A. 101 Ännebäcken -enstakad lägenhet före 1803

Torp under Kaptensbostället Ängarås - > friköpt 1916 Ändabäcken -> med adress idag; Ljungstorp Ännebäcken 1

Klicka på bilden för att se den större! Bild skänkt av Leif Crona - godkänd för publicering av Försvarsstaben augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Bild skänkt av Leif Crona - godkänd för publicering av Försvarsstaben augusti 2014

Ännebäckens marker ungefärligt markerade med rött.

Torpet har under århundrandena haft många stavningsformer;
Endebäcken

Ännäbäcken
Ännabecken
Ändabäcken
Ännabäcken
Ännebäcken


Arealbeviset fastställer 5,6960 hektar för Ännebäcken 1915 - samma areal som åsätts fastigheten idag i fastighetsregistret.

Historia ur Domstolshandlingar från 1768 - enligt Verna Andersson;
1768 bodde Lars Larsson i Ändabäcken. Han var vittne till att Jean Andersson i Stenhammar kallat Åkesberg i Djäknakrogen för 'flöt-luns'. Anledningen till det var att ett par barn som gick på vägen och tiggde hade kommit in i Ändabäcken och man bakade pannkakor åt dem. Händelsen drogs inför tinget och Jean fick 1 daler i böter."

Ännebäcken 1910-tal

Ur Verna Andersson samling, 2015 Ur Verna Andersson samling, 2015
 Bilden föreställer Ändabäcken med Sven Johan Dahlberg sittande med en hund i knät och en mellan benen och till vänster sonen Valfrid - okänd man t.h. Fotot taget före 1919. Någon märklig 'vitdrapering' tycks finnas på fotot.

Sven bor med Ida som hushållerska i Ändabäcken mellan 1905 - 1916, där hon föder deras son Einar 1906.
Sven Johan Dahlberg dör i Ändabäcken den 22/3 1919 - 74 år gammal.                      

Ännebäcken 1961 då ladugård och uthus  ännu hade spåntak

Bild från familjen Stern, 2017 Klicka på bilden för att se den större! Bild från familjen Stern, 2017 Klicka på bilden för att se den större!

Huset har till- och ombyggts bl a genom höjning och flytt av murstock, men än ligger spåntaken på ladugård och uthus! El-ledningarna i Ljungstorp var ännu inte nedgrävda. Familjen Hultgren köper Ännebäcken ett år senare, 1962.

Ännebäcken 2016

Foto från familjen Sterns album, Ännebäcken, 2017 Foto från familjen Sterns album, Ännebäcken, 2017

En modern bostad har tagit form genom åren på bäcktomten vid den gamla landsvägen mot Skövde.

Ännebäcken på 1960 års karta

Ännebäcken 1960 red 2 Ännebäcken 1960 red 2

Ännebäcken på 1960 års karta med sina två delar.

Ägarförteckning Ännebäcken

1651 - 1916   Ändabäcken icke skattebelagt torp u. Ängarås - en äldre Kronogård & förblev i Kronans ägo
                       till 1916. Under hela denna tid var det ett torp under Ängarås Kronogård.
                       Ur mantalslängden 1666 framgår att Ambiörn med hustru Bengta bor på Engerås.
1685 - 1876  Ängarås inordnas under Höjentorps kompani och  förvandlades till Kompanichefsboställe
                     1685 och beboddes då av kapten Johan Abrahamsson Brun, adlad 1695 med namnet
                     Ridderbjelke född 1638, död 1699. Han bodde på gården mellan 1685- 1689. Släkten var av
                     svensk börd och hette Brun och Bruncrona. Introducerades på Sveriges Riddarhus år 1697 som
                     adlig släkt nr: 1337.

                     Från och med den 14 mars 1876 upphörde Ängerås i likhet med Skaraborgs regementes övriga
                     då kvarvarande boställen att vara militärboställe och övrgick som ägd av Kronan.
                     Axel Hulting bodde på Ängerås 1866 - 1876 - arrenderade fram till 1881

1876 - 1916  Kronan arrenderar ut Ängarås och Ändebäcken var för sig
                     Gården Ängarås var Militärt Boställe i 191 år ända till 1876 och arrenderades sedan ut under
                     några årtionden fram till att den såldes till lantbrukare/kyrkvärd Anders Gustaf Jonsson 1937.
1916 - 1917  Ännebäcken friköps av Sven Johan Dahlberg
1917 - 1957  Dottern Hilda med maken Oskar Andersson
1957 - 1962  Änkan Hilda Wilhelmina Andersson, född Dahlberg
1962 - 2003  Lars Hultgren
2003 - idag   Marc Stern och Kristin Stern
(f. Samuelsson - dotterdotter till Lars Hultgren)

1794 års karta med 1803 års storskifte av Billingeliderna

Tänk på att kartan har norr nästan snett nedåt i bild åt vänster. På den stora bilden av Ljungstorps skiften som de nu kom att bli 1803, ser man att Ännabecken redan fanns avgränsad före själva skiftet. Markerat med rött på bild.

Detalj av karta 1794 med tilldelningsmark runt om Ännabecken

Ännebäcken detalj 1803 Ännebäcken detalj 1803

Tänk på att kartan har norr snett nedåt åt vänster. På denna detaljkarta från storskiftet 1803 ser man att Ännabäcken hade 1 hägnad vid hus och ladugård, samt en på andra sidan landsvägen öster ut och rakt norrut inne i skogen. Dessa är markerade som hägnader som redan fanns inom Kronoparken innan den skiftades 1803.

Här stavas namnet Ännabecken. Markerna runt Ännabecken tilldelas enligt följande;

XXXII    = Hammars Qvarn
XXXIII   = Svarfvarebacken
XXXIV   = Löten
XXXV    = Ambjörnstorp
XXXVI   = Dyngesäter
XXXVII  = Grufvesäter

1841 Ännäbäckens marker som torp under kaptensbostället Engarås

Ännäbäcken, som det skrivs på karta 1841, har sin ladugård längs med landsvägen och boningshuset på samma plats som idag. Grufvesäter tycks äga marken närmast i sydost benämnt med Grufvesäters ägor.

Den östra delan av ägorna på andra sidan landsvägen kallas på en karta för Ännabäckslyckan.

Några felritningar finns alltså på kartan - östra Ännebäcksägan kommer inte att nå landsvägen förrän vid ett ägoutbyte 1879 och gräsande mot Ändebäcken i öster är Dyngesäter.

Ängarås med underlydande Dunagården 1841 Ängarås med underlydande Dunagården 1841

På en annan karta från 1841 ser man området öster om Ännäbäckens ägor  heter Gruvesäters skog och tycks ha en mer östlig gräns än idag.

Det finns ett boningshus markerat rakt söder om Ännäbäckens äga i någon form av 'mellanland mellan Ännäbäcken och Klosters bys skog.

Här har också en liten ö som finns i själva bäckens fåra utmärkts, till vilken det går en stig österifrån.

Ännabäckslyckan

Den lycka som finns markerad på karta 1794 inför skiftet 1803 -se karta ovan - blir bortbytt i slutet av 1800-talet. Här påskrivet på karta från 1841 "Ännabäckslyckan Bortbytt", vilket alltså skedde 1879 - se nedan!.

En del av Ännebäcken låg i Skarke bys laga skifte 1850

Markerad med svagt rosa färg finns Ännebäckens östra äga (2400) med själva bäcken på Laga skfite för Skarke by.

På Laga skifteskartan för Klostrets by är Ännebäckens östra del utmärkt med 0.

Ur husesyn den 2 november 1857 i Ändebäcken

Ur husesyn den 2 november i Ändebäcken (nedtecknat av Alf Brage);

"Stuga med förstuga och bod av timmer, rödfärgat, täckt med halm och torv.
Anmärkning; Östra sidan af taket påtäckes med 2 skidor halm.

Ladugården; Taket påtäckes med 8 skidor halm.

Hägnader å båda torpen befanns utan anmärkning (här avses också Torpet Loviseberg under Engerås)

Förenklad karta 1858

På en förenklad karta från 1858 ser man det står enbart Engarås och att området på andra sidan landsvägen inte längre har itats in. Boningshuset har inte utmärkts. Marken öster om skrivs som Grufvesäters.  I denna gräns finns nästan övermålade av gränsmarkeringen några mindre byggnader vid förstoring - se nedan!

Närbild visar ett hus också på gränsen österut

Kikar man närmre tycks det finnas ett litet hus inritat precis i gränslinjen mot G:et i Grufvesäter med ett uthus på vardera sidan och väster om den väg som går in i gränsen med Ännebäcken. Här har linjerna markerats något för att kunna se bättre.

1877 års karta

Ungefär samma figurer som ovan fins med för Ändebäcken 1877, som det då skrivs. Här finns Dyngesäters ägor dock inritade öster om Ändebäcken och inte benämnda Grufvesäters skog som tidigare.

Ägoutbyte mellan Ännabäcken och Klefven under Grufvesäter

Textolkning;
"Undertecknad får härigenom anhålla om förordnande för Kommisjonslandtmätaren J. Kolthoff att förrätta egoutbytet mellan Torpet Ännabäcken, under f.d. Kaptensbostället Ängarås, samt lägenheten Klfeven, som eges af Ola Larsson Lundqvist (Not; blind), inom Skarke Socken af Walle Härad, samt att verkställa hägnadsdelning omkring nämnde boställen.
Axvall Ängarås den 16 februari 1878
Axel Hulting arrendator af f.d. kaptensbostället Ängarås"

Ägor till Klefven Ägor till Klefven

Man känner igen den lilla fyrkanten till vänster ägd av Ännebäcken som låg inne i Grufvesäters område redan 1803 - se ovan!

Karta scannad från Ängarås arkiv 2014 Karta scannad från Ängarås arkiv 2014

Området mitt för Dyngesäter tillbyts från Klefven under Grufvesäter och blir nu 1879 en del av östra Ännebäcksägan som nu kan nås från landsvägen direkt.

Karta Ännebäcken 1915 inför Kronans försäljning

Dokument från familjen Stern, 2017 Dokument från familjen Stern, 2017
Här är den mark för Ännebäcken som nu säljs till 'åbon' Sven Johan Dahlberg 1915.

Ännabäcken säljs från Kronan 1916 till åbon Sven Dahlberg

Originaldokumentet från Kronan vid försäljningen

Dokument från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Dokument från familjen Stern, Ännebäcken, 2017

Köpekontraktet med Kronan via Landshövdingen (Konungens befallningshavande) i Skaraborgs län.

Arealbevis vid försäljning 1916

Arealbeviset fastställer 5,6960 hektar för Ännebäcken 1915 - samma areal som åsätts fastigheten idag i fastighetsregistret.

Sven Johan Dahlberg flyttar in i Ännebäcken

Ur Verna Andersson samling, 2015 Ur Verna Andersson samling, 2015

Sven Johan Dahlberg, född i Bolum 1845 13/1 - gifte sig 13/10 1894 med Kristina Magnusdotter, född i Hellestad Älvsb. l. 1852 20/7.


Walle Häradsrätt har i utslag den 7de December 1899 dömt till skillnad i äktenskapet emellan Sven Hjalmar Dahlberg i Ändabäcken under Ängarås och Kristina Magnusdotter.
 

Skiljobrev från Skara Domkapitel 1/8 1900 - skilsmässan noterad 7/12 1899.

Sven bor med Ida som hushållerska i Ändabäcken mellan 1905 - 1916, där hon föder deras son Einar 1906. Ida var 23 år yngre än sin "husbonde"
                                                          Bilden föreställer Ändabäcken med Sven Johan Dahlberg sittande med

Han dör i Ändabäcken den 22/3       en hund i knät och en mellan benen och till vänster sonen Valfrid + okänd
1919 då 74 år gammal.                       
                                                         
Läs mer om Sven Johan Dahlberg - klicka här!

Ur Verna Andersson samling, 2015 Ur Verna Andersson samling, 2015
 

Detalj av foto från före 1919 visar svagt anletsdragen av en stolt man på sina äldre dar.

Oäkta sonen Einar Dahlberg nämns inte vid bouppteckningen efter Sven Johan Dahlberg den 19 juni 1919. Dahlberg hade erkänt faderskapet.

Barnen är uppräknade - nämligen;
"Gustaf Henning, Tekla Sofia, Frans Oskar, Nils Valfrid bosatt i 311, 9 th, st. Vindber, Pa. North Amerika och Hilda Viktoria gift med Oskar Andersson och bosatt i Ännebäcken, Varnhem."

Tekla Sofia "vistades på obekant ort" och försågs med tillförordnad förmyndare.

I boet fanns endast en liggsoffa, 3 st stolar, gångkläder, en lykta, en steklagg, en högaffel, järnspett & en hammare till ett ringa värde om 29 kr

Dotterns man, Otto Andersson, var skyldig 1 080 genom revers och Sven Johan Dahlberg var skyldig sin son Nils Valfrid 900 kr genom en revers.

Boet hade alltså en brist på 100 kr när om- kostnaderna skulle betalas.

Dottern Hilda och hennes man Oskar Andersson hade redan övertagit Ännebäcken när de flyttade in 1916 och det fanns inte med i bouppteckningen som en tillgång. (AID: v500894.b2310.s5)

Formalia;
Sven Johan Dahlberg, född i Bolum 1845-01-13
Frånskild man 7/12 1899
Död i Ännabäcken 22/3 1919

 

Hushållerskan Ida Andersson till Dahlberg på Ännebäcken 1905

Ur Verna Andersson samling, 2015 Ur Verna Andersson samling, 2015

I ett brev till Arne Sträng 2003 från Eddie Dahlberg finns en fotokopia av ett foto av vad han tror är Ida Andersson - 'biologiska modern' till hans far.

Arne Sträng har sammanställt Idas olika boställen under sitt liv:

Ida Emmanuelsdotter Holm, född 1868 i soldattorpet till Per Andersgården i Högstena

1885 tar Ida ut ett flyttningsbetyg till Stenstorp - men lämnar aldirg in det

1887 lämnar hon tillbaka och får ett nytt betyg till Falköping Ranten nr 14, där hon tjänar piga hos postiljonen Jonsson

1888 flyttar hon till Fridene Vestarp Västergården

1889 flyttar hon till Årby Skattegården i Fridene


1890 flyttar hon till Lilla Alebäcken i Ljunghem

1891 till tändsticksfabriken Vulcan i Ångarps församling som arbeterska (= Tidaholm)

1892 tilbaka till Högsten och därifrån

1893 som piga till Måns Andersgården, Våmb

1895 gifter hon sig 25 augusti med Andreas Andersson och flyttar till Lillestigsmosse eller Berget i Våmb.

Idas 1:a giftermål med nyblivna ägaren till en intäkt Lillestigsmossen eller Berget i Våmb;
Mannen        Andreas Andersson, född 1840 22/11 i Vånga - hans 1:a hustru död 1893 - han dör 18/8 1904
2:a Hustrun  Ida Holm, född i Högstena 1868 16/10 - de får gemensamt barnen
Son               Karl Gustaf Viktor, född på platsen 1896 4/4 - flyttar till Vånga 20/11 1899 - hem igen
Son               Frans August Emil, född på platsen 1898 27/4

Lillestigsmossen låg uppe på berget i Våmb med utsikt över Skövde. Bostadshuset revs på 1960-talet. Stället kallades för "Falkes" efter Otto Hilmer Falk, cementarbetare, född i Broddetorp 1892 och hans hustru Ester Ingeborg från Karlstad och sonen Karl Åke Falk född 1922.
 

*****************************************************************************************************************************
Dynge-stöva och Ännebäcken;

1905 flyttar änkan Ida Andersson till Varnhem, 'Dynge-stöva' (under Dyngesäter) vid Ändebäcken med de båda pojkarna 21/11 och blir hushållerska hos Sven Johan Dahlberg, arrendator i Ändebäcken. De skrivs dock i husförhörslängden nu som inflyttade i Ändebäcken 28/11 1905. Hon föder också hans barn, oäkta sonen Einar Hjalmar Alexius, född i Varnhem 1906 27/9 - med Sven Dahlberg som antecknad fader i födelseboken. Makarna Broström i Gustafsberg var faddrar. Sven Johan Dahlberg dör i Ändabäcken 1919 och då tar hans 'legitima' dotter över torpet. Då hade Ida redan 'tvingats' flytta 1916.

Idas båda pojkar med Andreas Andersson lämnar Ändebäcken 1911 och 1913:
Carl Gustaf Viktor Andersson, f. Våmb 1896 4/4 - lämnar Storekullen 15 år gammal för Rådene 28/10 1911 - där blir han fosterbarn/dräng i familjen  - ger sig av till Amerika 1923 efter giftermål 1921 med Elin - åter hem 1938 med frun Elin - död 17/4 1990 - och sonen Gotthard född 1930 - Carl dör i Ljungarum  9 oktober 1981

Frans Gustaf Emil Andersson, f. i Våmb 1898 27/4 - lämnar 15 år gammal Storekullen för Ambjörntorp 1913
Frans Gustaf Emil lämnar sedan Sverige för Amerika, där han dör, troligen 1970-71 - se arvsbeslut i  Amerikansk domstol!

1916 flyttar Ida med sin son Einar som hyrande till Lindstorp

****************************************************************************************************************************


1917 till Storekullen, hyrande, varifrån sonen Einar flyttar som fosterbarn till Norra Kyrketorp 19/12 1917

1929 flyttar Ida vidare till sitt för 400 kronor inköpta Källebacken tillsammans med skrothandlaren Albin Gustafsson, född i Varnhem 1879 14/2 . De hade då bott tillsammans i 'Kullarnas stuga', Storekullen sedan 1927 då han kom dit som hyrande - hon dör på Källebacken  29/11 1935

Många av beskrivningarna är hämtade från sammanställningar av Verna Andersson, Ljungstorp.

Idas son Karl Andersson lämnar Ännebäcken 1911

Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2015 Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2015

Foto från Eddie Dahlberg

Fr v Einar Dahlberg och Karl Andersson - halvbröder, med Ida, född Holm, som moder - alltså olika fäder.

Carl Gustaf Viktor Andersson, född i Våmb 1896 4/4 - lämnar Storekullen 15 år gammal för Rådene 28/10 1911, gift med Elin från Gustaf Adolf, R-län, i Rockford IL, Amerika 28/4 1929 - återvänder till Sverige 1938 - får en son Gotthard - Carl dör i Ljungarum, Jönköping  9 oktober 1981.
Fader Idas make Andreas Andersson, Våmb.

Einar Hjalmar Alexius, född i Varnhem 1906 27/9 - blir fosterbarn i Skultorp vid 11 års ålder 1917 - gifter sig på Gotland med Eva och får 3 barn - Eddie, Else-Britt och Elly - Einar dör i Eskiltuna 1985.
Fader Sven Johan Dahlberg, Änna- bäcken - utom äktenskapet.

Den tredje brodern Carl Gustaf Viktor Andersson, lämnade Sverige för Amerika som sin bror - men stannade kvar och dog där.

Åbon Sven Johan Dahlberg köper loss Ännebäcken 1916 - dottern tar över Ännebäcken 1917-Ida med Dahlbergs son Einar får flytta ut

Sonen Einar Dahlberg lämnar Ännebäcken med modern 1916

Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2015 Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2015


Sonen Einar Dahlberg som rekryt - foto från Eddie Dahlberg

Einar Hjalmar Alexius Dahlberg, född i Varnhem 1906 27/9 - med Sven Dahlberg som antecknad fader i födelseboken - inte gift med modern Ida.


1917 - då 11 år gammal, flyttar han från Storekullen till fosterföräldrar i Norra Kyrketorp.

Fosterföräldrar blir Frans Gustaf Carlsson, född i Ödelöten och hans hustru Maria boende i Norra Kyrketorp.

De bor då i Sverkilsgården i Skultorp, Norra Kyrketorp. Här står senare att Einar då är resepredikant och pingstvän.

Fosterfadern dör i Carlshem i december 1946.

Något om Ida's fortsatta historia till sin död 1935

Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde. Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde.

Dödsboet efter Kari sålde huset på ofri grund (Hålltorps mark) för 400 kronor.

Köpare var en ortsbo, Ida Andersson från Storekullen. Ida var född den 16 oktober 1868 i Högstena som yngsta dottern till soldaten Emmanuel Holm i Per Andersgården. Fadern dog när Ida var bara 2,5 månad gammal. Modern med fyra små barn tvingades flytta från soldatttorpet.

I kyrkboken förs de över till fattigstugan i Högstena. Barnaskaran splittras, döttrarna Emma och Augusta utvandrar till Amerika. Ida tar tjänst som piga på en rad olika platser i trakten, i Stenstorp, Falköping, Ljunghem, Fridene och Varola. Ett år arbetar hon på tänsticksfabriken Vulcan i Tidaholm
.

1893 flyttar hon till Våmb och gifter sig där 1895 med en änkeman, Andreas Andersson i Lillestigsmossen. Med honom får hon två söner, Carl 1896 och August 1898, men blir själv änka 1904.

Hon flyttar då med sönerna till Ljungstorp, först till den så kallade "Dyngestöva" på marken vid Kleven under Dyngesäter, nära Ännebäcken. Hon kom därefter ganska snart som hushållerska till Sven Johan Dahlberg (se mer om honom vid A. 64 Äldre Missionshuset samt A. 101 Ännebäcken) i Ännebäcken i Ljungstorp (granne till Dyngestöva).

Med honom får Ida sonen Einar - se mer om honom - klicka här!. Ida kom därefter ofta att kallas Ida Dahlberg.

Redan 1916 får Ida lämna Ännebäcken och bodde då tillsammans med Albin Gustafsson (kallad Mars) i ett slags dåtida samboförhållande i den så kallade "Kullarns stuga" i Storekullen.Därav kom hon också att kallas "Marsa-Ida". En äldre benämning på henne är det svårtolkade "Drämbo-Ida".

Ida och Albin flyttade in i Källebacken efter en mindre reparataion 1929. Den reparationen svarade grannarna Gustav Stig  och Johan Apell för. Det var också den senare som utförde den redan omtalade utbyggnaden på baksidan 1932 i Billingen längesen, del 2 sid 61 - en utförlig beskrivning av ombygget av Verna Andersson - du hittar det här!

Ida, liksom hennes företrädare Kari, var ofta anlitad vid kalas och andra sysslor i trakten. Hon arbetade i skördetid både på Hålltorp och Ängarås. Hon dog alltså redan 1935 och Albin bodde därefter ensam kvar i huset.

Albin Mars

Albin Gustafsson, kallad Mars, var född 1872 i Liden. Hans föräldrar var Gustav Isaksson och Anna Britta Fogelberg (kallad "Marsa-gumman" i folkmun).

Albin var järnvägsarbetare men förlorade sin högerarm och hade en kort protes med en krok på. Han kallades därför "enarmingen". Det berättas att han hade en enorm arbetsförmåga och styrka i vänsterarmen. Stark hade han också varit, påstås det, då han skulle ha försökt dra isär loket och en tågvagn på järnvägsstationen i Stenstorp, men istället kom i kläm så att högerarmen måste amputeras. En annan version är att han något överförfriskad skulle ha gått på spåret och blivit påkörd av tåget.

Albin försörjde sig som skrot- och lumpsamlare, i viss konkurrens med "Höka-Gustaf", som var i samma bransch. Albin sågs ofta ute på landsbygden och inne i Skövde stad komma dragandes med sin kärra fullastad med skrot och lump. En annan födkrok var bärplockning - kröser/lingon och hjortron - som han sålde. Han var en duktig arbetare, väl orienterad om de bästa bärställena. Trots sitt handikapp kunde han plocka potatis och vara med vid skogsplanteringar. De sista åren i Ljungstorp sysslade han med att såga och hugga ved av enebuskar och hopsamlade grenar i skogarna ovanför Löten. Veden lade han i prydliga häser och sålde till Stora Ekebergs sanatorium.

Hans hälsotillstånd var dock inte det allra bästa och han hade därtill ett häftigt humör. Grannarna var rädda att han skulle göra sig själv och andra illa. Det berättas att man befarade att han skulle kunna resa livsfarliga vapen. Han tycks samtidigt ha varit något av en "filosof". En del uttryck lever kvar efter honom, som att "dä ha slocknat ena stjärna i Ljungstorp i natt", när någon i Ljungstorp hade dött. Han vistades tidvis på vilohemmet Hvilan i Skara, men blev slutligen tvångsinskriven på Ryhov, Jönköping, 1941, där han avled 1948.
 

Texten samlad och sammanställd av Verna Andersson och Arne Sträng i Varnhembygden 2003
 

Ur Vernas anteckningar om Mars;

Astrid berättade att Siv och hon varit hos Judit och städat i början av 1940-talet, när de såg Albin rörde sig mystiskt i trädgården och mumlade att han ville ta livet av sig. De sprang hem till Sandbäcken genom ängen. Det ledde till att Egon Friman som chaufför, tillsammans med grannen Sander och Holgersson körde honom ner till Ryhov, Jönköping, där han blev tvångsintagen på sinnesjukhuset.

Något om Sven och Ida's son Einars fortsatta liv efter Ännebäcken

Ur Verna Andersson samling, Ljungstorp 2015 Ur Verna Andersson samling, Ljungstorp 2015


Foto från Eddie Dahlberg i samma brev.

Berättelse från släktingen Simon Jyrknäs;

Einar Dahlberg flyttade efter Idas död 1935 till Gotland där han var lokalpolitiker (vet ej vilket parti, men skulle tro att det var Centern) där träffade han Eva Maria Elisabeth Larsson, född i Guldrupe Gotland 1905 11/6, dotter till Hemmansägaren Efraim Larsson från Hallbjäns, Guldrupe. De fick tre barn på Gotland.

Eddie Dahlberg, Else-Britt och Elly.

 

Eva och Einar Dahlberg i Eskiltuna. Bild från Simon Jyrknäs, 2015. Eva och Einar Dahlberg i Eskiltuna. Bild från Simon Jyrknäs, 2015. I början av 50-talet så flyttade familjen till fastlandet. Först till Lista utanför Eskilstuna där han drev ett jordbruk i några år. Han flyttade sen till stadsdelen Odlaren i Eskilstuna där han jobbade som transportarbetare på Metallpressen, sedermera Alfa Laval. Han var aktiv inom Blåbands rörelsen ända till slutet av sitt liv, bland annat som vice ordförande samt ordförande för Eskilstunaavdelningen. Han var även i unga år frälsningsofficer. Einar dog i Eskilstuna 1985.

Vi hittar honom även som resandepredikant i Skultorp boende i ett hus på mark från Jons Månsgård, kallat Carlshem. Det var ett sista boställe/hem för Frans Gustaf Carlsson, son till Carl Svensson från Ödelöten/Kleven, och Frans Gustafs hustru Maria. Einar var från 11 års ålder fosterbarn i familjen.

På ett foto i Skultorp ser vi troligen Frans Gustaf och Maria 1931, strax före hennes död. Vid den tiden hade de också en inneboende i fostersonen Ejnar Hjalmar Alexius Andersson, född i Varnhem 1906 27/9 - resepredikant som flyttar in 1930 från Säter och vidare till Kalmar 1931. Klicka här för att se bilden!

Bild på en åldrande Einar Dahlberg från Simon Jyrknäs
Bild på en åldrande Einar Dahlberg från Simon Jyrknäs

Oskar och Hildas Ännebäcken

Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017 Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017

Oskar Andersson i ÄndabäckenFormalia;
Johan Oskar Andersson, född 6/2 1888 i Östra Gerum - gift 25/10 1911 -
                                                             - död i Ännebäcken 1:1 9/12 1957

Hustrun Hilda Wilhelmina Andersson f. Dahlberg, Varnhem 22/2 1886 
                                                              - död Ännebäcken 1:1 16/7 1965
Son - hemmboende Nils Ewert Andersson, född i Varnhem 11/6 1920
                                                             - död i Ännebäcken 1:1 28/6 1961Anna-Brittas son Stig Andersson berättar 2017:

En bror till Hilda bodde i Boston, SA. Han var på väg hem med Andrea Doria, då båten krockade med båten Stockholm 1956 på Amerikanskt vatten. Han kunde återvända till USA och ta nästa båt till Sverige. Han bodde då hos sin syster Hilda och Oskar i Ännebäcken en tid. Han bjöd alla barnen på bio i Skövde, Roxy, - en Åsa-Nisse film.  De fick också  korv
och mos.

Slåtta-Karl i Klevens såg var också Hildas bror.

Inneboende 2:a våning familjen Evert & Anna-Britta Andersson

Foto från Stig Andersson, 2017 Foto från Stig Andersson, 2017

Evert Andersson på traktorn med sin familj hustrun Anna-Britta och längst bak hennes son Stig född 1950, samt sönerna Bo och Lars + okänd kamrat.

Foto från Stig Andersson, 2017 Foto från Stig Andersson, 2017

Anna-Brittas son Stig med kanin och halvbrodern Bo.

Foto från Stig Andersson, 2017 Foto från Stig Andersson, 2017

Bröderna Bo och Lars Andersson med barkbåt i Ännabäcken.

Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017
Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017

Berättelse runt Ändabäcken av dottersonen Gillis Andersson

Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017 Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017
Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017 Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017

Gillis mor Märta Andersson.

Formalia för Oskar och Hildas dotter och dotterson;
Dotter      Märta Sofia Viktoria, född i Varnhem 1917-09-30 - flyttar ut 1931 - hem 1932 - ut 1936
                 - död 2 januari 1991 i Tibro
                 oäkta son Gillis; Bertil Ingemar, född i Varnhem 1935-10-22 - död 29 januari 2014

Formalia;
Gillis Bertil Ingemar Andersson
, född i Varnhem 1935-10-22 - gift 20/6 1958 - död 29 januari 2014
Gärd Mona-Lisa Andersson
, född i Lidköping 26/10 1937 - gift 20/6 1958 -

Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017 Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017

 Oskar Andersson håller i tömmarna på hästen Svarten och ger några i familjen skjuts i släde på
  Ljungstorpsvägen.

Urklipp från familjen Stern, Ännebäcken, Ljungstorp Urklipp från familjen Stern, Ännebäcken, Ljungstorp
Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017 Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017

"Jag var tillsammans med min vän Bertil när jag träffade Gerd för första gången, ett möte som skulle
  bli livslångt för Gerd och mej. Vi firade att vi känt varandra i 60 år i mars 2013."

Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017 Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017

                Vårt första möte

Vintern höll sitt grepp ännu men värmen inom mej, blev Du
Vi var så unga du och jag och i varann vi fann behag.
Den förta gången jag dej såg var i den tidena gamla tåg.
I rök och ånga bars vi fram mot roten till vårt släktes stam.

Vi vandrade i vårlig lund där trasten sjöng son aftonsång.
Jag höll dej hårt uti din hand och drömde om din famn.
Trasten sjöng sin vackra sång och vandringen på grusad gång
var början på en levnad lång vi ännu vandrar på.

Jag smög från ditt finger en enkel ring, ville ju ha från dej någonting,
som gjorde att vi skulle ses igen, man vill inte mista en underbar vän.
Och visst fick vi se varann mången gång, fast väntan ibland kändes allt för lång.
Nu åren har runnit så fort förbi, men än kan jag minnas den gång vi

Vandrade i vårlig lund där trasten sjöng sin aftonsång.
Jag höll dej hårt uti min famn och drömde om din mun.
Trasten sjöng sin vackra sång och vandringen
på grusad gång
var början på en levnad lång vi ännu vandrar på

Vi har blivit så många nu, Ifrån att det en gång var
jag och du.
Urban och Katarina, våra kära två har gett oss en
lycka av många små.
Det kunde vi inte ana då, när vi en gång gick
vi båda på
en grusad gång och till fågelsång skulle en göra en
vandring, en levnad lång

Vi vandrade i vårlig lund där rasten tystnat med
sin sång.
Jag höll dig varligt i min famn, jag kysste ömt
din mun
och trasten tystnat med sin sång, vår vandring på
en grusad gång
var början på en levnad lång vi ännu vandrar på.

 

Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017
Foto från Gerd Andersson som var dottersonens Gillis maka och bor i Skövde, 2017

1945 köper Sven Andersson i Ännebäcken Lövstad 1:2

Sven Andersson, Ännebäcken köper marken Aa på kartan. Man kan se att 2 nya vägar skapas. En söder om den befintliga som utgör gräns mot Lövstad 1:1 och en väg till fastigheten Gruvesäter 1:3. Säljare är Karl August och Hildur Andersson Lövstad 1:1.

Marken såldes sedan vidare till brodern Evert som försökte bygga ett hus men bara kom till grunden. Evert sålde sedan marken 1957 till Simon Falk för 300 kronor.

Anna-Lisa Falk - Simon Falks dotter - köper Lövstad 1:2 1977

Gustavsberg Artur Falk köper 1963007 Gustavsberg Artur Falk köper 1963007

Anna-Lisa Falk, född 1960-07-30 köper Lövstad 1:2 1977 - troligen då av sin far.
(ett stycke avstyckad mark vid Ljungstorpsvägen mitt emot Ännebäcken.) Hon är då endast 17 år gammal.

Familjen Hultgren på Ännebäcken fr o m 1962

Bild från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Bild från familjen Stern, Ännebäcken, 2017

Sonen Mats Hultgren står på trappan efter köpet av Ännebäcken 1962.

Bild från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Bild från familjen Stern, Ännebäcken, 2017

Sonen Mats hittade första vintern sin spelplan på Ännebäckens is.

Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017

Fåren kom strax på plats i Ännebäcken! Här med Kleven under Löten i bakgrunden.

Hultgrens bygger ut

Dokument från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Dokument från familjen Stern, Ännebäcken, 2017

Hultgren ritar till- och ombyggnad av det befintliga huset till en för tiden modern bostad.

Dokument från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Dokument från familjen Stern, Ännebäcken, 2017
Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017

Bygget tar fart 1966.

Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017

Grunden på plats.

Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017

Bygget tar form.

Hultgrens förteckning på ägonamnen för marken vid husen

Hultgrens får blev något av ett kännetecken för Ännebäcken

Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017

Fårbetet mellan grannarna runt Ännebäcken.

Fåren på väv av grannen textilkonstnären Annette Magnusson

"Hultgrens hörna" (Vid Ännebäcken, Ljungstorp) "Hultgrens hörna" (Vid Ännebäcken, Ljungstorp)

Hennes son Jonas skriver;
"Hon framställde under mitten av 70-talet bilder av ulliga får på vårbete bland Billingens blommande körsbärsträd, skörd och vedhuggning om hösten, sparkåkning och timmertransport med häst och släde om vintern, osv. De idylliska skildringarna av livet på landet, präglat av årstidernas gång, bör inte underskattas.

De framställer också en livsmiljö som är vävarnas möjlighetsbetingelse, och pekar mot det engagemang i frågor om arbete, natur, miljö, ekologi som redan då var avgörande för Annette. Ömsinthet, varsamhet, konkretion och nära relationer i en omedelbar omgivning. 

Om fåren i grannens hage blir motiv i vävarna, är det också just deras ull som används i vävnaderna, kardad, spunnen och färgad av Annette."

Inga-Lisa Hultgren på Ännebäcken

Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017 Foto från familjen Stern, Ännebäcken, 2017

Bygdedräkten visar makarna Hultgrens stora intresse för hembygdsfrågor.

Lars Hultgren på Ännebäcken

Urklipp från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2017 Urklipp från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2017
Formalia;
Lars Erik Ingemar Hultgren, född 20/8 1925 i Mariestad - gift 4/1 1948 - död på Fogdegårdsvägen 20 i Varnhem 9/5 2012
Urklipp från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2017 Urklipp från Verna Anderssons samling, Ljungstorp, 2017

Dotter med familj - nästa generation på Ännebäcken

Nya ägare medför nya reparationer och ombyggnader!

Bäck-lekar på egen tomt

Marc tycks vilja 'dränka' sin fyrhjuling i Ännebäcken.

Nu är hästar intresset på Ännebäcken - här Senton 34 år!

Foto Maria Lind (f. Antbäck) - ur familjen Sterns album, Ännebäcken, 2017 Foto Maria Lind (f. Antbäck) - ur familjen Sterns album, Ännebäcken, 2017

Hästen Senton blev 34 år och slutade sina dagar på Ännebäcken.

Boende på Ännebäcken enligt kyrkböckerna 1779 - 1938

Husförhörslängd 1779 - 1787
AID: v17786.b22.s35
Endebäcken

Mannen Sven Olofsson, född i Ving 1741 - tycks flytta in 1770
Hustrun Annicha Andersdotter, född i Amundstorp 1741
Son         Anders, född i Amundstorp 1764-10-15 - flyttar ut 1782
Dotter     Stina, född i Amundstorp 1767 - flyttar ut till Klostret Ödegården 1780
Son         Jacob, född i Skarke 1771-01-26 (Not; Blind på högra ögat - kopporne)
Hustruns moder - Enkan Catharina Jonsdotter, född i Foxerna 1699 - dör nu här 1780
                - de övriga i familjen flyttar ut 1783

Nya boende 1783;
Mannen Måns Jonsson, född i Lundby 1745 - in 1783 från Lundby med familj
Hustrun Britta Svensson, född i Bostorp 1750
Son         Jonas, född i Lundby 1782
                - familjen flyttar vidare till Sten 1785

Nya boende 1785;
Mannen Peter      
Hustrun Stina
, född 1792 - flyttar in från Baggeboda 1785
Son         Peter - död 1786
Dotter     Greta, född 1783
               - familjen tycks "Absentes" (Frånvarande) 1786

Nya boende 1786;
Mannen Daniel Larsson
, född 1744 - in 1786 från Varola med
Hustrun Anna Jansdotter, född 1740
Noteras att de är "Husville, obesuttne och utfattige"

Husförhörslängd 1786 - 1791
AID:v17787.b29.s49
Ändebäcken

Nya boende 1786;
Mannen Daniel Larsson
, född i Sköfde 1744 - in 1786 från Varola med
Hustrun Anna Jonsdotter, född 1740
Noteras att de är "Husville, obesuttne och utfattige" - de flyttar tillbaka till Varola samma år 1786

Nya boende 1786;

Mannen Peter Karlsson, född i Våmb 1738
Hustrun Brita Larsddotter, född i Sventorp 1728
Son         Lars, född i Kepplunda 1772 (Not; Kan svårligen tala och höra)

Husförhörslängd 1792 - 1800
AID:v17788.b4
Ändebäcken

Nya boende 1786;
Mannen Peter Karlsson, född i Våmb 1738
Hustrun Brita Larsddotter, född i Sventorp 1728 - hon dör här nu 1792
Son       Lars, född i Kepplunda 1772 (Not; Kan svårligen tala och höra)
2:a hustrun Annika Andersdotter, född i Klefva 1753-10-21 - flyttar in 1793 från Klefva

Husförhörslängd 1800 - 1815
AID:v17789.b34.s57
Ändebäcken - brukas av Dragon Åkergren (Hästhagen/Åkersdal)

Kvarboende 1800;
Mannen Peter Karlsson, född i Våmb 1738 - dör här nu 1800
Son       Lars, född i Kepplunda 1772 (Not; Kan svårligen tala och höra)
2:a hustrun Annika Andersdotter, född i Klefva 1753-10-21
              - hustrun och hans son flyttar åt olika håll - hon till Fröjered och Lars till Våmb 1801

Nya boende 1805 - tidigare brukaren;
Avskedade Ryttaren Eric Åkergren
, född i Klostret 1752-11-14 - in 1805 från Hästhagen (Åkerdal)
Hustrun                      Maria Andersdotter, född i Broddetorp 1752
Dotter                          Greta, född i Hästhagen 1783-12-28 - in 1808 från Foxerna - ut igen L Hålltorp 1812
Son                             Anders, född i Hästhagen 1787-01-03 - ut till Engarås 1807
Son                              Eric, född i Hästhagen 1799-11-17
Moder Änkan               Elin Bengtsdotter, född i Marum 1721 - flyttar in från Vadet 1807 - dör här 1809
                                  
   - Eric med hushåll flyttar till Lilla Sjöbo 1812

Nya boende 1812;
Torpare Lars Pik
, född i Berg 1880-11-16 - flyttar in från Hästhagen 1812
Hustrun Stina Bengtsdotter, född i Åsaka 1773-09-06
Dotter     Greta, född i Hästhagen 1806-12-15

Dräng     Johannes Andersson, född i Varnhem 1794 - in från Refvenstorp 1812 - ut samma år 1812

Husförhörslängd 1815 - 1836
AID: v17789.b34.s57.b34.s57
Ändebäcken

Kvarboende 1815;
(Not; "Piken anses äfven såsom Torpare under Engarås, hälst han på dess ägor upptagit ett Nyhemman"
Torpare Lars Pik, född i Berg 1880-11-16 - flyttar in från Hästhagen 1812
Hustrun Stina Bengtsdotter, född i Åsaka 1773-09-06 - dör här 1818
Dotter     Greta, född i Hästhagen 1806-12-15
Son         Johannes, född på platsen 1816-04-12
2:a Hustrun Stina Andersdotter, född i Varnhem 1791-07-01 - flyttar in från Kyrkebo 1919
               - familjen flyttar ut till "Ett nyhemman under Engarås" (Loviseberg) 1820

Nya boende 1819;
Torparen Håkan Larsson
, född i Wing 1790-03-20 - flyttar 1819 från Ödelöthen med hushåld;
Hustrun   Stina  Erlandsdotter, född i Dala1790-09-08
Son           Lars, född i Ödelöten 1817-12-26
Dotter        Charlotta, född på platsen 1821-08-15
                  - familjen flyttar till Skarke Dunagården 1824

Nya boende 1824;
Torparen Jonas Larsson
, född i Broddetorp 1786-04-08 - in med familj från Ving 1824
Hustrun   Nora Andersdotter, född i Stenum 1794-01-31
Son          Lars, född i Wing 1820-02-20 - flyttar ut 1827
Dotter       Maria, född i Wing 1822-12-04
Son          Anders, född på platsen 1825-12-04
                - familjen tycks lämna 1826

Nya boende 1826;
Soldaten   A. Lindström, född i Lidköping 1796-02-20 in från Bolum
Hustrun    Maria Svensdotter, född i Varnhem 1799-12-24 (Strängstorpet)
(Dotter till Soldat Sven Boman, född i Odensåker 1765 - död i Strängstorpet 1808)
Son           Johannes, född i soldatboställe Nr 328, Solberga 1822-06-02
Son           Sven, född som ovan 1824-04-22
Son           Anders Gustaf, på platsen 1826-10-27
Son           Lars Petter, på platsen 1828-11-12

Gossen Anders Johansson, född i Varnhem 1811-11-12 - in 1829 och ut samma år 1829
             
     - hushållet lämnar för Bolum 1830

- någon ny inflyttad noteras inte i denna husförhörslängd

Alf Brage har noterat en Rotemästare för 1838;
Rotemästaren Lars Persson

Husförhörslängd 1836 - 1846
AID: v17791.b43.s75
Ändebäcken

Här skrivs först:
Utan försvar Johannes Ericsson


Nya boende 1842;
Torparen Lars Jönsson
, född i Broddetorp 1797-07-30 - in med familj från Broddetorp 1842
Hustrun   Anna Maria Carlsdotter, född i Varnhem 1804-08-23
Dotter      Inga, född i Broddetorp 1827-07-12 - flyttar ut 1844
Son          Carl Gustaf, född 1844-08-09
                - familjen flyttar ut 1844


Med anledning av att torparen Pik upptagit ett Nyhemman och samtidigt bott och brukat Ännebäcken - så blandar Husförhörslängden samman dessa båda ställen - Nyhemmanet under Engarås som de kallar Loviseberg. Vi redovisar boende under Loviseberg i de delar de finns beskrivna här under sin egen objektrubrik C. 7 Loviseberg


Nya boende 1845;
Torpare Anders Jansson
, född i Varnhem 1813-03-20 - in 1845 från Loviseberg Inhyses med
Hustrun Maria Svensdotter, född i Varnhem 1812-05-03
Dotter     Anna Greta Andersdotter, född i Varnhem 1841-05-30
 

Husförhörslängd 1846 - 1859
AID: v17792.b79.s142
Ändebäcken


Kvarboende;
Torpare Anders Jansson
, född i Varnhem 1813-03-20 - in 1845 från Loviseberg Inhyses med
Hustrun Maria Svensdotter, född i Varnhem 1812-05-03
Dotter     Anna Greta Andersdotter, född i Varnhem 1841-05-30
Dotter     Christina, född i Varnhem 1846-04-18 - död här 1847

Här skrivs också;

Enkan Britta Andersdotter, född i Varnhem 1778-05-07
Enkmannen  f.d. soldaten Lars Sträng, född 1786-09-04 - flyttar in 1853 från inhyses Lilla Hålltorp

Drängen Carl Svensson, född i Varnhem 1825-08-20

Husförhörslängd 1854 - 1862
AID: v17794.b60.s53
Ändebäcken


Kvarboende;
Torpare Anders Jansson
(Jeansson), född i Varnhem 1813-03-20 - in 1845 från Loviseberg Inhyses med
Hustrun Maria Svensdotter, född i Varnhem 1812-05-03
Dotter     Anna Greta Andersdotter, född i Varnhem 1841-05-30 - flyttar ut 1860
               - flyttar ut som inhyses hos Bohlin i Sparsäter 1861

Här skrivs också;
Enkan Britta Andersdotter, född i Varnhem 1778-05-07 - flyttar med till Sparsäter 1861
Enkmannen  f.d. soldaten Lars Sträng, född 1786-09-04 - flyttar ut 1860

Drängen Carl Svensson, född i Varnhem 1825-08-20

Nya boende 1861;
Torparen Adam Jonsson
, f.i Varnhem 1824-12-25 - in efter att ha sålt Späckatorp efter hustruns bortgång
Dotter       Sofia Mathilda, född i Varnhem 1854-04-22
Dotter       Emma Charlotta, född i Varnhem 1855-05-22 - läs mer om henne!
Son          Johan Oscar, född i Varnhem 1857-01-16
Son          Carl August, född i Varnhem 1858-12-31

Pigan Brita Cajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-23 - in 1861
 

Husförhörslängd 1862 - 1869
AID: v17795.b113.s107
Ändabäcken under Ängerås

Kvarboende;
Torparen      Adam Jonsson
, f.i Varnhem 1824-12-25
2:a Hustrun  Brita Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-25 - tidigare piga - gift 1864
Dotter            Sofia Mathilda, född i Varnhem 1854-04-22
Dotter            Emma Charlotta, född i Varnhem 1855-05-22
Son               Johan Oscar, född i Varnhem 1857-01-16
Son                Carl August, född i Varnhem 1858-12-31
Bådas barn    Anders Gustaf, född i Varnhem 1866-06-14

Dräng August Svensson, född i Sköfde 1832-03-22 - in 1865

Hyrande 1867 - 1869;
Arbetaren Johan Petter Andersson Svärd, född i Vårfruhem (Våmb) 1825-06-24 - in med familj 1867
Hustrun     Anna Kajsa Andersdotter Andd Redig, född i Varnhem 1832-09-10 - in från annat håll 1867
Hustrun oägta före äktenskapet August, född i Varnhem 1864-03-05
Bådas son  Johan Gustaf, född i Varnhem 1869-04-25
                   .- familjen flyttar ut till allmän mark vid Klostret 1869

Husförhörslängd 1869 - 1880
AID: v17796.b129.s120
Ändabäcken under Ängerås

Kvarboende;
Torparen      Adam Jonsson
, f.i Varnhem 1824-12-25
2:a Hustrun  Brita Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-25
Dotter            Sofia Mathilda, född i Varnhem 1854-04-22 - ut till Amundtorp Millomgården 1871
Dotter            Emma Charlotta, född i Varnhem 1855-05-22 - ut 1870 - hem igen 1875 - ut till Hagen 1877
Son               Johan Oscar, född i Varnhem 1857-01-16 - ut till Amundtorp Öfverstegården 1870
Son                Carl August, född i Varnhem 1858-12-31 - ut 1878
Bådas barn    Anders Gustaf, född i Varnhem 1866-06-14
                       - familjen flyttar till Klefven under Löthen och Ambjörntorp 1878

Nya boende 1878;
Torparen Emmanuel Gustafsson
, född i Hvalstad 1842-08-18 - in med familj 1878
Hustrun  Charlotta Sofia Johansdotter, född  i Skarke 1842-02-13
Dotter      Olivia Amanda, född i Skarke 1873-07-08
 

Husförhörslängd 1880 - 1895
AID: v17797.b188.s181
Ändabäcken under Ängerås

Kvarboende;
Torparen Emmanuel Gustafsson, född i Hvalstad 1842-08-18 - in med familj 1878
Hustrun  Charlotta Sofia Johansdotter, född  i Skarke 1842-02-13
Dotter      Olivia Amanda, född i Skarke 1873-07-08
                - familjen flyttar 1880 - och slutligen efter hustruns död och omgifte som ägare till Fogdehagen 1885

Nya boende 1880;
Torparen Sven Johan Dahlberg, född i Bolum 1845-01-13 - in med familj 1880
Hustrun  Sofia Larsdotter Falgren, född i Falköping 1843-06-22 - dör här nu 28/12 1892
Son          Johan Werner, född i Bolum 1869-01-08 - ut till Sköfde lf 1887
Son          Karl August, född i Bolum 1871-06-07 - ut till Örebro 1887
Son          Gustaf Henning, född i Bolum 1873-07-26 - ut till Stenstorp 1890
Dotter       Tekla Sofia, född i Bolum 1875-12-30 - emigrerar till N. Amerika 10/6 1895
Son           Frans Oskar, född i Bolum 1877-10-26 - ut till Sjogerstad 1894
Son           Nils Valfrid, född i Varnhem 1881-10-30
Dotter        Hilda Viktoria, född i Varnhem 1886-02-22

Styfdotter  Ida Gustafva Elin, född i Bolum 1865-11-28 - in från Ransberg 1885 - ut till Stockholm 1886

Dräng karl Ludvig Johansson, född i Eggby 1884-12-13 - in 1885

Husförhörslängd 1895 - 1922
AID: v246286.b1690.s160
Ändabäcken under Ängerås - säljs och friköps 1916 av Sven Johan Dahlberg

Kvarboende;
Torparen Sven Johan Dahlberg, född i Bolum 1845-01-13 -  dör här nu 22/3 1919
2: Hustru Kristina Magnusdotter, född i Hellestad 1852-07-20 - skilsmässa 1/8 1900 - obefintlig
Son           Frans Oskar, född i Bolum 1877-10-26 - ut till Sjogersad 1894 - hem igen 1897 - ut 1898
Son           Nils Valfrid, född i Varnhem 1881-10-30 - ut till Dala 1898
Dotter        Hilda Viktoria, född i Varnhem 1886-02-22 - flyttar ut 1905
Son           Gustaf Henning, född i Bolum 1873-07-26 - ut till Stenstorp 1890  - 1897 Amerika - hem & ut  1899

Piga med barn flyttar in på Ändabäcken 1900;
Pigan         Karolina Jupiter, född i Gudhem 1869-01-10 - hon dör här 6/9 1901
oäkta son   Henning, född i Gudhem 1892-07-27
oäkta dtr     Elsa Maria, född i Gudhem 1899-02-13
                   - barnen flyttar ut till Fattighuset 1901

Änka med barn flyttar in 1905;
Änkan        Ida Andersson född Holm
, i Högstena 1868-10-16 - änka1904 -  in 28/11 1905 med
Son             Karl Gustaf Viktor, född i Våmb 1896-04-04 - ut till Rådenen 28/10 1911
Son             Frans August Emil, född i Våmb 1898-04-27 - ut 1913
Oäkta son   Einar Hjalmar Alexius, f.Varnhem 1906  24/9 - födelseboken ger Sven Johan Dahlberg som fader

Ny ägare 1917 - dotterns familj;
Läg ägare  Johan Oskar Andersson
, född i Ö. Gerum 1888-02-06 - in från Rådene med familj 1917
Hustrun     Hilda Viktoria född Dahlberg, i Varnhem 1866-02-22 - gifta 1911
Son             Sven Oskar, född i N. Kyrketorp 1912-09-23
Son             Johan Erik Ivar, född i Rådene 1915-03-07
Dotter          Märta Sofia Viktoria, född i Varnhem 1917-09-30
Son             Nils Ewert, född i Varnhem 1920-06-11

Husförhörslängd 1922 - 1938
AID: v246287.b2360.s225
Ändabäcken under Ängerås - upptages som särskild fastighet

Kvarboende - dotterns familj;
Läg ägare  Johan Oskar Andersson
, född i Ö. Gerum 1888-02-06
Hustrun     Hilda Viktoria född Dahlberg, i Varnhem 1866-02-22 - gifta 25/10 1911
Son             Sven Oskar, född i N. Kyrketorp 1912-09-23 - flyttar ut 1930 - hem igen 1932 - ut igen 1935
Son             Johan Erik Ivar, född i Rådene 1915-03-07
Dotter          Märta Sofia Viktoria, född i Varnhem 1917-09-30 - flyttar ut 1931 - hem igen 1932 - ut 1936
                   
oäkta son Gillis Bertil Ingemar, född i Bro 1935-10-22
Son             Nils Ewert, född i Varnhem 1920-06-11
Dotter          Elna Ingeborg Matilda, född i Varnhem 1922-09-10 - dör här 27/2 1924
Dotter          Elin Viktoria, född i Mularp 1900-03-30 - sinnesjuk - vistas på Ryhovs sjukhus sedan 16/5 1934