A. 117 Löterna - Löten

Löterna - 1600-tal med två boställen -> Lilla och Stora Löten 1700-1800-tal -> Lötan och Ambjörntorp 1800-tal -> (Löten friköpt 1757)

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

1785 skrivs: I Varnhems socken ligga följande Hemmansdelar, enstakade *(- se nedan!); Ambjörntorp, Engersås, Ifvarstorp, Lille Kullen, Lötan, Resvenstorp, Späckatorp, Sten, Stenhammaren, Store Kullen, Svarfvarebacken, Upsala och Västorp. De utgör 3 1/4 hemman. Alla andra hemman har samfällte ägor.

* Enstakat hemman
= avskilt genom enskild förrättning utan att vara del i storskifte eller Laga skifte. Ofta av Kronan avskilt Hemman eller Torp från Kronomark i övrigt med rågångar som utmärker tydliga gränser. Enstakade hemman kan vara både Kronoskattade, Frälse - befriade från skatt, eller friköpta för direktskatt, skattehemman.

Den sämjedelning som fnns mellan dessa båda 'gårdar' Lötan och Ambjörntorp, legaliseras inte förrän 1972-12-28.

Löten har oftast historiskt namnats Lötan - båda stavningarna används som de hämstaas från arkiven. De båda har också tidvis slagits samman i namnet och heter då; Löterna.

Löten 1960-tal

Löten på flygbild 1960-tal

Löten på 1960 års karta - ett sedan tidigt enstakat hemman med två boplatser Löterna; blir Stora och Lilla Löten och sedan Löten och Ambjörntorp

Löten 1960 Löten 1960

Karta visar med rött hur Löten hade formats dittills. Ödelöten rakt i norr och Ambjörntorp i väst-nordväst.

Idag är Lötenägorna samfällt ägda för Löten 1:11 - 1:14k
Ortsnamnsregistret 1946 om Löten;
"Belägen högst upp på Billingen i skogsomgivning och höjd ovan sankmark och dälder - i socknens utkant!"

Löt = betesmark, äldre benämning på äng, teg

Löterna Ambjörntorp och Löten på laga skifteskarta 1850

Lötenområdet 1850 Lötenområdet 1850

Av någon anledning redovisas inte Ödelöten som egen intäkt under Höjentorp på kartan - utan tycks sammanföras till  "Stora Löten".

Lötenområdet 1850 Lötenområdet 1850

Här kan man se byggnaderna som fanns på de olika ägorna vid laga skiftet av skogsmarkerna 1850. Mitt för Ambjörntorp ligger Ödelöten utan egen gränsmarkering.

Löten från Svenska gods och gårdar 1942

Löten 1942 - ur svenska gods och gårdar Löten 1942 - ur svenska gods och gårdar

Det nyare boningshuset om- och tillbyggdes 1927 och fotot är från senast 1942.

På karta 1645 över vägen från Sköfvde till Klåster finns 'löterna' med som två gårdar

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Delförstoring av karta 1645 över vägen från Skövde över Ljungstorp över Billingen till Klostrets by. (Klicka på bilden för större karta!)

Löterna skrivs här i pluralis, dvs de var två gårdar, vilka man också kan se utmärkta på kartan - en lite längre norrut och en närmare landsvägen.

Löten- en av dessa två gårdar säljs av kronan till skatte år 1757, som dock behåller den andra gården fram till 1792 då den säljs till skatte

Löthen specialjb Löthen specialjb

I 1825 års specialjordebok förs den här gården till namnet Löthen 1/4 mantal.

Textolkning;

Cavalleri Stam N:o 6 Gudhems Compani. Graverat som beläget på förleningsort Krono Parken Billingen med 1681 års Ränta reducerat från Grewfve Magni Donation efther reductions Commisionens Befallning af den 28 Junii 1681 och Konglig Kammar Collegies Bref af den 6 juli samma år. Köpt till Skatte af åboen Rusthållaren Eric Nilsson för 45 db samt efther Kongl Kammar Collegii Köpebref den 19 december 1757.

Det betyder att innan 1650 då Greve Magnus Gabrile de la Gardie fick Löterna som donation av kronan var gården en helägd Kronogård inom Kronoparken Billingen.

Friköpet av Lötan 1757 efter 'Konglige Kammar Collegii Köpebref '
- ny ägare åboen Rusthållaren Eric Nilsson

Första Köpebrevet för Lötan sid 1

Texttolkning första sidan;
Påskrift överst;
Presenterat i Skaraborgs Ernst Lunds Contoir den 12 januari 1758 och insänt annoterat i öfvrigt xxxxxxxxxx till Gerard Brifmann Contoiret.
 
"Kung. Maj:ts och Sveriges Rikes Kammar-Collegii, Wi undertskrefne Friherre och President, samt Commendeur af Kongl. Maj:ts Nordstierna-Orden, och samtelige Cammar-Råd; Giöre witterligt, at såsom hans Kongl. Ma:ts, wår allernådigste Konumg, genom utfärdad Förordning af then 19. Septembris Ähr 1723, allernådigst behagat förklara, hwilka Crono-Hemman och Lägenheter måge till Skatte försäljas, och hur thermed förhållas bör, samt hwad therwid kommer at i akt tagas, såsom ock, at sielfva Kiöpebrefven nu som tillförne af Kongl. Cammar-Collegio skola utfärdas; Altså, til underdånigst följe theraf, hawe Wi welat upplåta och försälja, efter som Wi härmed och i kraft af detta WWårt öpna Bref, på hans Kongl. Maj:ts, wår allernådigste Konungs vägnar, uplåte och försälje til 

Rusthållaren Eric Nilsson xxxxxxxxxx Kronohemman uti Skaraborgs Län, Walla Härad och Skarcke Socken, namnat Lötan, Rustningshemman wid xxxxxxxxxxx Cavalleri och Gudhems Compagnie No förmedlat Ett Fierdedels

Under Skattemanna Bord och Rättighet at niuta och behålla för Fyratio femb dahlar Sex öre Silfwermynt, varigenom ........... .........

NOT;  Man kan läsa i avtalets fortsättning av köpet var uppknutit med ett hembudskrav till kronan om försäljning skulle ske, 'eftersom thet kan wara utom rätta Börd'.

Kommentar; 
Fantastiskt att ett original av köpebrevet mellan Kronan och Rusthållaren Eric Nilsson finns bevarat på gården ännu idag - ca 250 år senare!


Läs hela köpebrevet på 1700-talssvenska - klicka på sidorna här nedan
- de laddas ner och öppnas!

Köpebrevet sid 3

Ägarförteckning Löten 1600-tal till idag 2019

Ägarförteckning Löten 1/4 mtl

xxxx - 1650   Kronan - en militiegård
1650 - 1682  Gabriel de la Gardie
1682 - 1757   Kronan "Cavalleri Stam N:o 6 Gudhems Compani"
1757 - 1780   Eric Nilsson
1780 - 1816   Mågen Nils Larsson
1816 - 1818   F d löjtnanten A. G. Bäärnhjelm
1818 - 1820   Änkan Hanna Laurentia Bäärnhjelm
1820 - 1841   Hennes make Johan Olin
1841 - 1845   Änkefru Ström
1845 - 1850   Jan Petter Johansson
1850 - 1859   Assesor Sjöberg, Sköfde
1859 - 1875   Kronolänsman E. W. Fischer, Segerstad
1875 - 1876   Johan Johansson Ringblad
1876 - 1891   Hemmansägare Gustaf Högberg med syskon
1891 - 1893   Anders Harald Emil Lagergren
1893 - 1896   Viktor Julius Gren
1896 - 1896   Johan Andersson i Skattegården Värsås och J A Johansson i Värsås

Nu delas Löten i flera 16-delar med olika ägare inom en familj;
1/16 mtl 1896 - 1905  Hemmansägare Svante Jonsson
1/16 mtl 1905 - 1906  Sonen Sven David Svarén
3/16 mtl 1897 - 1906  Sonen Hemmansägare Johan August Svarén

Löten;
1906 -   1961 Hemmansägare Johan August Svarén
                                                                                         Sönernas delningar avslutades med att;
                                                                                         
Sven David Svarén står som ägare till Ambjörntorp
                                                                                         Johan August Svarén
står som ägare till Löten

1961 - 1995 Cassmark Karl Olof Lennart

1995 -->       Andersson Bo Alvar Herbert med hustru Inga-Lena Andersson

Köpebrev & andra handlingar som jpg-filer nedan angående Löten;

1816 Lötens försäljning till f.d. Löjtnanten A. G. Bäärnhielm

Lötens torp

TORP 1 - från mitten av 1700-talet

I Husförhörslängd 1779;

Torpare

Erik Jonsson, född i Ekby 1759, in från Storekullen 1782, - gift 5/10 1782 Not; 30 lod silver - ut Svedjan 1785
Hustrun Stina Persdotter, född i Skövde 1756, in från L Hålltorp 1782, ut till Svedjan 1785

Han tycks flytta in i ett redan existerande Torp under Löthan - fanns alltså ett torp från mitten av 1700-talet. Med i boet har de 30 lod silver som gavs i bröllopsgåvan 1782.

TORP 2 - senast början av 1800-talet

Lötens Tå med ladugården till Lötens kvarn - ett Kvarntorp
 

Vid vägen till Löten vid Löta tå låg ett ställe som kallades "Inga vé le´t "- hon var mor till Johan Fredrik Andersson Svan, född i Varnhem 1869-08-27. Han fick namnet Svan som värvad. Enligt utsago låg här Löten kvarn, sent fanns rester kvar vid bäcken. Väster om uppfartsvägen låg ladugården.

Inga-vé-le´t hette Inga Andersdotter och var född i Sköfde 1833-05-02 och hon var gift med arbetskarlen  Anders Johansson, född i Varnhem 1821-06-21 och de båda bodde vid Rickesäter, Istrum när sonen föddes 1869. De hade sedan tidigare en son Carl Ludvig född i Varnhem 1864-09-12. 1870 flyttade de till Stora Närsäter, där de bodde

I annons från 1817 - se nedan! - så beskrivs kvarnen som en  Husbehofvs Mjölqvarn - varaf hälften disponeras - den andra hälften disponerades troligt av Ambjörnstorp.

Området runt Lötavägen på karta 1866

karta 1866 karta 1866
Förstärkt ifylld och retusecherad karta 1866 ger den här bilden av ett hus med en äldre inhägnad (markerad med rött) och en kvarnbyggnad i bäcken till vänster om vägen upp mot Löten och Ambjörntorp. Marken kallas i karttext 1866 för Landsvägslyckan.

TORP 3 - från mitten av 1800-talet

Klefven - torp under Löthan i Klefven (A. 104)
Klefven under Löthen - bebyggs troligen för första gången 1848 för/av torparen Lars Pehrsson - se nedan!

Trolig byggare av de första byggnaderna 1848;
Torparen Lars Pehrsson, född i Varnhem 1813-11-01 - in från Svarfvarebacken 1848 med familj
Hustrun   Britta Larsdotter, född i Varnhem 1798-11-25
Dotter       Inga Maria, född i Varnhem 1835-10-20

Torpet friköps 1876 av;
Mannen Adam Jonsson, född i Skarke 1824-12-25 - in från Ännabäcken med familj
Hustrun  Brita Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-23
Mann:s barn  Johan Oskar, född i Skarke 1857-01-16
                       Carl August, född i Skarke 1858-12-31 - flyttar till Lundby 1879
Bådas barn    Anders Gustaf, född i Skarke 1866-06-14

Salpetersjudare på Lötan 1600 - 1700-tal

Salpetersjudare Löten 3 Salpetersjudare Löten 3

Artikeln ovan i Varnhemsbygden 1989 är författad av Rolf Ekelund.

På andra sidan södra framfartsvägen till Löten hittar vi insteningen av Löta Tå 1771

Åboen Eric Nilsson i Löten hade begärt att få denna mark instenad för sin del för att uppodlas.

1774 får Löten mark ända ut till landsvägen - Löten ritat med två boningshus.

1771 ritades en intäkt in för Löten utmed landsvägen, vilket ger Hemmanet Löten marken hela vägen ner till vägen. Här ser man ockås att det finns ett Lille Swarfwarebackens Ägor på motsatt sida av vägen på ungefär halva sträckan av intägten.

Denna mark hade tidigare av Kronan upplåtits som betesmark till den siste Heideridaren för Kronoparken, enligt Arne Sträng, Ljungstorp. Heideridaren Välbetrodde herr Johan Moberg är närvarande under förrättningen och kan meddela att det i övrigt finns gott om mulebete runt i området, så han såg inga hinder flör att Lötan skulle kunna begagna och uppodla denna mark.

I Husförhörslängd 1779-1787 kallas den här första friköpta delen av Lötengårdarna för Löthan

Bild från Hfl ArkivDigital.se Bild från Hfl ArkivDigital.se

Varnhem A1: (1779-1787)
Löthan, Klosters socken, Engeråhs rote

Den friköpande åboen och Rusthållaren 1757 bor kvar;
Enkmannen Eric Nilsson
, född i Bro 1706

tillsammans med;
Mågen Nils Larsson
, född i Såtuna 1747
Hustrun/dottern Eva Eriksdotter, född på platsen 1744
Son Nils, född på platsen 1771 - studerar
Dotter Brita, född på platsen 1773-11-28
Son Jonas Säterberg, född på platsen 1766-04-25 - studerar i Skara
Son Eric, född på platsen 1780-04-22

En rolig tidningsartikel om Nils Larsson och hans hustrus guld-bröllopsdag på Löthan den 21 maj 1815 - publicerad i rikstäckande officiell tidning!

Texttolkning;

No 64 Inrikes Tidningar, Stockholm, Onsdagen den 14 Junii, År 1815
"Emedan det är nog sällsynt att äkta makar begge lewfa tillsammans öfwer 50 år, finnas sådana händelser, då de inträffa, böra komma till Allmänhetens kännedom.
Rusthållaren Nils Larsson, i Löthen af Warnhems församling och Skaraborgs län, samt dess hustru Eva Ericsdotter, hafwa njutit denna förmån, under en utmärkt hedrande och i allt afseende lydig sammanlefvnad; wharföre de sistlidne heliga TrefaldighetsSöndagen den 21 maj, samma söndag, då de för 50 år sedan sammanvigdes, nu firade så kalladt GuldBröllopp, hwilket tillgick på följande sätt:

Ses den samtelige gästerne, hwaribland woro flera ortens ståndspersoner, wid middagstiden samlat sig uti de wanliga rummen, inträtde sällskapet uti ett synnerligen stort och gladt rum, som för några år sedan byggdes för en dotters Bröllopshögtid; De ålderstigne Makarna först, därnäst deras Barn, Måg, Sonhustrur och Barnbarn, och sedan de öfrige gästerne.
Twenne Länstolar woro å en bättre matta framsatte, hwilka af det ålderstigna hjonelaget intogos, omgifwet af alla sina Barn och Barnbarn. Comministern på stället vice Pastor Södergren framträdde, och sedan Psalm 359 wers 10 blifwit afsjungen, höll öfwer Ordspråksboken 16 Capitlet wers 31 ett för tillfället afpassat tal, som slutades med bönen: Fader Vår och wälsignelsen, i warefter Psalm 305 wers 3 afsjöngs. Slutligen betackade han, å samhällets wägnar, bemälte hjonelag för de efterföljanswärda exempel, de under sin långa lefnad ådagalagt, samt uppmuntrade deras Barn att betacka sina Föräldrar för en god uppfostran, och en uti deras stånd synnerlig omwårdnad, hvilket skedde under den ömmaste rörelse, få å Föräldrarnes, fem Barnens sida.
En bland Barnen är Magister och Prost, nära 49 år gammal, hwilken såväl nu, som då föräldrarnes skål efter en ganska wäl anrättad middagsmåltid, dracks, med wärma wärdigt tolkade sin och aftonens hjärtligaste tacksägelser. Såsom tacksamhetstecken å sin sida, utfäste Föräldrarne 8 silverdaler 16 skilling Riksgäld mynt till Warnhems kyrka, och lika mycket till socknens Fattigkassa.
Sällskapet blef qvar och förnöjde sig med dans, hwilken af det ålderstigna hjonelaget börjades. Ingen kom ihåg hemresa eller aftonmåltid, förrän följande dagens morgonrodnad därom påminte. Sällskapet satte sig då åter till bords, undfägnades lika som wid förra dagens middagsmåltid, och den oförmärkt framlidna tiden gaf bemälte Comministern anledning att erinra det gamla hjonelaget, huru många dagar Guds Nåd warit för dem nu, hwilken erinran rörde ej allenast dem, utan hela Sällskapets hjertan till wördnad och tacksamhet för den Allgodes nåd,"

1803 Löten får också en del av Kleverna - Klefven under Löthan vid storskiftet av Billingeliderna från Kronoparken Billingen

Ännebäcken 1960 red 2 Ännebäcken 1960 red 2

Kleverna med Ännebäcken på 1960 års karta med sina två delar och i söder skiftena för Svarvarebacken (Klevens såg), Löten (Kleven under Löten -> Strömstugan) och Ambjörntorps skifte inritade med rött.

Klicka här för att se sidan
A. 104 Klefven under Löten - Strömstugan - som på sätt blir ett av de första torpen under Löten.

Artikel i Mariestads Veckoblad mars 1817 visar Lötens försäljning som enstakat^ rusthåll, dvs instakade marker - Löthen 1/4 mtl med tre torp!

^ Enstakat hemman = avskilt genom enskild förrättning utan att vara del i storskifte eller Laga skifte. Ofta av Kronan avskilt Hemman eller Torp från Kronomark i övrigt med rågångar som utmärker tydliga gränser. Enstakade hemman kan vara både Kronoskattade, Frälse - befriade från skatt, eller friköpta för direktskatt, skattehemman.


Auktionsannonsen för Lötens försäljning visar bl a :

- Beqvämligt Mangårdshus och nybyggd ladugård
- Trenne torp
- Rökfri Kölna*
- Smedja
- Tobaks Torkhus**
- Husbehofvs Mjölqvarn - varaf hälften disponeras
- Fyra Gärden
- bär 70 korglass hö som vinterföda åt 16 á 18 nötkreatur, 3:ne hästar och 10 får
- Sommarbete nära vid gården på Kronoparken är att tillgå
- Tillräcklige Krydde-, Kåhl-, och Potatisland
- Tobaks plantage på gården som ger 50 Lispund Tobak

 

*Kölna (ytterst av lat. Culina ”kök”, ”flyttbar spis”), torkanordning för kött, fläsk, malt och spannmål. Den kunde vara en särskild byggnad i en eller två våningar, eller vara inbyggd i brygghuset. Torkningen skedde med varmluft eller rök. Liksom bastun var kölnan ett viktigt hjälpmedel vid konservering av föda. Termen används i dag om en anläggning för torkning av malt.

**1724 påbjöd Fredrik I tobaksodling i hela Sverige. 1760 fanns det tobaksodlingar i 72 rikssvenska städer. I Sverige har man odlat tobak under lång tid. Det var en lönsam och gillad sysselsättning. Successivt har odlingen minskat. Från 2000 till 2001 odlades de sista större odlingarna i Sverige av Kungssnus för exklusiv snustillverkning, idag finns ingen industriell lönsam verksam odling.
 

1841 års karta visar Stora och Lilla Löten med ägor runt Ödelöten
(Lilla Löten = Ambjörntorp)
 

På kartan från 1841 kan men se hur Ödelöthen såg ut.

Kartan beskriver Ödelöten som insprängt inom Stora och Lilla Löthens Ägor, vilket idag motsvarar Ambjörntorp och Löten. Detta stämmer kanske inte riktigt med verklighten, men så skildrar ju kartan i huvudsak Ödelöten.

Torpet Ödelöthen var vid den här tiden regelrätt torp under kaptensbostället Engarås.

1850 säljs 'Stora och Lilla Löten på auktion på plats till assesor Sjöberg, Sköfde - han köper i samma veva också Djeknakrogen

Mariestadstidningen 1850-06 Mariestadstidningen 1850-06

Texttolkning;
Torsdagen den 4 Juli kl. 3 eft m., försäljes äfwen wid auktion på stället 1/2 mantal Stora och Lilla Löten.

........

Här är det den dåvarande ägaren Jan Petter Johansson, född 1808-02-22 - som köpt Löthen av änkefru Ström och därefter på den här auktionen tillsammans med änkefru Ströms  försäljer Ambjörntorp.

Här kallas alltså de båda säljarnas gemensamma säljobjekt för Stora och Lilla Löthen.

Köpare av de båda gårdarna blir nu 1850 Regementsskrivare Assesor Sjöberg i Sköfde.

I fortsättningen står de skrivna som 1/2 mantal Löten och Ambjörntorp.

Konkurs drabbar ägaren till Löten, Assesor Sjöberg, som också inköpt Ambjörntorp & Djeknekrogen (!) - konkursanbud i juni 1859

Jönköpings tidn 1859-06-22 Jönköpings tidn 1859-06-22

Löten med Ambjörntorp och Djeknakrogen med 3:ne torp och 2:ne intäkter lades ut av kronofogden för anbud.

Det är Kronolänsman E W Fischer i Segerstad som köper de 3 gårdarna 1859, sammanlagt över 200 tld.

En historia kring Fischers köp av 'en samlad  jordegendom' på Billingen


Skaraborgstidningen Skövde Nyheter, lördagen den 14 mars 1981

Om gårdarna i Ljungstorpstrakten!
Det romantiska köpet av Löten och Ambjörntorp

 
En berättelse om när Fischer blev ägare av gårdarna.

Innan han blev länsman tjänstgjorde han som ”skrivare” åt kronofogden Friberg i Skövde. Denne hade en fröken, dotter eller släkting är ej känt. För henne fattade Fischer tycke och ville gifta sig med henne. Men hon var ej villig förrän han hade en stor gård att erbjuda henne som ”residens”.

I salig förblindelse
I ”salig förblindelse” gick Fischer och köpte de båda gårdarna Löten och Ambjörntorp. Men när hon fick reda på affären sa hon: ”Inte tror du att jag sätter mig på Billingen!” Och så var den sagan slut.

Löten överlät han på tid till Ringblad och på Ambjörntorp, som han ägde tills han blev länsman i Segerstad, hade han brodern Victor - sedermera boktryckare i Göteborg. Boktryckare Victor Fischer anslöt sig till den då i Sverige införda Godtemplarorden och blev logen nr 1 Klippans förste logetemplare – ordförande.

Den 23 december 1859 köpte Fischer sina domäner på auktion. Löten och Ambjörntorp samt Djeknakrogen, tillsammans 9/6 mantal i Skarke socken i Valle härad. De annonserades som en fri auktion som förrättas på stället måndagen den instundande 16 januari kl 2 em bortlämnas på arrende under 8 á 10 års tid från 14 nästa mars. Till dess hemman finnes ca 80 tld åkerjord, samt över 300 tld skog, äng- och mossmarker. På hemmanen har hittills framfötts 25 st klavbundna boskapskreatur jämte 12 får och har ladugården i medel avkastat 700 rdr om året och kan med den tillgång på odlingslägenheter som till hemmanen finnas i en skicklig jordbrukares hand betydligen uppdrivas. Årligen skördas omkring 110 till 120 vadsbokorgar hö. Skövde och Seltorp den 23 december 1859.

Länsman Fischer var född i Tidavad 1831 och son till länsmannen Victor Fischer i Tidavad. Släkten Fischer härstammar från en tysk köksmästare som var anställd vid Fredrik I hov.

Anders Fischer skolmästare i Örebro var fader till Victor Fischer d.ä. Denne var gift med sin kusin Klara Maria. De hade barnen: Anders Adolf f 1825, död 1902, kyrkoherde i Hångsala. Maria Katarina född 1827, gift med fadern till den berömde rektorn m.m. Sanfrid Welin. Erik Vilhelm född 1831 och död 1905 samt Victor f 1835 död 1915. Boktryckare i Göteborg.

Länsman Fischer tjänstgjorde till början av år 1900. Han bosatte sig efter avskedstagandet i Falköping där han byggde sig en villa på Trädgårdsgatan, mitt emot Lasarettet. I Falköping hade han en del uppdrag och titulerades vid något tillfälle som bankdirektör. Hans hustru avled i cancer. Fischer donerade då till hennes minne 5.000 kronor till tvenne frisängar, en på den kvinnliga och en på den manliga avdelningen. De var i första hand avsedda för fattigt folk från östra länsmansdistriktet.

Enligt uppgift efterlämnade Fischer en för den tidens förhållanden stor förmögenhet om 400.000 kronor. Det sägs att arvingarna genom sina åtgöranden gjorde slut på det mesta av penningarna. Länsman Fischer var en mästare att indriva folks skulder. Följande solskenshistoria belyser hans skicklighet. En järnvägsman i Stenstorp möttes vid hemkomsten av underrättelsen om att ett av barnen svalt ett mynt, men att man hade sänt efter läkaren och att det hela hade avlöpt lyckligt. ”Dumheter”, utbrast fadern, Ni skulle ha sänt efter länsman, för han tar ut vartenda öre!”                                                                                               

Hugo Sköld, Stenstorp

1866 genomförs Laga skifte för Löten, Ambjörntorp, Lötens Tå och vissa andra här liggande marker

Laga skifte Löten 1866 - klicka på kartan för att se den större! Laga skifte Löten 1866 - klicka på kartan för att se den större!

Alla ägor märkta med littera B (Ba - Be) på kartan tillförs Löten.

Man kan också se att det 1866 inte fnns någon väg direkt från landsvägen upp till Ambjörntorp genom Löten.

Till kartbeskrivningen för 1877 års karta står följande besrkivning:
"Lötan rusthåll efter laga skiftet 1870.  Antal ställen 2 st. Obebyggt. Brukas av Ambjörntorp. Våtemossen, en skatteäng är häri inräknad.""Lötans tå" en äng i laga skiftet 1870.

Lötens obetydliga bebyggelse 1866
 

Lötans boningshus ett litet utritat hus med en mindre ladugård. Ambjörntorp med samma ägare har här rejält tilltagna gårdsbyggnader - med stort boningshus och två 'jätte'-ladugårdar. Här bodde ägaren till de båda gårdarna för att bruka de båda gårdarna.

Familjen Fischer äger nu hela denna del av Billingeliderna inklusive Djeknekrogen

Laga skiftet 1866 Laga skiftet 1866

Texttolkning;
Sammandrag efter Laga Skiftet


fastighets-  littera på  mantal  Namn                     Ägare
registernr   kartan


12                  Aa             1/16     Ambjörntorp            Herr Kyrkoherde         P. A. Fischer
13                  Ab             1/16     Ambjörntorp            Herr Kronolänsman    E. W. Fischer
14                  Ac             1/16     Ambjörntorp            Herr Handlanden        W. Fischer
15                  Ad             1/16     Ambjörntorp            Herr Handlanden        P. R. Fischer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12                  Ba             1/16     Löthen el. Löthan    Herr Kyrkoherde         P. A. Fischer
13                  Bb             1/16     Löthen el. Löthan    Herr Kronolänsman    E. W. Fischer
14                  Bc             1/16     Löthen el. Löthan    Herr Handlanden        W. Fischer
15                  Bd             1/16     Löthen el. Löthan    Herr Handlanden        P. A. Fischer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S:1                 Be                         Löthen el. Löthan    Soldattorp i ett skifte (samfällt ägande)
21                  C                           Löthans Tå i ett skifte Herr Kronolänsman E. W. Fischer
                      D                1/4      Späckatorp

Soldatjord/soldattorp för Rusthållet Löten;


Man kan se att Löthen som Rusthåll hade mark för sin soldat utlagd på olika ställen för olika perioder.  Soldatnumret var Västgöta Regemente No 6, vilket soldattorp från början av 1800-talet var placerat på Smedsgårdens mark, vid det senare byggda G.a Missionshuset.
Löten var rusthållet och Smedsgården, Nohlgården och Ambjörntorp var augement.

Smedsgården lade i sin tur ut mark för soldatjord nära Redsvenstorp i Varnhem utmed bäcken vid det Laga skiftet 1850.

För Lötens del diskuterades vid Laga skifte 1866 att man skulle ersätta dåvarande soldatjord som tycks ha legat norr om Ambjöntorp på Nordängen med ett skifte på Lötans Tå. Slutligen ser vi att Soldatjord har avsatts för soldattorp i den östra delen av Laga skiftesgränsen, Be.

Företrädare för Västgöta Regemente vid förättningen var Furiren C. L. Bobeck och han framförde en önskan att soldaten skulle få bo kvar vid sin nuvarande SoldattorpNr 6 (på Mellomgårdsägan - vid det senare byggda Gamla Missionhuset). Detta kom att betyda att inget soldattorp uppfördes på Löthens mark.

1872 var det dags för kronolänsman Fischer i Segerstad att sälja de tre samägda gårdarna ännu en gång

Lidköpings tidn 1872-02-07 Lidköpings tidn 1872-02-07

Kronolänsman E. W. Fischer med fru vid bostaden i Segerstad 1890

Länsman E. W. Fischer med fru utanför länsmansgården i Segerstad ca 1890 - fotograf Welin, Sanfrid
Länsman Fischers gravsten Länsman Fischers gravsten

På Segerstads kyrkogård i Falköpings kommun finns en ståtlig gravvård över familjen Fischer.

1877 års karta med Lötan (Löten)

Löten 1877 Löten 1877
Söder om Ambjörntorp ser man också den särskilda delen tillhörande Löten - Lötens Tå.

Här ser man också det då fungarande vägsystemet med norrgående väg mot Grufvesäter och Dyngesäter, samt en väg österut över Ödelöten till Hjelmsängen knappt synligt i övre högra hörnet på kartan, där en väg också går rakt söderut till landsvägen.

Ödelöten står som Torp till Ängeråsen.

Familjen Jonsson - Svarén på Löten fr om 1896

Gravplats Nr 1 på Varnhems kyrkogård. Bild från Roland Warnemark, 2015 Gravplats Nr 1 på Varnhems kyrkogård. Bild från Roland Warnemark, 2015


Ur husförhörslängd 1895 - 1922:
Löten

Hemmansäg Svante Jonsson, f.1835, 29/9, i Västra Gerum
Hustrun Anna Greta Nilsdotter, f. 1838, 10/2,i  Kvänum - gifta 1867
Son Per Gustaf, född i Saleberg 1872, 15/1
Son Lars David (Svarén), f. i Skärv 1877 9/1
Dotter Ida Maria (Svantesson), f. i Skärv 1879-11-26
Son Johan August Svarén, f. i Saleby 1869-10-28

Inflyttade som ägare av Löten från Skärv 1896;
Svante dör 23/3 1914 & Anna Greta dör 10/2 1922.

Fosterdottern till sonen Johan och hans Hilda, Anna från Stockholm, dör här 1915 och  begravs med de äldre från gården.

Bild från Löten 1912. Stenbrytning - ynglingen vid krysset heter Ture Nilsson och var son till Karl Wilhelm Nilsson, född 1866-12-25 gift med Märta Albertina 1866-02-09. De bodde på Marielund, nära Ulunda.

Enligt Hfl flyttade han in som dräng 1914 - ut till Kvänum 1916.

Länk till mer om Ture och hans familj:  Vid Eriksdal, Varnhem - scrolla ner till artikel om Marielund! 

Löten våren 1940

Löten 1942 - ur Svenska gods och gårdar

Löten Löten
Bild från Roland Warnemark, Timmersdala, 2015 Bild från Roland Warnemark, Timmersdala, 2015

På Löten 1940-tal - Johan August Swarén, född 1869 med sin hustru Hilda Johansdotter, född 1867.

Båda bröderna Svarén var mycket aktiva i Missionshusbygget och föreningsverksamhe-ten i Ljungstorp. Johan var dess ordförande under många år, liksom senare även brodern Sven.

En av kassaböckerna från Ljungstorp har följande inledning;

"Wi äro danade af, till för Gud, och genom tidens synglas skimrar oss till mötes Evighetens urbildliga skönhet, Till Gud och Hans Eviga rike äro vi dragna med oslitliga band.
Löten Warnhem den 10 nov 1918
Johan Swarén

Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015 Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015

Sterbhuset efter Karl Pettersson på Redsvenstorp, änkan Karolina med sonen Sven Pettersson äger marken till Smedsgården 12:2 - det som tidigare var Överbo Smedsgården Ba med mittremsan av Smedsgårdsskiftet i Billingeliderna i sin ägo.

De skänker alltså den 16 augusti 1924 en markbit av remsan till Varnhems Missionsförsamling. Då var också soldattorpet redan borta och boningshuset bortflyttat, så att det var möjligt att bygga ett nytt Missionshus med hjälp av virket från det Äldre Missionshuset på Millomgårdens mark som nu alltså rivs.

Mottagande undertecknare för Varnhems Missionsförenings räkning var de båda bröderna Johan och Sven Svarén, Löten.

Johan Svaren o Hilda Löten 1940-tal Johan Svaren o Hilda Löten 1940-tal

Johan Svarén och hans hustru Hilda 1940-tal på Löten.

3/16 ägare Son till Svante Jonsson - Hemmansägare Johan August kom hem från Minneapolis Nordamerika 1897-03-12, hindersbetyg till Ving 1897-10-15, ut till Skärv 1897-11-11, återkom 1904-03-26 med hustru, gift 1897-11-23, utflyttad med hustru till Löten ¼ mtl 1906

Löten;
Hemmansägare Johan August Svarén, född i Saleby 1869-10-28
Hustru Hilda Johansdotter, född i Norra Ving 1867-11-17

Fosterbarn-Adoptivdotter Rut Maria Elisabet Asplind Svarén, född i Solna 1912-07-03, in  Solna 1917-10-10, Not; Av Skån. o Valle häradsrätt beslut 15/1 1926 erhållit tillstånd till adoption samt väl att bära namnet Svarén

Fosterbarn Frans Erik Emanuel Jansson, född i Kungsholm Stockholm 1900-09-11, in Bromma 1908-04-25, ut till Nygården 1917, Not; Son Av Snickaren Frans Oskar skriftligt Erkännande och av ogifta Erika Josefina Jansson, född 1872-03-18, död 1907-01-25

Fosterbarn Anna Josefina Fransina Jansson, född i Bromma 1904-01-27, in från Bromma 1908-04-25, död 1915-08-05, Not; Föräldrar Snickaren Frans Oskar skriftligt Erkännande och av og. Erika Josefina Jansson, född 1872-03-18, död 1907-01-25

Olle Ernst berättar: "Ett arbete var också tidvis att rensa rovor på Löten hos Johan Svarén. Johan Svarén hade varit i Amerika och köpte Löten när han kom hem."

Johan och Hilda Svarén med adoptivdottern Rut och barnbarnen Roland och Lennart Warnemark.

Lötens damm med hästarna Norma och Bläsa med föl tar en slurk ur Lötens damm med boningshuset i bakgrunden.

Hilda Svarén, gift med Johan Svarén och hennes syster Gustava på besök i Löten.
 

Hilda och Gustava föddes på Skattegården i Ving, där fadern kyrkvärden Johannes Andersson var hemmansägare. Gustava föddes 1862-06-13 och bodde kvar när hennes ogifta bröder tog över gården. Dessutom tog hon samma nya efternamn som de; Vingqvist och bode kvar där med brodern till hon dog.

Formaila;

Hemmansägare Johan August Svarén, född i Saleby 1869-10-28, gift 1897-11-23
Hustru Hilda Johansdotter, född i N Ving 1867-11-17

Adoptivdotter Rut Maria Elisabet Svarén, född i Solna 1912-07-03, in från Skövde 1932-11-25,
gift med Karl Gustaf Harald Andersson in från Fyrunga 1933 - med senare namnet Warnemark
- senare bosatta på A. 58 b Ljungbacken

-- klicka på denna länk för att läsa om familjen Warnemarks öde!

Arrendator för Löten blev 1933 mågen;

f d furir Karl Gustaf Harald Andersson, född i Skara 1910-09-09, gift 1933-02-25, in fr. Fyrunga 1933-03-10
Hustru Rut Maria Elisabet Svarén, född i Solna 1912-07-03
Dotter Gustava Irene, född i Skövde 1937-12-27, död 1937-12-29

Bild från sonen Roland Warnemark, 2015 Bild från sonen Roland Warnemark, 2015
Karl Gustav Harald Andersson blir Warnemark, född 1910 den 9/9 i Skara - död på Ljungbacken 1986 (76 år)

Rut Maria Elisabet Warnemark, född 1912 den 3/7 i Solna
- död i Skövde den 15/6 2008 (96 år)
 

Rut Svarén flyttar till Skövde den 29/10 1930 och återvänder till Löten 28/11 1932 och förbereder äktenskapet med Harald, som nu är värnpliktig sedan 1930.
 

De förlovar sig när Harald är militär år 1932, då är Harald 22 år gammal och Rut 18 år gammal.

De gifte sig 1933 den 25 februari och bodde inledningsvis på Löten, som hennes föräldrar hade, som arrendatorer. De födde Gustava Iréne 1937 den 27/12  men hon dog redan 29/12 1937.

De fick därefter pojkarna;
Roland Warnemark, född 1939 i Varnhem.
Börje Harald Lennart Warnemark, född i Skara den 3/3 1941, gift 22/1 1966 - död i Tibro 11/9 1994.

Efter att senare ha lämnat Löten och bott i Skövde en tid sökte de sig tillbaka till Ljungstorp och bodde ett tag i Ljungstorps skola som hyresgäster. Då hade de tagit sig efternamnet Warnemark.

1967 köpte de en redan avstyckad tomt på Sörgårdsskiftet mitt emot Ljungstorps gård.

Där byggde de genast sin villa som stod färdig för inflyttning samma år.

Sven och Johan Svarén och Roland Warnemark på hästryggen i början av 1940-talet.

Rut med hästen Bläsa i hage vid Löten 1929.

Harald i damsadel på hästen Norma vid Löten. Hästen Bläsa kikar förundrat på.

Harald dyker upp även på Löten iklädd sin militära uniform - fotfarande med 3 streck som visar att han varit anställd i mer än 5 år, nu sergeant på P4. Här med tjurkalv på grönbete.

Rut och Harald framför porten till det Löten de skulle komma att arrendera fr o m våren 1933 - arrendator och furir som det står i församlingsboken.

Rut och hästarna Bläsa och Norma med Harald på slåttermaskinen.
 'Mormor' Hilda och hennes syster med Harald och Ruts söner, Lennart och Roland, framför boningshuset på Löten.

Ladugårdsplanen på Löten blir uppstart för pojkarnas erfarenhet som kuskar. Lekkamraterna sitter på hästarna.

Intresset växlar snart till det kommande trafikslaget - bilen. Här Samuel Frimans taxibil från Varnhem uppe i Löten för en resa. (Samuel Friman taxiägare i Varnhem 1928 - 1955) 

Drängen Gustav Persson i dörren på Lötens ladugård med Rut och Haralds son, Roland, 1942.

Läs mer om Gustafs öde här!

och här!

Gustav Persson framför ladugården Löten med en årskalv.

Warnemarks bor kvar på Löten fram till 1960-tal, men inte som arrendatorer - Johan Swarén söker ny arrendator 1944

Ny arrendator 1944 blev Carl & Hilma Persson


Stående från vä; Harald Warnemark och Gustav Persson
Sittande fr vä; Johan Svarén, Hilma Persson, Carl Persson med Roland & Lennart Warnemark i knät.

Warnemarks bodde på Löten i början av 1940-talet och Carl och Hilma Persson arrenderade.


Harald Warnemark på avläggaren bakom Johan Svarén och övriga verksamma vid Löten 1940-tal.

Löten havreskörd 1940-tal.

Boende på Löten enligt kyrkböckerna 1779 - 1930

Varnhem A1:1 (1779-1787)
Löten


Kvarboende sedan friköpet 1757;
Mannen Erik Nilsson, född i Bro 1706

Måg Nils Larsson, född i Sätuna 1747
Hustru Eva Eriksdotter, född på platsen 1744
Son Jonas, född i Sätuna 1766-04-25, Studerar i Skara
Son Nils, född 1771, Studerar
Dotter Brita, född 1773-11-28
Son Erik, född på platsen 1780-04-22

Tjänstefolk;
Dräng Lars Jonsson, född i Skarke 1754, utflyttad till Junkragården 1786
Dräng Lars Andersson, född i Skövde 1764, utflyttad till Krokstorp 1779
Piga Maria Andersdotter, född i Berg 1754, utflyttad till Amundtorp 1782
Piga Annicka Jonsdotter, född i Eggby 1763, utflyttad till Solberga 1785
Gosse Anders Andersson, född i Skövde, utflyttad till Skövde 1780
Gosse Johannes Jonsson, född i Sandtorp 1767, in från Sandtorp 1780, utflyttad till Sandtorp 1785
Piga Maria Andersdotter, född 1762, inflyttad från Skara 1782, åter dit 1783
Piga Stina Andersdotter, född i Härlunda 1758, in från Närsätt 1783, ut till Skara 1784
Annika, född i Berg 1766, in från Berg 1784, åter dit 1785
Piga Lena Andersdotter, född i Skövde 1765, in från Svarvarebacken 1785
Piga Maria Gabrielsdotter, född i Skövde 1763, in från Prästatorp 1785, ut till Ambjörntorp 1786
Gosse Nils Petersson, född i Gruvesäter 1774, in från Dammen 1785
Piga Sara Salomonsson, född i Sjogerstad 1764, in från Sjogerstad 1786, ut till Sjogerstad 1787
Lars Svensson, född i Häggum 1760, in från Sjogerstad 1786, ut till Skövde 1787

Inhyses under Löten;
Änkan Margareta Svensdotter, född i Skövde 1734, in från Ambjörntorp 1744
Dotter Maria Gabrielsdotter, född i Skövde 1763, utflyttad till Dyngesäter 1781
            Dotterns oäkta son Jonas Olofsson, född på platsen 1783-11-15

Torpare;
Mannen Erik Jonsson, född i Ekby 1759, in från Storekullen 1782, ut till Svedjan 1785
Hustru Stina Persdotter, född i Skövde 1756, in från L Hålltorp 1782, ut till Svedjan 1785

Varnhem A1:2 (1786-1791)
Löten


Kvarboende ägare;
Mannen Erik Nilsson, född I Bro 1706

Måg Nils Larsson, född i Sätuna 1747
Hustru Eva Eriksdotter, född på platsen 1744
Son Nils, född 1771, studerar
Dotter Brita, född på platsen 1773-11-28
Son Erik, född på platsen 1780
Dräng Jonas Andersson, född i Berg 1768-04-22

Tjänstefolk;
Gosse Anders Jonsson, född i Kyrkefalla 1778
Gosse Nils Petersson, född i Gruvesäter 1774, in från Dammen 1785, ut till Smedstorp 1789
Piga Sara Salomonsdotter, född i Sjogerstad 1764, in från Sjogerstad 1786, ut till Sjogerstad 1787
Piga Lena Andersdotter, född i Skövde 1770, inflyttad från Skövde 1787
Dräng Johan Andersson, född i Skövde 1763, in från Skövde 1787, åter fit 1788
Piga Inga Abrahamsdotter, född i Våmb 1776, in från Skövde 1787, ut till Skövde 1790
Dräng Lars Andersson, född i Våmb
Dräng Petter Andersson, född i Berg, in från Gruvesäter 1789, ut till Tor 1791
Piga Maria Andersdotter, född i Skövde
Gosse Lars Jonsson, född vd Hålltorp 1778
Piga Bolla Andersdotter, född i Ramsberg, in från Ramsberg 1790

Inhyses under Löten;
Mannen Olof Jonsson, född i Skarke 1757
Hustru Margareta Svensdotter, född i Skövde 1734, död här 1790
Oäkta son Jonas Olofsson, född på platsen 1783-11-15, död 1790
Son Anders, född på platsen 1786

Torpet 1789;
Mannen Anders Skarp, född i Skärv, familjen inflyttad från Skärv
Hustru Maria Andersdotter, född i Öglunda, död här 1790
Son Anders, född i Skärv 1784, död här
Dotter Maria, född i Skärv 1788, död här

Torpet 1790;
Mannen Jon Jansson, född i Kyrkefalla 1740, familjen inflyttad från Skövde 1790
Hustru Stina Larsdotter, född i Skövde 1740
Dotter Maria, född i Kyrkefalla 1789

Varnhem AI:3 (1792-1800) AID: v17788.b40.s71
¼ Löten

Kvarboende måg/ägare;
Mannen Nils Larsson
, född I Sätuna 1738-01-15
Hustru Eva Eriksdotter, född i Varnhem 1744
Son Nils, född i Varnhem 1771
Dotter Brita, född i Varnhem 1773-11-29
Son Erik, född i Varnhem 1780-04-22

Tjänstefolk;
Dräng Jonas Andersson, född i Berget 1768, ut till Skövde 1793
Piga Maria Gabrielsdotter, född i Skövde
Piga Lena Jonsdotter, född Tovatorp, ut till Skövde 1783
Gosse Anders Hansson, född i Skövde
Dräng Peter Anderson, född i Berg, in från Öglunda 1793
Piga Greta Svensdotter, född i Öglunda, in från Öglunda 1793
Flicka Sara Svensdotter, född i Sätuna, in från Sätuna 1793
Dräng Lars Jonsson, född i Skärv
Piga Anna Larsdotter, född i Bolum 1770, ut till Vilske Kleva
Dräng Sven Svensson, född i Öglunda, ut till Öglunda 1778
Piga Maria Andersdotter, född i Berg, ut till Eggby
Dräng Anders Jonsson, född i Kyrkefalla 1778, in från Kyrkefalla
Dräng Andreas Persson, född i Varola 1779, in från Skövde
Piga Sara Wedholm, in från Eggby

Inhyses under Löten;
Mannen Olof Jonsson
, född i Skarke 1759, död här
Son Anders, född på platsen 1786

Mannen Andreas Larsson, född i Skövde, fam. Utfl t Klämman
Hustru Bolla Jonsdotter, född i Skövde
Son Johannes, född i Skövde

Mannen Anders Jansson, fam utflyttadt till Törnestorp
Hustru Lena Andersdotter
Dotter Kajsa

Änkan Maria Andersdotter, född i Öglunda

Torpet t o m 1792;
Mannen Jon Jansson, född i Kyrkefalla 1740, familjen utflyttad till Knistad 1792
Hustru Stina Larsdotter, född i Skövde 1740
Dotter Maria, född i Kyrkefalla 1789

Torpet 1793;
Mannen Peter Larsson, född i Forshem 1746
Hustru Kerstin Persdotter, född i Forshem 1733
Son Anders, född i Horn 1782

Torpet in 1796;
Mannen Lars Olofsson, född i Eggby 1756
Hustru Annika Andersdotter, född i Berg 1765
Dotter Maria, född vid Hjälmsäter 1790, utflyttad till Berg
Son Andreas, född 1798

Ryttare Öjebom

Varnhem (R) AI:4 (1800-1815) AID: v17789.b51.s54
¼ Löten

Kvarboende ägare;
Mannen Nils Larsson
, född I Sätuna 1738-01-15
Hustru Eva Eriksdotter, född på platsen 1745-01-01 - dör här
Dotter Brita, född på platsen 1773-11-28, gift 1802
Son Erik, född på platsen 1780-04-25, död 1808-05-08
               Sonens Hustru Margita Setterberg, född på platsen 1766-04-25, in från Skövde 1804

Tjänstefolk;
Dräng Johannes Larsson, född i Sands. 1791-07-21, in från Bockaskede 1813, ut till Åbod 1814
Dr Jonas Persson, född i Häggum 1800-02-12, in från Häggum 1814, ut till No 111
Piga Brita Svensdotter, född i Varnhem 1798-11-25, in från Bomanslyckan 1814
Dräng Anders Persson, född i Häggum 1795-03-18, in från Häggum 1814, åter dit 1815
Piga Kajsa Eriksdotter, född i Öglunda 1794-12-26, in från Doddagården 1813
Piga Kajsa Eriksdotter, född i Eggby 1794-12-26,
Dräng Petter Påfve, f.Ransberg 1774, in fr. Skövde 1800, ut Storön, gift 1805 med Pigan Stina i Ambjörnstorp
Piga Maria Eliasdotter, född i Varnhem 1776, in från Horn 1800, åter dit 1801
Piga Maria Larsdotter, född i Sjogerstad 1769, in från Sjogerstad 1806
Piga Maria Jansdotter, född i Skövde 1783-03-07, in från Skövde 1801, ut till Broddetorp 1804
Piga Inga Jansdotter, född i Skövde 1780-08-19, in från Skövde 1801, åter dit 1804
Dräng Anders Persson, född i Säter socken, in från Varnhem, ut till Bockaskede 1802
Piga Maria Eriksdotter, född i Skövde 1884, in från Väring 1804, ut till Fiskaregården 1809
Piga Brita Persdotter, född vid Amundtorp 1780, in från Solberga 1804
Piga Bolla Svensdotter, född i Kyrkefalla 1784, in från Kyrkefalla 1805, åter dit 1809
Dräng Magnus Jansson, född i Eggby 1779, in från Björsgården Klostret 1805, ut till Klostret 1806
Dräng Carl Jonsson, född vid Nygården 1780, in från Upsala 1806, ut till Ving 1809
Dräng Erik Jonsson, född i Ledsjö 1790, in från Lilla Hålltorp 1808, åter dit 1809
Dräng Sven Olofsson, född i Bjellum 1783, in från Solberga 1809, ut till Härlunda 1810
Dräng Anders Jonsson, född i Berg 1790-05-03, in från Berg 1809, åter dit 1810
Piga Sara Svensdotter, född i Hornborga 1787, in från Broddetorp 1809, ut till Herrängen
Piga Katrina Olofsdotter, född i Herrängen 1790-04-29, in från Herrängen 1809
Gosse Anders Larsson, född i Klostret 1798-10-14, ut till Berg 1801
Piga Brita Håkansdotter, född i Öglunda 1790-02-01, in från Berg 1810, död 1811-11
Dräng Jonas Andersson, född i Skövde 1790-11-18, in från Ambjörnstorp 1810, ut till Skövde 1812
Dräng Erik Jonsson, född I Ledsjö 1790, in från Häggum 1810, ut till Backa 1812
Gosse Johannes Petersson, född i Eggby 1796-06-24, in från ? 1810, ut 1811
Gosse Johannes Jonsson, född i ? 1798, in från Åsen 1811, ut till Öglunda 1812
Piga Katarina Svensdotter, född i Backåsen 1782, in från Backåsen 1811, ut till Hultet 1814
Piga Maria Greta Svensdotter, född Götene 1788, in från Klostret 1811, ut till Götene 1812
Dräng Jonas Svensson, född i Häggum 1792-11-09, in från Häggum 1812, ut till Röstorp 1813
Piga Kajsa Olofsdotter, född i Skövde 1791, in från Skövde 1812
Dräng Anders Peterson, född I Öglunda 1795, in från Öglunda 1812, ut till Skara 1813
Gosse Jonas Persson, född i Häggum, in från Häggum 1812

Inhyses;
Änkan Maria Jonsson, född i Flistad 1770, in från 1803, ut till Fördärvet 1803
Son Jonas Larsson, född i Skövde 1797-02-17
Dotter Anna Larsdotter, född i Horn 1799-04-19

Torpet 1808;
Mannen Andreas Jansson, född i Acklinga 1769, in med hushåll från Väring 1808
Hustru Lena Andersdotter, född i Sjogerstad 1764
Dotter Kajsa, född 1797
Son Anders född i Varnhem 1801

Varnhem AI:5 (1815-1836)
Löten


Kvarboende ägare;
Mannen Nils Larsson, född I Sätuna 1738-01-15, död 1816
Hustru Eva Eriksdotter, född på platsen 1745-01-01, utflyttad till Skövde 1817

Dräng Johannes Larsson, född i Skövde 1797-07-05, in från Skövde 1815, ut till Ving 1816
Dräng Anders Larsson, född i Varnhem 1788-10-22, in från Ving 1815, ut till Ving 1816
           Not. Är förlovad med pigan Lena Persdotter från Ryd i Stenums socken.
Piga Kajsa Enisdotter, född i Öglunda 1794-12-26, in från Daddagården 1813, ut till Korsgården Öglunda 1816
Piga Brita Svensdotter, född i Varnhem 1798-11-25, in från Bomans 1814, ut till Öjebom Stockatorp 1816
Flicka Inga Jonsdotter, född i Varnhem 1802-02-25, in från Åsen 1815, ut till Falkenberg1816
Piga Stina Persdotter, född i Skövde 1796-12-11, in från Skövde 1816, åter dit 1817
Piga Inga Larsdotter, född i Berg 1797-01-21, in från Hulan Öglunda 1816, ut till Simmesgården 1817
Dräng Anders Lorensson, f.Klosstret 1796-08-09, in från Skarke Mellomgården 1816, ut Ambjörnstorp 1817

Ny ägare Löten 1817;
F d löjtnanten A. G. Bäärnhjelm, född 1765-08-03, in från Götene 1817 -  död 1818
Änka Hanna Laurentia af Dittmer, född 1776-03-17, gift 1820-02-04
Son Henrik Gustav Bäärnhjelm, född 1815-10-29. Not. Studerar i Skara

Dräng Johan Olin, född i Ving 1787-04-08
Piga Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1815-08-02, in från Simmesgården

*****************************************************************************************************
Ur påmönstringsrulla för skeppet Sophia Magdalena: sid 4; Bäärnhjelm, A.G. född i Göteborg, 27 år gammal, 3:e lärstyrman, ogift - han var med på följande färder:
6:e resan, till Indien och Kanton, 27/11 1792 – 25/7 1794
*****************************************************************************************************

Sonen studerade länge vid Skara Högre Allmänna Läroverk, senare handlande i Lidköping - dog 31/12 1875

Varnhem AI:5 (1815-1836) - forts!
LötenF d Häradsskrivare Johan Adam Kullberg, född i Sunnersberg 1785-09-25, ut till Knistad? 1820
Fru Ulrica Göthberg, född i Forshem 1790-07-23, död 1819
Son Per Johan, född i Åsaka 1814-12-20, in från Åsaka 1819
Son Bengt Oskar, född i Åsaka 1816-05-03
Dotter Anna Beata, född i Åsaka 1818-06-03

Piga Kajsa Lisa Persdotter, född i Varola 1797-09-17, in från Skövde 1819, ut till Svarvarebacken 1820
Dräng Jonas Johansson, född i Broddetorp 1795-11-14, in från Fiskaregården 1817
Piga Kajsa Johansdotter, född i Bjärka 1794-12-19, in från Solberga 1817, ut till ? 1820
Dräng Anders Olofsson, född i Kyrkefalla 1800-05-17, in från Kyrkefalla 1817, ut till Skövde 1818
Piga Kajsa Persdotter, född i Varnhem 1775-06-14, in från Söne 1818, ut till Ryttaregården 1826.
Not. Herr Löjtnant Bäärnhjelm lämnat bevis att henne underhålla så att hon inte kommer socknen till last.
Piga Maria Carlsdotter, född i Varnhem 1797-06-17, in från Lunnagården Tokatorp 1818, ut till Broddetorp 1819

Mannen Gunnar Persson, f.Häggum 1786-02-24, in m. familj från Fiskaregården 1818,
Hustru Stina Svensdotter, född i Klostret 1789-02-18
Son Per Gustav, född i Kloster 1812-10-22
Son Sven, född i Kloster 1815-04-17, död 1819
Son Johannes, född i Ändebäck 1818-11-20, död 1820
- ut  med familj till Brandts Boställe 1820

Piga Maria Carlsdotter, född i Åsaka 1799-12-20, in från Åsaka 1819, ut till Holmen under ? 1819
Dräng Johan Olin, född i Ving 1787-04-08, in från Ving 1819
Dräng Anders Andersson, född i Sjogerstad 1799-04-27, in från Skövde 1820, ut till Skövde 1822
Piga Anna Andersdotter, född i Varola 1788-09-07, in från Skövde 1820, åter dit 1821. Not. Anna Andersdotter har fött år 1819-02-04 ett oäkta flickebarn som samma år med döden avgått.
Dräng Jonas Arvidsson, född i Bellefors 1798-08-16, in från Nygården 1822, ut till ? 1824
Piga Stina Persdotter, född ?, in från Ving 1823, ut 1824. Not. Piga Stina Persdotter har medfört ett ofullständigt betyg och kan tills vidare ej admitteras till den H. Nattvarden.
Dräng Ber? Johansson, född i Skärv 1802-12-22, in från Fagerås 1824, ut 1835
Dräng Anders Larsson, född i Häggum, 1802-09-14, in från St Hålltorp 1824
Piga Kajsa Svensdotter, född i Varnhem 1807-11-19, in från ? und. Torp 1824, ut till Borregården 1835

Hälftenbrukare;
Lars Gustav Johansson
, född i Skövde 1811-03-25, inflyttade från Skövde 1834
Hustru Maja Stina Jansdotter, född i Skövde 1810-10-06
Dotter Kajsa Greta, född på platsen 1835-09-12
Dräng Lars Persson, född i Varnhem 1813-11-01, in från Simmesgården 1834, ut ttill Gruvesäter
Dräng Anders Andersson, född i Broddetorp 1808-08-14, in från Sven Mikaelsgården 1833
Piga Maja Katarina Svensdotter, född i Berg 1815-01-05, in från Jonsson 1833
Piga Kajsa Svensdotter, född i Vånga 1811-06-25, in från Ving 1834
Piga Stina Cristoffersdotter, född i Broddetorp 1814-07-08, in från Doterbo 1834
Dräng Anders Andersson, född i Broddetorp 1802-08-14, in från Sven Mikaelsgården 1833
Dräng Lars Andersson, född i Berg 1806-05-03, ut till Nygården 1833
Dräng Johannes Svensson, född i Skepplanda 1813-12-23
Piga Kajsa Persdotter, född 1804, in från Ryttaregården 1831, ut till Tranum 1833

Tjänstefolk;
Dräng Johan Andersson, född iÖglunda 1805-10-08, in från Ulfsgården, ut till Ulfsgården 1826
Piga Kajsa Pettersdotter, född i Varnhem 1808-01-11, ut till Ryttaregården 1826
Piga Inga Jonsdotter, född i Varnhem 1802-02-25, ut till Toran 1826
Dräng Lars Larsson, född i Väring 1801-02-08,
Piga Kajsa Mattiasdotter, född i Segerstad 1798-03-07, in från Björsgården 1826, ut till Svarvarebacken 1830
Dräng Johan Svensson, född i Skövde 1806-02-16, in från Skövde 1828, ut till Nolgården Väberga 1829
Gosse Anders Svensson, född i Varnhem 1812-06-21, in från Skövde 1829, ut till Öglunda 1830
Dräng Anders Larsson, född i Varnhem 1806-12-15, in från Svarvarebacken 1830, ut till Skövde 1831
Piga Inga Svensdotter, född i Varnhem 1804-03-01, in från Skara 1831, ut till Hålltorp 1832

Gifte drängen Anders Larsson, född i Häggum 1802-09-14, in från Stenhammar 1830,  ut till Ödelöten 1831
Hustru Anna Johansdotter, född i Eggby 1805-11-07, in från Ödelöten 1831
Son Anders, född 1828
Dotter Stina Greta, född i varnhem 1830-06-18

Inhyses;
Mannen Peter Larsson
, född i V Kleva 1784-12-03, familjen in flyttad från und. Svarvarebacken 1832
Hustru Elin Andersdotter, född i Dala 1783-10-10
Son Anders, född i Varnhem 1817-03-16
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1822-08-25


Inhyses
Mannen Lars Jansson, född i Fröjered 1775-01-25, inflyttad från Späckatorp 1822, ut till Ryttaregåden 1830
Hustru Maria Jansdotter, född i Fröjered 1771-03-22, död 1829

Varnhem AI:6 (1835-1846) AID: v17791.b48.s85
Löten


Ägare Johan Olin, född i Ving 1787-04-08,
Hustru Hanna Laurentia af Dittmer, född 1776-03-17
- utflyttad med hustru till Ving 1841

Brukare;
Mannen Sven Andersson, född i Kyrkefalla 1806-12-24,
Hustru Greta Johansdotter, född i Sventorp 1802-12-31
Son August, född i Skövde 1832-03-22
Son Johannes, född i Skövde 1834-05-24
Dotter Maja Stina, född i Skövde 1837-02-08
Son Lars Gustav, född i Varnhem 1839-07-26
- familjen utflyttad till Björsgården 1840

Hälftenbrukare;
Mannen Lars Gustav Johansson, född i Skövde 1811-03-25,
Hustru Maja Stina Jansdotter, född i Skövde 1810-10-06
Dotter Kajsa Greta, född på platsen 1835-09-12
Son Carl Johan, född i Varnhem 1837-07-03
Flickan Johanna Magnusdotter, född i Skövde 1821-12-15, ut till Björsgården 1840
Dräng Johannes Andersson, född 1818-04-13, in från Nolgården 1838
- familjen utflyttad till Skövde 1837

Brukare;
Mannen Lars Gustav Johansson, född i Skövde 1811-03-25, familjen åter från Skövde 1841
Hustru Maja Stina Jansdotter, född i Skövde 1810-10-06
Dotter Kajsa Greta, född på platsen 1835-09-12
Son Carl Johan, född i Varnhem 1837-07-03
Dotter Lotta Stina, född 1839-11-07

Ägare;
Husmanen Jan Petter Johansson
, född i Härlunda 1808-02-22, familjen in från Späckatorp 1841
Hustru Kajsa Lisa Johansdotter, född i Skövde 1815-05-29
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1837-09-29
Dotter Karolina Fredrika, född i Varnhem 1841-03-15, död 1843
Dotter Matilda Charlotta, född i Varnhem 1844-03-15

Tjänstefolk;
Dräng Per Andersson, född i varnhem 1822-08-04, in från Borregården 1842, ut till Trädgården 1845
Dräng Johannes Carlsson, född i Ving 1821-05-06, ut till Sten 1845
Piga Maja Kajsa Persdotter, född i Varnhem 1823-11-29, in från Vesttorp 1841, ut till Backa 1842
Piga Maja Andersdotter, född i Varnhem 1823-02-27, in från Backa 1842. Not. fött oäkta barn, utflyttad med oäkta dottern Anna Stina, född 1843-06-30, till socknens slut 1843.

Inhyses 5;
Anders Larsson
Änka Anna Johansdotter, född i Varnhem 1805-11-07, Not. Utan försvar
Son Anders Andersson, född i Varnhem 1828, utflyttad 1842
Son Lars Johan Andersson, född i Varnhem 1832-03-01, - död 1842

Mannen Per Larsson, född i Vilske Kleva 1784-12-03. Not. Undergått spöstraff.
Hustru Elin Andersdotter, född i Dala 1783-10-01, - död 1845. Not undergått Ris.
Son Anders, född i Varnhem 1817-03-16, utflyttad till N Ving 1838
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1822-08-25, utflyttad till Sandtorp 1840, återkom 1845
 

Varnhem AI:7 (1846-1859) AID v17792.b85.s154
Löten ¼ mtl - Ambjörntorp ¼ mtl
(de båda gårdarna säljs nu till samma ägare)

Jan Petter sålt LÖöten 1848 till Assessor Sjöberg i Skövde
Fru Ström sålt Ambjörntorp 1848 till Assesor Sjöberg i Skövde

Löten 1/4 mtl;
Ägare Jan Petter Johansson, född i Härlunda 1808-02-22,
Hustru Kajsa Lisa Johansdotter, född i Skövde 1815-05-29
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1837-09-29
Dotter Matilda Charlotta, född i Varnhem 1844-03-15
Son Claes Johan, född i Varnhem 1847-07-13
- familjen utflyttad till Källegården Amundtorp 1848

Ambjörntorp ¼ mtl;

Änkefru Ström Maria, född i Sävare 1789-11-01,
Frånskilda hustrun Elisabeth Ström, född i Vånga 1822-08-01
Dotter Charlotta Constantia, född i Varnhem 1842-04-19
Dotter Sophia Amalia, född i Varnhem 1844-12-14
- utflyttade till Hålltorp 1848

Inhyses;
Mannen Jonas Johansson, född i Skövde 1796-11-18, inflyttad från Storekullen 1851,
Hustru Stina Andersdotter, född i Ving 1788-11-06, inflyttad från Berg 1852
Son Olaus, född i Varnhem 1825-10-08, utflyttad med hustru till Flämslätt 1853.

Hustru Anna Kajsa Eriksdotter, född i Varnhem 1821-12-01

Piga Anna Greta Aronsdotter, född i Sävare 1826-06-09, in från Överbo 1846, ut till Skövde 1848

Statdräng Jonas Andersson, född i Fågelås 1817-07-07
Hustru Kajsa Jansdotter, född i Varola 1825-01-10, in från Varola 1848
Son Johan August, född i Varnhem 1849-01-18, död 1849
Son Anders Ludvig, född i Varnhem 1849-11-27

Tjänstefolk;
Piga Kajsa Lisa Larsdotter, född i Skövde 1822-02-11, in från Skövde 1848, åter dit 1849

Deja Änkan Greta Pettersdotter, född i Forshem 1793, in från Skövde 1848, åter dit 1851
Dotter Johanna Maria Eriksdotter, född i Horn 1827-08-08, in från Skövde 1848, ut till Kleven 1851
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1852-10-10

Varnhem AI:9 (1854-1862) AID v17794.b106.s97
½ mtl Löten och Ambjörntorp


Statdrängen Jonas Andersson, född i Fågelås 1817-07-07,
Hustru Kajsa Jonsdotter, född i Varola 1825-01-10
Son Anders Ludvig, född i Varnhem 1849-11-27
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1852-10-10
Dotter Augusta Matilda, född i Varnhem 1855-02-06
- familjen utflyttad till Skövde 1856

Gifta drängen Johannes Carlsson, född i Kyrkefalla 1829-08-26, in gift från Kyrkefalla 1856
Deja Hustru Anna Sophia Jonsdotter, född i Sandhem 1826-05-20, in från Varola 1854
Dotter Carolina Sophia, född i Varola 1851-03-30
Dotter Maria Charlotta Jonsdotter, född i Varnhem 1856-09-09
- utflyttad med familj till Dikaretorp under Höjentorp 1858

Piga hos Dejan Britta Lisa Carlsdotter, född i Kyrkefalla 1834-03-24, in från Varola 1854, ut till Skövde 1856
Piga Johanna Johansdotter, född i Broddetorp 1832-09-02, in från Ljungstorp 1856, ut gift till Berg 1857
Piga Inga Maria Larsdotter, född i Varnhem 1835-10-20, in från Kleven 1857, ut till Tranum 1858

Arbetskarlen Joh. Jonsson, född i Horn 1828-07-28, in från Skövde med familj 1856,
Hustru Johanna Johansdotter, född i Valstad 1828-11-28
Dotter Maria Charlotta, född i Skövde 1855-07-21
- ut till Fogdegården 1857

Ägare
Uppbördsskrivaren Herr E W Fischer, född i Ekby 1831-03-20, in från Skövde 1857, ut till Segerstad 1859

Dräng Gustaf Johansson, f. Agnetorp 1830-07-15, in Acklinga 1858, åter 1859. Not Bet. Till Jernv. 1859-07-30.
Lösdrivare änkeman And. Joh. Carlsson, född i Skövde 1831-07-27, in från Berg 1857, ut till Skövde 1858
Piga Kristina Moberg, född i Varola 1827-07-28, in från Skövde 1858, åter dit 1859
 - son Carl Oskar, född i Skövde 1858-05-25

Arrendator Löten;
Mannen Erik Svensson, född i Husaby 1825-09-27, in med familj från Ving 1860
Hustru Kajsa Larsdotter, född i Varnhem 1828-10-18
Son Frans Gustaf, född i Lundby 1854-10-03
Dotter Anna Matilda, född i Skärv 1857-04-02
Son Johan August, född i Skärv 1859-09-25
Dotter Alma Sophia, född i Varnhem 1862-01-11

Tjänstefolk;
Dräng Gustaf Johansson, född i Varnhem 1836-10-17, in från Djäknakrogen 1860
Dräng Sven Jonsson Löfgren, född i Husaby 1840-06-17, in frå Synnerby 1860
Dräng Gustaf Jonsson, född i Varnhem 1844-04-10, in från Ödelöten 1860-ut till Skövde 1861
Piga Maja Stina Svensdotter, född i Skövde 1837-02-08, in från Hjelmsängen 1861
Piga Inga Maria Johansdotter, född i Varnhem 1843-11-06, in 1860, ut till Lundby fattighus 1861

Tjänstefolk;
Piga hustru Kajsa Andersdotter, född i Berg 1814-04-30, uttaget lysn 1856-01-20

Statdräng Magnus Johansson, född 1828, in med familj från Skövde 1858-10-25,
Hustru Maja Pettersdotter, född 1835-02-18
Dotter Matilda Kristina, född 1857-08-03
Son Carl Johan, född i Varnhem 1859-09-17
- ut till Fogdegården 1859

Klevens torp - Löten;
Inhyses;
Torparen Lars Persson
, född i Varnhem 1813-04-01, uttaget lysn 1856-01-20,
Hustru Brita Larsdotter, född i Varnhem 1798, 11-25, död 1855-06-02
Dotter Inga Maria, född i Varnhem 1835-10-20, ut till Löten 1857
Dotter Johanna, född i Varnhem 1857-11-29 - död 1858-05-24
- ut till Skövde med hustru 1859

Mannen Lars Andersson
, född i Varnhem 1821-10-13, in med familj 1859
Hustru Johanna Carlsdotter, född i Varnhem 1817-07-23
Son Johan August, född i Varnhem 1846-07-28
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1848-12-07
Dotter Matilda Ulrika, född i Varnhem

Varnhem AI:10 (1862-1869) AID v17795.b119.s113
½ mtl Löten och Ambjörntorp


Ägare Kronolänsman E W Fischer i Segerstad

Arrendator Erik Svensson, född i Husaby 1825-09-27,
Hustru Kajsa Larsdotter, född i Varnhem 1828-10-18
Son Frans Gustaf, född i Lundby 1854-10-03
Dotter Anna Matilda, född i Skärv 1857-04-02
Son Johan August, född i Skärv 1859-09-25
Dotter Alma Sofia, född i Varnhem 1862-01-11
- utflyttad med familj till Skövde 1865-05-05

Torpafren Johannes Jonsson, född i Synnerby 1819, in från Solberga 1867
Dräng Gustaf Johansson, född i Varnhem 1836-10-17, ut till Hudiksvall 1865-09-14

Arbetskarl Sven Johansson Löfgren, född i Husaby 1840-06-17. Not. 1863-08-24, låtit såsom sin hustru kyrktaga Maja Stina Svensdotter på Löten.
- familjen utflyttad till Hjelmsängen und Höjentorp 1864

Piga Hustru Maja Stina Svensdotter, född i Skövde 1837-02-08
oäkta son Frans, född i Varnhem 1863-07-21
Dräng f.d. Kronoarbetskarlen Olaus Jonsson, född i Ving W.H. 1829-12-01, ut till Hudiksvall 1865-09-14.
Not. avstraffad för första resan stöld.
Piga Kristina Lovisa Band, född i Daretorp 1837-11-16, in från Daretorp 1863
Dräng Anders Magnus Johansson Bohlin, född i Jung 1845-05-19, in Fiskaregården 1863, ut Storegården 1864

Brukare;
Mannen Johannes Andersson, född i Berg 1821-09-23, in med familj från Häggum 1865
Hustru Anna Stina Pettersdotter, född i Horn 1826-11-21
Son Per Gustaf, född i Våmb 1853-12-15
Dotter Emma Charlotta, född i Våmb 1855-09-21
Dotter Hulda Gustava, född i Våmb 1858-03-20
Son Johan Edvard, född i Häggum 1860-09-24
Son Albert Ferdinand, född i Häggum 1863-07-18
Dotter Ida Vilhelmina, född i Varnhem 1866-06-28
Dotter Alma Josefina, född i Varnhem 1869-07-05

Tjänstefolk;
Piga Kristina Jonsdotter, född i Häggum 1840-07-11, ut till Habo 1869
Dräng Johannes Pettersson, född i Lundby 1844-11-27, in från Häggum 1865, ut till Överstegården 1867
Dräng Gustav Kjell, född i Varnhem 1850-11-29, Rödjorna 1867, ut till Ledsgården 1867
Piga Kristina Eriksdotter, född i Häggum 1840-03-02, in från Rödjorna 1865, ut till Simonsgården 1867
Piga Kristina Jonsdotter, född i Häggum 1840-07-11, in från Rödjorna 1865, ut till Häggum 1865
Piga Anna Lisa Sandberg, född i Lerdala 1844-03-16, in från Vilske Kleva 1865, ut till Ulunda 1866
Dräng Lars Johan Larsson, född i Sjogerstad 1839-09-25, in från Dala 1868, ut till Valstad 1869

Kleven u. Löten;
Torp Lars Andersson, född i Varnhem 1821-10-13
Hustru Johanna Carlsdotter, född i Varnhem 1817-07-23
*Son Johan August, född i Varnhem 1846-07-28. Not. betyg till lysning i Skövde 1868-01-09
Dotter Anna Charlotta, f. Varnhem 1848-12-07, ut  Kyrkebo 1866, återkom 1867, ut Skövde 1869

* Arbetskarl Johan August, född i Varnhem 1846-07-28
Hustru Klara Sophia Andersdotter, född i Fågelås 1846-01-25, in från Skövde 1868

Varnhem AI:11 (1869-1880) AID v17796.b137.s128
½ mtl Löten och Ambjörntorp


Ägare Kronolänsman E W Fischer Segerstad

Brukare Johannes Jonsson, född i Borgunda 1818-08-05
Hustru Maria Andersdotter, född i Åsle 1817-01-25
Son Johan Alfred, född i Borgunda 1843-12-26, ut till Amundtorp Överstegården 1872
Son August, född i Borgunda 1845-03-03, ut till Alekärr 1873
Dotter Matilda, född i Stenstorp 1848-12-16
Dotter Kristina, född i Stenstorp 1851-05-17
Dotter Emma, född i Rådene 1854-08-11
Dotter Maria Lovisa, född i Rådene 1859-11-18

Mannen Johannes Ringblad, född i Suntetorp 1847-11-15, in Segerstad 1873, ut m. fam. till Högstena 1875
Hustru Klara Matilda Andersdotter, född i Kyrketorp 1851-05-08, gift 1874-01-20, in från Segerstad 1874
Dotter Alma Karolina, född i Varnhem 1875-07-29

Tjänstefolk;
Dräng Johannes Jonsson, född i Kyrkefalla 1827-06-19, in från Ving 1874, ut till Ulunda 1875
Dräng Karl Johan Abrahamsson, född i Timmersdala 1852-10-15, in från Sätuna 1874, ut till Låstad 1875
Piga Lovisa Elinder, född i Elinga 1853-10-28, in från Bitterna 1874, ut till Junkragården 1875
Piga Sofia Jonsdotter, född i Ransberg 1852-03-21, in från Ulfsgården 1874, ut till Eker Ö.L 1875

Ägare;
Hemmansägare Gustaf Högberg, född i Värsås 1827-01-29, hushållet inflyttat från Skövde 1876
Hemmansägare Karl Högberg, född i Värsås 1834-10-30
Hemmansägare Lars Högberg, född i Värsås 1831-08-10
Systern Britta Maria Högberg, född i Värsås 1822-10-15, utflyttad till Värsås 1880-10-01

Tjänstefolk;
Piga Augusta Amalia Gustafsdotter, född i Skövde 1856-04-24, in från Skövde 1875, åter dit 1876
Piga Kajsa Lisa Jansdotter, född i Skövde 1848-01-10
Piga Augusta Gustafsdotter Gran, född i Skövde 1862-08-01, in från Skövde, ut till Bolum 1879-10-20

Kleven u. Löten;
Torp Lars Andersson, född i Varnhem 1821-10-13, ut med hustru till Björsgården 1875
Hustru Johanna Carlsdotter, född i Varnhem 1817-07-23
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1848-12-07, in från Sven Mikaelsgården 1871, ut till Skövde 1873

Ny ägare Adam Jonsson, född i Skarke 1824-12-25, familjen in från Ändabäcken 1878
Hustru Brita Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-23
Mannens barn i föreg. gifte
Son Johan Oskar, född i Skarke 1857-01-16
Son Carl August, född i Skarke 1858-12-31, ut till Lundby 1879
Bådas barn Son Anders Gustaf, född i Skarke 1866-06-14

Varnhem AI:12 (1880-1895) AID v17797.b199.s192

Löten


Ägare Anders Harald Emil Lagergren, född i Jung 1845-04-23, inflyttad med familj från Varola 1891-04-30,
Hustru Hedvig Elisabet Åhlin, född i Mariestad 1850-11-19
Dotter Gerda Lovisa, född i Kvänum 1875-12-20
Dotter Tulla Matilda, född i Trällberg 1877-03-12
Son Per Harald, född i Österplana 1878-10-20
Son Erik Hjalmar, född i Österplana 1880-05-21
- utflyttad med fam. till Karleby  1893-10-25

Ny Ägare Viktor Julius Lindensten, född i N Vånga 1858-02-25, inflyttad från Norra Vånga 1893-08-05
Piga Emma Kristina Larsdotter, född i Bolum 1862-05-03, in från Stenum 1895-12-20, ut tlill Våmb 1894-11-02

½ mtl Löten och Ambjörnstorp

Mannen Gustaf Högberg, född i Värsås 1827-01-29, död 1883-10-16

Mannen Karl Högberg, född i Värsås 1834-10-30, utflyttad med familjen till Värsås 1889-03-15

Arbetaren Lars Högberg, född i Värsås 1831-03-10, gift 1881-03-22
Hustru Kajsa Lisa Jonsdotter, född i Skövde 1848-01-10
Dotter Maria Elisabet, född i Varnhem 1881-11-18
Dotter Alma Josefina, född i Varnhem 1885-01-16, tvilling, död 1885-01-21
Son Carl Hjalmar, född i Varnhem 1885-01-16, tvilling, död 1885-01-17
Dotter Ellen Karolina, född i Varnhem 1886-04-03
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1887-06-22
- utflyttad med fam. till Karleby 1893-10-25

Ny Ägare Johan Andersson i Skattegården Värsås och J A Johansson i ? Värsås

Arrendator Alfred Engelbrektsson, f. Bellefors 1863-01-01, gift 1887-06-05, in m. fam. Skövde. 1889-11-14
Hustru Anna Kristina Andersdotter, född i N Lundby 1856-12-11
Dotter Anna Josefina, född i Skövde 1888-03-19, tvilling
Dotter Elin Karolina, född i Skövde 1888-03-19, tvilling
Son Axel Vilhelm, född i Varnhem 1890-02-25

Tjänstefolk;
Dräng Otto Vilhelm Lind, f. Varnhem 1875-03-13, in Kleven Gruvesäter 1889-01-05, ut Borgunda 1890-10-31

Tjänstefolk hos Karl Högberg
Piga Kajsa Lisa Jonsdotter, född i Skövde 1848-01-10
Piga Lisa Amanda Larsdotter, född i Varnhem 1864-07-20, in från Stenstorp 1884-01-18, ut Skövde 1884-10-21
Dräng hos Lagergren, Inskrivningsintyg

Dräng hos Lagergren, Inskrivningsintyg
Dräng Johan Fredrik Persson, född i Vinköl 1866-09-18, in från Ödelöten 1885-11-12, ut Skövde 1886-10-20,

Piga Anna Josefina Fågel, född i Varv 1864-12-15, in från Varola 1891-10-28, ut till Skövde 1893-03-29
Piga Anna Sofia Johansson, född i Ryd 1871-11-28, in från Varola 1891-10-28, till Skövde 1892-10-22
Dräng Karl Johan Albil Larsson, född i Våmb 1869-07-25, in från Ryd 1892-11-08, ut till Hagelberg 1893-11-10
Dräng Alfred Hermansson, född i Gudhem 1872-07-11, in från Gudhem 1892-11-08, åter dit 1893-09-11
Piga Amanda Fredrika Södergren, f. Lyrestad 1869-07-18, in Mariestad 1892-11-08, ut Lyrestad 1893-10-25

Löten och Ambjörnstorp
Kleven (lägenhet) Ägare August Johansson


Ägare Adam Jonsson, född i Varnhem 1824-12-25,-  död 1888
Hustru inhyses änka Brita Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-23
Mannens i föreg gifte Johan Oskar, född i Varnhem 1857-01-16, ut till Stockholm 1882-10-31,
Mannens i föreg gifte Karl August, f. Varnhem 1858-12-31, in Broddetorp 1882-10-03, ut Solberga 1883-10-24, in från Västtorp Väberga 1885-11-12, ut till Ek 1887-10-20, Hindersbertyg 1887-01-14, Arbets d. 1887-01-18
Makarnas barn Anders Gustaf, född i Varnhem 1866-06-14, ut till Stockholm 1886-02-15, född i Var
Ägare Anders Gustaf Adamsson, född i Varnhem 1866-06-14, in från Stockholm Ad Fredr. 1892-11-08

Varnhem AIIa:1 (1895-1922) AID v246286.b100.s1
¼ mtl Ambjörnstorp


Ägare o brukare Ambjörntorp;
- Innehaves utav ägaren av Löten Svante Jonsson och S D Svarén

Ägare o brukare Hemmansägare Sven David Svarén, född i Skärv 1877-01-09, gift 1910-08-23, inflyttad med hustru från Löten 1910, not. Frikallad (Paret flyttar in på Ambjörntorp som gifta)
Hustru Anna Edit Andersson, född i Rådene 1887-05-11
Fosterson Sven Gunnar Krans, född i Skövde 1909-09-07, inflyttad från Skövde 1919-01-11, not. Son u.ä. t h Anna Elisabet Johansson f Krans

Tjänstefolk;
Piga Ida Augusta Andersson, född i Rådene 1891-07-11, in från Väring 1918-03-10, ut till N Ving 1918-11-19
Dräng Karl Fredrik Schmidt, f. Sjogerstad 1895-10-11, in Sjogerstad 1910-11-12, ut till Hagelberg 1911-10-24
Piga Hildur Olivia Andersson, f. Mularp 1898-09-28, in Kleven Gruvesäter 1912-11-12, ut Öglunda 1913-12-05
Dräng Frans August Enis Andersson, född i Våmb 1898-04-27, in Ändabäcken 1913, ut till Skövde 1914-12-03
Dräng Ture Gideon Nilsson, född i N Lundby 1899-04-27, in från Ulunda 1914, ut till Kvänum 1916-11-09
Dräng Nils Ivar Andersson, född i Skövde 1902-01-31, in från Skövde 1914-04-19, ut till Varola 1918-11-26
Piga Nanna Margareta Pettersson, född i N Ving 1903-04-19, in Kyrkebo Altorp 1917, ut Gästgivargården 1918
Piga Elsa Maria Karlsson, född i Gudhem 1899-02-13, in från Backa 1918
Dräng Gustaf Martin Lindström, född i Våmb 1903-08-11, in från Våmb 1919-11-19

¼ mtl Löten

Ägare Hemmansägare Viktor Julius Lindenstein Gren, född 1858-02-25, ut till Mariestad 1897-04-17, not Hinderslöshetsintyg till Värsås 1897-01-15

Dräng Iskar Edvin Vitalis Johansson, född i Eriksberg 1877-12-25, in från Eriksberg 1896-02-02, ut till Hagelberg 1896-11-07

1/16 ägare o brukare
Hemmansägare Svante Jonsson, född i Västra Gerum 1835-09-22, gift 1867, in med familj från Skärv 1896-11-20, - död 1914-03-23
Hustru Anna Greta Nilsdotter, född i Kvänum 1838-02-10, - död 1922-02-10
Son Per Gustaf, född i Saleby 1872-01-15, ut till Synnerby 1904-05-09, hinderslöshetsbetyg till Jung

1/16 ägare Son Sven David Svarén, född i Skärv 1877-01-09, hinderslöshetsbetyg till Rådene 1910, ut till Ambjörnstorp 1910
Dotter Ida Maria Svantesson, född i Skärv 1879-11-26, ut till Skarpens intäkt Överbo 1909

3/16 ägare Son Hemmansägare Johan August ut till Skärv 1897-11-11, in från Minneapolis Nordamerika 1897-03-12, hindersbetyg till Ving 1897-10-15, ut till Skärv 1897-11-11, återkom 1904-03-26 med hustru, gift 1897-11-23, utflyttad med hustru till Löten ¼ mtl 1906
Hustru Hilda Johansdotter, född i Norra Ving 1867-11-17

Tjänstefolk;
Dräng Gustaf Albin Larsson, f.  Varnhem 1885-02-19, in Liden Storekullen 1899-11-07, ut Prästgården 1901
Piga Elin Maria Gustafsson, född i Varnhem 1883-11-16, in från Djäknakrogen 1901-10-24, åter dit 1902-11-01
Dräng Per Hjalmar Pettersson, född i Vester Väla 1887-03-21, in Klevens såg Svarvarebacken 1901-11-01, ut till Skara 1903-10-16
Dräng Knut Fredrik Gustafsson, född i Varnhem 1888-01-06, in från Smedstorp Hustru Ingridsgården 1903-11-07, ut till Svarvarebacken 1904
Piga Elin Kristina Engelbrektsdotter, född i Skövde landsf. 1888-03-19, in från Svarvarebacken 1903-11-06, ut till Eggby 1905-11-15
Dräng Karl Johan Larsson, född i Sjogerstad 1891-01-05, in från Eggby 1905-10-31, ut till Skövde 1907-10-22
Piga Anna Elisabet Löfgren, född i Varnhem 1891-10-15, in från Broddenstorp Hålltorp 1909, åter dit 1910
Dräng Sven Villehad Grann, född i Marka 1892-04-21, in från Fagerdalen Backa 1909, åter dit 1910
(sid 142)

3/16 ägare o brukare
Hemmansägare Johan August Svarén, född i Saleby 1869-10-28
Hustru Hilda Johansdotter, född i Norra Ving 1867-11-17
Fosterbarn-Adoptivdotter Rut Maria Elisabet Asplind Svarén, född i Solna 1912-07-03, in från Solna 1917-10-10, not Av Skån. o Valle häradsrätt beslut 15/1 1926 erhållit tillstånd till adoption samt väl att bära namnet Svarén
Fosterbarn Frans Erik Emanuel Jansson, född i Kungsholm Stockholm 1900-09-11, in från Bromma 1908-04-25, ut till Nygården 1917, not Son Av Snickaren Frans Oskar ??? skr. Erkännande och av og. Erika Josefina Jansson, född 1872-03-18, död 1907-01-25
Fosterbarn Anna Josefina Fransina Jansson, född i Bromma 1904-01-27, in från Bromma 1908-04-25, död 1915-08-05, not Föräldrar Snickaren Frans Oskar ??? skr. Erkännande och av og. Erika Josefina Jansson, född 1872-03-18, död 1907-01-25

Tjänstefolk;
Piga Jenny Maria Alfredsdotter, född i Säter 1889-10-03, in från Ving 1915-11-16
Piga Hildur Olivia Andersson, född i Mularp 1898-09-28, in från Öm 1918-11-20, ut till Slöta 1919-02-19
Piga Anna Kristina Mattsson, född i Mölltorp 1887-12-03, in Ransberg 1910-11-15, ut till Sjogerstad 1911-10-24
Dräng Karl Johan Arvid Lindqvist, f.Varnhem 1893-07-16, in från Melltorp Överbo 1910, ut Utby 1911-10-20
Piga Anna Edit Andersson, född i Rådene 1887-05-11, in från Rådene 1908-12-02, åter dit 1909-12-06
Dräng Einar Ferdinand Nyman, f.Skånings Åsaka 1892-08-14, in Broddetorp 1906-01-05, ut Händene 1907
Dräng Arvid Villehad Johansson, född i Skövde 1891-11-08, in från Skövde 1907-11-25, åter dit 1908-10-25
Piga Hanna Elisabet Svensson, född i Dimbo 1894-01-18, in från Istrum 1909-11-17, ut till Eggby 1910-11-08
Dräng Josf Halda Qvick, född i Brunnhem 1895-07-21, in från Segerstad 1913-12-05, ut till Skövde 1914-01-22
Dräng Sven Birger Lund, född i Varv 1904-02-27, in från Våmb 1920-11-19, åter dit 1921-12-15

Holmbergsskiften eller Våtmossen
½ äg D Svaren

Ägare S. Jonsson i gården, ½ äg J.A. Svarén i gården

Lötens tå

½ Ägare S. Jonsson i gården, ½ äg J.A. Svarén i gården

Tjänstefolk;
Dräng Lars Gunnar Emanuel Lindström, född i Våmb 1906-07-23, in från Våmb 1921-11-22

Kleven lägenhet
Lägenhetsägare Anders Gustaf Adamsson
, född i Varnhem 1866-06-14, gift 1896-01-06,
Hustru Tilda Volt, född i Valtorp 1859-03-29, in från Sparsäter 1896-01-06
Barnhusbarnet Erik Gunnar Lindblom, född i Adelsjö Stockholms län 1901-02-26, in från Adolf Fredr. Sthlm 1903-05-22, not son av og Julia Elvira Lindblom i Adelsjö och Lindby
- ut med familj till Sparsäter 1916

Ny ägare Augusta Björk Skövde
Brukare
Jordbruksarbetare Kasper Björk
, f. Valstad 1863-01-22, gift 21/11 1902, in m. fam. Fredsberg 1916-10-29
Hustru Anna Rebecka Lindqvist, född i Mölltorp 1878-12-11
Son Gustaf Erik, född i Skövde 1904-03-15, ut till Skövde 1920-11-17
Son Sven Ragnar, född i Värsås 1906-07-08
Dotter Märta Augusta Albertina, född i Värsås 1909-03-21
Dotter Rut Dagmar Olivia, född i fredsberg 1911-06-20
Son Helge Natanael, född i Fredsberg 1914-01-11
Dotter Judit Margareta Vilhelmina, född i Varnhem 1916-09-08
Son Algot Vilhelm, född i Varnhem 1921-04-05

Inhyseshjon;
Änka Britta Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-23, - död 1905-02-25

Varnhem AIIa:2 (1922-1938) AID v246287.b120.s1
Ambjörntorp ¼ mtl


Ägare o brukare Hemmansägare Sven David Svarén, född i Skärv 1877-01-09, gift 1910-08-23
Hustru Anna Edit Andersson, född i Rådene 1887-05-11
Fosterson Sven Gunnar Krans, född i Skövde 1909-07-17, in från Skövde 1919-01-11, ut till N Ving 1925-12-01, not, son u ä Anna Elisabet Johansson f. Krans

Tjänstefolk;
Hembiträde Elsa Maria Karlsson, född i Gudhem 1899-02-13, in från Skövde 1917-11-16, ut Falköping 1924
Hembiträde Ingeborg Maria Jonssson, f. Gudhem 1906-03-01, in Smedjebacken 1922, ut Skarke Dunagård Ängerås 1925-01-22


Arrendatorer;
Mannen Gustaf Gerhard Andersson, f.Götlunda 1898-08-20, in Götlunda 1925-11-23, ut Skövde 1931-04-25
Mannen Anders Artur Andersson, f. Götlunda 1900-11-25, in Götlunda 1925-11-23, ut till Skövde 1931-04-25

Tjänstefolk;
Dräng Lars Georg Elias Lindström, född i Våmb 1906-07-23, in från Kyrketorp 1923-11-23, ut till Hålltorp 1924
Dräng Albert Viktor Lund, född i Våmb 1905-08-27, in från Våmb 1922-11-10, åter dit 1923-11-26
Dräng Gustaf Martin Lindström, f. Våmb 1903-08-11, in Våmb 1919-11-14, ut N Kyrketorp 1922-11-25

Arrendator;
Hemmansägare Erik Sixten Karlsson, född i Våmb 1899-03-14, gift 1931-04-23, in Ödelöten 1931-12-10,
Hustru Hilda Maria Kristina f Eliasson, född i Våmb 1905-10-23
Son Bertil Erik Reinhold, född i Varnhem 1935-04-12
- åter Ödelöten med familj 1936

Arrendator;
Johan Simon Ansgarius Pettersson, född i Fröjered 1899-02-04, gift 1926-09-11, in från Varola 1936-02-26
Hustru Hanna Hilma Viktoria f. Vass, född i Skövde 1905-07-13
Son Rune Valter, född i Borås 1927-01-26
Dotter Siv Eivor Viktoria, född i Borås 1930-04-07
Son Stig Bertil, född i Skövde 1935-02-01

Tjänstefolk;
Dräng Oskar Vilhelm Melker Hagström, f. Stenum 1914-02-01, in från Skövde 1935-02-15, åter 1935-05-02


Löten
3/16 ägare

Hemmansägare Johan August Svarén, född i Saleby 1869-10-28, gift 1897-11-23
Hustru Hilda Johansdotter, född i N Ving 1867-11-17
Adoptivdotter Rut Maria Elisabet Svarén, född i Solna 1912-07-03, in från Skövde 1932-11-25, gift med Karl Gustaf Harald Andersson i Fyrunga 1933

Arrendator
f d furir Karl Gustaf Harald Andersson, f.  Skara 1910-09-09, gift 1933-02-25, in från Fyrunga 1933-03-10
Hustru Rut Maria Elisabet Svarén, född i Solna 1912-07-03
Dotter Gustava Irene, född i Skövde 1937-12-27, död 1937-12-29

Tjänstefolk;
Hembiträde Jenny Maria Arvidsson, född i Säter 1889-10-03, ut till Ving 1926-04-06
Dräng Lars Gunnar Emanuel Lindström, född i Våmb 1906-07-23, ut till N Lundby 1923-11-23

1/16 ägare o brukare Svarén Ambjörntorp

Arrendator Gustaf Gideon Ström, född i Häggum 190-08-06, gift 1926-03-20, in från Häggum 1925-12-04,
Hustru Eva Dorotie Fransiska Sandberg, född i Skövde 1899-01-12, in från Skara 1926-04-29
Dotter Ingrid Dorotea, icke döpt, född i Varnhem 1927-03-01
- utflyttadmed familj till Häggum 1928-03-02

Arrendator Johan Vallentin Karlsson, f. Bällefors 1895-07-22, gift 1922-03-24, in från Eggby 1928-05-04,
Hustru Hildur Emilie Lejon, född i Bolum 1896-12-09
Dotter Gunvor Majken Gustava, född i Våmb 1922-07-02
Son Börje Lennart Vallentin, född i Eggby 1926-09-03
Dotter Edit Else-Britt, född i Varnhem 1931-09-18
- utflyttad med familj till Dala 1933-04-12


Kleven u. Löten - Ägare Augusta Björk Skövde
Jordbruksarbetare Kasper Björk, född i 1863-01-22, gift 1902-11-21
Hustru Anna Rebecka Lundqvist, född i Mölltorp 1878-12-11
Son Sven Ragnar, född i Värsås 1906-07-08
Dotter Märta Augusta Albertina, född i Värsås 1909-03-21
Dotter Rut Dagmar Olivia, född i Fredsberg 1911-06-20
Son Helge Natanael, född i Fredsberg 1914-01-11
Dotter Judit Margareta Vilhelmina, född i Fredsberg 1916-09-08
Son Algot Vilhelm, född i Fredsberg 1921-11-05

************************************************************************

Ägare o brukare Kleven u . Löten;
F.d. Gjutare Karl Johan Gustafsson, f. Kyrkefalla 1853-08-03, in från Dyngesäter 1922, åter dit 1928-10-29

Steward Karl Hugo Valdemar Karlsson, f. Skövde 1875-10-30, gift 1925-01-03, in Kungsholm Sthlm 1924
Hushållerska, Hustru Anna Lout med hustru till Hagelberg 1928visa Johansson, född i Lekeberg 1866-07-06, in från Skara 1924-08-25
- ut med hustru till Hagelberg 1928

Ny ägare Åke Einar Bäckström, f. Varnhem 1902-05-08, gift 1928-12-13, in från Bäcktorp 1928-11-16
Hustru Karin Astrid Matilda Andersson, född i Segerstad 1902-05-02, in från Gbg Vasa 1928-11-16
Hushållerska Elsa Cecilia Karlsson, född i Medelplana 1903-06-30, in från Lugnås 1923-08-24, ut Saleby 1923

**************************************************************************

Löten Tå
½ ägare Sven David Svarén i Ambjörntorp
½ ägare Johan August Svarén i Löten

Boende på Löten enligt mantalslängder

Mantalslängd 1940

Makarna Svarén bor kvar

Mantalslängd 1946

Karl Gustaf Harald Warnemark, 1910-09-09
Rut Maria Elisabet Warnemark, 1912-07-03
Sven Harald Roland Warnemark, 1939-02-02
Börje Harald Lennart Warnemark, 1941-03-03

Mantalslängd 1960

Karl Gustaf Harald Warnemark, 1910-09-09
Rut Maria Elisabet Warnemark, 1912-07-03

Arrendator;
Ingemar Allan Gunnar Pettersson, född 1924-12-07
Inga Maria Elisabet Pettersson, född 1922-03-21
Rose-Marie Margaretha Pettersson, född 1951-04-19
Britt-Marie Elisabet Pettersson, född 1953-08-05
Frank Conny Ingemar Pettersson, född 1956-01-03
Kent Donald Ingemar Pettersson, född 1957-09-24

Mantalslängd 1975 - 1985

Karl Olof Lennart Cassmark, 1912-09-28 - 1:e driftingenjör (el) - död 13/5 1995
Elsa Linnéa Cassmark, 1914-03-23 

Något om Olle Cassmark

Auktion efter Cassmark

Cassmarks auktion Cassmarks auktion

Nuvarande ägare Bo Andersson

Bo Andersson Löten Bo Andersson Löten


SLA 2000-07-06