A. 123 Fördärfvet - Krogen - Djäknekrogen - Åkatorp

Fördärfvet -> Krogen -> Djäknakrogen 1:2 -> En avstyckad del utmed vägen -> idag utan boende
med adress; Ljungstorp Åkatorp (bostadshuset ingår i Åkatorp 1:15)

Skogsbruk 1/16 mtl Djäknakrogen, år 1803 ett skogvaktarehemman på Hagströmermarken, bostad vid platsen för ursprungliga Djeknekrogen
- ägs senare av ägarna på Löten & Ambjörnstorp

Torp Djäknakrogen under Uppsala - marken har senare införlivats i Svarvarebacken

 

Djälknakrogen 1960 Djälknakrogen 1960
Djäknakrogen/Djeknekrogen är en mycket gammal plats, som under lång tid, främst under 1700-talet, hyste en 'icke officiell krog' - en rastplats med drickmöjligheter och mat av allehanda slag.

1843 års karta beskriver Djäknakrogen som en mindre gård 1/16 mantal med mark norr och väster om Svarvarebacken.

1877 års karta beskriver ett Djeknekrogen som Torp till Uppsala och ett bostadshus på den äga som avsöndrades utmed vägen. 

På så sätt fanns två boenden med namn Djeknekrogen troligen fram till 1850 - då gårdsmarken Djeknekrogen 1/16 mantal såldes till ägaren av Löten och Ambjörntorp.

Det var det dåtida huset närmast vägen som var det ursprungliga läget för själva Djeknekrogen som krog.

År 1891 avsödrades de bostadshus och den markbit som låg utmed vägen enligt följande:

J. August Johansson & Johan Andersson, ägare till Djeknekrogen 1/16 mantal - avsöndrar en lägenhet om 47 ar 50qvm (utmed vägen) - motsvarar i princip det som syns på 1960-års karta ovan
             - detta område säljs 1892 till Johan Ström och vidare 1893 till Lars Gustafsson* med hustrun Sofia
               vidare till arvingarna 1915, vidare till C. M. Karlsson 1915 med hustrun Hedvig, vidare till Oskar 
               Broman
med hustrun Augusta 1937

Själva gården Djeknekrogen 1/16 dels mantal försäljs 1850. Det ingår därefter i många år i samma ägarkrets som Löten och Ambjörntorp. Djeknekrogen övriga mark delas mellan Ambjörnstorps och Lötens ägare 1906 i två 1/32 mantalsdelar..

I modern tid införlivades den forna Djeknekrogens torpmark för Uppsala med Svarvarebacken som idag innefattar den marken i sin östra del.


* Se vidare berättelsen om Familjen Gustafsson liv - klicka här!

***********************************

 
Ur ortsnamn för Skaraborg;

Djäknakrogen; jaeknakróa, Jáeknakrora, Djäknakrogarna 1/16 skattekronohemman.
- Djeknekrogen 1825, Djeknakrogen 1874 jordeboken.
" Första gången i jordeboken 1825 intäkt krono. Första led är gammal böjningsform av ordet djäkne = 'skolyngling, djäkne'. Sista ledet, är bestämd singularis, i dialekt även bestämd pluralis, av ordet krog.

"Utmed gamla landsvägen skola förr ha funnits flera krogar, där skolpojkar från Skara togo in, när de färdades till och från Skövde."

*************************************

Kommentar;
Djäknekrogen/Krogen
var en icke officiell krog, där det egentliga Gästgifveriet fanns i Varnhem. Man rastade ofta sina hästar här efter färden uppför Billingen från båda håll. Krogen var också samlingsplats för de stora skaror som samlades vid avrättningarna på näraliggande Galgbacken.

Djeknekrogen, också benämnd Fördärvet i husförhörslängderna och folkmun, på Billingen utmed gamla Kungsvägen mot Skövde, så teorin om mindre krogar på rad med jämna mellanrum tycks i alla fall stämma. En företeelse utöver Gästgiverier och skjutsstationer.

Fördärvet är namnet i husförhörslängderna fr o m första delen 1779 - fram till ca 1850, då det byts helt till Djeknekrogen - men båda tycks finns sida vid sida under första halvan av 1800-talet.

Se Hfl 1800-1815;
Varnhem AI:2 (1800 -1815)
Fördärfvet eller Krogen (eller Lilla Svarfvarebacken)

Ny familj flyttar in 1803;
Skogvaktare Jonas Lundgren, född i Berg 1773 - flyttar in från Wing 1803 med hushåll

Troligen blir nu Fördärfvet - Djeknekrogen 1/16 mantal en tid efter storskiftet av Kronoparken 1803 och får som mark Hagströmsmarken - nu blir den också bostad åt Extra Kronojägaren Anders Schmidt.

Fördärfvet finns kvar som namn på krog. Det är första gången Djeknekrogen/Krogen skrivs som namn i husförhörslängd och dessutom skrivs att en Kronojägaren flyttar in på Krogen från Fördärfvet 1816!
Man planerade den som Kronojägarbostad för resterande kronans skogar i Kronoparken Billingen.

Hus för (Djekne)Krogen och Fördärfvet ligger nära varandra på den separata marken vid landsvägen - se nedan!

Djeknekrogens hus låg precis där Häradsgränsen viker av norrut - en gränssten på tomten utmärker gränsen vid vägen - Djeknestenen

Lantmäteriet Häradskarta 1877 med dåvarande häradsgräns utmärkt med blått Lantmäteriet Häradskarta 1877 med dåvarande häradsgräns utmärkt med blått

Gränsen mellan de båda häraderna vinklar upp mot norr i vägen mitt för huset placerat på marken för hus för Djeknekrogen. Gränsstenen ligger alldeles innanför dagens staket mitt för huset på vägens högra sida vid färd mot Skövde. Det finns ytterligare ett hus alldeles intill detta, som troligen är själva Krogen.

Därutöver ser man också ett 'Djeknekrogen Torp till Upsala', med markerad mark mitt under texten Svarfvarebacken till vilken idag marken har förts från just Uppsala.

Alldeles till vänster på kartan syns del av Djeknekrogen 1/16 mtl med bostadhus till höger i just Djeknekrogen, den lilla trekant som syns utmed vägen där krogen alltid legat. 1891 avsändrades denna trekant och blev en självständig fastighet och kallades också Djeknekrogen och ägarna för Djeknekrogen 1/16 mantal bodde sedan 1850 på Ambjörnstorp och/eller Löten - de var alla tre gårdar under samma ägare 1850 - 1906.

Idag har gränsen för Åkatorp dragits ner i en spets och omfattar Falköping Åkatorp, med adress Ljungstorp Åkatorp. Det betyder att Djäknekrogens nuvarande mark saknar bostadshus, men finns ändå kvar som egen fastighet.

1843 års karta visar Djeknekrogen 1/16 mantal på gamla Hagströmsmarken - då en gård med mangårdsbyggnad vid krogplatsen

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

På karta 1843 kan man se att Djeknekrogen har blivit en mindre gård genom att ha inkorporerat Hagströmsmarken, som den hette tidigare. Mangårdsbyggnaden tycks vara två huskroppar varav den ena följdaktiigen är krogdelen. 

Detta Djeknekrogen 1/16 mtl kom till i samband med storskiftet av Kronoparken Billingen som var klart 1803 och var då först skogvaktarbostad. Den mark som tidigare kallats Hagströmermarken inom Kronoparken tillfördes Djeknekrogen, som då blev 1/16 mantal.

Rågångskarta 1883 skriver "Djäknakrogens skog Hagströmermarken"

Delförstoring karta 1883 Delförstoring karta 1883


Karttexten anger för rågången följande;


"XVII = Rågångssten vid landsvägen, som, öfver en visare och 1,2,3,4,5 uteliggare, visar rågången mellan Hagströmsmarken och 1/4 mantal Smedsgården Öfverbo norra skogstrakt tillika till 11. Ifrån denna råsten löper rågången mellan Löthen - och Ambjörnstorp tillhörande inägor och Djeknakrogens skog Hagströmermarken efter landsvägen ...."

1877 års karta över Djeknekrogen - med två boplatser; en för huset vid vägen (troligen tidigare krogens läge) och en för Torpet under UpsalaTvå Djeknekrogen 1877. Här kan man se att det uppstått ett mindre Djeknekrogen med egen gräns i en trekant mot vägen här 1877 och till höger står det Djeknekrogen T (= torp) Till Upsala. Tydligen är det Krogen avstyckad och ett torp under Uppsala med samma namn.

Åkatorp kallas marken ovanför landsvägen. Den har efter Kronoparken Billingen tilldelats gårdarna Åkatorp utmed Stenstorpsvägen i Broddetorp och fastigheten hör fortfarande till Falköping!

Marken för Djeknekrogens torp under Uppsala kommer senare att säljas till Svarvarebacken.

Här finns alltså den 1891 från Djeknekrogen 1/16 mantal avsöndrade delen utmed vägen med byggnader, som också betecknas Djeknekrogen.

Här på kartan kan man se två bostadshus - ett för den avsöndrade Djeknekrogen och ett för Djeknekrogen torp till Upsala.

Delen med torpbostaden får sin moderna tid gemensam ägare med Åkatorpsmarken och båda ägorna får adress Ljungstorp Åkatorp genom att Åkatorps gränser dras ner och omfattar forna bostadshuset för Torpet till Uppsala. På så sätt försvinner Djäknekrogen som adress, men fastighetsbeteckningen kvarstår för mark utan bostadshus,

Här kan man se den torplägenhet som hörde till Upsala 1862 med spetsen i Djäknakrogen och söderöver med Svarvarabacken på den västra sidan och Prästetorpsgränsen i sydost. Här ser Djeknekrogens byggnader ut att ligga utanför Uppsalas gräns, Även om de inte alltid ritades ut på rågångskartor.
 

Ur ortsnamnsregistret - gränssten - 'Garpesten' - vid Djäknekrogen

LSA = Lantmäteristyrelsens Arkiv 

Ortsregistret 1946 Ortsregistret 1946

Hästskjutssystem och diligenstrafik

Postdiligensen Hjo - Skövde - Skara - Lidköping utanför Hjo gästgifveri, 1850-tal, gick vägen över berget i Billingeliderna förbi Djäknekrogen i ur och skur!

 

 

 

 

Regelbundna och varaktiga diligenslinjer för post- och persontrafik öppnades i Sverige först på 1830-talet. Biljettpriserna var dock höga. Det var fråga om ett fortskaffningsmedel för de rika, inte för allmänheten.

 

 

 

 

 

 

(Bild och text från http://www.bgf.nu/historia/6/gastning.html#1)

 

Den oerhörda komplexitet som Gästgifvareordningen under århundradena hade byggts upp med visar att långväga resande på vägar var ett svårt företag för gemene man under 1700 - och första delen av 1800-talet, både av praktiska och ekonomiska skäl. Det glest befolkade landet hade en infrastruktur som inte medgav någon större rörlighet av människor, varor och tjänster – förutom där kanaler och vattenvägar var utbyggda.

Däremot var lokalt resande vanligt där häst- och vagn och benen var de vanligaste transportmedlen. Med tanke på att vägen över berget var den enda före 1870-talet, så var den ändå ovanligt mycket trafikerad mellan de båda städerna Skara och Skövde.

Landsvägen Skara-Varnhem-Ljungstorp-Skövde är en gammal "föreningslinje" som använts flitigt. Posten har gått här i "alla tider", liksom Kungsskjutsarna för att inspektera soldaterna på Axevalla hed. Vägen gick länge med sin dragning enligt "gamble modellen" mest uppe på berget och i Våmbskleven nära sänkan i tvillingberget Billingen, men inte längst ner i sänkan, vilket kom att väljas för senare vägdragningar (s.k. "passväg") från och med 1870 års väg.

("Västergötlands - Göteborgs Järnvägar", En historik sammanställd av Måns Mannerfelt, 1948)

En lång resa krävde annars många hästbyten. På sträckan mellan Stockholm och Göteborg fanns det på 1800-talet 32 skjutshåll där man kunde byta hästar. Medelhastigheten blev då kanske inte mer än 7 km/h.Standarden på gästgiverier, åkdon och hästar spände över hela registret, från det exemplariska till det vedervärdigast tänkbara. Halta hästar, spruckna hjul, skämd föda, dragiga rum och saltade räkningar är bara ett axplock av obehag som kunde möta resenären.

Jan Milld, den 4.1.2008 

 

Billingsliderna och Djeknestenen enligt Johan Elers, 1791 - kansliråd med uppgift från Konungens befallningshavande att beskriva vägarna i Västergötland

Citat från historieskylt vid Ljungstorpsvägen (Billingeliderna) Citat från historieskylt vid Ljungstorpsvägen (Billingeliderna)
Elers 3 Elers 3

Han skriver vidare om Djeknestenen vid häradsgränsen, som än idag kan beskådas. Verna beskriver att ett kors kan skönjas inristat. Stenen ligger framför bostadshuset för det forna Djäknekrogen (idag Åkatorp).

1850 års lags skifteskarta ger en bild av DjeknekrogenDjeknekrogen har fått två byggnader på 1850 års laga skifteskarta.

Den lilla stugan på Svarvarebackens mark, granne med Djeknekrogen är här ritad med en framfartsplan.

Här låg tidigare ett Torp till Svarvarebacken som hette 'Lilla Pockan'/ Pocka/Pockan - ett passande namn för den ficka som den bildade mellan vägen ner till Svarvarebackens byggnader. Namnet finns i de tidigaste husförhörslängderna från 1700-talet.

Längst till höger har man skrivit till "Djeknesten" - se ovan!

'Djäkne-krog' var gränsplats för kungligt hästbyte - ögonvittne berättar

Djäknekrogen Djäknekrogen

En annan drottningfärd mellan huvudstaden och Axvall över berget förbi Djäknekrogen ger ögonvittnesskildring i Billingeliderna som bevittnar ny vägsträcknings tillkomst genom löfte från drottningen

Postdiligensen Hjo - Skövde - Skara utanför Hjo gästgifveri 1850-tal gick vägen över berget i Billingeliderna förbi Djäknekrogen i ur och skur! Postdiligensen Hjo - Skövde - Skara utanför Hjo gästgifveri 1850-tal gick vägen över berget i Billingeliderna förbi Djäknekrogen i ur och skur!

Efter det nya vägbygget över Billingen vid 1860-talet slut (färdig 1870) berättas historien om den "nya" vägens tillkomst i en researtikel någon gång före 1880:

 
"Mellan Sköfde och det gent emot på vestra sluttningen belägna Värnhem sträcker sig en nedsänkning i berget, hvilken sålunda delar detsamma i tvänne partier, af hvilka det nordligaste är störst.

Här framgår den en och en qvart mil långa väg, som förenar dessa båda. Nyss nämnda väg är en ny anläggning. Förut begagnades en något nordligare, men hvilken till följd af sina branta stigningar var svår att trafikera.
(Ljungstorpsvägen förbi Djäknekrogen)

Den nya vägen, som genom mycken möda - sprängningar, bergbäckars afledande etc. - frambragts, lärer egentligen hafva den ädelsinnade drottning Lovisa* att tacka för sin tillkomst.

Vi vilja anföra hvad derom berättas:
För omkring femton år sedan var det, som drottningen, under en färd från den för sina truppsammandragningar och lustläger bekanta Axevalla excercished, med rörelse erfor, huru de arma dragarna öfver måttan ansträngdes, hvarför hon sporde, om ej någon beqvämare väg funnes öfver Billingen eller, i annat fall, om ej en ny sådan kunde anläggas, då hon skulle vilja bidraga med en del af kostnaden.

Vederbörande togo häraf det lifligaste intryck. Inom få år blef den nya vägen färdig, och han skall hafva kostat omkring femtio tusen kronor, till hvilken summa drottning Lovisa, om vi blifvit riktigt underrättade, bidrog med öfver en tredjedel. Denna »kungsväg» borde således rätteligen benämnas Drottningvägen."
(Svenska Familje-Journalen / Band 19, årgång 1880 / Från Billingen. C. S. Hallbeck - projekt Runeberg)

* Vilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa av Nederländerna, född 5 augusti 1828 i Haag, död 30 mars 1871 i Stockholm, var prinsessa av Nederländerna och drottning av Sverige och Norge som hustru till kung Karl XV. 

Synpunkter kring lönnkrogar i församlingsprotokoll

Bild från nätet. Bild från nätet.

Ur församlingsprotokollet Varnhem för 1832:

”Klagas på ett evigt fördärfv ledande av fyllerilasten och smygkrogeriet. Det finnes ej mindre än 4 förargelse åstad-kommande lönda-krogar inom församlingen, nemligen;

Djeknekrogen i Billingeliderna
•En krog vid Himmelsberget Lundby (Föregångare till det lagliga ’Schweizeriet’)
•Eggby krog
•Korsbacken i Öglunda”

Ur församlingsprotokollet 1849;

"Johannes Ström i Djäknekrogen begärde församlingens yttrande huruvida den ansåg det behövligt med dricka och brännvin i förening med att mat tillhandahålles på den s k Djeknakrogen för resande och vägfarande.

Församlingens yttrande;
"Att det i allmänhet är vanligt att man uthvila sina hästar samt att Brännvin och dricka der i alla tider blifvit försålde, hvarföre den ansåg det vore bättre att till Kronan skatt erlades än att minuteringen ändock der utöfvades."                         In fidem C. J. Smedmark, vice Pastor

Man får väl tolka detta som att församlingen tyckte det var OK med brännvinns och dricka-drickande (öl), eftersom man nu ändå fick se skatt erläggas till Kronan för försäljningen och ändå inte kunde göra mycket åt saken. Lönnkrogar var nog svåra att utrota.

Lagfarna ägare till Djeknekrogen 1858 - tills idag

Lagfarna ägare till 1/16 mantal enligt Inskrivningsboken;

1858 - 1875  G. W. Fischer - se mer om honom - klicka här!
1875 - 1876 Johan Johansson Ringblad
1876 - 1885 Bröderna Gustaf och Carl Högberg
1885 - 1891 Carl Högberg

Det avstyckades en mindre del vid vägen med bostadshus;
1891 - 1891 J. August Johansson & Johan Andersson - gör ett undantag på lägenheten om 47 ar 50qvm
                       - detta område säljs 1892 till Johan Ström och vidare 1893 till Lars Gustafsson med hustrun Sofia
                       vidare till arvingarna 1915, vidare till C. M. Karlsson 1915 med hustrun Hedvig, vidare till Oskar 
                       Broman med hustrun Augusta 1937 - ägs idag av 


forts 1/16 mtl Djeknekrogen;

1891 - 1893 Emil Lagergren
1893 - 1897 Viktor J. Gren
1897 - 1904 Svante Jonsson
- säljer hälften vardera till sina söner; - delar även Djeknekrogen i 2 1/32 delar

forts 1/32 mtl - del 1 Djeknekrogen (Ambjörntorp);
1906 - 1938 David Svarén
1938 - 1963 Karl Johansson
1963 - 1991 Sonen Karl David Johansson
1991 - ->         Sonen Per David Johansson

Forts 1/32 mtl - del 2 Djeknekrogen (Löten);
1904 - 1961 Johan August Svarén
1961 - 1995 Cassmark Karl Olof Lennart
1995 -->       Andersson Bo Alvar Herbert med hustru Inga-Lena Andersson

Djeknekrogen 1/16 mtl blev tidigt samägd med Löterna;

1850 säljs 'Stora och Lilla Löten på auktion på plats till assesor Sjöberg, Sköfde - han köper i samma veva också Djeknakrogen 1/16 mantal

Mariestadstidningen 1850-06 Mariestadstidningen 1850-06

Texttolkning;
Torsdagen den 4 Juli kl. 3 eft m., försäljes äfwen wid auktion på stället 1/2 mantal Stora och Lilla Löten.

........
 

Här är det den dåvarande ägaren Jan Petter Johansson, född 1808-02-22 - som köpt Löthen av änkefru Ström och därefter på den här auktionen tillsammans med änkefru Ström  försäljer Ambjörntorp.

Här kallas alltså de båda säljarnas gemensamma säljobjekt för Stora och Lilla Löthen.

Köpare av de båda gårdarna blir nu 1850 Regementsskrivare Assesor Sjöberg i Sköfde.

I fortsättningen står de skrivna som 1/2 mantal Löten och Ambjörntorp.

Konkurs drabbar ägaren till Löten, Assesor Sjöberg, som också inköpt Ambjörntorp & Djeknekrogen (!) - konkursanbud i juni 1859

Jönköpings tidn 1859-06-22 Jönköpings tidn 1859-06-22

Löten med Ambjörntorp och Djeknakrogen med 3:ne torp och 2:ne intäkter lades ut av kronofogden för anbud.

Det är Kronolänsman E W Fischer i Segerstad som köper de 3 gårdarna 1859, sammanlagt över 200 tld.

1872 var det dags för kronolänsman Fischer i Segerstad att sälja de tre samägda gårdarna ännu en gång

Lidköpings tidn 1872-02-07 Lidköpings tidn 1872-02-07

1875 - 1876 ägs Djeknekrogen av Johan Johansson Ringblad, Löten

1876 - 1885 Bröderna Gustaf och Carl Högberg på Löten blir ägare
1885 - 1891 Carl Högberg - ensam ägare

1891 - 1891 Johan August Johansson & Johan Andersson - köper och
                         avsöndrar ett undtag på lägenheten (ca 5000 kvm) som
                         också kallas Djeknekrogen och innehåller Krogen

1891 - 1893 Ny ägare övriga Djeknekrogen 1/16 mtl - Emil Lagergren

Ett litet undantag på lägenheten Djäknekrogen om 47 ar 50 qvm (knappt 5000 kvadratmeter) säljs 1893 till Lars Gustafsson med hustru , vidare till arvingarna 1915 - vidare till C. M. Karlsson 1915 med hustruDjeknekrogen har fått två byggnader på 1850 års laga skifteskarta. Med blyerst har någon skrivit Djeknasten.

 

Nederst 'Pockan';
Den lilla stugan på Svarvarebackens mark, granne med Djeknekrogen är här ritad med en framfartsplan.
Här låg tidigare ett Torp till Svarvarebacken som hette 'Lilla Pockan'/ Pocka/Pockan - ett passande namn för den ficka som den bildade mellan vägen ner till Svarvarebackens byggnader. Namnet finns i de tidigaste husförhörslängderna från 1700-talet.

1877 års karta visar två hus med avskilda marker liggande på tvärs mot de på kartan 1850 liggande byggnaderna

Här kan man se att det uppstått ett mindre Djeknekrogen med egen gräns här 1877 och sedan står det Djeknekrogen T (= torp) Till Upsala.

Den är denna mindre del om just de 47 ar 50 qvm, som avsöndrades formellt år 1891 av Johan August Johansson & Johan Andersson - då de köper Djeknekrogen 1/16-del och avsöndrar ett 'undantag' på lägenheten med egen lagfartsinskrivning, som kan säljas och köpas.

Det är denna mindre del som senare, år 1892, köps av Lars Gustafsson med frun Kristina Sofia - se nedan!

Marken till Djeknekrogens torp 1/16 mtl kommer senare att säljas till Svarvarebacken.

Dagens tomtkarta visar Djäknekrogen och Åkatorp som två skilda enheter med en rad byggnader - men med gemensam adress; Ljungstorp Åkatorp - boendet på Åkatorpsdelen (i spetsen!)


Djäknekrogen 1:2 är markerad på flygbilden och närmast intill ligger Åkatorp med grannbyggnaderna i en kil och med ägorna rakt uppåt i bilden. Torpet Djeknekrogen 1/6 mantal har uppgått i Svarvarebackens ägor.

Berättelsen om familjen Lars Gustafsson på Djäknekrogen

Lars Gustafsson och hustrun Sofia Christina Petersson - Foto från Verna Anderssons samlingar
Lars Gustafsson och hustrun Sofia Christina Petersson - Foto från Verna Anderssons samlingar
Djäknekrogen 2000-tal. Inom ramen för detta förändrade hus finns det gamla timmerhuset från den gamla tiden. Foto Mats Green, 2017 Djäknekrogen 2000-tal. Inom ramen för detta förändrade hus finns det gamla timmerhuset från den gamla tiden. Foto Mats Green, 2017

Historien om familjen Gustafsson i Djäknakrogen

(klicka på länken ovan!)

Ur berättlelsen  av Mats Green;

Gustaf tillsammans med sina fem systrar samt mor och far bor i det lilla torpet Grönhagen som bara har ett rum och kök.

Flytt till Djäknekrogen

Men 1892 då Gustaf fyller 17år får familjen Gustafsson möjlighet att flytta till ett större hus, huset kallas Djäknekrogen.


Djäknekrogen är en gammal fastighet som ligger på vägen mellan Skövde och Varnhem mitt uppe på Billingen bredvid gården Svarvarebacken.
 

Djäknekrogen var på 1700-talet en icke-officiell krog där Katedralskolan i Skaras elever (djäknar*) som kom från trakterna öster om Billingen kunde äta och dricka, när de fotvandrade mellan sin hembygd och lärosätet i Skara och tillbaka.

Till Djäknekrogen hörde även ca ett hektar skogsmark och det var inte vilken mark som helst. På denna mark låg nämligen Valle härads avrättningsplats. Den sista som avrättades här genom halshuggning var Clas Förberg år 1859. Straffet fick han då han dränkt husets piga för att dölja att han gjort henne med barn.

Mor Kristina tar med alla barnen till Varnhems klosterkyrka varje söndag för att höra prästen predikan. Men i Varnhems kyrka predikas inte bara om vår Herre utan här läses också upp vad som händer i bygden och där ibland kungörelser.

En söndag kungörs att familjen Gustafsson är satt i konkurs och man ska utmäta den enda kon de har på gården. Den dagen gråter Kristina hela vägen hem från kyrkan för hon vet nu inte hur familjen ska kunna försörjas. Efter mycket om och men så lyckas pappa Lars lösa skulderna så familjen Gustafsson får behålla sin ko.
 
Amerika knackar på dörren till hemmet - Elin emmigrerar 1904

En kväll knackar det på dörren till familjen Gustafssons Djäknekrog och där står två predikanter från USA och Mormonkyrkan. Eftersom mor Kristinas är djupt troende så får de komma in och hålla sin predikan. Systrarna blir väldigt intresserade av Mormonkyrkan i USA och ansluter sig också till Mormonkyrkan.

Efter några år närmare bestämt 1904 beslutar sig Elin för att emigrera till Utah USA, där hon hört att livet är så mycket bättre än här hemma i Ljungstorp. Elin är bara 20 år när hon tar sig till England, Liverpool, där Amerikabåten avseglar 21 april 1904. 

Hårt liv i Djäknekrogen gör att längtan till 'däröver' blir stark
- Christina blir nästa syster att emmigrera till Amerika i juni 1906

Här hemma i Ljungstorp är arbetet hårt för föräldrarna och mor Kristina blir med tiden krasslig, hon har väldig hosta och mår inte bra. Trots sin sjukdom sitter hon uppe på nätterna och stickar och lagar kläder och stoppar strumpor till familjen. Men 22 februari 1906 avlider mor Kristina på grund av sin sjukdom.

När nu mor gått bort så beslutar sig döttrarna Emilia och Ida och Christina att åka till sin syster Elin i USA. Christina som nu är 35 år tar anställning som hembiträde i Göteborg för att tjäna pengar till resan. Christinas båt Arabic går från England 22 juni 1906.

Fadern är nu 63 år gammal - Emilia och Ida tvekar - men åker över 1906 i november.

Emilia och Ida vill ju helst inte lämna sin far som nu är 63 år gammal. Därför lovar Ida att komma tillbaka och ta hand om sin åldrande far om några år. Emilia och Ida tar sig tillsammans till England där de kliver på Amerikabåten Arabic samma båt som systern Christina åkte med fem månader tidigare. Arabic avseglar den 23 november 1906.

Kvar i Sverige 1916

Den enda systern som Gustaf nu har kvar i Sverige är min mormor Anna-Lisa som flyttade till Stockholm redan 1889 för att utbilda sig till sömmerska. Så kvar i Djäknekrogen bor nu pappa Lars och Gustaf** ensamma.

Åren går och Gustaf byter sitt efternamn till Larsson efter sin far Lars, men han kallas i bygden för Kroa-Gustaf efter Djäknekrogen.

Det är nu 24 år sedan familjen Gustafsson flyttade in i Djäknekrogen och Lars är nu 73 år gammal (1916) och börjar fundera på att sälja Djäknekrogen, eftersom stället ligger på övre delen av norra Billingen 1,5 kilometer uppförsbacke från centrala Ljungstorp. Lars vill flytta till en mer centralt beläget hus i Ljungstorp.

Det dröjer inte länge förrän pappa Lars hittar huset han letat efter. Så den 1 juni 1916 flyttar Lars till ett hus som heter Sandtaget/Bäckedalen vid Ljungstorpsvägen.
 

****************************************************************************************************************************

* Djäkne, ursprungligen av "diakon", betyder lärjunge i lärdomsskolans högre klasser och härstammar från den tid då den högre utbildningen endast skedde i kyrkans regi. Efterhand har det i vissa fall blivit identiskt med elev på gymnasiet, framför allt på äldre och mer traditionstyngda gymnasier. Skaradjäknarna har alltid haft en stor betydelse för bygden.
 


** Ur husförhörslängd 1895 - 1922 kan man läsa följande om 'Kroa-Gustaf*;

  1. Dömd af Kåkinds Härads Rätt 1903-02-27 för 1:a resan stöld till 5 månader och 6 dagars straffarbete, samt förlust av medborgerligt förtroende intill dess ett år förflutit från att han blifvit frigifven.
  2. Dömd af Kåkinds Härads Rätt 1903-07-17 för 2:a resan stöld till 4 månader och en dags straffarbete, samt förlust av medborgerligt förtroende intill dess han efter utståndets straff blifvit frigiven. Har till fullo utstått straffet den 22 oktober 1903.
  3. Dömd av Sköfde Rådhus Rätt 1903-11-09 för 3:e resan stöld till straffarbete i 8 månader, förlust av medborgerligt förtroende under 1 år efter utståndet straff. Frigiven 1904-05-12.
  4. Af Sköfde Rådhus Rätt dömd 1904-05-24 för 4:e resan medelst inbrott föröfvat stöld till straffabete i 1 år och 6 månader och förlust av medborgerligt förtroende två år efter frigivnningsdagen. Avtjänat 1904-11-01 - frigiven från Vänersborgs cellfängelse 1905-07-16 - förlust av medborgerligt förtroden till 1907-07-16.
  5. Dömd av Göteborgs Rådhus Rätt för 5:e resan stöld till straffarbete i 2 år; 1905-08-15 - 1907-02/15 och förlust av medborgerligt förtroende 3 år efter frigivningen.
  6. Dömd av Sköfde Rådhus Rätt 1907-07-08 för 6:e resan stöld till straffarbete i 2 år och 3 månader, förlust av medborgerligt förtroende i tre år från 1909-07-12.
  7. Dömd av Sköfde Rådhus Rätt 1909-11-15 7:e resan stöld till straffarbete i 2 år och 3 månader, förlust av medborgerligt förtroende i tre år efter frigifvningen - 1912-06-11.
  8. Dömd av Kåkinds Härads Rätt 1913-04-05 för 8:e resan stöld till straffarbete i 2 år och 6 månader med förlust av medborgerligt förtroende efter frigivningens slut. Frigiven 1916-02-14

Boende på Fördärfvet och Djeknekrogen 1/16 mtl enligt kyrkböckerna 1779 - 1891 och på avsöndringen av Djeknekrogen utmed vägen fr o m 1891 - 'Krogen lägenhet'

Varnhem AI:1 (1779 - 1787)
Förderfvet


Mannen Anders Åkerberg, född i Sörmland 1721
Hustrun Elin Larsdotter, född i Lefverne 1728
Son Andreas Åkerberg, född i Lefverne 1750-08-29 - flyttar ut till Lundvi i Göthened 1779
Dotter Magdalena, född på plats 1761-12-11 - flyttar ut till Stenum 1781
Dotter Eva, född på plats 1772-08-29
- familjen flyttar ut till Stockholm 1781

Samtidigt boende;
Garnisonssoldat Nils Lund
, född i Otterstad 1754
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Wing 1755
Son Andreas, född i Åsaka 1779 - dör här 1781
- makarna flyttar ut till Åsaka 1781

Ny boende 1782;
Mannen Abraham Ericsson
, född i Segerstad 1734 - in från Storekullen 1782
Hustrun Karin Ericsdotter, född i Bolum 1742
Son Anderas, född i Bolum 1763 - flyttar tilll Ulunda 1784
Son Eric, född i Segerstad 1767
Son Jonas, född i Stenstorp 1774

Varnhem AI:2 (1786 - 1791)
Förderfvet


Kvarboende;
Mannen Abraham Ericsson
, född i Segerstad 1734 - dör här nu 1787
Hustrun Karin Ericsdotter, född i Bolum 1742
Son Eric, född i Segerstad 1767
Son Jonas, född i Stenstorp 1774
 

Varnhem AI:3 (1792 - 1800)
Förderfvet


Kvarboende;
Enkan Karin Ericsdotter, född i Bolum 1742
Son Eric, född i Segerstad 1767
Son Jonas, född i Stenstorp 1774
- familjen flyttar ut under peioden

Ny boende;
Mannen Andreas Jansson
, född i Acklinga
Hustrun Lena Andersdotter, född i Sköfde
Dotter Cajsa, född 1788
- familjen flyttar ut under perioden

Ny boende;
Mannen Anders Gabrielsson
Hustrun Greta Gunnarsdotter
- flyttar ut under perioden

Ny boende;
Ryttaren F. Jonas Öjdal

Hustrun Maria Larsdotter
(se nästa Hfl)

Varnhem AI:4 (1800 -1815)
Förderfvet


Kvarboende torparen;
Ryttaren F. Jonas Öjdal
, född i Broddetorp 1752 - vid Gudhems Compani Nr 106
Hustrun Maria Larsdotter, född i Stenstorp 1750 
Dotter Maria, född i Bolum 1787
- familjen flyttar ut 1801

Ny boende 1801;
Mannen Carl Norin
, född i Horn 1744 - in med familj från Horn 1801 - ut till Horn 1802
Hustrun Cathrina Olofsdotter, född i Sköfde 1746 - hustrun dör här 23/1 1802
Dotter Inga, född i Sköfde 1774 - ut till Horn 1802
Dotter Ulrica, född i Sköfde 1779 - - ut till Horn 1802
Son Olof, född i Skarke 1782 - flyttar till Masthugget, Göteborg 1802
Dotter Cajsa, född i Horn 1785-04-08 - flyttar till Masthugget, Göteborg 1802
Dotter Carolina, född i Horn - flyttar till Horn 1802

Ny familj flyttar in 1803;
Skogvaktare Jonas Lundgren
, född i Berg 1773 - flyttar in från Wing 1803 med hushåll
Hustrun Stina Andersdotter, född i Varnhem 1774
Son Ander, född i Höglunda 1798
Dotter Johanna, född i Wing 1801
Dotter Magdalena, född på platsen 1804-10-27
- hushållet flyttar ut till Göteborg 1805

Varnhem AI:5 (1815 - 1836)
Krogen
(eller Lilla Svarfvarebacken!?)
Fördärfvet eller Djeknekrogen 
 

Troligen är det nu Djeknekrogen 1/16 mantal efter storskiftet av Kronoparken 1803
- nu är den i alla fall återigen bostad åt en Kronojägare.Man planerade den som Kronojägarbostad för resterande kronans skogar i Kronoparken Billingen.

Fördärfvet finns kvar som krog. Det är första gången Djeknekrogen skrivs i husförhörslängd.

Krogen (eller Lilla Svaravarebacken) - troligen 1/16 mantal Djeknekrogen (Hagströmsmarken)
- med boende ivd Djeknekrogen:

Extra Krono-Jägaren Anders Schmidt, född i Acklinga 1779-01-12 
Hustrun Greta Bengtsdotter, född i Sköfde 1774-01-08
- ut till Fördärfvet 1816

Ny torpare flyttar in 1816;
Mannen Sven Redig, född i Warola 1769-04-12 - in från Store Kullen 1816 - dör här 1819
Hustrun Lena Anderdotter, född i Sköfde 1771-06-12 - dör här 1835
Son Anders, född i Sköfde 1802-12-12 - ut till Tomten Skarke 1816
Son Johannes, född i Sköfde 1806-02-16 - ut till Sköfde 1826
Son Jacob, född i Sköfde 1810-07-19 - flyttar ut 1826
Son Isak, född i Varnhem 1814-04-02

Ny torpare in redan1819:
Torparen Jophannes Svensson, född Ögglunda 1785-12-24 - flyttar in från Johlehagen 1819
Hustrun Maria Andersdoter, född Klostret 1784-09-16
Son Anders, född i Klostret 1811-06-17
Son Johannes, född i Fohlehagen 1817-11-22
- familjen flyttar ut under Fogdegården Klostret 1820

Ny torpare in 1821;
Mannen Israel Larsson, född i Sköfde 1800-05-03 - in från Ambjörntorp 1921
Hustrun Stina Svensdotter, född i Varnhem 1792-06-11
Son Johannes, född i Varnhem 1821-07-09
- familjen flyttar vidare till Stora Lycke i Lundby 1921

Ännu en torpare flyttar in 1821;
Torparen Hinrik Andersson
, född i Slöfde 1783-03-15
Hustrun Annika Andersdotter, född i Sköfde 1794-04-23
Dotter Cajsa, född i Sköfde 1812-05-23
Dotter Maja Greta, född i Sköfde 1814-01-18
- familjen återvänder till Sköfde 1822
************************************************


Fördärfvet eller Djeknekrogen;

Bor här;
Afskedade soldaten Anders Lindqvist
, född i Broddetorp 1769-10-18
Hustrun Maria Nilsdotter, född i Sjogerstad 1789-01-10
Dotter Anna, född 1800
Dotter Cajsa, född i Broddetorp 1804-03-20
Son Anders, född i Broddetorp 1812-02-24
- flyttar ut till Sköfde med hushåll 1815

därefter;
Extra Krono-Jägaren Anders Schmidt, född i Acklinga 1779-01-12 - in från Krogen 1816 - dör här 1830
Hustrun Greta Bengtsdotter
, född i Sköfde 1774-01-08
 

Varnhem AI:6 (1836 - 1846)
Djäkna Krogen eller Fördärfvet


Kvarboende;
Enkan Greta Bengtsdotter, född i Sköfde 1774-01-08 - dör här nu 1840
 

Varnhem AI:8 (1846 - 1859)
Djäknakrogen 1/16 mantal

Ny ägare skrivs nu här;
Mannen Lars Persson
, född i Wing 1805-11-09 - dör här 1851
Hustrun/Enkan Lisa Olofsdotter, född i Wing 1804-12-16 - dör här 1853
Son Johan Petter, född i Wing 1831-12-04 - ut till Röxtorp 1850
Dotter Christina Charlotta, född i Wing 1833-10-20 - ut till Skerf 1848
Son Carl August, född i Wing 1835-08-02 - dör här 1851
Son Anders Olof, född i Wing 1837-01-30
Dotter Marie Greta, född i Wing 1838-12-27 - ut 1858
Dotter Anna Sofia, född 1843-04-06 - ut 1853

Krogen 1846 - 1851;

Intägtsägaren Johan Ström, född i Sköfde 1796-12-25 - in 1846 från Berg - dör här 1851
Obs! Se sockenprotokoll från 1849 ovan!
Hustrun/Enkan Stina Nilsdotter, född i Lynnersborg 1787-12-10

Varnhem AI:9 (1854 - 1862)
Djeknakrogen


Krogen;
F.d. Kronoarbetskarl Anders Hedriksson, född i Broddetorp 1825-01-08
Hustrun Anna Pehrsdotter, född i Varnhem 1822-08-25
Dotter Inga Maria, född i Varnhem 1848-08-25
Dotter Anna Cajsa, född i Varnhem 1851
- familjen flyttar ut till 'På socknen' vid Ulunda 1855

Ny boende på Krogen;
Torparen Gustaf Andersson
, född i Kyrkefalla1816-12-29
Hustrun Johanna Bengtsdotter, född i Skara 1821-12-20
- de båda flyttar till Sköfde 1860

Ny på Krogen 1860;
Arbetskarl Lars Andersson, född i Sventorp 1825-05-17 - in med familj 1859
Hustrun Anna Cajsa Larsdotter, född i Horn 1826-07-15
Dotter Mathilda Christina, född i Sventorp 1852-01-31
Dotter Augusta, född i Våmb 1854-12-14
Son August, född i Varnhem 1860-06-27
Dotter Thilda, född i Varnhem 1862-06-11


Djeknakrogen vid Löthen - (Djeknakrogen 1/16 mtl);

Nu bor här;
Torparen Lars Nilsson, född i Varnhem 1817-06-21
Hustrun Maja Stina Larsdotter, född i Varnhem 1829-11-30
Son Carl August, född i Varnhem 1851-08-01
Dotter Cajsa Christina, född i Varnhem 1854-06-14
Son Johan Fredric, född i Varnhem 1857-07-18
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1860-02-07
Dotter Tilda, född i Varnhem 1862-06-11

Inhyses;
Enkan Stina Nilsdotter
, född 1787-12-10 - dör här 1/12 1856
Gossen Anders Olof Larsson, född i N. Wing 1837-01-30 - flyttar till Sköfde 1856

Enkan Lisa Olofsdotter, född i Wing 1799-05-01 - flyttar in 1855 med 
Son f.d. kronoarbetskarl Olaus Jonsson, född i Wing 1829-12-01 - dräng på Löthen - ut dit 1862
Son Gustaf Johansson, född i Wing 1836-10-17 - dräng på Löthen - ut dit 1861

Varnhem AI:10(1862 - 1869)
Djeknakrogen (1/16 mantal)


Kvarboende;
Torparen Lars Nilsson, född i Varnhem 1817-06-21
Hustrun Maja Stina Larsdotter, född i Varnhem 1829-11-30
Son Carl August, född i Varnhem 1851-08-01
Dotter Cajsa Christina, född i Varnhem 1854-06-14
Son Johan Fredric, född i Varnhem 1857-07-18
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1860-02-07
Dotter Tilda, född i Varnhem 1862-06-11
Dotter Lisa Amanda, född i Varnhem 1864-07-20
Dotter Maria Augusta, född i Varnhem 1866-08-04 - hon dör här 14/8 1868
- hela familjen flyttar 1868

Inhyses;
Enkan Lisa Olofsdotter
, född i Wing 1799-05-01

Enkman Pehr Israelsson, född i Segerstad 1817-12-30 - in 1866
Son Carl Johan, född i Varnhem 1847-12-29
Son Pehr August, född i Varnhem 1854-09-29
Dotter Elisabeth, född i Varnhem 1843-04-09 - ut till Wing 1863

Varnhem AI:11 (1869 - 1880)
Djeknakrogen (1/16 mantal)

Ägare är ägarna för Löten vid varje period

Inhyses;
Enkan Lisa Olofsdotter
, född i Wing 1799-05-01

Ny boende 1870;
Torparen Johannes Jonsson Trug
, född i Hjo 1820-08-01 - flyttar in 1870
Hustrun Kajsa Jonsdotter, född i Kyrkefalla 1816-11-11
Son Pehr Gustaf, född i Hjo 1854-10-13 - flyttar till Sköfde 1872 - hem igen 1874
Familjen lämnar för att hyra soldattorpet Altorp 1877 
 

Ny boende 1877;

Arbetaren Enkmannen Johannes Andersson, född i Varnhem 1823-10-30

Son Alfred, född i Varnhem 1860-10-17

Son Carl Johan, född i Varnhem 1863-08-22

Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1866-01-01
 

Inhyses;

Enkman Pehr Israelsson, född i Segerstad 1817-12-30 - gifter om sig 1872 - dör här 2/3 1877
Hustru 2 Lisa Johansdotter, född i Sjogerstad 1829-01-03 - in 1872 - dör här 1/5 1877
Son Pehr August, född i Varnhem 1854-09-29 - Not; Försvarslös
Dotter Elisabeth, född i varnhem 1843-04-09 - flyttar till Sköfde 1871
Dotter Kajsa Lisa, född i Vrnhem 1840-11-18 - flyttar ut med sitt barn 1873
Oäkta son Johan Alfrid, född i Varnhem 1870-04-26 - ut med modern 1873

Varnhem AI:12 (1880 - 1895)
Djeknakrogen (1/8 mantal)

Ägare är ägarna för Löten vid varje period - nu köper han av dem Johan Andersson Ström och avstyckar en mindre del av 1/16 mantal Djeknekrogen med bostad för Djeknekrogen vid vägen.

Ny torpare 1882;
Torparen Karl Gust. Jonsson Falk, född i Warola 1852-05-26 - in från Kyrketorp 1882 med familj
Hustrun Matilda Andersdotter, född i Häggum 1850-10-23
Dotter Anna Elin, född i Warola 1877-09-03
Son Johan Alfred, född i Kyrketorp 1880-08-09
Son Karl Emil, född i Varnhem 1883-09-14
- familjen återvänder till Kyrketorp 1883

Inhyses 1883;
Änkan Inga Andresdotter, född i Sköfde 1833-05-02 - in med barn från Istrum 1883
Son Carl Ludvig Andersson, född i Istrum 1864-09-12 - till Stokcholm 1884
Son Johan Fredrik Andersson, född i Istrum 1869-08-27 - till Stockholm 1886

Ny ägare 1890;
Mannen Johan Andersson Ström, född i Fröjered 1822-08-28 - in från Sköfde med
Hustrun Johannes Johansdotter, född i Sköfde 1822-04-21
- han säljer markbiten vid vägen till ny ägare:

Ny ägare till Djeknekrogen 4 ar (tomtstorleken);
Mannen Lars Gustafsson, född i Varnhem 1843-03-15 - in med familj från Grönhagen 1892
Hustrun Kristina Sofia Pettersdotter, född i Sköfde 1840-08-27
Dotter Karolina Emilia, född i Varnhem 1880-01-10
Dotter Elin Maria, född i Varnhem 1883-11-16
Dotter Ida Viktoria, född i Varnhem 1887-03-11
Son Gustaf Laurentius, född i Varnhem 1875-01-09 - flyttar hit från dräng Trädgården 1893

Läs mer om familjen Gustafsson i Djäknekrogen - klicka här!


Inhyses;
Enkan Lisa Olofsdotter
, född i Wing 1799-05-01 - flyttar ut till Fattighuset 1884 (85 år gammal)
Arbetaren Per August Persson, född i Varnhem 1854-09-18 - flyttar ut 1883

Kvarboende;

Arbetaren Enkmannen Johannes Andersson, född i Varnhem 1823-10-30 - flyttar ut 1884

Son Alfred, född i Varnhem 1860-10-17 - flyttar ut till Sköfde 1883

Son Carl Johan, född i Varnhem 1863-08-22 - ut 1880

Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1866-01-01 - ut 1884

Varnhem AIIa1: (1895 - 1922)
Djeknakrogen - 1/16 delas i två 1/36 delar av bröderna Svarén på Ambjörntorp/Löten

- ingen har boende på sina Djäknekrogsägor och en ny äga har skapts av trekanten vid vägen med bostäderna

Kvarboende ägare till Djeknekrogen 4 ar - Krogen lägenhet;
Torpare/Lägenhetsägare/Fabriksarbetare
Mannen Lars Gustafsson, född i Varnhem 1843-03-15 - säljer och flyttar till Sandtaget 1916
Hustrun Kristina Sofia Pettersdotter, född i Sköfde 1840-08-27 - dör här nu 22/2 1906
Dotter Karolina Emilia, född i Varnhem 1880-01-10 - flyttar ut 1895
Dotter Elin Maria, f. Varnhem 1883-11-16 - ut 24/10 1901 - hem igen 1902 - emigrerar t. Amerika 8/4 1904
Dotter Ida Viktoria, född i Varnhem 1887-03-11 - emigrerar till Amerika 9/11 1906
Son Gustaf Laurentius, född i Varnhem 1875-01-09 - flyttar hit från dräng Trädgården 1893 * Not se här!
- flyttar med fadern till Sandtaget 1916

Läs mer om familjen Gustafsson i Djäknekrogen - klicka här!

Pigan Augusta Emilia Bengtsson, född i Värmland 1887-06-10 - in från Värmland 1897 - ut 1915
oäkta dotter; Ruth Sofia, född i Broddetorp 1910-06-08 - ut med modern 1915

Hyrande;
Hushållerskan Anna Lovisa Winblad född Pettersson
, född i Öd Älvsborg 1861-03-13 - in 1908 - ut 1910
Not; Genom vigsel förenad med arbetskarlen Gerhard Winblad, utvandrad till Amerika 13/1 1906
Oäkta son Karl Gustaf Adolf Svensson, född i Karlstad 1893-10-29 - ut till Nyköping 1910

Ny ägare till Krogen - lägenhet 1914;
Mannen Carl Magnus Karlsson
, född i Rådene 1853-10-28 - in från Borås 26/11 1914 - postbärare
Hustrun Hedda Sofia Gustafsson, född i Rådene 1864-10-09, gifta 29/10 1886
Dotter Signe Margareta Elisabet, född i Våmb 1904-06-26 - flyttar till Borås 1920

Varnhem AIIa:2 (1922- 1938)

Kvarboende ägare till Djeknekrogen 4 ar - Krogen lägenhet;
Mannen Carl Magnus Karlsson, f.Rådene 1853-10-28 - in fr Borås 26/11 1914 - postbärare - se bild nedan!
Hustrun Hedda Sofia Gustafsson, född i Rådene 1864-10-09, gifta 29/10 1886
- de båda flyttar till Skövde 27/10 1938

Ny ägare Krogen - lägenhet;
Mannen Karl Evald Larsson
, född i Lavad 1881-04-30 - in fr Sventorp 15/11 1938 - tidigare Ulunda mjölnare
Hustrun Elvira, född Lisell i Långelanda 1885-04-21
Son Tore Otto Magnus, född i Säter 1924-05-08

Postbäraren från Djäknekrogen Magnus Karlsson 1920 - 1938
Den förste lantbrevbäraren på linjen Varnhem - Ljungstorp 1920 var Carl Magnus Karlsson, Djäknakrogen.

Det enda färdmedlet var de egna benen.

Han upprättade postbäringen 1920 - 1938, då posten hämtades av honom på Varnhems station för utbärning.

Boende på Djäknekrogen enligt mantalsregister

MANTALSLÄNGD 1940

Mannen Karl Evald Larsson, född i Lavad 1881-04-30 - in fr Sventorp 15/11 1938 - tidigare Ulunda mjölnare
Hustrun Elvira, född Lisell i Långelanda 1885-04-21
Son Nils Edvard Larsson, född i Säter 1923-05-09

MANTALSLÄNGD 1947
Djäknekrogen 1:2 med adress Åketorp, Varnhem

Småbruksägaren Oskar Julius Carlsson, född i Norra Lundby 1889-12-19
Hustrun Anna Elisabet född Johansson, i Eggby 1896-01-19, gift 1920-04-25
 

MANTALSLÄNGD 1958
Djäknekrogen 1:2 med adress Åketorp, Varnhem

Fabriksarbetaren Gustaf Reinhold Johansson, född i Skånings-Åsaka 1918-09-29
Hustrun Signe Elvira Maria född Johansson, i Eggby 1926-07-23, gift 1945-12-23
Son Sven-Erik Reinholdsson, född i Västra Gerum 1947-11-03
Son Gustav Bertil Reinholdsson, född i Hassle 1950-11-29

f.d. lantarbetaren Karl Fredrik Johansson, född i Skånings-Åsaka 1880-12-26

MANTALSLÄNGD 1975
Djäknekrogen 1:2 med adress Åketorp, Varnhem

Gjuteriarbetaren Gustaf Reinhold Johansson, född i Skånings-Åsaka 1918-09-29
Hustrun Signe Elvira Maria född Johansson, i Eggby 1926-07-23, gift 1945-12-23

MANTALSLÄNGD 1985
Djäknekrogen 1:2 med adress Åketorp, Varnhem

Gjuteriarbetaren Gustaf Reinhold Johansson, född i Skånings-Åsaka 1918-09-29 - död här 6/2 2007
Hustrun Signe Elvira Maria född Johansson, i Eggby 1926-07-23, gift 1945-12-23 - död i Axvall 12/4 2011

NY ÄGARE 2008

Joel Kenneth Carrington
Ljungstorp Åkatorp 1
532 73 Varnhem
Köp:2008-05-07