C. Väderkvarn

Väderkvarn i gamla tider nära Solberga gård - Kvarntorp

Väderkvarn

 

Ur ortsnamnsregistret:

 

F.d. torp på Solberga. Var förr kvarn.

 

Namnformer: Qvarntorpet, 1880 (ek)

 

En uppförstoring av kartan för Qvarntorp under Solberga gård 1829 visar att lantmätaren faktiskt ser ut att ha försökt åskådliggöra platsen för en Väderkvarn vid Qvarntorpet. Rakt västerut från själva torphuset för Qvarntorp i äga nr 65.

 

Han har förutom 1:16 och ägonumret 65 skrivit väde-r-k i en halvcirkel vid foten av den lilla höjd där han placerat en rund liten byggnad med runt tak med knopp. En väderkvarn utan vingar. Kanske redan då för tiden en övergiven funktion 1829?

 

Qvarntorp kan tidigare ha varit en bäckakvarn. Själva bostadshuset tycks ha haft några olika lägen. Kanske t o m att det hus som på kartan ligger närmare bäcken och som uttolkats som Gröneberg av karttexten, tidigare var själva Kvarntorpet med vattenkvarn, nu inhysesstugan Gröneberg!?

 

Det vore för otroligt att det inte funnits en kvarn på Qvarntorps ägor. Vattenkvarn i bäcken och senare en väderkvarn, när dessutom detta stöds av den muntliga traditionen.

 

Vid ett besök på platsen av Verna Andersson 2013-05-18 stöds kartans plats för väderkvarn av vad som kan avläsas av platsen idag!

Qvarntorp på 1829 års karta

Kartan visar en detaljerad inritning av torpet Qvarntorps husbyggnad samt övrig mark noggrant beskriven - se C. 25 Kvarntorp - platsen för väderkvarn just ovan siffran 65! Kartan visar en detaljerad inritning av torpet Qvarntorps husbyggnad samt övrig mark noggrant beskriven - se C. 25 Kvarntorp - platsen för väderkvarn just ovan siffran 65!

"Georg på Ru'et" berättar genom Verna Andersson, Ljungstorp:

 

"Georg på Ru´et" det vill säga Georg Andersson i Granhult, Böja, inne på Klyftamon, förde den muntliga traditionen vidare om väderkvarnen i Väberga. Han berättade för många år sedan för Arne och mig att när Klyftamon brann år 1808 flög orrar och tjädrar över till Billingen och satte sig på Väberga väderkvarns vingar...
 
Detta är ursprunget till att vi vet att det fanns en väderkvarn här. Tänk ändå vad en enda liten mening bevarad i den muntliga traditionen kan betyda!
 
Text ur Lindskogs "Försök till en korrt beskrifning om Skara stift" (Det ska vara 2 r i korrt):

 

BILLINGEN eller BILLINGSBERGET, som i bihanget till WestgöthaLagen är ansedd för allmänning. Skogs Kommissionens Protokoll i Skaraborgs Län af 1689 och 1690 beskriver att denna skog ej gått längre än i sjelfva klinten och inunder berget hafva deromkring belägne byar och hemman haft sitt hygge, ävesom Skogvaktaren ej skall fredat skogen längre än på sjelfva berget.En skog är KLYFTAMOEN, som ock i samma Bihang till Westgöta-Lagen uppräknas bland allmänningsskogar i Westergötland.

 

På Hjortar och Rådjur hafva Skogarne Billingen och Klyftamon fordom haft godt förråd, jämväl på Tjädrar och Orrar; men sedan mindst två tredjedelar af Klyftamon genom skogseld år 1808 blifvit förstörde, kunna knapt sjelfva rovdjuren i oväder der finna sin tillflykt. Rapphöns, som här och der funnits, hafva av de svåre vintrarna blifvit utödde.


 

Materialsida för inläggning - klicka här! Kräver lösenord!