A. 126 Prästatorp (i Wåmb socken, Kåkinds härad)

Prästatorpet på karta 1960

Prästatorpet 1960 Prästatorpet 1960


Prästatorpet är namnet 1960 på det Torp om 1/8 mantal från Stommen* Våmb som instenats på Kronoparken Billingen sedan tidig Prästgårdstid i Våmb.
 

* Stommen är namnet på den allra första gård som uppläts till Prästlön och ofta en gård att bo i för prästen i en kyrkby. Här Prästgård för Våmbs tidiga kyrka, därför kallas det Prästatorpet så långt tillbaka som den kan följas. Stommen är ofta en mycket gammal gård nära kyrkan.

Dagens bostadshus är byggt 1909 på grunden till ett äldre gammalt torphus, så gårdhusen har alltid legat utmed den medeltida landsvägen mellan Skövde och Skara.

Ortsnamnsregistret kopplar namnet till tidig Prästgård i Wåmb - Stommen

Prästatorpet ortsnamnsreg Prästatorpet ortsnamnsreg

På karta 1645 ser vi platsen utmärkt med Prestetorpit

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Delförstoring av karta 1645 över vägen från Skövde över Ljungstorp över Billingen till Klostrets by. (Klicka på bilden för större karta!) Prestetorpit är då den första boplatsen nämnd på vänster sida om vägen när man passerat Våmb från Skövde. och hörde alltså till Prästgården i Våmb (Stommen).

Man ser på kartan vilken betydelse man tillskriver Skarsjön som sjö med vid utbredning på kartan söder om Prestetorpit.

På karta 1877 ser vi häradsgränsen utmärkt med Presttorp öster därom

Lantmäteriet Häradskarta 1877 med dåvarande häradsgräns utmärkt med blått Lantmäteriet Häradskarta 1877 med dåvarande häradsgräns utmärkt med blått

Gränsen mellan de båda häraderna vinklar upp mot norr i vägen mitt för huset placerat på marken för hus för Djeknerogen. Gränsstenen ligger alldeles innanför dagens staket mitt för huset på vägens högra sida vid färd mot Skövde. Det fins ytterligare ett hus alldeles intill detta, som troligen är själva Krogen.

Därutöver ser man också ett 'Djeknekrogen Torp till Upsala', med markerad mark mitt under texten Svarfvarebacken till vilken idag marken har förts från just Uppsala.

Alldeles till vänster på kartan syns del av Djeknekrogen 1/16 mtl med bostadhus till höger i just Djeknekrogen, den lilla trekant som syns utmed vägen där krogen alltid legat. 1891 avsändrades denna trekant och blev en självständig fastighet och kallades också Djeknekrogen och ägarna för Djeknekrogen 1/16 mantal bodde sedan 1850 på Ambjörnstorp och/eller Löten - de var alla tre gårdar under samma ägare 1850 - 1906.

Idag har gränsen för Åkatorp dragits ner i en spets och omfattar Falköping Åkatorp, med adress Ljungstorp Åkatorp. Det betyder att Djäknekrogens nuvarande mark saknar bostadshus, men finns ändå kvar som egen fastighet.

Granne till Svarvarebacken är Presttorp när vi passerat gränsen till Kåkinds härad och in i Wåmbs socken. Presttorp är Krogstorps södra granne på andra sidan landsvägen.

Presttorp Presttorp
Ur ortsnamnsregistret Ur ortsnamnsregistret

Prästatorpet 1/8 mantal i Wåmbs socken var ett tidigt enstakat Prästgårdstorp för Stommen i Våmb inom Kronoparken Billingen.

Kartan från 1906 visar också hur Prästatorpet avgränsas mot den 1904 färdigställda järnvägen - Skövde Axvalls Järnväg (SAJ). Man ser också landsvägsöverfarten över järnvägen in på Prästatorpets mark.

Under 1700- 1800-talet härjade tjuvar & vargar nära Prästatorpet

Mariestads veckoblad 2 januari 1869:
VARNING! - De som ämna passera den nyanlagda vägen mellan Sköfde och Klostrets Gästgifvaregård (Varnhem) böra undvika det nattetid i anseende dertill att flere personer för en kort tid sedan blifvit rånade. Såsom exempel må anföras att en kringvandrande handlare blef på nämnde väg rånad på allt sitt gods och sina penningar. Samma missöde träffade ock en på resa till Sköfde för att hämta sin son. Alltså är det nödigt att man antingen förser sig med vapen eller inställer resan nattetid på denna farliga väg.
(Texten ingår en serie böcker "Billingen längesen" av Verna Andersson, Arne "Skultorparn" Andersson och Alf Brage - den fjärde boken, år 2000; Förlag Verna Anderssson & Alf Brage)

Anna Andersson, Våmb, född 1850:
I början av 1800-talet: "Om det blev mörkt på hemväg från skogsarbetet tände man törestickor och kastade mot vargarna, som ville åt hästarna. På mossen vid Skarsjön slog sällan fel, utan där var sådana tjutande djur. Inga djur betade på berget, endast på sluttningarna."

Ur vägbeskrivning av passväg över Billingen;
Lurendrejare och stigmän hade länge trivts kring den trånga passagen, liksom gråhunden (vargen) på 1860-talet när vintern gjorde vägen svårforcerad.
 
Särskilt på sträckan uppför, över och nedför Billingen vållade vägen Skara - Skövde fordom bekymmer för trafikanterna; den var brant, krokig och ofta dåligt underhållen. Fram till mitten av 1800-talet skrämdes mången av utsikten att råka ut för vargar. Varggropar har funnits kvar och kan ses i naturen i modern tid.
 
Enligt uppgift deltog Jonas Johansson i Sjogerstad, vilken var kronorättare intill sin död 1849, i en upprensningsexpedition mot ett tjuvnäste på Billingen. Han var under tjänsteutövning utrustad med sabel, ryttarepistol och s.k. "dubbelpuff" då fem förbrytare överrumplades och fängslades.                                        (Dokument i svart och vitt, Karl-Anders Andersson, ISBN 91-970328-3-3, Skövde offsettryck AB, Skövde)

Läs mer om Varg och Vargjakt på Billingen - klicka här!

Gamla landsvägen svängde in på Prästatorpets äga vid Skarsjön och korsade på sätt ännu en gång landsvägen

Olycka vid Skarsjö mellan rälsbuss och lastbil 1950-tal i korsningen med landsvägen mellan Skövde och Varnhem som här passerade spåret och in på Prästatorpets mark från Varnhemshållet räknat. Järnvägens varningssignaler syns på korset till vänster som markerar järnvägskorsning där överfarten ligger invinklad tvärs över spåret.

Då fanns ljussignaler för trafikreglering. Vägen korsade  SAJ-banan ungefär mitt på mossen längdledes utmed kanten på berget. Vägen fortsatte sedan mot Skövde uppåt i en liten sväng upp mot Skarsjöliden och sedan ner igen mot ny järnvägskorsning vid Stenberget.


"Rälsbussen är en mycket typisk Hilding Carlsson, med det uppfällbara bagageräcket i framändan. De var som jag minns det alltid gula, med en grön rand och silverfärgat eller grått tak. Lastbilen är en Volvo "rundnos", av den mindre plåten på kylaren att döma med dieselmotor. Dieselmotorn blev mera allmän på 50-talets början, tidigare gällde bensin- eller Hesselmanmotor, en mindre lyckad bastard mellan bensin- och dieselmotor. Ett öknamn på den var Djävelman." (Berättat av Stig-Arne Jacobsson, Skövde, 2014)
(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103699)

Läs och se mer om olyckan och hela järnvägen på . www.saj-banan.se

Marker på Billingen som man vill lägga vantarna på 1771 i närheten av Prästatorpet - "Grönewallsråsen" - öster om Prästatorpet

En rolig karta från 1771 som beskriver "En Måsse Gröne Walls - Råsen" kallad. Mossen ligger utmed landsvägen mellan Skara och Skövde på Billingen med Kronoparken Billingen "som gränsar alt härintill". Platsen är öster om Prästtorpet som finns än idag utmed Ljungstorpsvägen ett stycke från Stenberget.
(Karta Lantmäteriets Historiska Kartor)
Nedanstående text finns på kartan:
 
Den beskriver ett möte mellan lantmätaren, 3 nämndemän, Kronoheijderidaren som bevakade för Kungl Maj:t och Kronan, sökanden själv och samtliga Våmbs ogina bymän, vilka hade protesterat mot denna avstyckning. En inte liten samling av beslutskraftiga herrar!
 
Allt handlar om att vice Postmästaren i Skövde ansökt om att få utöka sitt svaga Kronorusthåll (Hofmansgården, Våmb) med att odla upp en mosse på berget nära Prästtorp och bönderna i Våmb har gått däremot, då de har sin Byahästhage som allmänning nära.
 
År 1771 den 7de Junii, i anledning av Konungens Höga Befallningshafvandes under den 11te sidstledene Maji utfärdade remissorial resolution, instäldte sig, efter föregången laga Kungdgjörelse, undertecknad Landtmätare, med Nämndemännen Wälförständige Anders Arfvidsson i Hene, Lars Andersson i Nedergården Wåmb och Carl Jonson i Kväntorp, wid krono Rusthållet Hofmansgården, uti Skaraborgs Höfdingedöme, Kåkinds Härad, Wåmbs sochn och By, at på Charta aftaga, instena och beskrifva en på Kronoparken Billingen någorlunda Wäster om Våmbs Byes Hästhage, Samt Öster från hemmanet Prästetorpet intil Landsvägen som går emillan Skjöfvde och Skara Städer belägen Måsse, GröneWalls Råsen kallad, som vice Postmästaren i Skjöfde Högacktad Herr Pehr Ljunggren Sökt at under nämde sitt Svaga Krono Rusthåll få inhägna och til äng upodla.
 
Närvarande härvid, til bevåkande af Kongl. Majists och Kronoheijderidaren Wälbetrodde Herr Johan Moberg, begge enligt Konungens Höga Befattningshafvandes Skrifteliga ordres af den 18 nästwesine Maji, Samt jemte sökanden, såsom interessenter uti Betet, Samtlige Wåmbs Bijemän, hvilka til större delen wäl i början emot thenna upodling anförde protest, som dock, sedan måssen blifvit besiktigad och befunnen icke allena af en ringa storlek, utan ock, oachtad en nu så långvarig torka, så djup och sank, at man ej utan svårighet theröfver kunde framkomma, och således intet kreatur der kunde taga något bete, af de Häste lämnad blef. Kunnandes ock för öfrigit, då måssen til betande befants onyttig och obrukbar, ingen dugelig Skog igenom dess upodling bli skadad, men Kongl Majt sts och Kronan therigenom tillflyta någon inkomst och ett svagt Hemman vinna något understöd, på en sådan Prostest intet afseende hafvas, utan blef thenna Måsse, som i synnerhet mot Söder och mitt uti  genom Kjällsog är mycket sank och djup, til gräsbottn bestående af Starr och Granbuskar, samt til innehåll 3 tunneland och 4 kappeland, uti allas närvaro på Charta lagd, och från Kronoparken med följande märken afskild:

Tidigt åtråvärda marker på Billingen - här karta för instening av Skarsjömossen 1779 under en av gårdarna i Våmb

Från kartan 1779 för instening av Skarsjömossen som äng under Anders Larsgården i Våmb ser vi också Prästatorpets hage väster därom.

*"Skjöfdes Gjäll" = Skövde Pastorat - ett prästansvarsområde bestående av flera socknar. Ordet 'Gjäll' kommer av ordet gällda, dvs betala - skatt och prästlöner. Jmfr ordet  gäldenär!

Dagens ägare av Prästatorpet äger också Kleven under Dyngesäter

Idag skrivs Joachim Larsson, Kleven under Dyngesäter som ägare för Prästatorpet. Han är Verna Anderssons brorsdotterson, och äger också hennes bostad Röset - Dyngesäter 1:8.