A. 125 Gränsen mellan Valle och Kåkinds härader

Häradsgränsen ('skillnaden') mellan Valle Härad och Kåkinds Härad går här ett stycke i landsvägen och vinklar upp mot norr mitt för Djäknekrogens husbyggnad på karta 1877 - häradsmärket kallas här för Häradsstenen/Djeknestenen

Lantmäteriet Häradskarta 1877 med dåvarande häradsgräns utmärkt med blått Lantmäteriet Häradskarta 1877 med dåvarande häradsgräns utmärkt med blått

Gränsen mellan de båda häraderna vinklar upp mot norr i vägen mitt för huset placerat på marken för hus för Djeknekrogen. Gränsstenen ligger alldeles innanför dagens staket mitt för huset på vägens högra sida vid färd mot Skövde. Det finns ytterligare ett hus alldeles intill detta, som troligen är själva Krogen.

Därutöver ser man också ett 'Djeknekrogen Torp till Upsala', med markerad mark mitt under texten Svarfvarebacken till vilken idag marken har förts från just Uppsala.

Alldeles till vänster på kartan syns del av Djeknekrogen 1/16 mtl med bostadhus till höger i just Djeknekrogen, den lilla trekant som syns utmed vägen där krogen alltid legat. 1891 avsöndrades denna trekant och blev en självständig fastighet och kallades också Djeknekrogen och ägarna för Djeknekrogen 1/16 mantal bodde sedan 1850 på Ambjörnstorp och/eller Löten - de var alla tre gårdar under samma ägare 1850 - 1906.

Idag har gränsen för Åkatorp dragits ner i en spets och omfattar Falköping Åkatorp, med adress Ljungstorp Åkatorp. Det betyder att Djäknekrogens nuvarande mark saknar bostadshus, men finns ändå kvar som egen fastighet.

1960 års karta visar nu försvunna byggnader på Kåkindssidan -  en i ägan Åkatorp 1:16, en i ägan Åkatorp 1:18, en i Botorp 1:11 och två byggnader i västerspetsen på ägan Prästatorpet - samtliga i ängsmark

Den första byggnaden som ligger på Åkatorps mark tillhörde en gammal gumma som hade höns. Hon tog enligt hörsägen till sig en järnvägsrallare som ogillade hönerna så mycket att han slog ihjäl dem!
Byggnaderna längst bort mot Prästatorpet vara 'Engbergs' efter den siste boende.

I övrigt kan byggnaderna ha tillhört ett äldre torp Åkatorp och kanske också ett torp för Botorp?

Nerfarten från Billingen från Valle in i Kåkinds härad efter Billingen

Parken Billingen runt vägen med olika tidiga uttagna intäkter. Klicka på kartan för att se den större! Parken Billingen runt vägen med olika tidiga uttagna intäkter. Klicka på kartan för att se den större!


Allt utanför de röda och gula markeringarna utgjorde 1826 Kronoparken Billingen - i grönt - vlken nu genom storskiftet fördelades till gårdarna i Kåkinds härad.

Olika benämningar för tidigare beviljade intäkter inom Kronoparken:

Nr. 114
. Odal ägor för Prästatorpet, Svarvarebacken och Uppsala ägor
Nr. 108  Krokstorps odal ägor (något av Hjelmsängen)
Nr. 109  Intägt Elgedrågen beviljad Hemmanet Krokstorp af Kongl Maj:t's Befallningshafv. mot skatt af 16 ..
Nr. 119  Intäkt beviljad änkan Sjöström till plantering utom skatt af Öfver Hof Skogvaktarembetet d. 6 juni 1821
Nr. 120  Intäkt beviljad Kjällberg i Vårfruhem
Nr. 96    Grönewall en odaläga till Hofmansgården i Vårfruhem
Nr. 95    Tvänne intägter till Lars Andersson i Brandstorp - handlingar har inte blifvit förevisade
Nr. 93    Kronomossen beviljad åboerna i Brandstorp den 28 januari 1763 mot en daler silfvermynt i skatt
Osv.