A. 117 Löten

Lötens torp

TORP 1 - från mitten av 1700-talet

I Husförhörslängd 1779;

Torpare

Erik Jonsson, född i Ekby 1759, in från Storekullen 1782, - gift 5/10 1782 Not; 30 lod silver - ut Svedjan 1785
Hustrun Stina Persdotter, född i Skövde 1756, in från L Hålltorp 1782, ut till Svedjan 1785

Han tycks flytta in i ett redan existerande Torp under Löthan - fanns alltså ett torp från mitten av 1700-talet. Med i boet har de 30 lod silver som gavs i bröllopsgåvan 1782.

TORP 2 - senast början av 1800-talet

Lötens Tå med ladugården till Lötens kvarn - ett Kvarntorp
 

Vid vägen till Löten vid Löta tå låg ett ställe som kallades "Inga vé le´t "- hon var mor till Johan Fredrik Andersson Svan, född i Varnhem 1869-08-27. Han fick namnet Svan som värvad. Enligt utsago låg här Löten kvarn, sent fanns rester kvar vid bäcken. Väster om uppfartsvägen låg ladugården.

Inga-vé-le´t hette Inga Andersdotter och var född i Sköfde 1833-05-02 och hon var gift med arbetskarlen  Anders Johansson, född i Varnhem 1821-06-21 och de båda bodde vid Rickesäter, Istrum när sonen föddes 1869. De hade sedan tidigare en son Carl Ludvig född i Varnhem 1864-09-12. 1870 flyttade de till Stora Närsäter, där de bodde

I annons från 1817 - se nedan! - så beskrivs kvarnen som en  Husbehofvs Mjölqvarn - varaf hälften disponeras - den andra hälften disponerades troligt av Ambjörnstorp.

TORP 3 - från mitten av 1800-talet

Klefven - torp under Löthan i Klefven (A. 104)
Klefven under Löthen - bebyggs troligen för första gången 1848 för/av torparen Lars Pehrsson - se nedan!

Trolig byggare av de första byggnaderna 1848;
Torparen Lars Pehrsson, född i Varnhem 1813-11-01 - in från Svarfvarebacken 1848 med familj
Hustrun   Britta Larsdotter, född i Varnhem 1798-11-25
Dotter       Inga Maria, född i Varnhem 1835-10-20

Torpet friköps 1876 av;
Mannen Adam Jonsson, född i Skarke 1824-12-25 - in från Ännabäcken med familj
Hustrun  Brita Kajsa Larsdotter, född i Berg 1826-03-23
Mann:s barn  Johan Oskar, född i Skarke 1857-01-16
                       Carl August, född i Skarke 1858-12-31 - flyttar till Lundby 1879
Bådas barn    Anders Gustaf, född i Skarke 1866-06-14

Löten på 1960 års karta - ett sedan tidigt enstakat hemman

1785 skrivs: I Varnhems sockn ligga följande Hemmansdelar, enstakade *(- se nedan!); Ambjörntorp, Engersås, Ifvarstorp, Lille Kullen, Lötan, Resvenstorp, Späckatorp, Sten, Stenhammaren, Store Kullen, Svarfvarebacken, Upsala och Västorp. De utgör 3 1/4 hemman. Alla andra hemman har samfälte ägor.

* Enstakat hemman
= avskilt genom enskild förrättning utan att vara del i storskifte eller Laga skifte. Ofta av Kronan avskilt Hemman eller Torp från Kronomark i övrigt med rågångar som utmärker tydliga gränser. Enstakade hemman kan vara både Kronoskattade, Frälse - befriade från skatt, eller friköpta för direktskatt, skattehemman.

Löten 1960 Löten 1960

Karta visar med rött hur Löten hade formats dittills. Ödelöten rakt i norr och Ambjörntorp i väst-nordväst.

Ortsnamnsregistret 1946 om Löten;
"Belägen högst upp på Billingen i skogsomgivning och höjd ovan sankmark och dälder - i socknens utkant!"

Löt = betesmark, äldre benämning på äng, teg

På karta 1645 över vägen från Sköfvde till Klåster finns 'löterna' med två gårdar

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Delförstoring av karta 1645 över vägen från Skövde över Ljungstorp över Billingen till Klostrets by. (Klicka på bilden för större karta!)

Löterna skrivs här i pluralis, dvs de var två gårdar, vilka man också kan se utmärkta på kartan - en lite längre norrut och en närmare landsvägen.

Löten- en av dessa två gårdar säljs av kronan till skatte år 1757, som dock behåller den andra gården fram till 1792 då den säljs till skatte

Löthen specialjb Löthen specialjb

I 1825 års specialjordebok förs den här gården till namnet Löthen 1/4 mantal.

Textolkning;

Cavalleri Stam N:o 6 Gudhems Compani. Graverat som beläget på förleningsort Krono Parken Billingen med 1681 års Ränta reducerat från Grewfve Magni Donation efther reductions Commisionens Befallning af den 28 Junii 1681 och Konglig Kammar Collegies Bref af den 6 juli samma år. Köpt till Skatte af åboen Rusthållaren Eric Nilsson för 45 db samt efther Kongl Kammar Collegii Köpebref den 19 december 1757.

Det betyder att innan 1650 då Greve Magnus Gabrile de la Gardie fick Löterna som donation av kronan var gården en helägd Kronogård inom Kronoparken Billingen.

Ägarförteckning Löten 1600-tal tilll 1920-tal

Ägarförteckning Löten 1/4 mtl

xxxx - 1650   Kronan - en militiegård
1650 - 1682  Gabriel de la Gardie
1682 - 1757   Kronan "Cavalleri Stam N:o 6 Gudhems Compani"
1757 - 1780   Eric Nilsson
1780 - 1816   Mågen Nils Larsson
1816 - 1818   F d löjtnanten A. G. Bäärnhjelm
1818 - 1820   Änkan Hanna Laurentia Bäärnhjelm
1820 - 1841   Hennes make Johan Olin
1841 - 1845   Änkefru Ström
1845 - 1850   Jan Petter Johansson
1850 - 1859   Assesor Sjöberg, Sköfde
1859 - 1875   Kronolänsman E. W. Fischer, Segerstad
1875 - 1876   Johan Johansson Ringblad
1876 - 1891   Hemmansägare Gustaf Högberg med syskon
1891 - 1893   Anders Harald Emil Lagergren
1893 - 1896   Viktor Julius Gren
1896 - 1896   Johan Andersson i Skattegården Värsås och J A Johansson i Värsås

Nu delas Löten i flera 16-delar med olika ägare inom en familj;
1/16 mtl 1896 - 1905  Hemmansägare Svante Jonsson
1/16 mtl 1905 - 1906  Sonen Sven David Svarén
3/16 mtl 1897 - 1906  Sonen Hemmansägare Johan August Svarén

Löten 1/4 mtl:
1906 - xxxx   Sonen Hemmansägare Johan August Svarén

Sönernas delningar avslutades med att;
Sven David Svarén står som ägare till Ambjörntorp
Johan August Svarén står som ägare till Löten

 

1771 får Löten mark ända ut till landsvägen - Löten ritat med två boningshus.

1771 ritades en intäkt in för Löten utmed landsvägen, vilket ger Hemmanet Löten marken hela vägen ner till vägen. Här ser man ockås att det finns ett Lille Swarfwarebackens Ägor på motsatt sida av vägen på ungefär halva sträckan av intägten.

På andra sidan södra framfartsvägen till Löten hittar vi insteningen av Löta Tå 1771

Åboen Eric Nilsson i Löten hade begärt att få denna mark instenad för sin del för att uppodlas.

I Husförhörslängd 1779-1787 kallas den här första friköpta delen för Löthan

Bild från Hfl ArkivDigital.se Bild från Hfl ArkivDigital.se

Varnhem A1: (1779-1787)
Löthan, Klosters socken, Engeråhs rote

Den friköpande åboen och Rusthållaren 1757 bor kvar;
Enkmannen Eric Nilsson
, född i Bro 1706

tillsammans med;
Mågen Nils Larsson
, född i Såtuna 1747
Hustrun/dottern Eva Eriksdotter, född på platsen 1744
Son Nils, född på platsen 1771 - studerar
Dotter Brita, född på platsen 1773-11-28
Son Jonas Säterberg, född på platsen 1766-04-25 - studerar i Skara
Son Eric, född på platsen 1780-04-22

1803 Löten får också en del av Kleverna - Klefven under Löthan vid storskiftet av Billingeliderna från Kronoparken Billingen

Ännebäcken 1960 red 2 Ännebäcken 1960 red 2

Kleverna med Ännebäcken på 1960 års karta med sina två delar och i söder skiftena för Svarvarebacken (Klevens såg), Löten (Kleven under Löten -> Strömstugan) och Ambjörntorps skifte inritade med rött.

Klicka här för att se sidan
A. 104 Klefven under Löten - Strömstugan - som på sätt blir ett av de första torpen under Löten.

Artikel i Mariestads Veckoblad mars 1817 visar Lötens försäljning som enstakat^ rusthåll, dvs instakade marker - Löthen 1/4 mtl med tre torp!

^ Enstakat hemman = avskilt genom enskild förrättning utan att vara del i storskifte eller Laga skifte. Ofta av Kronan avskilt Hemman eller Torp från Kronomark i övrigt med rågångar som utmärker tydliga gränser. Enstakade hemman kan vara både Kronoskattade, Frälse - befriade från skatt, eller friköpta för direktskatt, skattehemman.


Auktionsannonsen för Lötens försäljning visar bl a :

- Beqvämligt Mangårdshus och nybyggd ladugård
- Trenne torp
- Rökfri Kölna*
- Smedja
- Tobaks Torkhus**
- Husbehofvs Mjölqvarn - varaf hälften disponeras
- Fyra Gärden
- bär 70 korglass hö som vinterföda åt 16 á 18 nötkreatur, 3:ne hästar och 10 får
- Sommarbete nära vid gården på Kronoparken är att tillgå
- Tillräcklige Krydde-, Kåhl-, och Potatisland
- Tobaks plantage på gården som ger 50 Lispund Tobak

 

*Kölna (ytterst av lat. Culina ”kök”, ”flyttbar spis”), torkanordning för kött, fläsk, malt och spannmål. Den kunde vara en särskild byggnad i en eller två våningar, eller vara inbyggd i brygghuset. Torkningen skedde med varmluft eller rök. Liksom bastun var kölnan ett viktigt hjälpmedel vid konservering av föda. Termen används i dag om en anläggning för torkning av malt.

**1724 påbjöd Fredrik I tobaksodling i hela Sverige. 1760 fanns det tobaksodlingar i 72 rikssvenska städer. I Sverige har man odlat tobak under lång tid. Det var en lönsam och gillad sysselsättning. Successivt har odlingen minskat. Från 2000 till 2001 odlades de sista större odlingarna i Sverige av Kungssnus för exklusiv snustillverkning, idag finns ingen industriell lönsam verksam odling.
 

1841 års karta visar Stora och Lilla Löten med ägor runt Ödelöten
 

På kartan från 1841 kan men se hur Ödelöthen såg ut.

Kartan beskriver Ödelöten som insprängt inom Stora och Lilla Löthens Ägor, vilket idag motsvarar Ambjörntorp och Löten. Detta stämmer kanske inte riktigt med verklighten, men så skildrar ju kartan i huvudsak Ödelöten.

Torpet Ödelöthen var vid den här tiden regelrätt torp under kaptensbostället Engarås.

1850 säljs 'Stora och Lilla Löten på auktion på plats till assesor Sjöberg, Sköfde - han köper i samma veva också Djeknakrogen

Mariestadstidningen 1850-06 Mariestadstidningen 1850-06

Texttolkning;
Torsdagen den 4 Juli kl. 3 eft m., försäljes äfwen wid auktion på stället 1/2 mantal Stora och Lilla Löten.

........

Här är det den dåvarande ägaren Jan Petter Johansson, född 1808-02-22 - som köpt Löthen av änkefru Ström och därefter på den här auktionen tillsammans med änkefru Ströms  försäljer Ambjörntorp.

Här kallas alltså de båda säljarnas gemensamma säljobjekt för Stora och Lilla Löthen.

Köpare av de båda gårdarna blir nu 1850 Regementsskrivare Assesor Sjöberg i Sköfde.

I fortsättningen står de skrivna som 1/2 mantal Löten och Ambjörntorp.

Konkurs drabbar ägaren till Löten, Assesor Sjöberg, som också inköpt Ambjörntorp & Djeknekrogen (!) - konkursanbud i juni 1859

Jönköpings tidn 1859-06-22 Jönköpings tidn 1859-06-22

Löten med Ambjörntorp och Djeknakrogen med 3:ne torp och 2:ne intäkter lades ut av kronofogden för anbud.

Det är Kronolänsman E W Fischer i Segerstad som köper de 3 gårdarna 1859, sammanlagt över 200 tld.

1866 genomförs Laga skifte för Löten, Ambjörntorp, Lötens Tå och vissa andra här liggande marker

Laga skifte Löten 1866 - klicka på kartan för att se den större! Laga skifte Löten 1866 - klicka på kartan för att se den större!

Alla ägor märkta med littera B (Ba - Be) på kartan tillförs Löten.

Man kan också se att det 1866 inte fnns någon väg direkt från landsvägen upp till Ambjörntorp genom Löten.

Till kartbeskrivningen för 1877 års karta står följande besrkivning:
"Lötan rusthåll efter laga skiftet 1870.  Antal ställen 2 st. Obebyggt. Brukas av Ambjörntorp. Våtemossen, en skatteäng är häri inräknad.""Lötans tå" en äng i laga skiftet 1870.

Lötens obetydliga bebyggelse 1866

g

Familjen Fischer äger nu hela denna del av Billingeliderna inklusive Djeknekrogen

Laga skiftet 1866 Laga skiftet 1866

Texttolkning;
Sammandrag efter Laga Skiftet


fastighets-  littera på  mantal  Namn                     Ägare
registernr   kartan


12                  Aa             1/16     Ambjörntorp            Herr Kyrkoherde         P. A. Fischer
13                  Ab             1/16     Ambjörntorp            Herr Kronolänsman    E. W. Fischer
14                  Ac             1/16     Ambjörntorp            Herr Handlanden        W. Fischer
15                  Ad             1/16     Ambjörntorp            Herr Handlanden        P. R. Fischer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12                  Ba             1/16     Löthen el. Löthan    Herr Kyrkoherde         P. A. Fischer
13                  Bb             1/16     Löthen el. Löthan    Herr Kronolänsman    E. W. Fischer
14                  Bc             1/16     Löthen el. Löthan    Herr Handlanden        W. Fischer
15                  Bd             1/16     Löthen el. Löthan    Herr Hnadlanden        P. A. Fischer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S:1                 Be                         Löthen el. Löthan    Soldattorp i ett skifte (samfällt ägande)
21                  C                           Löthans Tå i ett skifte Herr Kronolänsman E. W. Fischer
                      D                1/4      Späckatorp
 

1872 var det dags för kronolänsman Fischer i Segerstad att sälja de tre samägda gårdarna ännu en gång

Lidköpings tidn 1872-02-07 Lidköpings tidn 1872-02-07

Kronolänsman E. W. Fischer med fru vid bostaden i Segerstad 1890

Länsman E. W. Fischer med fru utanför länsmansgården i Segerstad ca 1890 - fotograf Welin, Sanfrid
Länsman E. W. Fischer med fru utanför länsmansgården i Segerstad ca 1890 - fotograf Welin, Sanfrid
Länsman Fischers gravsten Länsman Fischers gravsten

På Segerstads kyrkogård i Falköpings kommun finns en ståtlig gravvård över familjen Fischer.

1877 års karta med Lötan (Löten)

Löten 1877 Löten 1877
Söder om Ambjörntorp ser man också den särskilda delen tillhörande Löten - Lötens Tå.

Här ser man också det då fungarande vägsystemet med norrgående väg mot Grufvesäter och Dyngesäter, samt en väg österut över Ödelöten till Hjelmsängen knappt synligt i övre högra hörnet på kartan, där en väg också går rakt söderut till landsvägen.

Ödelöten står som Torp till Ängeråsen.

Familjen Jonsson - Svarén på Löten fr om 1896

Gravplats Nr 1 på Varnhems kyrkogård. Bild från Roland Warnemark, 2015 Gravplats Nr 1 på Varnhems kyrkogård. Bild från Roland Warnemark, 2015


Ur husförhörslängd 1895 - 1922:
Löten

Hemmansäg Svante Jonsson, f.1835, 29/9, i Västra Gerum
Hustrun Anna Greta Nilsdotter, f. 1838, 10/2,i  Kvänum - gifta 1867
Son Per Gustaf, född i Saleberg 1872, 15/1
Son Lars David (Svarén), f. i Skärv 1877 9/1
Dotter Ida Maria (Svantesson), f. i Skärv 1879-11-26
Son Johan August Svarén, f. i Saleby 1869-10-28

Inflyttade som ägare av Löten från Skärv 1896;
Svante dör 23/3 1914 & Anna Greta dör 10/2 1922.

Fosterdottern till sonen Johan och hans Hilda, Anna från Stockholm, dör här 1915 och  begravs med de äldre från gården.

Bild från Löten 1912. Stenbrytning - ynglingen vid krysset heter Ture Nilsson och var son till Karl Wilhelm Nilsson, född 1866-12-25 gift med Märta Albertina 1866-02-09. De bodde på Marielund, nära Ulunda.

Enligt Hfl flyttade han in som dräng 1914 - ut till Kvänum 1916.

Länk till mer om Ture och hans familj:  Vid Eriksdal, Varnhem - scrolla ner till artikel om Marielund!

Löten 1942 - ur Svenska gods och gårdar

Löten Löten
Bild från Roland Warnemark, Timmersdala, 2015 Bild från Roland Warnemark, Timmersdala, 2015

På Löten 1940-tal - Johan August Swarén, född 1869 med sin hustru Hilda Johansdotter, född 1867.

Båda bröderna Svarén var mycket aktiva i Missionshusbygget och föreningsverksamhe-ten i Ljungstorp. Johan var dess ordförande under många år, liksom senare även brodern Sven.

En av kassaböckerna från Ljungstorp har följande inledning;

"Wi äro danade af, till för Gud, och genom tidens synglas skimrar oss till mötes Evighetens urbildliga skönhet, Till Gud och Hans Eviga rike äro vi dragna med oslitliga band.
Löten Warnhem den 10 nov 1918
Johan Swarén

Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015 Ur handlingar från Kristina Bergqvist, Gamla Missionshuset, Ljungstorp, 2015

Sterbhuset efter Karl Pettersson på Redsvenstorp, änkan Karolina med sonen Sven Pettersson äger marken till Smedsgården 12:2 - det som tidigare var Överbo Smedsgården Ba med mittremsan av Smedsgårdsskiftet i Billingeliderna i sin ägo.

De skänker alltså den 16 augusti 1924 en markbit av remsan till Varnhems Missionsförsamling. Då var också soldattorpet redan borta och boningshuset bortflyttat, så att det var möjligt att bygga ett nytt Missionshus med hjälp av virket från det Äldre Missionshuset på Millomgårdens mark som nu alltså rivs.

Mottagande undertecknare för Varnhems Missionsförenings räkning var de båda bröderna Johan och Sven Svarén, Löten.

Johan Svaren o Hilda Löten 1940-tal Johan Svaren o Hilda Löten 1940-tal

Johan Svarén och hans hustru Hilda 1940-tal på Löten.

3/16 ägare Son till Svante Jonsson - Hemmansägare Johan August kom hem från Minneapolis Nordamerika 1897-03-12, hindersbetyg till Ving 1897-10-15, ut till Skärv 1897-11-11, återkom 1904-03-26 med hustru, gift 1897-11-23, utflyttad med hustru till Löten ¼ mtl 1906

Löten;
Hemmansägare Johan August Svarén, född i Saleby 1869-10-28
Hustru Hilda Johansdotter, född i Norra Ving 1867-11-17

Fosterbarn-Adoptivdotter Rut Maria Elisabet Asplind Svarén, född i Solna 1912-07-03, in  Solna 1917-10-10, Not; Av Skån. o Valle häradsrätt beslut 15/1 1926 erhållit tillstånd till adoption samt väl att bära namnet Svarén

Fosterbarn Frans Erik Emanuel Jansson, född i Kungsholm Stockholm 1900-09-11, in Bromma 1908-04-25, ut till Nygården 1917, Not; Son Av Snickaren Frans Oskar skriftligt Erkännande och av ogifta Erika Josefina Jansson, född 1872-03-18, död 1907-01-25

Fosterbarn Anna Josefina Fransina Jansson, född i Bromma 1904-01-27, in från Bromma 1908-04-25, död 1915-08-05, Not; Föräldrar Snickaren Frans Oskar skriftligt Erkännande och av og. Erika Josefina Jansson, född 1872-03-18, död 1907-01-25

Olle Ernst berättar: "Ett arbete var också tidvis att rensa rovor på Löten hos Johan Svarén. Johan Svarén hade varit i Amerika och köpte Löten när han kom hem."

Lötens damm med hästarna Norma och Bläsa med föl tar en slurk ur Lötens damm med boningshuset i bakgrunden.

Hilda Svarén och systern Gustava på Löten.

Formaila;
Hemmansägare Johan August Svarén, född i Saleby 1869-10-28, gift 1897-11-23
Hustru Hilda Johansdotter, född i N Ving 1867-11-17

Adoptivdotter Rut Maria Elisabet Svarén, född i Solna 1912-07-03, in från Skövde 1932-11-25,
gift med Karl Gustaf Harald Andersson in från Fyrunga 1933 - med senare namnet Warnemark
- senare bosatta på A. 58 b Ljungbacken

-- klicka på denna länk för att läsa om deras öde!

Arrendator för Löten blev 1933 mågen;

f d furir Karl Gustaf Harald Andersson, född i Skara 1910-09-09, gift 1933-02-25, in fr. Fyrunga 1933-03-10
Hustru Rut Maria Elisabet Svarén, född i Solna 1912-07-03
Dotter Gustava Irene, född i Skövde 1937-12-27, död 1937-12-29 

Löten våren 1940

Bild från sonen Roland Warnemark, 2015 Bild från sonen Roland Warnemark, 2015
Karl Gustav Harald Andersson blir Warnemark, född 1910 den 9/9 i Skara - död på Ljungbacken 1986 (76 år)

Rut Maria Elisabet Warnemark, född 1912 den 3/7 i Solna
- död i Skövde den 15/6 2008 (96 år)
 

Rut Svarén flyttar till Skövde den 29/10 1930 och återvänder till Löten 28/11 1932 och förbereder äktenskapet med Harald, som nu är värnpliktig sedan 1930.
 

De förlovar sig när Harald är militär år 1932, då är Harald 22 år gammal och Rut 18 år gammal.

De gifte sig 1933 den 25 februari och bodde inledningsvis på Löten, som hennes föräldrar hade, som arrendatorer. De födde Gustava Iréne 1937 den 27/12  men hon dog redan 29/12 1937.

De fick därefter pojkarna;
Roland Warnemark, född 1939 i Varnhem.
Börje Harald Lennart Warnemark, född i Skara den 3/3 1941, gift 22/1 1966 - död i Tibro 11/9 1994.

Efter att senare ha lämnat Löten och bott i Skövde en tid sökte de sig tillbaka till Ljungstorp och bodde ett tag i Ljungstorps skola som hyresgäster. Då hade de tagit sig efternamnet Warnemark.

1967 köpte de en redan avstyckad tomt på Sörgårdsskiftet mitt emot Ljungstorps gård.

Där byggde de genast sin villa som stod färdig för inflyttning samma år.

Rut med hästen Bläsa i hage vid Löten 1929.

Harald i damsadel på hästen Norma vid Löten. Hästen Bläsa kikar förundrat på.

Harald dyker upp även på Löten iklädd sin militära uniform - fotfarande med 3 streck som visar att han varit anställd i mer än 5 år. Här med tjurkalv på grönbete.

Rut och Harald framför porten till det Löten de skulle komma att arrendera fr o m våren 1933 - arrendator och furir som det står i församlingsboken.

Rut och hästarna Bläsa och Norma med Harald på slåttermaskinen.
'Mormor' Hilda och hennes syster med Harald och Ruts söner, Lennart och Roland, framför boningshuset på Löten.

Ladugårdsplanen på Löten blir uppstart för pojkarnas erfarenhet som kuskar. Lekkamraterna sitter på hästarna.

Intresset växlar snart till det kommande trafikslaget - bilen. Här Samuel Frimans taxibil från Varnhem uppe i Löten för en resa. (Samuel Friman taxiägare i Varnhem 1928 - 1955) 

Drängen Gustav Persson i dörren på Lötens ladugård med Rut och Haralds son, Roland, 1942.

Läs mer om Gustafs öde här!

och här!

Gustav Persson framför ladugården Löten med en årskalv.

Warnemarks bor kvar på Löten fram till 1960-tal, men inte som arrendatorer - Johan Swarén söker ny arrendator 1944

Boende på Löten enligt kyrkböckerna 1779 - 1930

Varnhem A1:1 (1779-1787)
Löten


Kvarboende sedan friköpet 1757;
Mannen Erik Nilsson, född i Bro 1706

Måg Nils Larsson, född i Sätuna 1747
Hustru Eva Eriksdotter, född på platsen 1744
Son Jonas, född i Sätuna 1766-04-25, Studerar i Skara
Son Nils, född 1771, Studerar
Dotter Brita, född 1773-11-28
Son Erik, född på platsen 1780-04-22

Tjänstefolk;
Dräng Lars Jonsson, född i Skarke 1754, utflyttad till Junkragården 1786
Dräng Lars Andersson, född i Skövde 1764, utflyttad till Krokstorp 1779
Piga Maria Andersdotter, född i Berg 1754, utflyttad till Amundtorp 1782
Piga Annicka Jonsdotter, född i Eggby 1763, utflyttad till Solberga 1785
Gosse Anders Andersson, född i Skövde, utflyttad till Skövde 1780
Gosse Johannes Jonsson, född i Sandtorp 1767, in från Sandtorp 1780, utflyttad till Sandtorp 1785
Piga Maria Andersdotter, född 1762, inflyttad från Skara 1782, åter dit 1783
Piga Stina Andersdotter, född i Härlunda 1758, in från Närsätt 1783, ut till Skara 1784
Annika, född i Berg 1766, in från Berg 1784, åter dit 1785
Piga Lena Andersdotter, född i Skövde 1765, in från Svarvarebacken 1785
Piga Maria Gabrielsdotter, född i Skövde 1763, in från Prästatorp 1785, ut till Ambjörntorp 1786
Gosse Nils Petersson, född i Gruvesäter 1774, in från Dammen 1785
Piga Sara Salomonsson, född i Sjogerstad 1764, in från Sjogerstad 1786, ut till Sjogerstad 1787
Lars Svensson, född i Häggum 1760, in från Sjogerstad 1786, ut till Skövde 1787

Inhyses under Löten;
Änkan Margareta Svensdotter, född i Skövde 1734, in från Ambjörntorp 1744
Dotter Maria Gabrielsdotter, född i Skövde 1763, utflyttad till Dyngesäter 1781
            Dotterns oäkta son Jonas Olofsson, född på platsen 1783-11-15

Torpare;
Mannen Erik Jonsson, född i Ekby 1759, in från Storekullen 1782, ut till Svedjan 1785
Hustru Stina Persdotter, född i Skövde 1756, in från L Hålltorp 1782, ut till Svedjan 1785

Varnhem A1:2 (1786-1791)
Löten


Kvarboende ägare;
Mannen Erik Nilsson, född I Bro 1706

Måg Nils Larsson, född i Sätuna 1747
Hustru Eva Eriksdotter, född på platsen 1744
Son Nils, född 1771, studerar
Dotter Brita, född på platsen 1773-11-28
Son Erik, född på platsen 1780
Dräng Jonas Andersson, född i Berg 1768-04-22

Tjänstefolk;
Gosse Anders Jonsson, född i Kyrkefalla 1778
Gosse Nils Petersson, född i Gruvesäter 1774, in från Dammen 1785, ut till Smedstorp 1789
Piga Sara Salomonsdotter, född i Sjogerstad 1764, in från Sjogerstad 1786, ut till Sjogerstad 1787
Piga Lena Andersdotter, född i Skövde 1770, inflyttad från Skövde 1787
Dräng Johan Andersson, född i Skövde 1763, in från Skövde 1787, åter fit 1788
Piga Inga Abrahamsdotter, född i Våmb 1776, in från Skövde 1787, ut till Skövde 1790
Dräng Lars Andersson, född i Våmb
Dräng Petter Andersson, född i Berg, in från Gruvesäter 1789, ut till Tor 1791
Piga Maria Andersdotter, född i Skövde
Gosse Lars Jonsson, född vd Hålltorp 1778
Piga Bolla Andersdotter, född i Ramsberg, in från Ramsberg 1790

Inhyses under Löten;
Mannen Olof Jonsson, född i Skarke 1757
Hustru Margareta Svensdotter, född i Skövde 1734, död här 1790
Oäkta son Jonas Olofsson, född på platsen 1783-11-15, död 1790
Son Anders, född på platsen 1786

Torpet 1789;
Mannen Anders Skarp, född i Skärv, familjen inflyttad från Skärv
Hustru Maria Andersdotter, född i Öglunda, död här 1790
Son Anders, född i Skärv 1784, död här
Dotter Maria, född i Skärv 1788, död här

Torpet 1790;
Mannen Jon Jansson, född i Kyrkefalla 1740, familjen inflyttad från Skövde 1790
Hustru Stina Larsdotter, född i Skövde 1740
Dotter Maria, född i Kyrkefalla 1789

Varnhem AI:3 (1792-1800) AID: v17788.b40.s71
¼ Löten

Kvarboende måg/ägare;
Mannen Nils Larsson
, född I Sätuna 1738-01-15
Hustru Eva Eriksdotter, född i Varnhem 1744
Son Nils, född i Varnhem 1771
Dotter Brita, född i Varnhem 1773-11-29
Son Erik, född i Varnhem 1780-04-22

Tjänstefolk;
Dräng Jonas Andersson, född i Berget 1768, ut till Skövde 1793
Piga Maria Gabrielsdotter, född i Skövde
Piga Lena Jonsdotter, född Tovatorp, ut till Skövde 1783
Gosse Anders Hansson, född i Skövde
Dräng Peter Anderson, född i Berg, in från Öglunda 1793
Piga Greta Svensdotter, född i Öglunda, in från Öglunda 1793
Flicka Sara Svensdotter, född i Sätuna, in från Sätuna 1793
Dräng Lars Jonsson, född i Skärv
Piga Anna Larsdotter, född i Bolum 1770, ut till Vilske Kleva
Dräng Sven Svensson, född i Öglunda, ut till Öglunda 1778
Piga Maria Andersdotter, född i Berg, ut till Eggby
Dräng Anders Jonsson, född i Kyrkefalla 1778, in från Kyrkefalla
Dräng Andreas Persson, född i Varola 1779, in från Skövde
Piga Sara Wedholm, in från Eggby

Inhyses under Löten;
Mannen Olof Jonsson
, född i Skarke 1759, död här
Son Anders, född på platsen 1786

Mannen Andreas Larsson, född i Skövde, fam. Utfl t Klämman
Hustru Bolla Jonsdotter, född i Skövde
Son Johannes, född i Skövde

Mannen Anders Jansson, fam utflyttadt till Törnestorp
Hustru Lena Andersdotter
Dotter Kajsa

Änkan Maria Andersdotter, född i Öglunda

Torpet t o m 1792;
Mannen Jon Jansson, född i Kyrkefalla 1740, familjen utflyttad till Knistad 1792
Hustru Stina Larsdotter, född i Skövde 1740
Dotter Maria, född i Kyrkefalla 1789

Torpet 1793;
Mannen Peter Larsson, född i Forshem 1746
Hustru Kerstin Persdotter, född i Forshem 1733
Son Anders, född i Horn 1782

Torpet in 1796;
Mannen Lars Olofsson, född i Eggby 1756
Hustru Annika Andersdotter, född i Berg 1765
Dotter Maria, född vid Hjälmsäter 1790, utflyttad till Berg
Son Andreas, född 1798

Ryttare Öjebom

Varnhem (R) AI:4 (1800-1815) AID: v17789.b51.s54
¼ Löten

Kvarboende ägare;
Mannen Nils Larsson
, född I Sätuna 1738-01-15
Hustru Eva Eriksdotter, född på platsen 1745-01-01 - dör här
Dotter Brita, född på platsen 1773-11-28, gift 1802
Son Erik, född på platsen 1780-04-25, död 1808-05-08
               Sonens Hustru Margita Setterberg, född på platsen 1766-04-25, in från Skövde 1804

Tjänstefolk;
Dräng Johannes Larsson, född i Sands. 1791-07-21, in från Bockaskede 1813, ut till Åbod 1814
Dr Jonas Persson, född i Häggum 1800-02-12, in från Häggum 1814, ut till No 111
Piga Brita Svensdotter, född i Varnhem 1798-11-25, in från Bomanslyckan 1814
Dräng Anders Persson, född i Häggum 1795-03-18, in från Häggum 1814, åter dit 1815
Piga Kajsa Eriksdotter, född i Öglunda 1794-12-26, in från Doddagården 1813
Piga Kajsa Eriksdotter, född i Eggby 1794-12-26,
Dräng Petter Påfve, f.Ransberg 1774, in fr. Skövde 1800, ut Storön, gift 1805 med Pigan Stina i Ambjörnstorp
Piga Maria Eliasdotter, född i Varnhem 1776, in från Horn 1800, åter dit 1801
Piga Maria Larsdotter, född i Sjogerstad 1769, in från Sjogerstad 1806
Piga Maria Jansdotter, född i Skövde 1783-03-07, in från Skövde 1801, ut till Broddetorp 1804
Piga Inga Jansdotter, född i Skövde 1780-08-19, in från Skövde 1801, åter dit 1804
Dräng Anders Persson, född i Säter socken, in från Varnhem, ut till Bockaskede 1802
Piga Maria Eriksdotter, född i Skövde 1884, in från Väring 1804, ut till Fiskaregården 1809
Piga Brita Persdotter, född vid Amundtorp 1780, in från Solberga 1804
Piga Bolla Svensdotter, född i Kyrkefalla 1784, in från Kyrkefalla 1805, åter dit 1809
Dräng Magnus Jansson, född i Eggby 1779, in från Björsgården Klostret 1805, ut till Klostret 1806
Dräng Carl Jonsson, född vid Nygården 1780, in från Upsala 1806, ut till Ving 1809
Dräng Erik Jonsson, född i Ledsjö 1790, in från Lilla Hålltorp 1808, åter dit 1809
Dräng Sven Olofsson, född i Bjellum 1783, in från Solberga 1809, ut till Härlunda 1810
Dräng Anders Jonsson, född i Berg 1790-05-03, in från Berg 1809, åter dit 1810
Piga Sara Svensdotter, född i Hornborga 1787, in från Broddetorp 1809, ut till Herrängen
Piga Katrina Olofsdotter, född i Herrängen 1790-04-29, in från Herrängen 1809
Gosse Anders Larsson, född i Klostret 1798-10-14, ut till Berg 1801
Piga Brita Håkansdotter, född i Öglunda 1790-02-01, in från Berg 1810, död 1811-11
Dräng Jonas Andersson, född i Skövde 1790-11-18, in från Ambjörnstorp 1810, ut till Skövde 1812
Dräng Erik Jonsson, född I Ledsjö 1790, in från Häggum 1810, ut till Backa 1812
Gosse Johannes Petersson, född i Eggby 1796-06-24, in från ? 1810, ut 1811
Gosse Johannes Jonsson, född i ? 1798, in från Åsen 1811, ut till Öglunda 1812
Piga Katarina Svensdotter, född i Backåsen 1782, in från Backåsen 1811, ut till Hultet 1814
Piga Maria Greta Svensdotter, född Götene 1788, in från Klostret 1811, ut till Götene 1812
Dräng Jonas Svensson, född i Häggum 1792-11-09, in från Häggum 1812, ut till Röstorp 1813
Piga Kajsa Olofsdotter, född i Skövde 1791, in från Skövde 1812
Dräng Anders Peterson, född I Öglunda 1795, in från Öglunda 1812, ut till Skara 1813
Gosse Jonas Persson, född i Häggum, in från Häggum 1812

Inhyses;
Änkan Maria Jonsson, född i Flistad 1770, in från 1803, ut till Fördärvet 1803
Son Jonas Larsson, född i Skövde 1797-02-17
Dotter Anna Larsdotter, född i Horn 1799-04-19

Torpet 1808;
Mannen Andreas Jansson, född i Acklinga 1769, in med hushåll från Väring 1808
Hustru Lena Andersdotter, född i Sjogerstad 1764
Dotter Kajsa, född 1797
Son Anders född i Varnhem 1801

Varnhem AI:5 (1815-1836)
Löten


Kvarboende ägare;
Mannen Nils Larsson, född I Sätuna 1738-01-15, död 1816
Hustru Eva Eriksdotter, född på platsen 1745-01-01, utflyttad till Skövde 1817

Dräng Johannes Larsson, född i Skövde 1797-07-05, in från Skövde 1815, ut till Ving 1816
Dräng Anders Larsson, född i Varnhem 1788-10-22, in från Ving 1815, ut till Ving 1816
           Not. Är förlovad med pigan Lena Persdotter från Ryd i Stenums socken.
Piga Kajsa Enisdotter, född i Öglunda 1794-12-26, in från Daddagården 1813, ut till Korsgården Öglunda 1816
Piga Brita Svensdotter, född i Varnhem 1798-11-25, in från Bomans 1814, ut till Öjebom Stockatorp 1816
Flicka Inga Jonsdotter, född i Varnhem 1802-02-25, in från Åsen 1815, ut till Falkenberg1816
Piga Stina Persdotter, född i Skövde 1796-12-11, in från Skövde 1816, åter dit 1817
Piga Inga Larsdotter, född i Berg 1797-01-21, in från Hulan Öglunda 1816, ut till Simmesgården 1817
Dräng Anders Lorensson, f.Klosstret 1796-08-09, in från Skarke Mellomgården 1816, ut Ambjörnstorp 1817

Ny ägare Löten 1817;
F d löjtnanten A. G. Bäärnhjelm, född 1765-08-03, in från Götene 1817 -  död 1818
Änka Hanna Laurentia af Dittmer, född 1776-03-17, gift 1820-02-04 med
Son Henrik Gustav Bäärnhjelm, född 1815-10-29. Not. Studerar i Skara

Dräng Johan Olin, född i Ving 1787-04-08
Piga Kajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1815-08-02, in från Simmesgården

*****************************************************************************************************
Ur påmönstringsrulla för skeppet Sophia Magdalena: sid 4; Bäärnhjelm, A.G. född i Göteborg, 27 år gammal, 3:e lärstyrman, ogift - han var med på följande färder:
6:e resan, till Indien och Kanton, 27/11 1792 – 25/7 1794
*****************************************************************************************************

Sonen studerade länge vid Skara Högre Allmänna Läroverk, senare handlande i Lidköping - dog 31/12 1875

Varnhem AI:5 (1815-1836) - forts!
LötenF d Häradsskrivare Johan Adam Kullberg, född i Sunnersberg 1785-09-25, ut till Knistad? 1820
Fru Ulrica Göthberg, född i Forshem 1790-07-23, död 1819
Son Per Johan, född i Åsaka 1814-12-20, in från Åsaka 1819
Son Bengt Oskar, född i Åsaka 1816-05-03
Dotter Anna Beata, född i Åsaka 1818-06-03

Piga Kajsa Lisa Persdotter, född i Varola 1797-09-17, in från Skövde 1819, ut till Svarvarebacken 1820
Dräng Jonas Johansson, född i Broddetorp 1795-11-14, in från Fiskaregården 1817
Piga Kajsa Johansdotter, född i Bjärka 1794-12-19, in från Solberga 1817, ut till ? 1820
Dräng Anders Olofsson, född i Kyrkefalla 1800-05-17, in från Kyrkefalla 1817, ut till Skövde 1818
Piga Kajsa Persdotter, född i Varnhem 1775-06-14, in från Söne 1818, ut till Ryttaregården 1826.
Not. Herr Löjtnant Bäärnhjelm lämnat bevis att henne underhålla så att hon inte kommer socknen till last.
Piga Maria Carlsdotter, född i Varnhem 1797-06-17, in från Lunnagården Tokatorp 1818, ut till Broddetorp 1819

Mannen Gunnar Persson, f.Häggum 1786-02-24, in m. familj från Fiskaregården 1818,
Hustru Stina Svensdotter, född i Klostret 1789-02-18
Son Per Gustav, född i Kloster 1812-10-22
Son Sven, född i Kloster 1815-04-17, död 1819
Son Johannes, född i Ändebäck 1818-11-20, död 1820
- ut  med familj till Brandts Boställe 1820


Piga Maria Carlsdotter, född i Åsaka 1799-12-20, in från Åsaka 1819, ut till Holmen under ? 1819
Dräng Johan Olin, född i Ving 1787-04-08, in från Ving 1819
Dräng Anders Andersson, född i Sjogerstad 1799-04-27, in från Skövde 1820, ut till Skövde 1822
Piga Anna Andersdotter, född i Varola 1788-09-07, in från Skövde 1820, åter dit 1821. Not. Anna Andersdotter har fött år 1819-02-04 ett oäkta flickebarn som samma år med döden avgått.
Dräng Jonas Arvidsson, född i Bellefors 1798-08-16, in från Nygården 1822, ut till ? 1824
Piga Stina Persdotter, född ?, in från Ving 1823, ut 1824. Not. Piga Stina Persdotter har medfört ett ofullständigt betyg och kan tills vidare ej admitteras till den H. Nattvarden.
Dräng Ber? Johansson, född i Skärv 1802-12-22, in från Fagerås 1824, ut 1835
Dräng Anders Larsson, född i Häggum, 1802-09-14, in från St Hålltorp 1824
Piga Kajsa Svensdotter, född i Varnhem 1807-11-19, in från ? und. Torp 1824, ut till Borregården 1835
Hälftenbrukare
Lars Gustav Johansson, född i Skövde 1811-03-25, inflyttade från Skövde 1834
Hustru Maja Stina Jansdotter, född i Skövde 1810-10-06
Dotter Kajsa Greta, född på platsen 1835-09-12
Dräng Lars Persson, född i Varnhem 1813-11-01, in från Simmesgården 1834, ut ttill Gruvesäter
Dräng Anders Andersson, född i Broddetorp 1808-08-14, in från Sven Mikaelsgården 1833
Piga Maja Katarina Svensdotter, född i Berg 1815-01-05, in från Jonsson 1833
Piga Kajsa Svensdotter, född i Vånga 1811-06-25, in från Ving 1834
Piga Stina Cristoffersdotter, född i Broddetorp 1814-07-08, in från Doterbo 1834
Dräng Anders Andersson, född i Broddetorp 1802-08-14, in från Sven Mikaelsgården 1833
Dräng Lars Andersson, född i Berg 1806-05-03, ut till Nygården 1833
Dräng Johannes Svensson, född i Skepplanda 1813-12-23
Piga Kajsa Persdotter, född 1804, in från Ryttaregården 1831, ut till Tranum 1833
Tjänstefolk
Dräng Johan Andersson, född iÖglunda 1805-10-08, in från Ulfsgården, ut till Ulfsgården 1826
Piga Kajsa Pettersdotter, född i Varnhem 1808-01-11, ut till Ryttaregården 1826
Piga Inga Jonsdotter, född i Varnhem 1802-02-25, ut till Toran 1826
Dräng Lars Larsson, född i Väring 1801-02-08,
Piga Kajsa Mattiasdotter, född i Segerstad 1798-03-07, in från Björsgården 1826, ut till Svarvarebacken 1830
Dräng Johan Svensson, född i Skövde 1806-02-16, in från Skövde 1828, ut till Nolgården Väberga 1829
Gosse Anders Svensson, född i Varnhem 1812-06-21, in från Skövde 1829, ut till Öglunda 1830
Dräng Anders Larsson, född i Varnhem 1806-12-15, in från Svarvarebacken 1830, ut till Skövde 1831
Piga Inga Svensdotter, född i Varnhem 1804-03-01, in från Skara 1831, ut till Hålltorp 1832

Gifte drängen Anders Larsson, född i Häggum 1802-09-14, in från Stenhammar 1830, familjen ut till Ödelöten 1831
Hustru Anna Johansdotter, född i Eggby 1805-11-07, in från Ödelöten 1831
Son Anders, född 1828
Dotter Stina Greta, född i varnhem 1830-06-18
Inhyses
Mannen Peter Larsson, född i V Kleva 1784-12-03, familjen in flyttad från und. Svarvarebacken 1832
Hustru Elin Andersdotter, född i Dala 1783-10-10
Son Anders, född i Varnhem 1817-03-16
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1822-08-25


Inhyses
Mannen Lars Jansson, född i Fröjered 1775-01-25, inflyttad från Späckatorp 1822, ut till Ryttaregåden 1830
Hustru Maria Jansdotter, född i Fröjered 1771-03-22, död 1829

Boende på Löten enligt mantalslängder

Mantalslängd 1940

Makarna Svarén bor kvar

Mantalslängd 1946

Karl Gustaf Harald Warnemark, 1910-09-09
Rut Maria Elisabet Warnemark, 1912-07-03
Sven Harald Roland Warnemark, 1939-02-02
Börje Harald Lennart Warnemark, 1941-03-03

Mantalslängd 1960

Karl Gustaf Harald Warnemark, 1910-09-09
Rut Maria Elisabet Warnemark, 1912-07-03

Mantalslängd 1975 - 1985

Karl Olof Lennart Cassmark, 1912-09-28 - 1:e drifting (el)
Elsa Linnéa Cassmark, 1914-03-23