1700-talets vägar i Billingeliderna
- från Varnhem över berget

HÅLLTORPSLIDEN -  del av 1700-talsväg till Falköping

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014. Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014.

Hålltorspvägen, ÄVEN KALLAD HÅLLTORPSLIDEN*  här utmärkt för hela sträckan mellan dåtidens Lilla och Stora Hålltorp och dagens Redsvenstorp - vägen går sedan vidare mot Pickabacken - jämför med 1960 års karta nedan!
*
från ortsnamnsregistret

HÅLLTORPSLIDEN  var del av den 1700-talsväg som gick över Pickabacken bort mot Ulunda och vidare till Falköping!

Till denna anslöt vid Redsvenstorp då också en 1700-talsväg från Billingeliderna (Ljungstorp) via 'Fermagatan' över bäcken vid Stensbro, vidare över Stenslund och fram till Redsvenstorp.

Baserat på tidiga kartor borde en inritning (KF) av Stora Hålltorps tre bostadshus (1779) på 1960 års karta kunnat se ut så här. Baserat på tidiga kartor borde en inritning (KF) av Stora Hålltorps tre bostadshus (1779) på 1960 års karta kunnat se ut så här.


Ur ortsnamnsregistret för Hålltorp:

Hålltorp, namn på två gårdar 1 1/4 mantal tillsammans i Skarke socken, Valle härad.

Två jordbruk; Nr 1: Hålltorp Stora, 3/4 mantal och Nr 2: Hålltorp Lilla, 1/2 mantal, men bara ett jordbruk är numera bebyggt med senaste bostad uppförd i slutet av 1800-talet.

Stora Hålltorp lyder sedan 1844 under Lilla Hålltorp, som har bebyggelsen med bostäder och ekonomihus.

Läge vid äldsta landsvägen över Billingen. En liten lid, Hålltorpsliden, landsvägslid och marklid, finns vid bebyggelsen. Hållsdammen med en f d kvarn (flera för övrigt) i Hålltorpabäcken. Hålltorpa kvarn, Bille kvarn eller Hospitalskvarnen vid Bäckå (Munkabäcken m fl namn). "Håll-torpet" har funnits som tidigare Kronotorp. I jordaboken 1651 skrevs namnet "Holltorph".

Vägen mellan Lilla Hålltorp och Stora Hålltorp gick då något längre västerut - inritad med brunt (KF) och  passerade Lilla Hålltorps brygghus på östra sidan mot gårdshuset.

Lägg också märke till att kartan ännu 1960 visar en gamla vägens sträckning som gårdsväg över gärdet väster om nuvarande väg.

Hålltorpsliden karta 1758

Geometrisk avritning sv Stora Hålltorp 1758. A = själva tomten för husen. Riswallstorp för Redsvenstorp. Geometrisk avritning sv Stora Hålltorp 1758. A = själva tomten för husen. Riswallstorp för Redsvenstorp.
Man kan se att vägen mellan Lilla och Stora Hålltorp också utgjorde gränsen mellan de bådas marker!

Hålltorpsliden på karta 1801

Kartan via Olof Cassmark till Carl Arvid Tell, Backa gård. Den utgör en del av en handritad karta som omfattar området från Skara till Billingen. Kartan är handritad av fortifikationsunderofficeren Lindgren de första åren efter 1800 (enl. påskrift) Originalet fanns 1973 på milostaben i Skövde.

Här ser man tydligt Lilla Hålltorps och Stora Hålltorps relation till varandra och omgivande gårdar, stugor och bygd i slutet av 1700-talet. Man kan se att vägsystemet såg annorlunda ut för många av gårdarna.

 

(Kartan är avfotograferad vid besök hos Carl Arvid Tell Backa gård, 2013)

OBS! Det röda är vägar för tiden! OBS! Det röda är vägar för tiden!

På kartavritning av Gerd Silversparre, Storekullen, med äldre militär handritad karta 1801 som underlag (se ovan!) , så ser man hur Lilla och Stora Hålltorp förhöll sig till varandra innan Anders Pettersson började den stora förvandlingen i området med uppbyggnaden av Lilla Hålltorp 1844 som bas för jordbruket och boendet och senare övertagandet av flera gårdar runt Hålltorp, bl.a. Stenhammar och Stens hemman. Kartan bör ge en bild av första halvan av 1800-talet.


Karta avritad av Gerd Silversparre, Storekullen, förmedlad av Verna Andersson, Ljungstorp, 2013.
Namnad/gråfärgad/Rv 49 av Kent Friman.

KULLAVÄGEN norr om soldattorpsområdet och dess anslutning till landsvägen Varnhem - Skövde väster om Bäcktorp, soldattorp 331

1794 års kartunderlag - Väster om Bäcktorp, dvs soldattorp Nr 331, anslöt 1700-talets KULLAVÄGEN* till den gamla landsvägen mellan Varnhem och Skövde. Man ser den senare benämnda Fermagatan just som en fägata med hägnad med sin karaktärestiska krök just söder om det som nu är Vibonätt.
* från skifteskartans text 1803

Kartan via Olof Cassmark till Carl Arvid Tell, Backa gård. Den utgör en del av en handritad karta som omfattar området från Skara till Billingen. Kartan är handritad av fortifikationsunderofficeren Lindgren de första åren efter 1800 (enl. påskrift) Originalet fanns 1973 på milostaben i Skövde.

Här ser man att utfarten flyttats från landsvägen väster om Bäcktorp till 'Fermagatan' norr om dagens Vibonätt. Vägen går i den södra delen av Redsvenstorps äga.

 

(Kartan är avfotograferad vid besök hos Carl Arvid Tell Backa gård, 2013)

Karta Lantmäteriet Historiska Kartor. Klicka på kartan för att se den större! Karta Lantmäteriet Historiska Kartor. Klicka på kartan för att se den större!

Markerad med grönt går det att på kartan följa "Kulla-vägen" från Gamla Landsvägen över sockenallmänningen (prickad mark = sockenallmänning avskild vid skiftet 1803), vidare i gränsen mellan två ägor som tilldelas Redsvenstorp (Da samt XLIX), sedan snett över marker som blev Lilla Hålltorps vid tilldelningen i skiftet (XLVI) och mellan Rosenboms intäkt (Hagen, Nr 112 med ett utritat boningshus) och Slotts Kjerstis intäkt ('Slottet', Nr 111).

Vägen slingrar sig senare över Ännabäcken, förbi Liden (inte utmärkt på kartan) och svänger sedan återigen starkt åt söder mot Lilla Kullen och fortsätter förbi Store Kullen - syns inte på denna karta.

Av soldattorpen är det bara Nr 331 vid landsvägen mitt emot Allmänningen (Nr 116 = Nr 331, senare Bäcktorp) som ritats ut på kartan 1794 med byggnader, förutom den byggnad som ligger på gränsen mellan ägan XLIX och ett av numren 110 - Soldattorp Nr 330 - senare kallat Strängstorpet.

Angående Kullavägen 1939; utdrag ur förrättning Rågångsbestämning vid avstyckning av mark från Redsvenstorp; Karlsro:

"Å 1801-1802 års skifteskarta finnes angiven en Resvenstorps ägor tvärande väg, vilken synes vara att hänföra till de vägar som vid delningen avsatts till 6 alnar bredd för allmänt behov; vägen finnes numera icke på marken utan synes vara utbytt mot den väg som bildar gräns mot lägenheten Lillekullen 22 eller Slottet. Vägen finnes ej heller upptagen på 1833 års karta över Resvenstorp; den å sagda karta angivna, lagakraftsvunna rågångsutstakningen synes bekräfta att utbyte beträffande vägen skett. Gränsen mot vägen hade enligt hävden utstakats på marken.

Rörande den samfällda vägen voro sakägarna av den uppfattningen att ett utbyte skett i äldre tid."

(Kommentar; De gamla kartorna spelar stor roll även vid förrättning i moderna tider! Särskilt 1794 års karta (ovan!) för skiftet 1803!)