A. 107 Gubbalyckan - Torpet Nohlingsberg

Torp under Nolgården -> Nolingsberg under Nolgården -> säljs och blir Gubbalyckan Klostret Nolgården 14:10 -> Skara Överbo 14:10
- idag införlivat med ägandet av Kleven - Dyngesäter 1:7

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Gubbalyckan, Klostret Nohlgården 14:10, ligger längst upp i bilden till höger markerad med rött utmed landsvägen. Kallades under huvuddelen av sin tid som torp under Klostret Nohlgården för Nolingsberg.

Marken för Dyngsäters skifte blir formellt avgränsad 1803 och är nu alltså över 200 år gammal. 1819 tillkom efter köp från Nohlgården - avstyckningen Gubbalyckan på andra sidan vägen.

Själva byggnaderna för ett torp byggs 1854 av torparen  Anders Johansson, född i Varnhem 1802 och kom då att kallas Klefven under Dyngesäter. Vid köp med köpebrev 1895 samt 1907 fastläggs namnet till Klefven.

Fr v ett skissartat försök att märka ut de historiska gränserna för;
Kleven under Svaravarebacken/(senare Klevens såg),
Kleven under Löten och Ambjörntorps skifte,

- norr därom; Kleven under Dyngesäter och längst bort Kleven under Gruvesäter.

Gubbalyckan på karta 1960

Klostret Nohlgårdens äga 14:10 - Gubbalyckan - utmärkt med rött. De senaste 100 åren samägd av ägaren till Kleven under Dyngesäter 1:7.

Nolingsberg/Gubbalyckan på karta 1844


Kartan 1844 visar inga byggnader på någon av Kleverna

- endast för Ännabäcken, Gubbalyckan (Aa) samt Klefven under Grufvesäter.

Troligt bebyggdes;
Klefven Svarfvarebacken 1836
Klefven Löthen 1848
Klefven Dyngesäter 1856


 

Gubbalyckan Aa visar här en stuga med en öppning i muren fram mot landsvägen. Den öppningen i muren fanns kvar tills dess murarna raserades.

ladugården var placerad längst ner i hörnet på ägan utmed landsvägen. Dagens byggnad ligger på samma plats.

Tavla med troligen Gubbalyckans stuga som motiv

Fritz Ekelunds tavla Fritz Ekelunds tavla

Exempel på motiv av Fritz Ekelund från Ljungstorp boende på Lindstorp.

Stugan ännu inte identi-fierad. En gissning är att det är Gubbalyckans boningshus.

På tavlan står årtalet 1943. Den är en oljemålning i färg.

GUBBALYCKANS KÖPHISTORIA 1874 - 1916

Den till Klefven de senaste 100 åren samägda Nohlgården 14:10 - Gubbalyckan - säljs 2 ggr från Nohlgården till olika köpare!

Säljs 1:a gången 1874 till A. Andersson i Nohltorp med hustru Stina - lagfart beviljades 1883 och skrevs som en enda areal för Nohltorp inklusive Gubbalyckan - utan att Gubbalyckan nämndes i lagfarten

- nu bakas den härefter ihop genom arealbeskrivning av Nohltorp utan särskild hänvisning till Gubbalyckan, vilket leder till att den tappas bort vid senare försäljningar av Nohltorp

Förpantningen Nohltorp samt Gubbalyckan säljs och avsöndras 1874 till Korpralen Anders Andersson
 

texttolkning - Köpekontrakt;

"Till Korpralen Anders Andersson och hans hustru Stina Andersson försäljer vi undertecknade vårt från 3/8 mantal Kronoskatte Augementhemman Nohlgården, Öfverbos förut bortförpantade hemmanet Nohltorp, beläget uti de s. k. Billingeliderna, som tager sin början på vestra sidan av Gamla Landsvägen och sträcker sig i längd rätt ned till Upsala gräns och dess bredd från Smedsgårdens gräns och i norr till Kyrkenstorp,

samt den ofvanför Ändebäcken belägna jordareal, eller den s. k. Gubbalyckan som tager sin början från väster  vid Grufvesäters gräns och sträcker sig på norra sidan om gamla landsvägen utmed till Lötens egor och i bredd till Ändabäckens Äng och detta allt sammans att på everderlighet äga och disponera för oss öfverenskommen och betingad köpesumma stor åttahundra (800) kronor och följade villkor nemligen;


1o / Hemmanet Nohltorp tillträdes nu genast eller den adertonde (18) Juli 1874 till hela dess vidd, som förra förpantingsinnehafvaren innehafvt sådant nu vid salodagen befinnes med jord, vexande skog af vad namn det var må, samt de därpå hemmanet befintliga hägnader utan något undantag af hvad som till hemmanet hörer.

Den bortförpantande jordlägenheten som är belägen på samma skift, eller emellan hemmanet Nohltorps och Upsalas gräns, som innehafves af ägaren till Kyrkenstorp, tillfaller innehafvaren af hemmanet Nohltorp när som förpantningsåren varda tilländalupna. Den så kallade Gubbalyckan får ej af köparen tillrädas förrän den 14 mars 1876, då nu innehafvande arrendetorp dit öfverlämnar uti samma skick såsom det nu vid salodagen befinnes med den växande skog samt under befintliga hägnader af hvad som till lägenheten hörer, utan något undantag.
Sålunda afslutadt som skedde på Nygården den 25 juli 1874 / Anders Pettersson/ Säljare
(Anm; ägare av 1/2 Nohlgården)

Med förestående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig till noggrant uppfyllande/
A. Andersson/ Köpare

Textolkning:
"Under Största Wördnad får jag aller Ödmjukast anhålla att Konungens Höga Befallningshafvande täcktes föranstalta så att mina ägande lägenheter Nohltorp och Gubbalyckan omkring 3 tunnland 15 kappland under Nohlgården Öfverbo i Walle härad och Skarke socken, blifver behörigen skattlagda i År i sammanhang med Korpral S. (Sven) Ferms lägenhet af samma socken, hvilka äro hvarandra närbelägna.
Mitt Köpekontrakt af den 25 juli 1874 får jag i afvskrift i lika Ödmjukhet bifoga

Nohltorp den 4 September 1880.
A. Andersson / Korporal

Lagfarstutredning för Noltorp under 1970-talet konstaterar följande

Du hittar mer om Korpral Anders Andersson här;  A. 70 Nohlgårdsskiftet - Trollehöjd - Nohltorp

Gubbalyckan säljs från Nohlgården 2:a gången 1916 - till Per Björk

- då man i lagfartsböckerna inte kan se en särskilda lagfart för Gubbalyckan, hänförs Gubbalyckan åter till Nohlgården genom särskilt länsstyrelsebeslut och avsöndras från Nohlgården ånyo

Originaldokument från Joachim Larsson, Kleven, Ljungstorp, 2017 Originaldokument från Joachim Larsson, Kleven, Ljungstorp, 2017

Inte oväntat så har Nohlgårdsägaren inte lagfart på Gubbalyckan - men säljer ändå! - lovar skaffa fram lagfart 1915!
 

Landshövdingens Resolution (Länsstyrelsebeslut) kring avsöndring av Gubbalyckan avgör Per Björk som rättmätig köpare med lagfart!
 

Hädanefter säljs alltid Gubbalyckan samtidigt till samma ägare som för Klevens avsöndring - i 100 år har nu Gubbalyckan alltid ägts av samma ägare som ägt Dyngesäter 1:7 - Kleven.

Gustaf Nilsson i Klefvens såg bakade och sålde pannekakor på Gubbalyckan till knektar på deras väg mellan Skövde-Axevalla hed - kallades för 'Pannekakevännarn' - bodde i Klevens såg 1870 - 1899

Avskrift ur dokument vid bodelning efter avlidne Gustaf Nilsson Klefvens såg som visar försäljning av Klefvens såg under Svarfvarebacken på auktion 12 december 1899.

Bouppteckningen efter Gustaf Nilsson visade på tillgångar om  8 620 kr efter skulder 
AI:v144259.b269.s529

Formalia;

Johan Fredrik Svan, född i istrum 1869-08-27, gift 16/12 1900 - dör i Klevens såg 29/1 1926
Sofia Augusta Svan
, född i Västervåla (Västmanland) - änka 29/1 1926 - dör i Klevens såg 13/3 1926

Urklipp ur Verna Andersson samling, Ljungstorp, 2016 - klicka på klippet för att kunna läsa! Urklipp ur Verna Andersson samling, Ljungstorp, 2016 - klicka på klippet för att kunna läsa!

Känd pannkaksprofil i Ljungstorp (Egon Holm) Bland gästerna fanns Harry Gustafsson, Gustaf Olsson och Johan Apell som berättade minnen från förr. (SN Måndagen den 5 september 1983)

Ur Varnhemsbygden 1994 och kyrkböckerna kort om Pannekakevännarn
- Gustaf Nilsson född i Sjogerstad 1826 15/8;


1867 Säljer Anders Svensson förpantningen Källshagen Överbo Mellomgården till Gustaf Nilsson,
1870 Säljer Gustaf Nilsson förpantningen Källshagen  till Gabriel Pettersson, sedan 1866 ägare av hela Mellomgårdsskiftet, förutom avsöndrade Carlsberg (1) - Gabriel Pettersson löser nu alltså  in förpantningen från Gustaf, som då kan köpa Klefvens såg 1870
1893-03-14 köper Gustaf Nilsson fri förpantningen Klevens såg från Svarfvarebacken!
1899-08-25 "död genom hängning, begraven i tysthet"

"Gustaf var inte fattig och han var ekonomiskt sinnad. Han hade mer pengar än de flesta häromkring och när tiderna var dåliga lånade han ut pengar. Det var många som blev beroenda av honom genom hans reverser. De flesta hade ingen möjlighet att betala igen och enligt ryktet blev han trött på detta och avslutade sitt liv. I hans bouppteckning kan vi se att många hade lånat pengar av honom."

Han var ogift och arvtagare var hans brodern Johannes Nilsson i Bosgården, Rådene samt hans avlidna syster Maria Nilssons barn, varav ett fanns i Amerika. Boet uppgavs av hans sammanboende och hushållerska i Klefvens såg - änkan Maria Cajsa Andersdotter.

Pannekakor på Gubbalyckan

Troligen arrenderade Gustaf Nilsson Gubbalyckan av  f.d. korpralen Anders Andersson på Noltorp, som fick tillträde till sin inköpta Gubbalycka 1876. Förutom att bruka lyckan tillsammans med Klevens såg, så passade det sig att ge förbipasserande knektar möjlighet att köpa pannekakor som han bakade - troligen i det kvarvarande huset på lyckan.

Först startade det med pannekaksfester i hagen där 'Pannekakevännar'n' hade gjort pannkakor och sålt till förbipaserande och knektar på marsch mellan Skövde och övningar på Axevalla hed. De stannade och rastade på ängen bredvid, som kom att kallas 'Knektängen'.

Så småningom flyttade den nystartade traditionen ner till själva bygdegården och ända fram till idag är 'Pannekakefester' populära inslag.

På bilden häller Roland Holm smeten i pannan på en bygdegårdens dag - troligen 1993.

Bilder från pannekakefester på Gubbalyckan 1982 - 1989

För in muspekaren övr bilden så får du text med namnen och årtalet! Klicka på den så blir den större med text och du kan gå fram med pilarna!

Boende på Nolingsberg/Gubbalyckan enligt kyrkböckerna

Husförhörslängd - 1836 - 1846
Nohlgården

 

Anders Pettersson i Nygården äger redan före laga skiftet 1844 ena halvan av Nohlgården och bor inte på gården. Han får sedan mark motsvarande sin ägardel vid Laga skiftet i direkt anslutning till Nygårdens mark - väster om Ljungstorpsvägen fram mot Knivaledet. Marken kvarstår som Nohlgården Aa - senare Nohlgården 14:2. Stuga och ladugård byggs troligen som ett torp på senare 'Gubbalyckan' direkt efter laga skiftet 1844.

Ytterligare ett torp byggs runt 1840 på en av ägorna i Billingeliderna (Noltorp redan bebyggt 1835);
Statardräng    Lars Andersson, född i Varnhem 1821-10-13 - in med familj 1845 från Skarke Prästgård
Hustrun           Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1816-06-02 - gift 6/11 1840
Son                  Johan August, född i Varnhem 1846-07-28

Husförhörslängd 1846 - 1859
Nohlgården 3/8 mtl,


Kvarboende;
Statardräng    Lars Andersson, född i Varnhem 1821-10-13 - in med familj 1845
1:a Hustrun    Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1816-06-02 - dör här 5/6 1851
2:a Hustrun    Johanna Carlsdotter, född i Varnhem 1817-07-23
Son                  Johan August, född i Varnhem 1846-07-28
Dotter               Anna Charlotta, född i Varnhem 1848-12-01
Dotter               Mathilda Sofia, född i Varnhem 1853-11-27 - dör här 4/1 1856
Fosterbarn       Betty Svensdotter, född i Varnhem 1835-06-25 - in från Nytorp 1852 - ut igen 1853

 

Husförhörslängd 1854 -1862
Nohlgården 3/8 mtl, Torp Öfverbo Nohlgården


Kvarboende - står nu som torpare:
Torparen  Lars Andersson
, född i Varnhem 1821-10-13
Hustrun   Johanna Carlsdotter, född i Varnhem 1817-07-23
Son           Johan August, född i Varnhem 1846-07-28
Dotter        Anna Charlotta, född i Varnhem 1848-12-01
Dotter        Mathilda Sofia, född i Varnhem 1853-11-27 - dör här 4/1 1856
                  - familjen flyttar ut till Djäknekrogen
1859

Ny torpare;
Torparen   Carl Johansson
, född i Hendene 1834-10-28 - flyttar in m. fam. 1859 från Hendene
Hustrun     Johanna Andersdotter, född i Rådened 1829-09-17
Son            Johan August, född i Varnhem 1860-03-08
                   - familjen flyttar ut igen 1861
 

Publicerat med tillstånd av www.arkivdigital.se  - ur husförhörslängd 1862-1869 - AID: v17795.b70.s65 Publicerat med tillstånd av www.arkivdigital.se - ur husförhörslängd 1862-1869 - AID: v17795.b70.s65

Överbo Rote, 3/4 mtl Klostret Nohlgården med ägaren Anders Pettersson i Nygården.
"Derunder Nolingsberg" (Namnet troligen av både Nolgården och det norra läget på berget Billingen!)

Husförhörslängd 1862 - 1869
Nohlgården 3/8 mtl, Nolingsberg
- tycks stå utan torpare några år

Nolingsberg:
Torparen  Gustaf Jonson
, f.Varnhem 1841 2/9 - flyttar in 1868 fr. hyrande på Soldatboställe Nr 357
Hustrun    Maria Cathrina Jonsdotter, född i Varnhem 1835 16/3
Son           Johan August, född i Varnhem 1865 3/9

Husförhörslängd 1869 - 1880
Nohlgården 3/8 mtl, Nolingsberg
(står nu i registret)

Kvarboende torparen:
Torparen  Gustaf Jonsson
, f.Varnhem 1841 2/9
Hustrun    Maria Kathrina Jonsdotter, född i Varnhem 1835 16/3
Son           Johan August, född i Varnhem 1865 3/9
Son           Arfvid, född i varnhem 1869-07-18
                 - familjen flyttar som statkarl till P.A. Pettersson på Hålltorp 1870

Ny torpare Nolinsberg;
Torparen   Carl Jonsson
, född i Varnhem 1843-12-05 - in från Sköfde med familj 1871
Hustrun    Carolina Johansdotter Kyllin, född i Stenum 1845-12-05
Dotter        Anna Charlotte, född i Sköfde 1868-04-11
Dotter        Emma Christina, född i Varnhem 1871-01-01
                  - familjen flyttar till Fiskaregården 1872

Ny boende - inhyses;
Enkan         Lisa Andersdotter Lindberg
, född i Rogberga 1825-09-17 - in 1872 från Erik Larsgården
                   (Maken August Sandberg som var arrendator av Erik Larsgården dog 10/6 1872)
Dotter          Gustafva Sandberg, född i Sköfde 1857-12-02
Son             Axel, född i Sköfde 1859-03-23 - ut Sandhem 1873
Dotter          Emelie, född i Sköfde 1863-08-23 - dör här 5/6 1877
Son             August, född i Sköfde 1865-07-09 - ut Frösved 1875
Son             Carl Johan, född i Sköfde 1867-12-09   
                     - änkan med resterande barn flyttar till Fattighuset 1878 

Härefter tycks ingen längre ha bott i huset.

Nolingsberg kom att kallas 'Gubbalyckan' och säljs 1:a gången 1874 till A. Andersson i Nohltorp med hustru Stina. I köpekontraktet konstateras "Den så kallade Gubbalyckan får ej af köparen tillrädas förrän den 14 mars 1876, då nu innehafvande arrendetorp dit öfverlämnas uti samma skick såsom det nu vid salodagen befinnes med den växande skog samt under befintliga hägnader af hvad som till lägenheten hörer, utan något undantag."

Lagfart beviljades 1883 och skrevs som en enda areal för Nohltorp inklusive Gubbalyckan - utan att Gubbalyckan nämndes i lagfarten. Detta gjorde att lyckans tillhörgihet till Noiltorp tappades och den återgick i början av 1900-talet med visst krångel till Nohlgården innan den såldes till ägaren av Kleven under Dyngesäter - Per Björk.