910 vidare detta till Frans Oskar Eliasson.

Krogstorps ägare/brukare fr om 1917 var:

Mannen Frans Oskar Eliasson, född i Wåmb 1871-07-01
Hustrun Julia Gustafva född Gustafsson i Rådene 1877-12-24
Dotter Hilda Maria Kristina, född i Wåmb 1905-10-23 - gift 1931 med Erik S. Karlsson, Ödelöten
Son Sven Oskar, född i Wåmb 1907-07-10 (Not; Stenarbetare)
Dotter Anna Linnéa, född i Wåmb 1908-10-10
Dotter Alice Elisabeth, född i Wåmb 1910-01-28
Son Karl Erik, född i Wåmb 1912-10-01
Son Kurt Harald, född i Wåmb 1915-11-03
Son Gustaf Adolf, född i Wåmb 1917-04-22

Frans byggde huset Fransisko 1930 och styckade formellt av marken från Krogstorp 1937.