A. 100 Trädgårdsskiftet - Trägår's hage/ Trägår's-lé - med en Backstuga

Klostret Trädgårdens skifte -> sammanläggs till Lövstad 1:1 1929 - avstyckas 1945 och blir då också Lövstad 1:2

De markerade delarna av Fogdegårdsskiftet är de som hör till det samlade ägandet av Lövstad efter 1931. Trädgårdens skifte inkorporerades med Lövstad under Fogdegården 1929 genom en formell sammanläggning till Lövstad 1:1. Karl August Anderssons familj kallade Lövstad för Lövvik.

Kort sammanfattning kring Fogdegårdsskiftet

1925 friköper änkan Britta Stina Gustafsdotter, född i Bolum 1860-09-11 de båda smala remsorna norr om och mitt för FogdehagenFogdegårdens skifte - de hette då Klostret Fogdegården 4:4 och 4:5 - de avstyckas formellt nu för första gången. Hon hade varit gift med Per August Persson i Vasen, född i Varnhem 1854-09-18 och de hade en fosterpojk Nils Oskar Valdemar, född i Sköfde lf 1903-04-18 - son till arbetaren Anders Petter Andersson Lindén, Sjöliden i Sköfde landsförsamling.

När Britta dog så gjorde bouppteckning 18 juni 1928 och testamente 11 maj 1928 att följande personer blev ägare till de båda remsorna med byggnader (g:a Fogdetorpet 2/3 i testamentet kallat Löfsta och senare kallat Skogen); Julia Grönlund, Gustaf Henriksson, Nils Torsten Valdemar Lindén och Nils Oskar Valdemar Lindén. Lägenheten Löfsta betingade ett värde om 500 kr. Boets totala tillgångar efter avdrag av skulder var vid bouppteckningen var 1.026.00 kronor.
OBS! Detta är alltså inte det Löfstad som låg på norra Fogdegårdsskiftet innan det revs och nybebyggdes av Karl August 1935  och blev Lövvik.

Dessa båda smala korta remsor (idag 4:9 och 4:10) utgjorde mellan 1845 - 1876 Fogdetorpet 2/3 inköpt av Alsing skattskriven i Stockholm, åt sina föräldrar inflyttade från Loviseberg (!) vid Ändabäcken.

Mellan 1860 till 1876 ägdes hela Fogdetorpet av Carl Johan Carlsson (både 1/3-delen vid vägen och 2/3-delen längre in på ägan) - dessa båda remsor ingick alltså i Fogdetorpet sedan långt tidigare - då de inte ens var uppdelade.

1876 såldes Fogdetorpet 1/3 vid vägen och inkorporerades med Fogdehagen - och Fogdetorpet försvann som beteckning och båda blev formellt enbart Fogdehagen 4:6 under 1920-talet.

Kvar fanns ändå de två remsor som tidigare utgjort Fogdetorpet 2/3 och bebyggts av Alsing 1845. Det var alltså dessa som nu Britta Stina Gustafsdotter köpte med byggnader.

Följande byggnader/lägenheter är fastställda under olika perioder:

- Fogdehagen bebyggt 1820 slås senare ihop med Fogdetorpet 1/3 vid vägen och blir enbart Fogdehagen
- Fogdetorpet bebyggt 1820 vid vägen med mark ner ett rejält stycke på Fogdegårdsskiftet - delat 1845 i
     - 2/3 Fogdetorpet på mellanskiftet bebyggs av Alsing 1845 = senare Löfsta (enligt testamente och karta  
            1877)  = senare Skogen - de två remsorna 4:5 och 4:6 (idag 4:9 och 4:10)
     - 1/3 Fogdetorpet vid vägen som säljs till Fogdehagen 1876 slås ihop under 1920-talet till Fogdehagen
             4:6
och Fogdetorpet upphör som namn
- Löfstad bebyggt 1844 av djurläkaren Johannes Larsson Wahnborg vid Löfstads bruk - köpt till sin syster och
               hennes man m. familj som flyttar in från Loviseberg, Ändabäcken - blir 1930 Lövvik då Karl August
               bygger nytt och ger ett nytt namn
   
Löfstad/Lövvik köps av Karl August Andersson och han inkorporerar också hela Trädgårdsskiftet gränsande i norr - inköpt 1929.

+ sommarstugan på Fogdehagens mark 1954 - 2012 som blivit Lövvik 1 i lantmäteriets handlingar!

Trädgårdens skifte på karta 1844

1853 fastställdes på 1844 års karta Laga skiftet med Trädgårdens skifte Q.

Inga byggnader finns 1844 inritade på de här skiftesdelarna. Trädgårdens skifte bebyggdes aldrig.

Fogdegården Lb. uppfördes samma år som kartan ritades av djurläkaren Johannes Larsson Wahnborg, Löfstad bruk för sin syster och hennes man med familj som flyttar in från Loviseberg, Ändabäcken.

På Lövstad/Lövviks nuvarande marker hittar vi också den husgrund som finns på 1844 års karta på Trädgårdens skifte

På gränsen till Nygårdens skifteTrädgårdsskiftesssidan finns ännu idag svaga rester av ett hus, som vi också hittar på 1844 års skifteskarta - se nedan! Stengrunden är här hjälpligt umärkt med svarta streck.Kan ha varit en murstock i högra delen av huset - ett gruschakt alldeles invid har förstört möjlighten att se detta helt klart. Husets storlek bör ha varit ca 4 x 4 meter eller något större.

På Laga skifteskartan från 1844 ser vi ett hus markerat just på den plats man kan se lämningarna idag på Trädgårdens skifte Q. Det tycks vara en backstuga under Klostret Trädgården i Varnhem. Verkar bebodd mellan 1843 och ca 1870 - se nedan!

Boende i denna lilla backstuga på Trädgårdens skifte enligt kyrk- böckerna 1843 - 1870

Familjen Johan Eriksson med hustru Lisa Olofsdotter - med senare änkan Lisa Olofsdotter och pojkarna bor här mellan 1843 - 1855.

Därefter flyttar det in en inhyses Änka Cajsa Larsdotter Olin, född i Wing 1789-04-07 med sonen trumslagaren  Johan Alfrid Olin, född i Varnhem 1842-01-14 - som dör här 3/4 1862 

Ny inhyses här på vårt skifte blir då också 1862 fattighjonet änkan Annika Johansdotter, född i Broddetorp 1793-06-16 - de båda damerna dör säkert här eller hamnar på Fattighuset och vårt hus (backstuga) blir öde fr o m 1870.

*****************************************************************************************************************************'

Trädgårdsskiftets backstuga fanns alltså bebodd mellan 1843 och senast 1870.

1843 flyttar de till ”Under Trädgården” (absolut vårt ställe på Trädgårdsskiftet)
- troligen uppför de det lilla huset 1843

Inhyses;
Mannen Johan Eriksson
, född i Varnhem 1803-05-26 - han dör nu här 1844
Hustrun Lisa Olofsdotter, född i Wing 1799-05-01
Son        Olaus, född i Wing 1829-12-01  (Not; klen i xxxx)
Son        Gustaf, född i Wing 1836-10-17

1846 - 1859 finns följande om dem - kvarboende under Trädgården;

Änkan   Lisa Olofsdotter, född i Wing 1799-05-01
Son        Olaus, född i Wing 1829-12-01 - flyttar ut till Backgården Öglunda 1847 - åter hem 1849
              - står då som Kronoarbetskarl Artillerist
Son        Gustaf, född i Wing 1836-10-17 - även han har en suddig skrivning som ”Kronoarbetskarl”

1854 - 1862 finns följande noteringar om dem;
”Obs! Sägas äga bol på en jord tillhörande ass. Sjöberg” 

( - det visar att det är en mark utom Trädgården i Varnhem - vi vet inte vem Sjöberg är - troligast på skiftet, eftersom de skrivs under Trädgården))

Inhyses;
Änkan   Lisa Olofsdotter
, född i Wing 1799-05-01
Son        Olaus, född i Wing 1829-12-01 - flyttar ut till Backgården Öglunda 1847 - åter hem 1849
               - står fortfarande som Kronoarbetskarl Kronan
Son        Gustaf, född i Wing 1836-10-17 - även han har en suddig skrivning som ”Kronoarbetskarl”

1855 flyttar de till Djeknakrogen som inhyses;
******************************************************************************************************************************
Änkan   Lisa Olofsdotter, född i Wing 1799-05-01
Son        Olaus, född i Wing 1829-12-01 - flyttar ut till Backgården Öglunda 1847 - åter hem 1849 -
              - f. d. Kronoarbetskarl Kronan - Dräng på Löthen 1962 (Not; ”Straffad för första resan stöld”)
Son        Gustaf, född i Wing 1836-10-17 - även han har en suddig skrivning som ”Kronoarbetskarl” - dräng på
              Löthen 1860
1866 får hon sällskap med Enkmannen Pehr Israelsson, född 1817-12-30 i Segerstad och hans 3 barn - han dör 1877. Änkan flyttar 1884 till Fattighuset 85 år gammal, där hon dör 4/5 1885
******************************************************************************************************************************

 

I backstugan på Trädgårdens skifte flyttar det efter detta in en inhyses Änka Cajsa Larsdotter Olin, född i Wing 1789-04-07 med sonen trumslagaren Johan Alfrid Olin, född i Varnhem 1842-01-14 - som dör här 3/4 1862 

Ny inhyses här på vårt skifte blir då också 1862 fattighjonet änkan Annika Johansdotter, född i Broddetorp 1793-06-16 - de båda damerna dör säkert här eller hamnar på Fattighuset och vårt hus (backstuga) blir öde fr o m 1870 och förfaller säkert snabbt.

Trädgårdsskiftet köps 1925 Knut Ohlsson, Runhem, Varnhem

Hela Trädgårdens skifte som låg utmed Fogdegårdens norra skifte - senare Löfstad - köptes av Knut Ohlsson och hans hustru Emelia 1925 efter utannonsering av makarna  Jonas och Emilia Pettersson i Trädgården, Varnhem. Makarna Ohlsson hade då 1923 redan köpt marken för bygget av sitt hus med café och verkstad nästan mitt för kyrkogatan i Varnhem, som de kom att döpa till Runhem.

Kartan är skifteskartan från 1848 och visar en samfälld väg på Trädgårdsskiftet med ett led mot landsvägen - kallat 'Trädgårds-le'.

Hela Trädgårdsskiftet kom senare att köpas till och inkorporeras med Löfstads marker genom att ägaren till Lövstad/Lövvik Karl August Anderssons och hans hustru Anna Hildur Wiktoria Anderssons köp den 8 maj 1929.

1930 sammanläggning av Lövstad och Trädgårdskiftet = Lövstad 1:1

A. = Lövsstad och B = Trädgårdsskiftet - de slås nu samman till Lövstad 1:1 1929-30. Här ser man också att Fogdetorpet redan sammanförts med Fogdehagen och blivit " Avsöndrad lägenhet Fogdehagen".

1945 säljs ett stycke av Lövstad 1:1 i det forna Trädgårdsskiftet
- blir Lövstad 1:2 -köps av Sven Andersson, Ännebäcken

Sven Andersson, Ännebäcken köper marken Aa på kartan. Man kan se att 2 nya vägar skapas. En söder om den befintliga som utgör gräns mot Lövstad 1:1 och en väg till fastigheten Gruvesäter 1:3. Säljare är Karl August och Hildur Andersson Lövstad 1:1, som först ordnar med servitutvägen för Gruvesäter 1:3

Anna-Lisa Falk - Simon Falks dotter - köper Lövstad 1:2 1977

Gustavsberg Artur Falk köper 1963007 Gustavsberg Artur Falk köper 1963007

Dottern till Simon Falk; Anna-Lisa Falk, född 1960-07-30 köper Lövstad 1:2 1977 - troligen av Sven Andersson (ett stycke avstyckad mark vid Ljungstorpsvägen mitt emot Ännebäcken.) Hon är då endast 17 år gammal.

Anna-Lisa Falk köper Lövstad 1:2 1977 - troligen av Sven Andersson, som köpte marken 1945.
(ett stycke avstyckad mark vid Ljungstorpsvägen mitt emot Ännebäcken.)

Formalia;
Anna Lisa Kangöz, född i Skövde 1960, frånskild kvinna 2004-07-21 - död 23/3 2007 i Stockholm Engelbrekt

Marken Lövstad 1:2 ägs 2017 av barnen Sara-Gül Azize och Timur Daniel Kangöz - båda boende i Sthlm.

Simon Falk, född 1916-12-16 flyttade till Kristinefors 1946, då en 30-årig ogift småbruksägare.
Han kom dit med systern Elin Falk, född i Saleby 1909-07-12 och brodern Artur Fritiof Falk, född i Saleby 1910-12-29.

Modern, Anna Matilda Falk f. Augustdotter i Saleby 1873-03-11 blir änka 1945 och 1961 flyttar hon in till Artur som då arrenderar Lövvik/Lövstad - Artur köper Lövvik 1965.

Trädgår's-lé's miljö återskapas 1991 - nu åter borta

Urklipp från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2017 Urklipp från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2017

Tidningsartikel från 1991 då entusiastiska Ljungstorpsbor återuppbyggde miljön vid Trädgårds-lé!